Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO NISKOTEM

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO NISKOTEMPERATUROWEGO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO, OPAKOWAŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ, TESTÓW DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI, ETYKIET DO SZPITALNEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI PROCESÓW STERYLIZACJI ORAZ KONTENERÓW BEZOBSŁUGOWYCH DO LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 552271-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Regon: 190141612

ulica: Powstania Styczniowego

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 81-519

Miejscowość: Gdynia

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48585727331

e-mail: m.magulska@ceynowahosp.com.pl

Fax: +48585727331

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalepomorskie.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Podmiot prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.szpital.wejherowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.szpital.wejherowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca

Adres:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo - Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO NISKOTEMPERATUROWEGO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO, OPAKOWAŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ, TESTÓW DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI, ETYKIET DO SZPITALNEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI PROCESÓW STERYLIZACJI ORAZ KONTENERÓW BEZOBSŁUGOWYCH DO LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE

Numer referencyjny:

SZP/ZP/N/Z/21/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do niskotemperaturowego sterylizatora plazmowego, opakowań jednorazowego użytku do sterylizacji parą wodną, testów do kontroli procesów sterylizacji, etykiet do szpitalnego systemu dokumentacji procesów sterylizacji oraz kontenerów bezobsługowych do lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie w 6 zadaniach przez okres 12 miesięcy, szczegółowo określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na następujące zadania: Zadanie 1- Materiały eksploatacyjne do niskotemperaturowego sterylizatora plazmowego, w tym: czynnik sterylizujący w ilości 1.500 sztuk, opakowania jednorazowego użytku - rękawy typu Tyvek lub równoważne w łącznej ilości 164 rolek oraz testy do kontroli sterylizacji plazmowej w łącznej ilości 5.700 sztuk; Zadanie 2 - Rękawy papierowo-foliowe w łącznej ilości 368 rolek; Zadanie 3 - Włókniny i papiery sterylizacyjne w łącznej ilości 27.200 arkuszy; Zadanie 4 - Testy do kontroli procesów sterylizacji oraz etykiety do szpitalnego systemu dokumentacji procesów sterylizacji w łącznej ilości 6.250 sztuk i 430 rolek; Zadanie 5 - Testy do kontroli procesów sterylizacji w łącznej ilości 34.800 sztuk i 396 rolek; Zadanie 6 - Kontenery bezobsługowe w systemie otwartym, w tym kontenery w łącznej ilości 22 sztuk i tabliczki identyfikacyjne w ilości 50 sztuk. CPV: 33.14.10.00 - 0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne) 33.19.80.00 - 4 (Szpitalne wyroby papierowe) 33.69.63.00-8 (Odczynniki chemiczne) 30.19.97.60-5 (Etykiety) 33.16.90.00-2 (Przyrządy chirurgiczne)

II.5) Główny kod CPV:

33141000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV33198000-433696300-830199760-533169000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI SKŁADA: - Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, stanowiących o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), a których żąda w nn postępowaniu Zamawiający, Wykonawca składa odpowiadające im dokumenty wymienione w §7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI SKŁADA: 1. Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim w formie dokumentów handlowych (folder, ulotka lub katalog), zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanych produktów potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego, zawierający także numery katalogowe. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć zadanie dla danego oferowanego produktu. (dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 i Zadania 6). 2. Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci Specyfikacji Produktu, Specyfikacji Materiałowej, Raportu z badań lub Arkusza danych technicznych potwierdzający wymagania Zamawiającego dotyczące zaoferowanego asortymentu przez Wykonawcę. Dokument musi być wystawiony lub autoryzowany przez producenta. Wykonawca winien na ww. dokumencie oznaczyć zadanie i pozycję dla danego oferowanego produktu. (dotyczy Zadania 2 i Zadania 3). 3. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 20114 poz 1114 oraz z 2016 poz 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.; 1.2. Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; 1.3. Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena brutto95,00Termin dostawy5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie, o którym mowa w §8 ust. 7 umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy. 2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: a/ polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w umowie i parametrów przedmiotu umowy, b/ polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie, c/ polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Zmiany ujęte w pkt a i b nie wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a i b. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną. 3. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach wartości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 umowy. Podane ilości mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania (z uwzględnieniem § 6 ust. 3 umowy) nie będzie większa niż 20% wartości umowy, przy czym wartość ta może być większa w przypadku, jeśli zmniejszona ilość zamawianego asortymentu wynika z ograniczenia lub niedotrzymania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany np. procedur medycznych, które uzasadniają zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu. 4. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w umowie. 5. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie. 6. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §6 ust. 4 umowy. 7. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §6 ust. 4 umowy. 8. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w §7 ust. 2 - 12 umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 9. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 11. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2 lub 3 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 12. W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 13. W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 3 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 14. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 15. W przypadku zmian, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników wykonujących czynności na rzecz umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2 umowy, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników wykonujących czynności na rzecz umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 3 umowy. 16. W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 3 umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w §7 ust. 8 pkt 2 umowy. 17. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w §7 ust. 7 umowy, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 18. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa §7 w ust. 7 umowy. W takim przypadku przepisy §7 ust. 8 - 10 oraz 12 umowy stosuje się odpowiednio. 19. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gdynia codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.