Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibach

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibach Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516547-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Regon 89133781500000

ulica ul Generała Andersa

Numer domu 48

Numer mieszkania

Kod pocztowy 58304

Miejscowość Wałbrzych

Województwo dolnośląskie

Państwo Polska

Numer telefonu 748 870 505

e-mail mzb@mzbwalbrzych.pl

Fax 748 477 477

Adres strony internetowej (URL) www.mzbwalbrzych.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.mzbwalbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.mzbwalbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w formie pisemnej

Adres

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu ul Gen.Andersa 48 pok. nr 10, 58-304 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibach Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o.

Numer referencyjny

DO-3/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibach głównych Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu (Andersa 36,40,48,48a) a)biurowych o łącznej powierzchni 1.011m2 w tym: ul Gen. Andersa 48 - ok. 530 m2 ul Gen. Andersa 48a - ok. 50 m2 ul Gen. Andersa 40 - ok. 171 m2 ul Gen. Andersa 36 - ok. 260 m2 b)socjalnych o łącznej powierzchni ok.560 m2 (szatnie, korytarze, łazienki, WC) w tym: ul Gen. Andersa 48 - ok. 320 m2 ul Gen. Andersa 48a - ok. 15 m2 ul Gen. Andersa 40 - ok. 135 m2 ul Gen. Andersa 36 - ok. 90 m2 c)okna -ok. 160 szt d)kosze na śmieci - ok.109 szt wew. + 3 szt zewnętrzne . Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w Biurach Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu. a)BOK Śródmieście ul Mickiewicza 35 o powierzchni do sprzątania ok.330 m2, (okna-ok.50 szt., kosze na śmieci- ok.20 szt.) . b) BOK Nowe Miasto ul Sygietyńskiego 19 o powierzchni do sprzątania ok.430,9 m2, (okna-ok. 33 szt., kosze na śmieci -ok.13 szt ) c) BOK Podgórze ul Jagiellońska 7-9 o powierzchni do sprzątania ok.201 m2 ( okna- ok.26szt., kosze na śmieci -ok.13 szt ). d) BOK Stary Zdrój ul 11-go Listopada 48 o powierzchni do sprzątania ok.268 m2 (okna-ok.17 szt., kosze na śmieci -ok.12 szt.) e) BOK Sobięcin ul 1Maja 81A o powierzchni do sprzątania ok.180 m2, (okna - ok.23 szt., kosze na śmieci - ok.7 szt.) f) BOK Biały Kamień ul Andersa 165 o powierzchni do sprzątania ok.310 m2, ( okna- ok.32 szt., kosze na śmieci - ok.13 szt.). g) BOK Piaskowa Góra -Szczawienko ul Topolowa 25B o powierzchni do sprzątania ok. 232,04 m2, (okna -ok.10 szt , kosze na śmieci -ok.15 szt.) . 1. Sprzątanie powierzchni biurowych polega na : 1.1. odkurzaniu wykładzin podłogowych i dywanowych - codziennie, 1.2. myciu na mokro powierzchni podłogowych pomieszczeniach biurowych i korytarzowych -codziennie, 1.3. opróżnianie i wymiana worków jednorazowych z niszczarek wyposażonych w kosze - codziennie 1.4. opróżnianie, mycie koszy na śmieci oraz wymiana worków jednorazowych- codziennie 1.5. opróżnianie, mycie koszy na śmieci znajdujących się na zewnątrz przy budynkach - codziennie 1.6. posegregowane śmieci należy wynieść do odpowiednio oznakowanych pojemników na śmieci zlokalizowanych na zewnątrz budynku lub do tzw. "gniazd" - codziennie, 1.7. ścieranie kurzu lub wycieranie na wilgotno z mebli biurowych przy użyciu środków pielęgnacyjnych (biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego), urządzeń biurowych, a także parapetów, pulpitów, listew ściennych, drzwi, grzejników, żyrandoli, obrazów, w tym wycieranie górnych powierzchni szaf biurowych itp.- w miarę potrzeb, 1.8. czyszczenie lub pranie krzeseł tapicerowanych, wykładzin dywanowych, chodników dywanowych, dywanów i wycieraczek dywanowych -w miarę potrzeb 1.9. wycieranie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, lamp oświetleniowych - w miarę potrzeb 1.10. mycie rolet zewnętrznych i wewnętrznych - na bieżąco, 1.11. usuwanie powstałych zabrudzeń ze ścian, drzwi, mebli - na bieżąco, 1.12. mycie włączników światła -codziennie lub w miarę potrzeb, 1.13. wycieranie, odłuszczanie i dezynfekcja klamek drzwi - codziennie, 1.14. mycie poręczy, witryn i tablic informacyjnych - raz w tygodniu, 1.15. likwidowanie pajęczyn (w pomieszczeniach oraz na zewnętrznej stronie drzwi wejściowych do budynków) - na bieżąco, 1.16- pastowanie i konserwacja posadzek, parkietów i wykładzin PCV przynajmniej jeden raz w tygodniu ( pastowanie i konserwacja polega na użyciu środków odpowiednich do rodzaju powierzchni , ręcznym lub mechanicznym doprowadzeniu do połysku), 1.17. sprzątanie pomieszczeń socjalnych polega na porządkowaniu, myciu i dezynfekcji toalet, kabin prysznicowych, czyszczeniu glazury łazienkowej, armatury, luster - codziennie, 1.18. udrożnianie chemiczne sanitariatów -w miarę potrzeb 1.19. uzupełnianie ręczników papierowych, papieru toaletowego i mydła w płynie w toaletach oraz zapewnienie środków zapachowo-odkażających do misek ustępowych i w pomieszczeniach WC (w zależności od potrzeb) z tym, że Zamawiający zapewnia we własnym zakresie papier toaletowy i ręczniki, natomiast po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia preparatów zapachowych oraz mydła w płynie.- codziennie, 1.20. pranie rolet wewnętrznych - raz w roku, 1.21. mycie rolet zewnętrznych -raz na kwartał 1.22. mycie okien-(przez mycie okien należy rozumieć umycie szyb, ram; każdą szybę należy myć oddzielnie od strony zewnętrznej i wewnętrznej).- raz na kwartał lub częściej ,gdy zajdzie taka konieczność na wezwanie Zamawiajacego , 1.23. sprzątanie i mycie piwnic (zamiatanie i mycie podłóg, mycie regałów, mycie okien i parapetów piwnicznych ) - raz na kwartał, 1.24. sprzątanie i mycie strychu ( zamiatanie i mycie podłóg, mycie regałów, mycie okien i parapetów )- raz na kwartał, 1.25- czyszczenie mechaniczne posadzek i wykładzin PCV -we wszystkich pomieszczeniach biurowych, korytarzach i schodach (przy użyciu własnych atestowanych środków) - raz na kwartał , 1.26. Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie codziennie po godzinach pracy pracowników Zamawiającego, tj od godz. 15:30 lub w innych godzinach, gdy zajdzie taka konieczność (np. w godzinach pracy od 7:30- 15:30 sprzątanie po zakończonych remontach prowadzonych w Spółce oraz w okresie zimowym usuwanie błota pośniegowego , mycie ciągów korytarzowych i podłóg w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w budynku przy ul Andersa 48 ) na wezwanie Zamawiającego. 2. Pielęgnacja klombu przed budynkiem-Andersa 48: 2.1- usunięcie ubiegłorocznych posadzonych roślin, 2.2- posadzenie zakupionych przez Zamawiającego roślin 2.3- pielęgnacja polegająca na podlewaniu i pieleniu klombu przez okres obowiązywania umowy . 3.Blokowanie głównych drzwi wejściowych w budynku i zamykanie drzwi od strony parkingu przy ul Andersa 48 : - poniedziałek, środa, czwartek, piątek o godz. 15:30 , - wtorek o godz. 17:00 4.Zdawanie kluczy po zakończonej pracy w budynku przy ul Andersa 48 - Pracownik firmy sprzątającej przejmuje od pracowników zdawane klucze w celu wykonania czynności porządkowych w pokojach. - Pracownicy firmy sprzątającej sprzątają po jednym pokoju, a po zakończonym sprzątaniu zamykają pokój. Przejście do kolejnego sprzątanego pokoju następuje dopiero po zamknięciu na klucz pokoju, którego sprzątanie zostało zakończone. - Po zakończeniu sprzątania pracownicy firmy sprzątającej oddają klucze pracownikowi ochrony, który przelicza klucze i kwituje ich odbiór podpisem. 5. W Biurach Obsługi Klienta Pracownicy firmy sprzątającej sprzątają po jednym pokoju, a po zakończonym sprzątaniu zamykają pokój. Przejście do kolejnego sprzątanego pokoju następuje dopiero po zamknięciu na klucz pokoju, którego sprzątanie zostało zakończone. - po zakończeniu sprzątania pracownicy firmy sprzątającej oddają klucze od pokoi do wskazanego pomieszczenia, - pracownik firmy sprzątającej jest odpowiedzialny za prawidłowe uzbrojenie obiektów ( włączenie lokalnego sytemu alarmowego) ,w przypadku braku uzbrojenia (włączenia alarmu) Wykonawca odpowiada za szkodę powstałą w obiekcie Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich uszkodzeniach i usterkach .

II.5) Główny kod CPV

90919200-4

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV77310000-690911300-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, w sytuacji gdy zajdzie konieczność powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, opisanego w pkt.VI SIWZ w siedzibach MZB Sp. z o.o. przez Zamawiającego. Zamówienie to może być udzielone dotychczasowemu wykonawcy usługi.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

2018-03-01

lub zakończenia

2020-02-28

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

1.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej dwie usługi sprzątania , każda trwająca przez okres 1 roku minimum, w obiektach biurowych o powierzchni przekraczającej 1000 m( każdy) 1.3.2. dysponuje dla realizacji zamówienia, co najmniej 2 osobami sprzątającymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w tym przynajmniej jedną zatrudnioną na pełen etat oraz posiadające doświadczenie w wykonywanym zawodzie minimum 2- letnie.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł. 3.2.Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie opisanym w pkt. VI SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.3.Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które posiadają doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo - powinno zostać dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów, do których Zamawiający ma dostęp bądź z innych dokumentów dołączonych do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie art 23 ustawy Pzp).składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie). 2. dowód wniesienia wadium. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 4. Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości 2000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść w terminie do 16 lutego 2018 r do godz. 10:00

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Na podstawie art 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności. Wystąpi urzędowa zmiana stawki podatku Vat. Należny podatek Vat naliczony zostanie do ceny netto wskazanej w ofercie wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem Vat, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. Wynagrodzenie za wykonanie usługi, może ulec zmianie za zgodą stron, w przypadku gdzie jest ona korzystna dla Zamawiającego. Wystąpi konieczność zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego. Nastąpią omyłki rachunkowe lub pisarskie, które należy poprawić. Istnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą SIWZ. Zajdzie potrzeba przedłużenia terminu realizacji umowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy . O zmianie terminu obowiązywania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego co najmniej 3 dni przed upływem terminu na który została zawarta umowa. Zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie ilości świadczonych usług sprzątania opisanych w pkt 6 SIWZ, gdy wynika to z potrzeb Zamawiającego. Zmiana ta wymaga jedynie poinformowania Wykonawcy drogą elektroniczną. Nastąpi zmiana osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-16

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wałbrzych codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.