Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Zakr

Gmina Zakrzówek

Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Zakrzówku.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 551293-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Zakrzówek

Regon: 43102013800000

ulica: ul. Żeromskiego

Numer domu: 24

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 23-213

Miejscowość: Zakrzówek

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 818 215 002

e-mail: gmina@zakrzowek.pl

Fax: 818 215 002

Adres strony internetowej (URL): www.zakrzowek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=311

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=311

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej w postaci papierowej

Adres:

23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Zakrzówku.

Numer referencyjny:

ZP.271.26.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, ławek parkowych, koszy na śmiecie oraz tablicy informacyjnej, a także wykonanie ogrodzenia, chodników i nasadzeń zgodnie z poniższym wykazem: 3.2.1 PLAC ZABAW (Urządzenia muszą spełniać normy z grupy PN-EN 1176): 3.2.1.1 czworokąt wielofunkcyjny (1 szt): w skład którego wchodzi co najmniej ścianka wspinaczkowa, przeplotnia, drabinka gimnastyczna, drążek poziomy i pionowy; elementy konstrukcyjne wykonane z drewna litego zaimpregnowane przed działaniem czynników atmosferycznych, elementy stalowe malowane proszkowo, urządzenie montowane w kotwach stalowych na fundamencie betonowym, 3.2.1.2 huśtawka potrójna z bocianim gniazdem (1 szt.): wykonana z metalu, elementy stalowe malowane proszkowo i montowane w fundamencie betonowym, łańcuchy ze stali nierdzewnej, siedziska: zwykłe gumowe, gumowe koszyk (tzw. pampers), bocianie gniazdo; 3.2.1.3 karuzela krzyżowa czteroramienna (1 szt.): wykonana ze sklejki wodoodpornej bądź płyty HPDE, oparcia z elementów stalowych malowanymi proszkowo; 3.2.1.4 zjazd linowy (tyrolka) (1 szt.): długość ok. 25 m składający się z liny stalowej z orczykiem ruchomym z siedziskiem rozkładana między dwoma stalowymi wieżami zakotwionymi na fundamencie betonowym, platforma startowa z blachy aluminiowej, elementy metalowe malowane proszkowo; 3.2.2 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (urządzenia muszą spełniać normę PN-EN 16630:2015-06): wszystkie urządzenia wykonane z elementów stalowych malowanych proszkowo, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej, wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, całość zakotwiona do fundamentów betonowych, dopuszcza się systemowe łączenie urządzeń; urządzenia mocowane na pylonach zawierających informacje o możliwości i sposobie korzystania z danego urządzenia: 3.2.2.1 wioślarz - poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów, koordynuje i równoważy pracę całego ciała, 3.2.2.2 twister - ćwiczy pas i pomaga zrelaksować mięśnie pasa i pleców, poprawia ruchliwość i giętkość odcinka krzyżowego, 3.2.2.3 surfer (wahadło)- wzmacnianie mięśni bioder oraz nóg, 3.2.2.4 masażer pleców - poziomy i pionowy, relaksuje napięte mięśnie pleców, pomaga poprawić krążenie i system nerwowy, 3.2.2.5 wyciąg górny - wzmocnienie kończyn górnych i mięśni pleców, poprawa wydolności serca i płuc, 3.2.2.6 orbitrek - poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów, trening ogólnorozwojowy całego ciała, poprawiający kondycję ruchową, 3.2.2.7 wyciąg dolny - wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej i ramion poprawia wydolność krążeniowo-oddechową, 3.2.2.8 biegacz - poprawia ruchliwość kończyn dolnych, 3.2.2.9 ławeczka treningowa - budowanie i wzmacnianie mięśni brzucha. 3.2.3 Wszystkie urządzenia wymienione w pkt 3.2.1 i 3.2.2 winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa B oraz niezbędne atesty i być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 3.2.4 Każde urządzenie musi posiadać tabliczkę znamionową urządzenia, która powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. Osobno powinien być zaznaczony poziom gruntu. 3.2.5 Pozostałe elementy: 3.2.5.1 Ławeczka parkowa z oparciem - 4 kpl. 3.2.5.2 Kosz na śmieci - 4 szt. 3.2.5.3 Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw i siłowni zewnętrznej. 3.2.6 Ogrodzenie: systemowe panelowe wysokość 1,50 m długość 137,80 m, wierzchnia warstwa przęsła panelu wykonana w sposób uniemożliwiający zranienie lub skaleczenie, ogrodzenie pomalowane proszkowo farbą antykorozyjną, panele posiadać muszą atesty bezpieczeństwa; 1 furtka w istniejącym ogrodzeniu od strony północno-zachodniej o wymiarze 1,00 x 1,50 m, jednoskrzydłowa z samozamykaczem, z zamkiem wraz z pełnymi elementami kowalsko ślusarskimi (zawiasy i zamki), zamocowana na słupkach systemowych ogrodzenia panelowego. Kolor ogrodzenia do ostatecznego wyboru inwestora; 1 bramka dwuskrzydłowa o wymiarach 2,50 x 1,5 m umożliwiająca otwarcie obu skrzydeł i wjazd samochodu ratowniczego na teren placu z zamkiem wraz z pełnymi elementami kowalsko ślusarskimi (zawiasy i zamki), w tym 1 skrzydło o szerokości 1,00 m z samozamykaczem i klamką , drugie o szerokości 1,50 m. 3.2.7 Nasadzenia: 27 szt. drzew: a) Śliwa Pissardii: Pa 180, Co 5 - 3 szt., b) Klon Golden Globe Pa 180, Co 5 - 24 szt., Krzewy - Pęcherznica Co 10-15 czerwona i żółta - 20 szt. 3.2.8 Dojścia: zaplanowano budowę 2 chodników (jak na planie zagospodarowania) z kostki brukowej betonowej (kolor do wyboru inwestora) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20 cm, szerokość chodnika 2,00 mb, łączna długość: 26,85 m. 3.2.9 Po zakończeniu prac należy wykonać i dostarczyć zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 3.2.10 Do oferty należy dołączyć (na wezwanie Zamawiającego): 3.2.10.1 Wizualizację oferowanego placu zabaw zawierającą takie dane jak: wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, długości i szerokości placu zabaw i siłowni. 3.2.10.2 Certyfikaty bezpieczeństwa "B" oferowanych urządzeń. 3.2.11 Certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych urządzeń z Polskimi Normami wystawiony przez zewnętrzną instytucję (stronę trzecią) do tego upoważnioną - dla urządzeń placu zabaw normy z grupy PN-EN 1176 lub równoważne, dla urządzeń siłowni - PN-EN 16630:2015-06 lub równoważne. 3.2.11.1 Karty techniczne oferowanych urządzeń 3.2.11 Przedmiot zamówienia realizowany będzie w Zakrzówku przy ul. Żeromskiego na działce nr ewid. 1279. 3.2.12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

37440000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV37535200-945112720-845112723-945340000-245233222-177310000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

60

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu realizacji zamówienia, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (rozdział 14 SIWZ).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie są wymagane

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

nie są wymagane

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

7.3.1 Certyfikaty bezpieczeństwa "B" oferowanych urządzeń. 7.3.2 Certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych urządzeń z Polskimi Normami wystawiony przez zewnętrzną instytucję (stronę trzecią) do tego upoważnioną - dla urządzeń placu zabaw normy z grupy PN-EN 1176 lub równoważne, dla urządzeń siłowni - PN-EN 16630:2015-06 lub równoważne. 7.3.3 Karty techniczne oferowanych urządzeń. 7.3.3.1 Wizualizację oferowanego placu zabaw zawierającą takie dane jak: wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, długości i szerokości placu zabaw i siłowni. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.1 i 7.3.2, złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.1 i 7.3.2, może złożyć inne dokumenty dot. zapewnienia jakości, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości. Informacje zawarte w ww. wymaganych dokumentach mają jednoznacznie potwierdzać spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą uproszczoną w oparciu o załączony przedmiar. W kosztorysie ofertowym należy wskazać nazwę producenta urządzeń na plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. 11.5.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 11.5.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 7.2.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) - wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia60

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane następujące zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ: 1) w zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określonej w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy; 2) w zakresie terminu: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu przedmiotu umowy; b) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie przedmiotu umowy, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość przedmiotu umowy lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku; c) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do konkretnych nieruchomości objętych niniejszą Umową; d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający; e) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; f) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; g) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne); 3) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zakrzówek codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.