Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Sprawowanie w imieniu i n rzecz Zamawiającego nadzoru inwe

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów

Sprawowanie w imieniu i n rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad budową żłobka wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Cynamonowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552139-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów

Regon: 1525964000000

ulica: al. Komisji Edukacji Narodowej

Numer domu: 61

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 02777

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 443 71 01

e-mail: zam_publ@ursynow.pl

Fax: 22 443 71 02

Adres strony internetowej (URL): www.ursynow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.ursynow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.ursynow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.

Adres:

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.4 SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w Warszawie w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze, stanowiska od 1 do 5.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprawowanie w imieniu i n rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad budową żłobka wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Cynamonowej w Warszawie

Numer referencyjny:

KZP-XII-WZP.271.34.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad budową żłobka wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Cynamonowej w Warszawie. Nadzór inwestorski nad budową żłobka wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Cynamonowej w Warszawie obejmuje czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2017. 1332 z póź. zm.) w niżej wymienionych specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 5) inżynieryjnej drogowej. 1. Informacje ogólne 1.1. Lokalizacja terenu inwestycji. Teren płaski, niezabudowany, ukształtowany jako taras wyniesiony około 60 cm ponad poziom chodnika przy ul. Cynamonowej. Wzdłuż północno-zachodniej granicy działki znajduje się skarpa, łącząca działkę z położonym o około 90 cm wyżej terenem szkoły - Gimnazjum nr 93. Od południowego wschodu działka graniczy z ciągiem pieszym biegnącym wzdłuż budynku SM "Na Skraju", od południowego zachodu - z terenem wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Na terenie znajduje się nieużytkowana instalacja kanalizacji deszczowej przeznaczona do rozbiórki Inwestycja prowadzona jest na działkach nr ewid. 6/2 z obrębu 1-10-27, części działki nr ewid. 5/3, 4/21, 4/35 z obrębu 1-10-27 oraz części działki nr ewid. 5/2 z obrębu 1-10-29. ? działka nr 6/2 z obrębu 1-10-27 - własność m. st. Warszawy, ? działka nr 4/35, 4/21 z obrębu 1-10-27 - własność m.st. Warszawy w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju", ? działka nr ewid. 5/3 z obrębu 1-10-27 i 5/2 z obrębu 1-10-29 - własność Skarb Państwa - droga (ul. Cynamonowa). 1.2. Istniejące uwarunkowania. Zamawiający informuje, że dla zrealizowania inwestycji posiada Decyzję Nr 217/D/17 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 07.08.2017 r. o pozwoleniu na budowę i decyzję zmieniającą nr 342/D/17 z dnia 28.11.2017 r., stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik 2 do SIWZ, 2. Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 2.1. Budynek żłobka ? powierzchnia zabudowy - 1 498,91 m2 ? powierzchnia całkowita - 1 730,20 m2 ? powierzchnia użytkowa - 1 435,50 m2 ? kubatura - 7 206,74 m3 ? liczba kondygnacji nadziemnej - 1 ? liczba kondygnacji podziemnych - 1 Funkcja obiektu W centralnej części działki nr ew. 6/2 zaprojektowano jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek żłobka otoczony od południa wschodu i zachodu terenem zielonym z wydzielonymi placami zabaw przeznaczonymi dla dzieci. Wzdłuż południowo-wschodniej i południowo-zachodniej ściany budynku zaprojektowano tarasy, które będą pełnić funkcję bezpośrednich wyjść z sal dla dzieci na teren placów zabaw. W części północno-wschodniej budynku zaprojektowano część gospodarczo- gastronomiczną i śmietnik wbudowany, przy wejściu głównym podjazd dla wózków i niepełnosprawnych i stojak na rowery. Projektowany budynek przeznaczony jest dla 150 dzieci - 6 oddziałów przeznaczonych dla 25 dzieci każdy. Budynek żłobka posiada zespół żywieniowy, który wraz z wyposażeniem wchodzi w zakres wykonania Przedmiotu Umowy. 2.2. Instalacje wewnętrzne ? Instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze Obiekt wyposażono w instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej ,ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z węzła cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniach technicznych podpiwniczenia. W salach na pobyt dzieci przewiduje się zastosowanie ogrzewania podłogowego - wodnego, w pozostałych pomieszczeniach przewidziano grzejniki płytowe. ? Instalacja gazowa W budynku przewidziano doprowadzenie instalacji gazowej wyłącznie do pomieszczenia kuchni. ? Instalacje wentylacyjne W budynku przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną. W pomieszczeniu kuchni, magazynie chłodniczym i rozdzielni teletechnicznej dodatkowo przewidziano klimatyzację. Szczegóły w projekcie instalacyjnym. ? Instalacje elektryczne i niskoprądowe Obiekt wyposażono w wewnętrzną i zewnętrzną instalację elektryczną, odgromową, oraz przewidziano instalację niskoprądową wideodomofonową, instalację alarmową i telewizji dozorowej. Szczegóły wg projektów branżowych. 2.3. Przyłącza, instalacje i urządzenia sanitarne ? Przyłącze wodociągowe - z istniejącego przewodu wodociągowego DN100 w ulicy Kulczyńskiego. ? Przyłącze kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej w ul. Cynamonowej, ? Przyłącze kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej w ul. Cynamonowej, poprzez zbiorniki retencyjne, z częściowym wykorzystaniem wody deszczowej do podlewania terenów zielonych. ? Przyłącze cieplne - do budynku żłobka zaprojektowano nowe przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDN50/125 w technologii preizolowanej. 2.4. Przyłącza elektroenergetyczne i teletechniczne ? Elektroenergetyka - budynek zasilany będzie z projektowanego złącza kablowego, które zlokalizowane będzie w granicy działki od ul. Cynamonowej - przyłącze energetyczne poza zakresem niniejszego zamówienia, ? Przyłącze teletechniczne - dla potrzeb włączenia projektowanego budynku do sieci telefonicznej, należy wybudować przyłącze kanalizacji telekomunikacyjnej w nawiązaniu do istniejącego ciągu kanalizacji w ul. Kulczyńskiego. 2.5. Komunikacja i miejsca parkingowe Dojazd gospodarczy do budynku i parking z 5 miejscami postojowymi (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) zaprojektowano od ul. Cynamonowej, za pośrednictwem projektowanego zjazdu będącego przedmiotem odrębnego opracowania. Wjazd na działkę znajdujący się na działce 5/3 będzie pełnić funkcję drogi pożarowej dla budynku. Dostęp do głównego wejścia budynku przewidziano od strony ul. Cynamonowej. Przy wejściu głównym zaprojektowano schody terenowe i rampę zewnętrzną dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. W południowo-zachodnim narożniku działki zaprojektowano bramę umożliwiającą wjazd na teren placu zabaw w celu konserwacji urządzeń i zieleni. 2.6. Plac zabaw Nawierzchnie placów zabaw i tarasów zaprojektowano jako elastyczne lub trawiaste. Przy wjeździe technicznym zaprojektowano nawierzchnię trawiastą wzmocnioną tzw. matą przerostową. Plac zabaw wyposażony w zabawki i elementy małej architektury. 2.7. Ogrodzenie Zaprojektowano ogrodzenie z zamkniętych profili stalowych spawanych, zabezpieczonych antykorozyjnie, z kształtownikami zakończonymi zatyczkami. Przewiduje się przebudowę istniejącego ogrodzenia od strony szkoły. 2.8. Zieleń Realizacja budowy żłobka wymaga wycinki drzewa i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz, po zakończeniu budowy, nasadzenia wg projektu zieleni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz ? dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do postępowania o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Postepowanie zarejestrowano pod numerem KZP-XII-WZP.271.100.2017. Link do postepowania: http://ursynow.pl/zamowienia-publiczne/budowa-zlobka-wraz-z-infrastruktura-zewnetrzna-przy-ul-cynamonowej-w-warszawie-postepowanie-nr-kzp-xii-wzp-271-100-2017/ Inwestycja jest w trakcie budowy na podstawie umowy nr USN-XII/WIR/C/USN/VI/ P3/6/3224/LW/2017-2018 z dnia 24.01.2018 zawartej z firmą "EKO-INVEST" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (kod 25-650), przy ul. Skrajnej nr 4. ? wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

II.5) Główny kod CPV:

71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena brutto 60,00Czas reakcji na wezwanie40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

75478,46

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych do kwoty 40.650,41 zł netto i polegających na sprawowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad budową żłobka wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Cynamonowej w Warszawie. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że: 1) W zakresie warunku odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał* (tj. zakończył) co najmniej dwie usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad budową2 budynku3 o kubaturze każdego budynku nie mniejszej niż 6 500 m3 1 Za wykonaną usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego Zamawiający uzna taką usługę, która została oceniona przez Zamawiającego jako wykonana w sposób należyty a nadzorowany obiekt ukończony i oddany do użytkowania. 2 Pod pojęciem "budowy" należy rozumieć budowę w zrozumieniu art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). Zamawiający dopuszcza roboty budowlane związane rozbudową/odbudową/nadbudową istniejących budynków, jeżeli kubatura nowo powstałej części budynku (tj. rozbudowy/odbudowy/nadbudowy budynku) była nie mniejsza niż 6 500m3. 3 Pod pojęciem "budynku" należy rozumieć budynek sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1316 ze zm.) do grup: 113 (budynki zbiorowego zamieszkania); 121 (hotele i budynki zakwaterowania turystycznego); 122 (budynki biurowe); 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej). 2) W zakresie warunku odnoszącego się do osób zdolnych do wykonania zamówienia - Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą: a) wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych i konstrukcyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; oraz b) wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; oraz c) wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; oraz d) wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót teletechnicznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; oraz e) wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robot drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - zgodnego z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. od 13.2. lit. b) do 13.2. lit. e) SIWZ, c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie Zadania na jakie składa ofertę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.). f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: ? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. d) i e) SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. d) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 złotych. Informacje szczegółowe w pkt 13 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ tj.: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, wyłącznie na zasadach określonych w umowie, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w pkt 1 mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu Przedmiotu zamówienia - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac; 2) w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy: a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu Przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 3) w przypadku skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych - zmiana wynagrodzenia, 4) w przypadku innych zmian: a) w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowiska, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy, - zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-08

godzina:

12:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: ? Ewa Szarzyńska - główny specjalista w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów tel. 22/443-72-26, e-mail: eszarzynska@ursynow.pl - w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: ? Iwona Glinka-Kuczyńska - główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursynów, tel. 22/443-73-33, faks: 22/ 443-73-32, e-mail: zam_publ@ursynow.pl 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2018 r. o godz. 13 : 00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 458- IV piętro.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.