Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Sprzedaż oleju opałowego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle: Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 31.12.2020 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 510279849-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632480-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540268920-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle, Krajowy numer identyfikacyjny 15002656900000, ul. Niesulów  3, 97-540  Gidle, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (34) 327 29 70, e-mail gidle@katowice.lasy.gov.pl, faks (34 ) 327 29 70.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_gidle/zamowienia_publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Naleśnictwo Gidle
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 31.12.2020 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZG.270.1.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Nadleśnictwa Gidle w przewidywanej ilości do 100 000 litrów, w tym: 90 000 litrów z dostawą do Szkółki Leśnej, ul. Partyzantów 14, 97-532 Żytno 10 000 litrów z dostawą do siedziby Nadleśnictwa, Niesulów 3, 97-540 Gidle Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie – olej opałowy PN-C-96024:2011.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt 7/ ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli … postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”. Niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego jest stwierdzona w trakcie czynności otwarcia ofert wada opracowanego przez Zamawiającego formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegająca na nie uwzględnieniu miejsca na wskazanie terminu płatności ceny stanowiącego jedno z kryteriów oceny ofert. Taka wadliwa czynność Zamawiającego narusza przepisy ustawy i ma wpływ na wynik postępowania. Z tych względów postępowanie na „Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 31.12.2020 roku” – zgodnie z przepisami art. 93. ust. 1 pkt 7/ i art. 93. ust. 3. pkt 2/ ustawy należało unieważnić.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.