Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ ARTYKUŁÓW GOSPOD

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 516319-N-2018 z dnia 2018-02-14 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Regon 190141612

ulica Powstania Styczniowego

Numer domu 1

Numer mieszkania

Kod pocztowy 81-519

Miejscowość Gdynia

Województwo pomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu +48585727331

e-mail m.magulska@ceynowahosp.com.pl

Fax +48585727331

Adres strony internetowej (URL) www.szpitalepomorskie.eu

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Podmiot prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.szpital.wejherowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.szpital.wejherowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca

Adres

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo - Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH

Numer referencyjny

SZP/ZP/N/Z/5/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Sukcesywne dostawy środków czystości oraz artykułów gospodarczych przez okres 12 miesięcy, w rodzaju i ilościach szczegółowo opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone jest na następujące zadania: zadanie 1 - środków czystości w łącznej ilości 3 575 opakowań zadanie 2 - past do prania w łącznej ilości 10 opakowań zadanie 3 - środków do czyszczenia w łącznej ilości 20 opakowań zadanie 4 - środków do czyszczenia i pielęgnacji w łącznej ilości 35 opakowań zadanie 5 - artykułów do zmywarki w łącznej ilości 106 opakowań zadanie 6 - środków podstawowej higieny w łącznej ilości 1 430 opakowań zadanie 7 - środków owadobójczych, preparatów do likwidacji pleśni w łącznej ilości 52 opakowań zadanie 8 - wkładów zapachowych do odświeżacza w łącznej ilości 80 opakowań zadanie 9 - octu spirytusowego w łącznej ilości 660 opakowań zadanie 10 - środków do czyszczenia i pielęgnacji w łącznej ilości 53 opakowań zadanie 11 - środków piorąco - dezynfekujący w łącznej ilości 28 opakowań zadanie 12 - artykułów przemysłowych w łącznej ilości 2 492 sztuk zadanie 13 - mopów, mioteł w łącznej ilości 1 580 sztuk oraz 90 kompletów zadanie 14 - pojemników na odpady w łącznej ilości 85 sztuk zadanie 15 - uchwytów na papier toaletowy w łącznej ilości 23 sztuk zadanie 16 - woreczków foliowych w łącznej ilości 340 opakowań zadanie 17 - kubków plastikowych jednorazowych w łącznej ilości 250 opakowań zadanie 18 - padów czyszczących w łącznej ilości 30 sztuk zadanie 19 - rękawic ochronnych gumowych w łącznej ilości 1 200 opakowań zadanie 20 - zestawów sprzątających w łącznej ilości 14 sztuk CPV 39830000-9 Środki czyszczące CPV 39831000-6 Preparaty piorące CPV 39831500-1 Samochodowe środki czyszczące CPV 39831210-1 Detergenty do zmywarek CPV 33711900-6 Mydło CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne CPV 39811100-1 Odświeżacze powietrza CPV 15871110-8 Ocet lub produkty równoważne CPV 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju CPV 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci CPV 18930000-7 Worki i torby CPV 39222120-1 Kubki jednorazowe CPV 18424000-7 Rękawice

II.5) Główny kod CPV

39830000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV39831000-639831500-139831210-133711900-633631600-839811100-115871110-839224000-834928480-618930000-739222120-118424000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

12

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 5 dni składa: - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, stanowiących o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), a których żąda w nn postępowaniu Zamawiający, Wykonawca składa odpowiadające im dokumenty wymienione w §7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim w formie dokumentów handlowych (folder, ulotka lub katalog), zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanych produktów potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego, zawierający także numery katalogowe. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć zadanie dla danego oferowanego produktu. 2. Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa 1.1. Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz 1114 oraz z 2016 poz 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 1.2. Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 1.3. Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena brutto95,00Termin dostawy5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie o którym mowa w §7 ust. 7 umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy. 2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy a/ polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w umowie i parametrów przedmiotu umowy, b/ polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie, c/ polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Zmiany ujęte w pkt a i b nie wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a i b. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną. 3. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach wartości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 umowy. Podane ilości mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania (z uwzględnieniem § 6 ust. 3 umowy) nie będzie większa niż 20% wartości umowy, przy czym wartość ta może być większa w przypadku, jeśli zmniejszona ilość zamawianego asortymentu wynika z ograniczenia lub niedotrzymania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany np. procedur medycznych, które uzasadniają zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu. 4. W przypadku zmiany 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron w terminie 30 dni od wejścia w życie ww zmian ma prawo pisemnie zwrócić się do drugiej strony o podjęcie negocjacji w celu odpowiedniej zmiany cen netto i brutto określonych umową o kwotę proporcjonalną do zmian określonych w pkt. 1) lub 2) jeśli zmiany te mają wpływ na koszty realizacji zamówienia. Każda ze Stron wnioskujących ma obowiązek pisemnie udokumentować ww wpływ zmian na cenę realizacji umowy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen ze względu na zmiany stawki VAT. Wszelkie zmiany ceny każdorazowo wymagają udokumentowania przez Wykonawcę. W przypadku zmiany stawki VAT w ramach umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 6. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w umowie. 7. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie. 8. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §6 ust. 4 umowy. 9. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §6 ust. 4 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-22

godzina

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa PASTA DO PRANIA

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gdynia codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.