Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Rozwój i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego Regi

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Rozwój i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 (LSI2014)

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515264-N-2018 z dnia 2018-02-21 r

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach projektów realizowanych z osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 w 100%. W roku 2018 z projektu pn. "Wsparcie administracji zajmującej się zarzadzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018", numer: RPZP.10.01.00-32-0001/18.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Regon: 81168780751100

ulica: ul Korsarzy

Numer domu: 34

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 70540

Miejscowość: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 091 44 67 120

e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

Fax: 091 44 67 185

Adres strony internetowej (URL): www.wzp.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip.wzp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, AL Wyzwolenia 105, pokój 305, 71-421 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozwój i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 (LSI2014)

Numer referencyjny:

WOiRZL.II.272.39.2017.SK

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozwoju i utrzymania Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014), zwanego dalej Systemem. Na przedmiot zamówienia składają się: 1) Wykonanie przez Wykonawcę modyfikacji Systemu (LSI2014) - Etap I (MS). 2) Świadczenie przez Wykonawcę Usługi Rozwoju Systemu (LSI2014) - Etap II (URS). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi "Opis przedmiotu zamówienia" (Załącznik nr 7 do SIWZ), który zawiera w szczególności: - opis funkcji Systemu (stan wejściowy) aktualnego Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ 2014-2020 (LSI2014) z podziałem na: Serwis Beneficjenta, Serwis Pracownika i liczby linii kodu LSI 2014 dla rozszerzeń; - cel Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ 2014-2020 (LSI2014); - ramy czasowe realizacji przedmiotu zamówienia; - zakres i wymagania ogólne realizacji przedmiotu zamówienia (w tym aspekty techniczne i wymagania ogólne Systemu); - wymagania dotyczące Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; - opis etapów realizacji przedmiotu zamówienia (w tym m. in.: zakres, wymagania szczegółowe, zasady i procedura realizacji); - zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 688 258,80 zł brutto.

II.5) Główny kod CPV:

72260000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV72510000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

839340,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - tj zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (wskazanych poniżej) w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego - dalej w tym pkt jako "Zamówienia". 1) Przedmiotem "Zamówień" jest Usługa rozwoju systemu (URS), tj Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014), stanowiąca jeden z podstawowych elementów przedmiotu zamówienia podstawowego (stanowi Etap II realizacji przedmiotu zamówienia podstawowego szczegółowo uregulowany w pkt VIII Opisu przedmiotu zamówienia podstawowego). 2) Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP zostały określone w pkt X Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ), gdzie stoi: Zamawiający przewiduje wystąpienie następującej okoliczności: W sytuacji, gdy przed 31 grudnia 2020 r wyczerpany zostanie górny limit Godzin roboczych w ramach Usługi Rozwoju Systemu (Etap II realizacji przedmiotu zamówienia) wskazany w pkt VIII.2 lit. c) niniejszego OPZ oraz zaistnieje konieczność dokonania ponownych, niezbędnych prac rozwojowych w LSI2014, Zamawiający przewiduje dokonanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (tj wartości szacunkowej zamówienia podstawowego), których przedmiotem będzie Usługa Rozwoju Systemu. Zamówienia o których mowa w tym rozdziale będą udzielone na warunkach, określonych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że: - Zamówienia te będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII.1, pkt VIII.2 lit. a) i pkt VIII.3 niniejszego OPZ. - Wynegocjowane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie prowadzenia negocjacji, zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania (realizacji) zamówienia: od dnia zawarcia umowy do wyczerpania limitu Godzin roboczych w ramach Etapu II (Usługa Rozwoju Systemu - URS), jednak nie później niż do 31.12.2020 r w tym: a) Etap I Modyfikacja Systemu (MS): od 30 do 210 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy. - "Termin realizacji Etapu I. Modyfikacja Systemu" (waga 40%) stanowi kryterium oceny ofert opisane szczegółowo w Rozdziale XXI pkt 4 SIWZ. b) Etap II Usługa Rozwoju Systemu (URS): od dnia zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru Etapu I (MS) bez zastrzeżeń do wyczerpania limitu godzin roboczych w ramach Etapu II (URS), jednak nie później niż do 31.12.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie, że: Wykonawca posiada minimalne wymagane doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - tj wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi, o wartości co najmniej 200.000 zł brutto** każda, będące pracami programistycznymi z wykorzystaniem JAVA EE*, mającymi na celu wykonanie lub modernizację (lub jego zmianę/uaktualnienie) oraz wdrożenie systemu informatycznego zbudowanego w architekturze wielowarstwowej, w tym co najmniej jeden system wykorzystywany w celu wsparcia procesu wdrażania i zarządzania wykorzystaniem funduszy UE (Unii Europejskiej) lub bezzwrotnej pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarię. * JAVA EE (Java Enterprise Edition): platforma programistyczna języka Java służąca do pisania aplikacji biznesowych. ** UWAGA: W przypadku, jeżeli wartość wykazywanej usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej - wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej w warunku ma być obliczona wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. UWAGA: W Rozdziale X SIWZ zawarta została szczegółowa informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona) zobowiązany będzie złożyć - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W tej sytuacji zastosowanie ma treść ppkt 3. 5) W zakresie dokumentów, o których mowa w ppkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w pkt 2 - w przypadku wskazania dostępności dokumentów (tj odpisu z właściwego rejestru / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazane przez Wykonawcę dokumenty. W sytuacji, gdy ww. dokumenty będą dostępne pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym tylko w języku obcym, zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) W zakresie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ppkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w ppkt 2 i 4 - w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w ppkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w ppkt 2 i 4. W tej sytuacji zastosowanie ma treść ppkt 5.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 1 SIWZ Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona) może zostać wezwany do złożenia: Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem w odniesieniu do każdej wykazanych usług: - nazwy wykonanej usługi / nazwy wykonanego lub zmodernizowanego (lub zmienionego / uaktualnionego) oraz wdrożonego systemu informatycznego; - opisem wykonanej usługi / opisem wykonanego lub zmodernizowanego (lub zmienionego / uaktualnionego) oraz wdrożonego systemu informatycznego (w tym określenie przedmiotu usługi) - wartością usługi brutto (w zł), - terminu realizacji - podaniem okresu od (m-c/rok) do (m-c/rok), - nazwą zleceniodawcy (podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana). Wezwany Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia ww. wykazu w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 1 tj zobowiązany będzie podać wszelkie informacje wskazujące na spełnienie wszystkich wymagań zawartych w treści ww. warunku udziału w postępowaniu. - Do ww. wykazu wezwany Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dowody określające, czy wykazane usługi (tj wykonane i/lub zmodernizowane i/lub zmienione/uaktualnione oraz wdrożone systemy informatyczne) zostały wykonane należycie (tj referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy). 2) W zakresie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ppkt 1 - w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP , zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I. Procedura oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w tym: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP i w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP) została opisana w Rozdziale IX SIWZ. II. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 1 SIWZ, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ. III. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania (na podstawie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP); 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu (określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 1 SIWZ). IV. OŚWIADCZENIA, o jakich mowa w poprzednim pkt (tj pkt III) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej. Formularze (wzory) oświadczeń o których mowa w pkt III ppkt 1 i 2 stanowią odpowiednio: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ. V. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Formularz (wzór) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższego Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe warunki wnoszenia wadium zostały opisane w Rozdziale XVII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we Wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ tj zgodnie z § 11 Wzoru umowy (pn. "Zmiany umowy"): 1. Stosownie do przepisu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) Strony dopuszczają możliwość zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie Przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy. 2. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy), o którym mowa w ust. 7. Złożony wniosek zostanie oceniony przez Zamawiającego, a wejście w życie zmian wynagrodzenia wymaga uprzedniego zaakceptowania wniosku przez Zamawiającego. Zamawiający w ramach procedury oceny wniosku może żądać w szczególności wyjaśnień, kalkulacji, wyliczeń obrazujących w jaki sposób zmiany o jakich stanowi art. 142 ust. 5 wpłynęły na koszty realizacji zamówienia. 4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 4, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 5 i 6 na wynagrodzenie Wykonawcy. 8. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy pzp oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 9. Zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów e-mail, członków Komisji odbioru Przedmiotu umowy, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy. Za równoznaczną w ww. przypadkach z formą pisemną przyjmuje się elektroniczną formę pisma. 10. Zmiany w zakresie personelu dedykowanego do realizacji Przedmiotu umowy, w tym członków Zespołu ds. realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy, następują zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 5-9. 11. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 12 ust. 1 Umowy, możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o czas występowania zdarzenia stanowiącego siłę wyższą. Zgodnie z ww. cytowanym w § 11 ust. 10 Wzoru umowy: Zmiany w zakresie personelu dedykowanego do realizacji Przedmiotu umowy, w tym członków Zespołu ds. realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy, następują zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 5-9 tj.: 5. Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania i zachowania stałości personelu dedykowanego do realizacji Przedmiotu umowy. Będą to osoby, które zostały wskazane przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiającemu pod nazwą Lista personelu dedykowanego, niezwłocznie po podpisaniu umowy. Dokument musi być podpisany przez Wykonawcę. 6. Osoby oddelegowane nie mogą być odsunięte od wykonywania Przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na samą zmianę oraz na kandydaturę nowej osoby, z wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od wykonywania Przedmiotu umowy następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich jak śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego danej osobie pełnienie swoich funkcji. 7. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w pkt 6 Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie, opisując i dokumentując zaistniałą sytuację oraz wskazując nową osobę. W szczególności Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie osoby wskazanej na Liście personelu dedykowanego o przyczynach uniemożliwiających mu pracę w przedmiotowym zakresie. 8. Nowo wskazana osoba musi być umieszczona na zaktualizowanej Liście personelu dedykowanego, która zostanie niezwłocznie przekazana Zamawiającemu. 9. Każdorazowa zmiana osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez niego od umowy. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana nie stanowi zmiany Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-03-05

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został zawarty w Rozdziale XXI SIWZ. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Ofertę cenową według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. W pkt 3 Oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca wpisuje łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ) i Wzorem umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), stanowiącą sumę: 1) Łącznej ceny brutto za realizację (wykonanie) Etapu I przedmiotu zamówienia pn. "Modyfikacja systemu" wskazanej w pkt 3 ppkt 1) Oferty cenowej; 2) Maksymalnej łącznej ceny brutto za realizację (wykonanie) Etapu II przedmiotu zamówienia pn. "Usługa rozwoju systemu" (cena brutto 1 godziny roboczej x 3690) wskazanej w pkt 3 ppkt 2) Oferty cenowej - obliczonej zgodnie z tabelą zawartą w tym ppkt. 3. UWAGA! - Zamawiający zastrzega, że maksymalna łączna cena za realizację (wykonanie) Etapu II. "Usługa Rozwoju Systemu" (cena brutto 1 godziny roboczej x 3690) nie może być niższa niż 55% lub wyższa niż 85% łącznej "Ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia" tj sumy łącznej ceny brutto za realizację (wykonanie) Etapu I. "Modyfikacja Systemu" i maksymalnej łącznej ceny brutto za realizację (wykonanie) Etapu II. "Usługa Rozwoju Systemu" (cena brutto 1 godziny roboczej x 3690). 4. Oferta musi być złożona na całość zamówienia, tj zarówno na realizację (wykonanie) Etapu I i Etapu II przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie etapów nie oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny limit ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP. 6. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności: - wszystkie należności publiczno - prawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia; - wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT); - a także wszelkie inne koszty jakie muszą być poniesione w celu prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia. 8. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (tj rozwojem i utrzymaniem Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) - określonym w Rozdziale III pkt 1 SIWZ) w tym wszelkie zobowiązania Wykonawcy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ) i Umowie - której wzór został zawarty w Załączniku nr 6 do SIWZ. 9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 10. Wzór formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść tego formularza.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Szczecin codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.