Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Rozbudowa kompleksu budynków szpitala o Centrum terapii i

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

"Rozbudowa kompleksu budynków szpitala o Centrum terapii i diagnostyki onkologicznej z poradniami i zapleczem technicznym oraz higieniczno - sanitarnym w Chojnicach przy ul Leśnej 10", realizowanego w ramach Projektu pn." Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej".

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 517006-N-2018 z dnia 2018-02-19 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Regon 30816900000

ulica ul Leśna

Numer domu 10

Numer mieszkania

Kod pocztowy 89600

Miejscowość Chojnice

Województwo pomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 523 956 974

e-mail zampublik@szpital.chojnice.pl

Fax 523 956 505

Adres strony internetowej (URL) www.szpital.chojnice.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.szpital.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.szpital.chojnice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Forma pisemna

Adres

Siedziba Zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza, ul Leśna 10, 89­-600 Chojnice (dział zamówień publicznych p. 208­-209? osoby upoważnione do przyjęcia ofert Anna Tuszkiewicz-Rudnik, Małgorzata Bramańska, Katarzyna Tyborska)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Rozbudowa kompleksu budynków szpitala o Centrum terapii i diagnostyki onkologicznej z poradniami i zapleczem technicznym oraz higieniczno - sanitarnym w Chojnicach przy ul Leśnej 10", realizowanego w ramach Projektu pn." Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej".

Numer referencyjny

FZAP-380-4/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Rozbudowa kompleksu budynków szpitala o Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z poradniami i zapleczem technicznym oraz higieniczno-sanitarnym na działce nr 4283 przy ul Leśnej 10 w Chojnicach. Budynek o szerokości 40,43 m i długości 23,37 m, powierzchni użytkowej 1184,02 m2 i kubaturze 5618,38 m3, o jednej kondygnacji naziemnej i jednej podziemnej, zaprojektowano jako możliwy o rozbudowę, o dodatkową, jedną kondygnację naziemną. Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową MEDES Białe Błota i zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr AB.6740.1.149.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r znak. AB.6740.1.149.2017 (patrz Część III SIWZ). Dokumentacja ta stanowi też podstawę do wyliczenia ryczałtowej ceny oferty na wykonanie całości zadania, przy czym udostępnione przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Szczegółowy opis, ilość i wymagania, co do przedmiotu zamówienia zawarte są w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. 1.2. Wykonywanie robót budowlanych należy zaplanować w sposób zapewniający przez cały okres ciągłość pracy Szpitala. Przez cały okres wykonywania robót budowlanych należy zachować drożność tunelu komunikacyjnego. 1.3. Przebudowę instalacji zaplanować tak, aby przez cały okres prac nie przerywać dostaw prądu i doprowadzenia gazów medycznych przebiegających w tunelu. 1.4. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy - Przez cały okres budowy Wykonawca - kierownik budowy, jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika/Eksploatatora. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Użytkownika/Eksploatatora. Pisma te powinny być przedłożone, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót. Do Robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika/Eksploatatora, po uzgodnieniu terminu ich realizacji i przedstawieniu technologii Robót. 1.5. Materiały z rozbiórki - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych/remontowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Wszystkie materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Zamawiającego do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. 1.6. Wymogi Zamawiającego do wykonywania robót w czynnym Zakładzie Leczniczym (Szpital): a) obiekty i urządzenia szpitala konieczne dla jego poprawnej pracy muszą pozostać czynne na czas prowadzonej budowy. Ewentualne wyłączenie wybranych obiektów lub urządzeń z istniejącego układu technologicznego może się odbyć pod warunkiem zapewnienia poprawnej pracy szpitala (np. poprzez zastosowania obiektu lub urządzenia zastępczego o równoważnej funkcji), b) po wykonanej budowie należy zlikwidować wszystkie elementy urządzenia placu budowy a teren, obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, c) zabezpieczenie potrzeb związanych z bieżącą eksploatacją. Wszelkie prace związane z wykonawstwem winny być prowadzone w sposób uwzględniający konieczność zachowania ciągłości pracy szpitala, w tym w szczególności w cenie należy uwzględnić wszelkie roboty tymczasowe gwarantujące ciągłość pracy szpitala, d) zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy - Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy, w tym - dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), - utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, - usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. e) Istniejąca infrastruktura - Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 1.7. Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową i STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i w cenie oferty ująć koszt wszelkich innych prac, usług i czynności określonych w SIWZ, oraz tam nie określonych, a koniecznych do wykonania zamówienia i przewidywalnych na etapie składania oferty.

II.5) Główny kod CPV

45215000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45000000-745100000-845215100-845215140-045430000-045110000-145331100-745330000-945331210-145331000-645311200-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 3 000 000 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto. Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w celu wykazania spełnienia postawionego warunku. (Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu). b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia i wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1) 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: a) co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, licząc od dnia uzyskania uprawnień, b) pełnienie funkcji kierownika budowy, w okresie ostatnich 10 lat przy realizacji, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto każda, c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. [Doświadczenie wskazanej osoby liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła funkcję na wielu budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie].

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 5. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 3 000 000 zł. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 3 do SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ. [W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).]

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.3. SIWZ: 1) lit. a) do c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.4. SIWZ ppkt 1 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.4. SIWZ ppkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 6.1 IDW.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ALIOR BANK S.A. O/Chojnice Nr 12 2490 0005 0000 4600 5137 0537, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359). 3. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Z treści dokumentu wadialnego (wnoszonego w formach określonych w 2 lit. od b) do e)) winno wynikać w sposób jednoznaczny której/których części zamówienia wadium dotyczy. Taka sama informacja winna znaleźć się na przelewie, w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonym w formie innej niż w pieniądzu, oryginał, w oddzielnej kopercie oznaczonej WADIUM, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium wysokości określonej w pkt 1 w formie lub formach określonych w pkt 2 zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-09-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą do dokonania jedynie na podstawie postanowień zawartych w treści umowy, za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem zmian o których mowa w Artykule 13 Umowy. 2. Stosownie do dyspozycji art 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności: a) termin wykonania Umowy: - podpisanie aneksu do umowy o współfinansowanie inwestycji, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, - zmiany w budżecie inwestycyjnym Zamawiającego - nieprzewidziany brak płynności u Zamawiającego, - wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, - wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód i utrudnień formalno-prawnych, - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - ustalenie innych warunków płatności, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp., - konieczność wykonania zamówień dodatkowych bądź zamiennych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, - konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - nie wywiązywanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, jak i jednostek administracyjnych, a mających wpływ na zakończenie i odbiór końcowy zadania, w tym dokonanie odbiorów technicznych, wydanie opinii, decyzji, itp.. b) przedmiot Umowy: - aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, - konieczność wykonania robót zamiennych, - konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych, - rezygnacja z wykonania części zamówienia, - zaniechanie wykonywania części robót, c) wynagrodzenie należne wykonawcy: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, a zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, w tym urzędowej zmiany podatku VAT, - zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, - zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych części zamówienia, - wykonanie robót zamiennych czy niezbędnych robót dodatkowych, d) inne postanowienia umowy: - zmiana kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nie wymagająca Aneksu do umowy - zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego, - zmiany wynikające w oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 3.W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia. 4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynkowo-skutkowym z terminem lub sposobem wykonania Umowy. 5. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 lit. c) tiret drugie i trzecie, wymaga uprzednio złożenia pisemnego wniosku zawierającego: a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 lit. c tiret drugie wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwota podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c) tiret drugie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 lit. c tiret trzecie wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwota podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 lit. c) tiret trzecie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust.2 lit.. c) tiret trzecie. 6. Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, prawo żądania udostepnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany. 7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust.2 lit. c) tiret pierwsze, drugie i trzecie obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych (zarówno w zakresie robót budowlanych, jak i dostawy maszyn i urządzeń), jednakże muszą być spełnione warunki z art 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać proces budowy bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania rozwiązań zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych, sporządzony przez Wykonawcę wraz z określeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót, zatwierdzony przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-03-06

godzina

11:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Chojnice codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.