Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papiero

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 517125-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Regon

ulica AL Niepodległości

Numer domu 10

Numer mieszkania

Kod pocztowy 61875

Miejscowość Poznań

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 061 8569000, 8569500

e-mail tomasz.lulka@ae.poznan.pl

Fax 618 543 988

Adres strony internetowej (URL) http://ue.poznan.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

osobiście, doręczenie

Adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań, AL Niepodległości 10 , w Kancelarii, budynek B, pok. 016.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Numer referencyjny

ZP/007/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i wniesieniem papieru toaletowego i ręczników papierowych (część 1) oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości (część 2) dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od dnia zrealizowania aktualnie obowiązującej umowy albo od 01 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania kwot wskazanych odpowiednio w § 5 ust. 1 lit. a) - b) umowy. 5.2 W przypadku konieczności rozpoczęcia dostaw przed datą 01 kwietnia 2018 roku Wykonawca zostanie o tym fakcie powiadomiony przez Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania zleceń. Stosowna informacja zostanie przekazana drogą mailową przez pracownika Działu Zaopatrzenia. 5.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i asortyment zawarty jest w formularzu cenowym - załącznik nr 5 i nr 6 do SIWZ, natomiast szczegółowe warunki współpracy w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5.4 Poszczególne dostawy będą każdorazowo potwierdzane odrębnym zamówieniem, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 5.5 Wykonawca musi zapewnić przyjmowanie zleceń w godz. od 7.30 do godz. 15.30, od poniedziałku do piątku. 5.6 Ilości wymienione w załącznikach nr 5 i nr 6 do SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmianom w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto. Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy wartością maksymalną a ustaloną w sposób opisany powyżej. 5.7 Papier toaletowy i ręczniki papierowe oraz środki czystości zaproponowane przez Wykonawcę muszą być wysokiej (bezspornie dobrej) jakości, w pierwszym gatunku i spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 i nr 6 do SIWZ oraz: a) muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad technicznych, b) dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami (np. odpowiednie pozwolenia na obrót zaoferowanym środkiem biobójczym), c) odpowiednie dla poszczególnych powierzchni pod względem właściwości fizyko-chemicznych, d) gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych powierzchni/obiektów, przy ekonomicznym, optymalnym ich zużyciu, e) posiadające właściwości antystatyczne (np. środki do usuwania kurzu), f) muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta i być oznakowane przez producenta, g) materiały z każdej dostawy o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć minimum 6-miesięczny dla środków czystości i 12 miesięczny dla pozostałych artykułów i sprzętów okres ważności licząc od daty dostawy, h) muszą być dostarczane ze zrozumiałą instrukcją dozowania. 5.8 Cena oferty musi zawierać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dostawy - transportu (niezależnie od wartości pojedynczego zamówienia) przedmiotu zamówienia do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) koszt rozładunku i wniesienia. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych. 5.9 Na artykuły wymienione w załącznikach nr 5/ nr 6 do SIWZ, które stanowią integralną część umowy, obowiązywać będą ceny zgodnie z ofertą Wykonawcy przez cały okres związania umową. 5.10 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na artykuły ekologiczne, które będą również punktowane w kryterium "Zaoferowanie środków ekologicznych": a) pod pojęciem ekologicznych środków czyszczących rozumie się środki biodegradowalne i wolne od alergenów, wolne od petrochemicznych środków powierzchniowo czynnych, petrochemicznych zapachów, barwników i konserwantów, nie zawierające wybielaczy itp. Środki ekologiczne, to środki zawierające naturalne składniki aktywne, związki powierzchniowo czynne pochodzenia roślinnego o wysokiej i szybkiej biodegradacji. Na potrzeby niniejszego zamówienia publicznego za ekologiczne środki czystości (detergenty ekologiczne) rozumie się każdą substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia wykazującą podatność na biodegradację całkowitą zgodnie z kryteriami zawartymi w Załączniku III do rozporządzenia nr 648/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r w sprawie detergentów (Dz. U. UE L 2004 Nr 104, str 1, z późn. zm.). Zamawiający nadmienia, że detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka itp.) i wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych, b) środki ekologiczne muszą posiadać tę samą pojemność (gramaturę), jaka została określona dla preparatów wyspecyfikowanych w treści Załącznika nr 2 do formularza oferty, c) zdolność czyszcząca środków ekologicznych musi być równoważna lub lepsza od zdolności czyszczącej artykułów określonych w Załączniku nr 2 do formularza oferty. 5.11 Wykonawca proponujący środki ekologiczne musi dołączyć do oferty karty (opisy) charakterystyki produktu (sporządzone i aktualizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r zmieniającymi rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE - Dz. U. UE L 2006 Nr 396, str 1), potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz że odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym i są dopuszczone do obrotu i używania, chyba, że przepisy ww. rozporządzenia "REACH" nie wymagają przedłożenia karty charakterystyki dla danej substancji chemicznej lub jej mieszaniny. 5.12 Wykonawca oferujący środki równoważne lub środki ekologiczne musi zapewnić taki sam wybór artykułów (rodzajów), jaki został określony w Załączniku nr 6 - formularzu oferty, tj nie dopuszcza się zastąpienia jednym i tym samym środkiem ekologicznym dwóch lub więcej różnych artykułów określonych w Załączniku nr 6 - formularzu oferty, za wyjątkiem przypadków gdzie jako przykładowe artykuły zostały wskazane te same środki w różnych pozycjach w Załączniku nr 6 do SIWZ. 5.13 Wszystkie dostarczane środki muszą posiadać karty charakterystyki, które mają być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych na wezwanie Zamawiającego, natomiast karty charakterystyki dotyczące środków chemicznych muszą być dostarczone na wezwanie Zamawiającego po ukazaniu się po otwarciu ofert. 5.14 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 5/nr 6 formularza cenowego nazwy producenta oraz nazwę własną artykułu, jeśli występuje oraz odpowiednio dołączyć do oferty opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e producenta, lub wydruk/i ze stron internetowych, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych artykułów, urządzeń i elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 5.15 Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia w zakresie papieru toaletowego i ręczników papierowych zobowiązany jest do dostarczania papieru toaletowego i ręczników papierowych w opakowaniach zbiorczych z etykietą zawierającą nazwę handlową/symbol artykułu, ilość sztuk w opakowaniu oraz nazwę i adres producenta: a) papier toaletowy, małe rolki - opakowanie zbiorcze od 8 do 16 rolek w zgrzewce, b) papier toaletowy, duże rolki - opakowanie zbiorcze od 6 do 12 rolek w zgrzewce, c) ręczniki papierowe - opakowanie zbiorcze od 6 do 12 rolek w zgrzewce 5.16 Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia na własny koszt, w terminie 5 dni od daty powiadomienia go o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, próbek (wzorów) oferowanych produktów w następującym zakresie: a) dla części nr 1 zamówienia (papieru toaletowego i ręczników papierowych) - po jednej rolce z każdego asortymentu, b) dla części nr 2 zamówienia (środków czystości) po jednej sztuce z pozycji od 1 do 15, od 17 do 22, od 26 do 33, od 38 do 40, od 55 do 58 załącznika nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem możliwości ich użycia w celu przeprowadzenia ekspertyzy składu. 5.17 Próbki te (wzory) - po jednej sztuce z ww. pozycji - muszą być oznaczone numerem odpowiadającym liczbie porządkowej z rubryki "L.p." w załącznikach nr 5 i nr ..6 do SIWZ przyporządkowanej danemu artykułowi. Niedostarczenie w ww. terminie próbek (wzorów) oferowanego asortymentu lub dostarczenie próbek (wzorów) nie odpowiadających parametrami wszystkim wymogom Zamawiającego określonym w załączniku nr 5 i nr 6 do SIWZ lub dostarczenie próbek (wzorów) nie odpowiadających parametrami artykułom opisanym w ofercie Wykonawcy zostanie uznane przez Zamawiającego za podstawę do odmowy podpisania umowy z winy Wykonawcy. 5.18 Próbki/wzory papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta umowa, pozostaną u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości sprawdzania czy asortyment dostarczany przez Wykonawcę w poszczególnych partiach, jest zgodny z tym, który Wykonawca oferował. 5.19 Z uwag na charakter niniejszego zamówienia (Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od dnia zrealizowania aktualnie obowiązującej umowy albo od 01 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania kwot wskazanych odpowiednio w §5 ust. 1 lit. a) - b), zamówienie może być w części realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich. 5.20 Zamawiajacy informuje, iż przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy [.] spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferując dostawy równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające tę równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przyszłej umowy przyjęto materiały i urządzenia opisane w przedmiocie zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art 30 ust. 1-3 ustawy PZP należy rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ. 5.21 Zamawiający ze względu na planowany system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga, aby Wykonawca w okresie trwania umowy, w terminie 2 tygodni od daty wskazanej przez Zamawiającego, dostarczył do Działu Zamówień Publicznych lub Działu Zaopatrzenia UEP: a)fotografie wszystkich artykułów będących przedmiotem zamówienia lub ich opakowań/ opakowań zbiorczych np. sztuka. Przedstawione na fotografiach produkty muszą być takie same jak dostarczane w ramach realizacji umowy. Pliki zawierające fotografie musza być nazwane oznaczeniami oferowanego artykułu (zgodnie z kolumną "L.p." z oferty). Fotografie muszą być przekazane w postaci elektronicznej - na płycie CD/DVD w formacie JPEG w rozmiarze nie mniejszym niż 200 x 200 pkt o nazwach z formularza cenowego. W przypadku zmiany przez producenta wyglądu opakowania w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć uaktualnione zdjęcie nie później niż 2 dni przed dokonaniem dostawy artykułów w nowych opakowaniach. Niedostarczenie aktualnych zdjęć lub niedostarczenie w powyższym terminie może skutkować nie przyjęciem dostawy. b)wykaz artykułów, sporządzony wg wymagań określonych w nw. Tabeli, w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i drukowanej w formacie .xls lub .csv: L.p. (zgodnie z formularzem cenowym) Nazwa pliku ze zdjęciem (np. 1.jpg) Oznaczenie artykułu (Kod zastosowany przez producenta) Pełna nazwa oferowanego artykułu (stosowana przez dostawcę w okresie realizacji zamówienia) Kod kreskowy (liczbą) (jeżeli kod kreskowy nie występuje wpisać "brak kodu kreskowego") Jednostka miary np. szt. Ilość całkowita Cena netto Wartość Stawka VAT [%] (w przypadku zwolnienia z podatku VAT wpisać "zw") Pełna nazwa producenta oferowanego artykułu Sposób pakowania (wielkość opakowań zbiorczych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II.5) Główny kod CPV

33761000-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV33763000-618400000-333700000-739200000-439500000-739800000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

1.Wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie: - dla części I co najmniej jednej dostawy obejmującej dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych o wartości minimum 80 000,00 zł brutto, - dla części II co najmniej jednej dostawy obejmującej dostawę środków czystości o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art 24 ust 1 pkt 23, składane w trybie art 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert). Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.3.1. SIWZ - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca proponujący środki ekologiczne musi dołączyć do oferty karty charakterystyki produktu (opisy lub inne dokumenty np. oświadczenia producenta, importera, kserokopie certyfikatu -sporządzone i aktualizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r zmieniające rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE - Dz. U. UE L 2006 Nr 396, str 1), potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz że odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym i są dopuszczone do obrotu i używania, chyba, że przepisy ww. rozporządzenia 1907/2006 "REACH" nie wymagają przedłożenia karty charakterystyki dla danej substancji chemicznej lub jej mieszaniny. Próbki (wzorniki) oferowanych artykułów, które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy: a) w części nr 1 zamówienia po jednej rolce z każdego asortymentu z załącznika nr 5 do SIWZ, b) w części nr 2 zamówienia środków czystości oraz produktów związanych z utrzymaniem czystości - po jednej sztuce z następujących pozycji załącznika nr 6 do SIWZ od 1 do 15, od 17 do 22, od 26 do 33 od 38 do 40, od 55 do 58. Próbki-wzory powinny być oznaczone numerem odpowiadającym liczbie porządkowej z rubryki "l.p." w załączniku nr 5/nr 6 do SIWZ, przyporządkowanej danemu produktowi. Próbki środków czystości powinny być dołączone w oryginalnych pojemnikach / opakowaniach. Próbki worków na odpady z pozycji 54 i 55 załącznika nr 10 do SIWZ należy dołączyć w rolkach z oryginalną banderolą producenta zawierającą oznaczenie HD lub LD. Jeśli Wykonawca proponuje inne opakowania/pojemności niż sugerowane przez Zamawiającego, jest zobowiązany do ich określenia oraz przeliczenia ilości w stosunku do wymagań Zamawiającego (należy przeliczać do pełnych opakowań in plus). Dopuszcza się różnice w wielkości zaproponowanych opakowań do 50%. Kopie kart charakterystyki (lub inne dokumenty np. oświadczenia producenta, importera, kserokopie certyfikatu) potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia): a) w części nr 1 - dla papieru i ręczników z pozycji od 1 do 3 załącznika nr 5 do SIWZ, b)w części nr 2 - dla środków czystości z pozycji od 6 do 40, 55-58, 84-85 załącznika nr 6 do SIWZ, opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e producenta, lub wydruk/i ze stron internetowych, lub katalog/i producenta/ów dla oferowanych środków czystości, mające potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w SIWZ. Kopia/e świadectw/a homologacji zawierająca/e informację o normie emisji spalin samochodów dostawcy, oraz wykaz numerów rejestracyjnych samochodów, którymi Wykonawca zamierza realizować dostawy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 2.Dla cz. I - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Dla cz. II - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert - w wysokości: - dla cz. I 2 500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100). - dla cz. II 3 200,00,00 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych 00/100). Wadium można wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00czas dostawy15,00czas reakcji10,00Kryterium środowiskowe15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zgodnie z art 145 Prawa zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.. 2. Zgodnie z postanowieniami art 144 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony, a mianowicie: a) aktualizację danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., b) zmianę dotyczącą dostarczanych papierów toaletowych i ręczników papierowych / środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości w sytuacji: - gdy nastąpi wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta a dostępny będzie artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta, Wykonawca musi pisemnie udokumentować), - niedostępności na rynku artykułu objętego ofertą Wykonawcy (z innych powodów niż wymieniony powyżej), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (niedostępność danego artykułu na rynku, Wykonawca musi pisemnie uzasadnić), - aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; c) zmianę treści umowy: ? wynikającą ze zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; ? w przypadku zmiany sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami, tj wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany fakturowania dostaw z danego miesiąca jedną zbiorczą fakturą na koniec tego miesiąca, na podstawie wcześniej wystawionych i potwierdzonych dokumentów dostawy (WZ); szczegóły takich rozliczeń (w tym dotyczące jednorazowej zapłaty oraz wymagań, co do treści faktury m.in. konieczność wyszczególnienia poszczególnych dokumentów WZ wraz z zawierającym go asortymentem i numerem zamówienia) zostaną uzgodnione i zapisane w stosownym aneksie do umowy; ? w przypadku, gdy niniejsza umowa ulegnie przedłużeniu w wyniku okoliczności wskazanych §3 ust. 2 lit. e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian; ? w przypadku, gdy niniejsza umowa ulegnie przedłużeniu w wyniku okoliczności wskazanych §3 ust. 2 lit. e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto; ? w przypadku, gdy niniejsza umowa ulegnie przedłużeniu w wyniku okoliczności wskazanych §3 ust. 2 lit. d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto; d) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować e) wydłużenie obowiązywania umowy w przypadku opisanym w § 2 ust. 23 b). 3. W obydwu w/wymienionych pod ust. 2 b) przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych zamienników, a po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, do podpisania stosownego aneksu do umowy. 4. Powyższe nie uprawnia Wykonawcy do podwyższania ceny za zamienniki papieru toaletowego i ręczników papierowych / środków czystości i produktów związane z utrzymaniem czystości. 5. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej. b) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. c) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: d) opis propozycji zmiany, e) uzasadnienie zmiany, f) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 6. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 8. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-20

godzina

08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Środki czystości

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Poznań codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.