Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516672-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Regon 89072420800000

ulica ul Wałbrzyska

Numer domu 15

Numer mieszkania

Kod pocztowy 58100

Miejscowość Świdnica

Województwo dolnośląskie

Państwo Polska

Numer telefonu 0-74 851 50 10

e-mail pcpr@pcpr.swidnica.pl

Fax 0-74 851 50 11

Adres strony internetowej (URL) www.pcpr.swidnica.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.pcpr.swidnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.pcpr.swidnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę należy złożyć w formie papierowej

Adres

Starostwo Powiatowe w Świdnicy, przy ul M. Skłodowskiej - Curie 7, 58-100 Świdnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Numer referencyjny

ZOR.210.12.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1: 1. udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy: 1.1. w formie konsultacji indywidualnych w wymiarze do 12 h tygodniowo, przewiduje się, że od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r., łącznie w wymiarze do 1056 h - 88 tygodnie tj 40 tygodnie w 2018 r., a 48 tygodni w 2019 r z wyłączeniem 18 i 52 tygodnia 2018 i 2019 roku oraz 2 tygodni w okresie wakacyjnym tj miesiące lipiec/ sierpień każdego roku. Liczba godzin w 2018 r.- do 480, liczba godzin w 2019 r.- do 576. Razem nie więcej 1056 h. 1.2. ustala się, że tygodniowy wymiar konsultacji indywidualnych pomniejsza się w sytuacji, gdy w tygodniu wypadają dni wolne od pracy, ustalone jako święta ustawowe (dotyczy 02.04.2018, 31.05.2018 15.08.2018, 1.11.2018, 1.01.2019, 22.04.2019, 20.06.2019, 15.08.2019, 1.11.2019 oraz 11.11.2019 r.), 1.3. ustala się, że konsultacje indywidualne prowadzone będą w systemie godzin zegarowych. Część 2: 2. udzielanie pomocy i wsparcia pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy: 2.1. w formie konsultacji indywidualnych do 7 h tygodniowo, przewiduje się, że od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r (łącznie w wymiarze do 616h- 88 tygodnie tj 40 tygodnie w 2018 r., a 48 tygodni w 2019 r.) z wyłączeniem 18 i 52 tygodnia 2018 i 2019 roku, oraz 2 tygodni w okresie wakacyjnym tj miesiące lipiec/ sierpień każdego roku. Liczba godzin w 2018 r - do 280, liczba godzin w 2019 r.- do 336. Razem nie więcej niż 616 h. 2.2. ustala się, że tygodniowy wymiar konsultacji indywidualnych pomniejsza się w sytuacji, gdy w tygodniu wypadają dni wolne od pracy, ustalone jako święta ustawowe (dotyczy 02.04.2018, 31.05.2018, 15.08.2018, 1.11.2018, 1.01.2019, 22.04.2019, 20.06.2019, 15.08.2019, 1.11.2019, oraz 11.11.2019 r.), 2.3. ustala się, że konsultacje indywidualne prowadzone będą w systemie godzin zegarowych. 3. Dla części nr 1 i 2 usługi realizowane będą na terenie miasta Świdnica, w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania co miesiąc protokołu odbioru zadań, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconym na wykonanie zadań. 4. Usługa winna być realizowana w dniach roboczych tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym z zastrzeżeniem pkt. 5. 5. Dla części : a nr 1 konsultacje indywidualne będą świadczone przez trzy dni w tygodniu, z zastrzeżeniem pkt. 1 ppkt 1.2, przy czym praca, każdej z osób działającej na rzecz Wykonawcy, nie może być realizowana w tych samych godzinach danego dnia; b nr 2 konsultacje indywidualne będą świadczone przez nie więcej niż dwa dni w tygodniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt 2.2; 6. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 6.1. w zakresie części nr 1: 6.1.1. udzielanie wsparcia psychologicznego osobom znajdującym się w kryzysie, które zgłaszają taką potrzebę, 6.1.2. podejmowanie działań interwencyjnych w czasie pełnienia dyżuru psychologa względem osób wymagających nagłej interwencji kryzysowej, 6.1.3. prowadzanie diagnozy problemów klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 6.1.4. prowadzenie wsparcia psychologicznego małżeństw, par, rodzin, dzieci i młodzieży pochodzącej z terenu Powiatu Świdnickiego, 6.1.5. prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych, 6.1.6. prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej m.in. dziennika pracy specjalisty, kart pracy z klientem, sprawozdań, 6.1.7. prowadzenia rejestru przyjętych osób, 6.1.8. prowadzenie ścisłej współpracy z instytucjami istotnymi dla realizacji zadania między innymi z ośrodkami pomocy społecznej, podmiotami realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sądem, prokuraturą. 6.1.9. wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, 6.1.10. czuwania nad prawidłową realizacją niniejszej umowy, 6.1.11. świadczenia usług zgodnie z harmonogramem, 6.1.12. przedkładania do 10-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: 1) liczby godzin faktycznie udzielonego wsparcia psychologicznego, 2) liczby osób, którym udzielono wsparcia, z podziałem na dzieci i osoby dorosłe, z uwzględnieniem osób zgłaszających się po raz pierwszy oraz osób korzystających ze wsparcia psychologicznego po raz kolejny, 3) liczby osób, którym udzielono wsparcia ze względu na przemoc z uwzględnieniem osób zgłaszających się po raz pierwszy oraz osób korzystających ze wsparcia psychologicznego po raz kolejny z podziałem na: a) kobiety , w tym niepełnosprawne i osoby starsze ( osoby powyżej 60 roku życia), b) mężczyzn, w tym niepełnosprawnych i osoby starsze ( osoby powyżej 60 roku życia), c) dzieci, w tym niepełnosprawne, 4) zestawienia rodzaju problemów, z wyłączeniem przemocy, jakie były przedmiotem wsparcia i/lub terapii oraz liczby osób z nich korzystających, 5) informacji o uczestnictwie w superwizji indywidualnej lub grupowej, 6.1.13. zachowania zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r Nr 73 poz. 763 z póz. zm.) w tajemnicy informacji związanych z klientami, uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi. 6.2. w zakresie części nr 2: 6.2.1. udzielanie wsparcia pedagogicznego osobom znajdującym się w kryzysie, które zgłaszają taką potrzebę, 6.2.2. udzielania porad pedagogicznych opiekunom dzieci między innymi umieszczonym w pieczy zastępczej, 6.2.3. prowadzenia rejestru przyjętych osób, 6.2.4. przeprowadzania badań pedagogicznych kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz sporządzanie stosownej opinii w tym zakresie, 6.2.5. prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej m.in. dziennika pracy specjalisty, kart pracy z klientem, sprawozdań, 6.2.6. prowadzenie ścisłej współpracy z instytucjami istotnymi dla realizacji zadania między innymi z ośrodkami pomocy społecznej, podmiotami realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sądem, prokuraturą, placówkami oświatowymi. 6.2.7. wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, 6.2.8. czuwania nad prawidłową realizacją niniejszej umowy, 6.2.9. świadczenia usług zgodnie z harmonogramem, 6.2.10. przedkładania do 10-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia z uwzględnieniem: 1) liczby godzin faktycznie udzielonego wsparcia pedagogicznego, 2) liczby osób, którym udzielono wsparcia, z podziałem na dzieci i osoby dorosłe, z uwzględnieniem osób zgłaszających się po raz pierwszy oraz osób korzystających ze wsparcia pedagogicznego po raz kolejny, 3) liczby osób, którym udzielono wsparcia ze względu na przemoc z uwzględnieniem osób zgłaszających się po raz pierwszy oraz osób korzystających ze wsparcia pedagogicznego po raz kolejny z podziałem na: a) kobiety , w tym niepełnosprawne i osoby starsze ( osoby powyżej 60 roku życia), b) mężczyzn, w tym niepełnosprawnych i osoby starsze ( osoby powyżej 60 roku życia), c) dzieci, w tym niepełnosprawne, 4) zestawienia rodzaju problemów, z wyłączeniem przemocy, jakie były przedmiotem wsparcia i/lub terapii oraz liczby osób z nich korzystających, 5) informacji o uczestnictwie w superwizji indywidualnej lub grupowej, 6) liczby, poddanych badaniom pedagogicznym, kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz liczby sporządzonych opinii w tym zakresie.

II.5) Główny kod CPV

85121270-6

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV80400000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwości powtórzenia podobnych usług, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w zakresie świadczenia usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Dla części nr 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj min. dwoma psychologami (w tym 1 mężczyzna), którzy: a ukończyli studia wyższe II stopnia na kierunku psychologia, b posiadają co najmniej 5 - letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w wymiarze co najmniej 100 godzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub interwencji, c) w przeciągu ostatnich trzech lat ( lata 2015, 2016,2017) uczestniczyły każdego roku w co najmniej 2 spotkaniach superwizyjnych indywidualnych lub grupowych wspierających pracę psychologa, d) posiadają ukończone co najmniej 2 szkolenia z zakresu wsparcia osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym z zakresu przemocy, e) w trakcie realizacji zadania będą uczestniczyły w superwizji w 2018 r co najmniej w trzech, a w 2019 r co najmniej raz na kwartał. Dla części nr 2: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem jedną osobą, która: a ukończyła studia wyższe II stopnia na kierunku pedagogicznym, b posiadają co najmniej 5 - letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w wymiarze co najmniej 100 godzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub interwencji, c) w przeciągu ostatnich trzech lat ( lata 2015, 2016,2017) uczestniczyła każdego roku w co najmniej 2 spotkaniach superwizyjnych indywidualnych lub grupowych wspierających pracę pedagoga, d) posiada ukończone co najmniej 2 szkolenia z zakresu wsparcia osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym z zakresu przemocy, e) w trakcie realizacji zadania będą uczestniczyły w superwizji w 2018 r co najmniej w trzech, a w 2019 r co najmniej raz na kwartał.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawcy przekazują zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust.5 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca dołącza również dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zakresie części nr 1 w rozdz. I pkt. 8.1.1-4, w zakresie części nr 2 w rozdz. I 8.2.1-4 SIWZ, 2. Oświadczenie nr 9 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, 2) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na zasoby innego podmiotu, oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału, 4) dokumenty potwierdzające wymagania określone w pkt III ppkt 1.3 SIWZ (m.in. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające staż pracy, udział w spotkaniach superwizyjnych, ukończenie szkoleń).

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się niniejszego zamówienia, b) jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego w formie pisemnej (aneks) - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. c) Wykonawca nie może powierzyć wykonania wynikających z umowy czynności innym osobom bez zgody Zamawiającego. d) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wykonującej usługę psychologiczną, pedagogiczną, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku: - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby Wykonawcy, - nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. e) W przypadku zmiany osób wykonujących przedmiot umowy, w przypadkach określonych w pkt d), nowe osoby muszą spełniać wymagania określone dla Wykonawcy odpowiednio jak w pkt I ppkt 8.1. i 8.2. SIWZ . f) Za zmianę i zagwarantowanie innej niż wskazana w umowie osoby wykonującej usługę odpowiada Wykonawca.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa udzielanie pomocy i wsparcia pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Świdnica codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.