Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej" (Zadania Nr 1 - 3)

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 502963-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy działająca w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica na podstawie art. 15 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Regon: 36569688100000

ulica: Wodna

Numer domu: 20/2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 76-251

Miejscowość: Kobylnica

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 59 841 59 12,

e-mail: cuw@kobylnica.pl,

Fax: 59 841 59 15

Adres strony internetowej (URL): cuwkobylnica.bip.gov.pl , bip.kobylnica.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

cuwkobylnica.bip.gov.pl , bip.kobylnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

cuwkobylnica.bip.gov.pl , bip.kobylnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć po rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętych opakowaniach uniemożliwiających odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Adres:

Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej" (Zadania Nr 1 - 3)

Numer referencyjny:

CUW-DOR.271.1.2020.OZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3 części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa dotyczącą sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej (Zadania Nr 1 - 3). 3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące Zadania: 1) Zadanie Nr 1: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży konstrukcyjno-budowlanej, 2) Zadanie Nr 2: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży sanitarnej, 3) Zadanie Nr 3: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży elektrycznej, Oferty można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, trzech lub czterech części zamówienia (Zadań). 3.3 W każdym Zadaniu zakres przedmiotu zamówienia obejmuje podstawowe obowiązki inspektora nadzoru określone m.in. w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. m.in.: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania: a) robót budowlanych z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych; b) usług remontowych z opisem technicznym, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy lub zlecenia w sprawie robót budowlanych; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót budowlanych (w tym usług remontowych). Powyższe obejmuje również obowiązek sprawdzania jednolitości (m.in. pod względem kolorystyki i właściwości użytkowych) materiałów i wyrobów, które mają być użyte przez wykonawcę robót przed ich wbudowaniem (użyciem); 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych (w tym usług remontowych) ulegających zakryciu lub zanikających w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy dokonanym przez wykonawcę robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 4) zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, koniecznych, dodatkowych, podobnych przed ich wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich wykonania; 5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych (w tym usług remontowych) oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy; 6) kontrola budowy w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 3.5, 7) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego; 8) kontrola przewidzianego w umowie harmonogramu robót (w przypadku gdy został on ustalony) i informowanie Zamawiającego o każdym przypadku braku przestrzegania tego harmonogramu. 3.4 Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w każdym z Zadań został opisany w Załączniku Nr 8 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia ilości robót budowlanych podlegających nadzorowi, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe z tego powodu w stosunku do Zamawiającego. 3.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego (w każdej branży) zobowiązany jest prowadzić bieżącą kontrolę nadzorowanych robót co najmniej 2 razy w tygodniu, co zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy (częstotliwość pobytu na budowie inspektora w każdej z branż stanowi kryterium oceny ofert) albo potwierdzone w inny sposób w przypadkach gdy dziennik budowy nie jest prowadzony lub nie ma możliwości dokonania w nim wpisu. 3.6 Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, podobnych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający. 3.7 W okresie obowiązywania umowy dla każdego z Zadań, zawartej w wyniku niniejszego postępowania, w przypadku wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych): 1) zleconych przez Gminę podmiotom zewnętrznym: rozliczenie następować będzie w oparciu o faktycznie wykonane usługi nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do wskazanych przez Zamawiającego robót budowlanych (w tym usług remontowych) oraz ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy wskaźnikiem procentowym od wartości netto nadzorowanych robót budowlanych; 2) wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z zawartymi umowami: rozliczenie następować będzie w oparciu o faktycznie wykonane usługi nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do wskazanych przez Zamawiającego robót budowlanych oraz ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy wskaźnikiem procentowym od wartości netto nadzorowanych robót budowlanych. 3.8 Przewidywana szacunkowa wartość netto nadzorowanych robót budowlanych (w tym usług remontowych) według branż w okresie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia wynosi dla: 1) Zadania Nr 1: 1.099.391,83 zł 2) Zadania Nr 2: 129.512,45 zł 3) Zadania Nr 3: 3.065.318,67 zł. 3.9 Przewidywane szacunkowe wartości netto robót budowlanych (w tym usług remontowych) wskazanych w 3.8, są wartościami szacunkowymi w okresie realizacji zamówienia i nie stanowią podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie realizowanych przez Zamawiającego robót w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Szczegółowy wykaz robót planowanych do wykonania w 2020 roku został zawartych w Załączniku nr 8 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.5) Główny kod CPV:

71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-12-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, a Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia i skieruje do realizacji umowy dla: 1) Zadania Nr 1 - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz która pełniła w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi dot. sprawowania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, każda o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto; 2) Zadania Nr 2 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz która pełniła w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi dot. sprawowania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w branży sanitarnej, każda o wartości co najmniej 40.000 zł brutto; 3) Zadania Nr 3 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz która pełniła w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi dot. sprawowania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w branży elektrycznej, każda o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto lub 1 usługi na wartość 1.000.000,00 zł brutto i 2 usług o wartości minimum 500.000,00 zł brutto (łącznie co najmniej 1.000.000,00 zł brutto), Zamawiający dopuszcza możliwość 1 usługi o wartości minimum 2.000.000,00 zł; Uwaga: w przypadku składania oferty na więcej niż jedno Zadanie konieczne jest odrębne dla każdej części (zadania) spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób z uprawnieniami i doświadczeniem opisanymi odpowiednio do Zadań, na które składa oferty Wykonawca; Zamawiający dopuszcza możliwość sprawowania kilku funkcji przez jedną osobę. Przez jedną usługę rozumie się usługę nadzoru wykonaną na podstawie jednej umowy.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP w celu: potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: . WYKAZ OSÓB, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale 5, 5.1 pkt 1 SIWZ, sporządzony według Załącznika Nr 5 do SIWZ; do Wykazu należy dołączyć potwierdzone dokumenty dotyczące posiadanych uprawnień niezbędnych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez przedmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według Załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (Załącznik Nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00częstotliwość pobytu na budowie inspektora nadzoru 30,00doswiadczenie zawodowe inspektora nadzoru10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) zmiany dotyczącą osób wskazanych w § 4, 3) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa, 4) zmiany odnoszą się to terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 2, w następujących przypadkach: a) przed zakończeniem obowiązywania niniejszej umowy Zamawiającemu nie udało się zawrzeć nowej umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru; b) ze względu na charakter lub stan zaawansowania prowadzonych inwestycji (jednej albo kliku) zasadne jest, aby inspektorem nadzoru w stosunku do nich pozostał Wykonawca; 5) zmiany nie są istotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

JĘZYK POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zadanie Nr 2: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży sanitarnej,

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.