Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na t

Gmina Zaklików

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaklików

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552298-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Zaklików

Regon: 83040913000000

ulica: ul. Zachodnia

Numer domu: 15

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 37470

Miejscowość: Zaklików

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 158 738 476

e-mail: sekretariat@zaklikow.pl

Fax: 158 738 324

Adres strony internetowej (URL): www.zaklikow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.zaklikow.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, pokój nr 3

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaklików

Numer referencyjny:

ZP.271.12.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaklików i składa się z następujących części: 1.1. Część I obejmująca rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, składająca się z zadań: 1.1.1. Zadanie nr 1: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie ul. Sportowa, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy liniowe o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi, podsypki, obsypki, zasypki c) Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - roboty montażowe: - montaż kanału z rur PVC fi 200, - montaż kanału z rur PVC fi 160, - montaż studni betonowych fi 1200, - montaż studni PP/PVC fi 425, - włączenie do istniejącej sieci, d) inspekcja TV wykonanych kanałów e) demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego FI 25 - 32 mm, f) inwentaryzacja powykonawcza, g) badanie zagęszczenia gruntu. 1.1.2. Zadanie nr 2 : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie ul. Turystyczna - etap I, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, podsypki, obsypki, zasypki, c) Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - roboty montażowe: - kanały z rur typu PVC łączone na wcisk fi 200, - studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm z rura trzonową karbowaną, zamknięcie rurą teleskopową, - studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm zamknięcie rurą teleskopową - właz żeliwny D400/425, - rury ochronne ( osłonowe ) fi 315, - rury ochronne ( osłonowe ) fi 110, - włączenie do istniejącej sieci, d) roboty odtworzeniowe - odtworzenie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, e) inwentaryzacja powykonawcza, f) badanie zagęszczenia gruntu. 1.2. Część II obejmująca rozbudowę sieci wodociągowej, składająca się z zadań: 1.2.1. Zadanie nr 1: Rozbudowa sieci wodociągowej w Zaklikowie ul. Anny Nagórskiej, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, b) Roboty ziemne w tym m.in.: wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, podsypki, obsypki, zasypki, c) Budowa odcinków sieci wodociągowej - roboty montażowe: - rurociągi z rur polietylenowych typu PE, PEHD fi 90, - rurociągi z rur polietylenowych typu PE, PEHD fi 63, - rurociągi z rur polietylenowych typu PE, PEHD fi 32, - nawiertka 160/2, - zasuwa kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, fi 50, - węzeł W3, - węzeł wodomierzowy, - włączenie do istniejącej sieci, - dezynfekcja odcinka i badanie wody, d) roboty odtworzeniowe - odtworzenie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej e) inwentaryzacja powykonawcza 1.2.2. Zadanie nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goliszowiec, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe b) Roboty ziemne w tym m.in. wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, podsypki, obsypki, zasypki d) Budowa odcinka sieci wodociągowej - roboty montażowe: - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 180 - przewiert, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 110, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 90, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 63, - łączenie rur polietylenowych PE, PEHD fi 110 i fi 90 metodą zgrzewania czołowego - zasuwa typu "E" kołnierzowa fi 110, - zasuwa typu "E" kołnierzowa fi 50, - hydrant pożarowy naziemny fi 80, - włączenie do istniejącej sieci, - próba wodna szczelności sieci wodociągowej, - dezynfekcja odcinka i badanie wody, d) roboty odtworzeniowe, e) inwentaryzacja powykonawcza. 1.2.3. Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Irena, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe b) Roboty ziemne w tym m.in. wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi , podsypki, obsypki, zasypki, c) Budowa odcinka sieci wodociągowej - roboty montażowe: - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 90 - przewiert, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 90, - rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 32, - zasuwa typu "E" kołnierzowa fi 32, - węzeł wodomierzowy, - włączenie do istniejącej sieci, - dezynfekcja odcinka i badanie wody, d) roboty odtworzeniowe, e) inwentaryzacja powykonawcza. 2. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 4 do SIWZ dokumentacja projektowa nr 4a do SIWZ przedmiar robót oraz 4b Szczegółowa Specyfikacja techniczna (dalej SST). W przypadku, gdy dane określone w projekcie budowlanym są rozbieżne z zapisami przedmiaru robót, za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w przedmiarze robót. Uwaga: - dot. Część II, Zadanie nr 2: zakres prac obejmuje wykonanie pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Turystycznej, której zakres został określony w szczególności w załączniku graficznym pn. zarys obszaru obejmującego zakres robót i załączniku nr 4a przedmiar robót, co należy uwzględnić w ofercie. Nie należy szacować kosztów związanych z całym zakresem robót związanych budową kanalizacji sanitarnej ulicy Turystycznej określonym w załączniku nr 4 do SIWZ dokumentacja projektowa. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, do podanych w SIWZ, a wszelkie produkty określone w dokumentacji projektowej i SST pochodzące od konkretnych producentów są opisane parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i SST Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do obowiązujących norm lub instrukcji, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy rozwiązania równoważne opisywanym w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 5. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, która jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy)

II.5) Główny kod CPV:

45231000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45231100-645231300-845311000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: a) Część I do dnia 31.08.2018 r. b) Część II do dnia 30.11.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 100 000 zł (sto tysięcy złotych) liczoną dla każdej części stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. w przypadku złożenia oferty na dwie części będzie to kwota 200 000 zł

Informacje dodatkowe

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum: a) Dla Części I: jedno zadanie (lub kilka) polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, b) Dla Części II: jedno zadanie (lub kilka) polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),posiadającym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi tożsamymi z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj.: a) Dla części I obejmującymi budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej b) Dla części II obejmującymi budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej - stosowną informację należy zawrzeć w załączniku nr 8 do SIWZ wykaz osób w kolumnie doświadczenie zawodowe

Tak

Informacje dodatkowe:

1. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany 2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać zakres oraz wartość roboty, o której mowa powyżej 3. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 t.j.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - dokument należy złożyć w terminie do 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w § VIII ust. 1- dokument należy złożyć w terminie do 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § VIII ust. 1: 3.1 Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.2 Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2 stosuje się. 3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w terminie 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego dostarczył: 1.1 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000 zł (sto tysięcy złotych) liczoną dla każdej części stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. w przypadku złożenia oferty na dwie części będzie to kwota 200 000 zł. 1.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zawierający minimum: a) Dla Części I: jedno zadanie (lub kilka) polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, b) Dla Części II: jedno zadanie (lub kilka) polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto 1.3 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi tożsamymi z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj.: a) Dla części I obejmującymi budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej b) Dla części II obejmującymi budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 (załącznik nr 1 i załącznik nr 6 do SIWZ) złożył następujące dokumenty: 1.1 Formularz oferty - załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 Kosztorys ofertowy 1.3 Dowód wniesienia wadium 1.4 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby - załącznik nr 9 do SIWZ(w przypadku konieczności)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.1 Dla Części I : 2 000,00 PLN (słownie zł.: dwa tysiące). 1.2 Dla Części II: 2 500,00 PLN(słownie zł.: dwa tysiące pięćset) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 Pieniądzu; 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 Gwarancjach bankowych; 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 t.j.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zaklikowie konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006. Wymaga się, aby w tytule przelewu wpisane zostało jednoznacznie, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego na Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaklików, z dopisaniem części, której dotyczy. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi zawierać klauzulę zobowiązującą do zapłaty nieodwołalnie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w przypadkach określonych w ust. 12 i 13 niniejszego rozdziału. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-31 2018-11-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

2018-06-14

okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - ofertę można złożyć na jedną lub dwie części stanowiące przedmiot zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: zamowienia@zaklikow.pl , adres strony internetowej: www.zaklikow.pl. 6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zawarte są w rozdziale III ust. 6 SIWZ oraz projekcie umowy. 10. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 11. Zamawiający nie zastrzega konieczności wykonania całości przedmiotu zamówienia osobiście przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w SIWZ. 12. Wymagania i dodatkowe informacje dotyczące możliwości zatrudnienia podwykonawców zawarte są w projekcie umowy. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 m-cy. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 15. Zamawiający ogranicza liczby części zamówienia, których może dotyczyć oferta Wykonawcy 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy PZP, przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Rozbudowa sieci wodociągowej

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zaklików codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.