Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Świadczenie usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Świadczenie usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Ogłoszenie nr 507176 N 2020 z dnia 2020 01 29 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Regon: 81020096000000

ulica: ul. Piotra Skargi

Numer domu: 9 11

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 70 965

Miejscowość: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 91 8105800,

e mail: przetargi@109szpital.pl, przetargi2@109szpital.pl

Fax: 91 8105802

Adres strony internetowej (URL): www.109szpital.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Numer referencyjny:

RPoZP 2/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ ilości są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, wobec czego Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp dla niniejszego postępowania dopuszczając możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do maksymalnie 30%. Największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji 30%. Wykorzystanie prawa opcji będzie zależało od bieżących potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

98310000 9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV98311000 698315000 4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o podobnym charakterze czyli odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający za usługę o podobnym charakterze uzna usługę prania bielizny szpitalnej dla placówek służby zdrowia załącznik nr 5 do SIWZ. b) przedstawi wykaz niezbędnych do wykonania usługi pojazdów dostępnych Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jednym pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu bielizny brudnej i czystej , który spełnia wymogi sanitarno epidemiologiczne z zachowaniem barier sanitarnych lub dwoma pojazdami, jednym dla bielizny brudnej i jednym dla bielizny czystej posiadające aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są one przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej. c) dysponuje pralnią posiadającą opinię sanitarną wydaną przez właściwy organ sanitarno epidemiologiczny, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego, oraz że ma wdrożoną normę PN EN 14065 w systemie RABC (system kontroli i analizy skażeń biologicznych) oraz ISO 9001 lub równoważny zapewniający odpowiednią jakość mikrobiologiczną prania bielizny szpitalnej

Nie

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 22a ust 1 upzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wg wzoru będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ). 2. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 upzp. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu o którym mowa w dziale XIII ust. 3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w dziale XIII ust SIWZ; 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

Wykaz dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, inne dokumenty: 1) oferta Wykonawcy załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ; 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 do SIWZ; 4) wykaz wykonanych usług minimum 1 usługa, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi wskazane w załączniku zostały wykonane w sposób należyty wraz ze szczegółowym opisem zakresu wykonywanej usługi załącznik nr 5 do SIWZ; 5) wykaz pojazdów minimum jeden pojazd, przystosowany do odbioru i transportu bielizny brudnej i czystej, lub dwa pojazdy, jeden dla bielizny brudnej i jeden dla bielizny czystej wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, posiadające aktualną opinię lub zaświadczenie właściwego Inspektora Sanitarnego potwierdzającego, że pojazdy spełniają wymogi sanitarno epidemiologiczne z zachowaniem barier sanitarnych wykaz dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego załącznik nr 6 do SIWZ. 6) opinię sanitarną wydaną przez właściwy organ sanitarno epidemiologiczny, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz minimum jeden protokół kontroli właściwego organu sanitarno epidemiologicznego z okresu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzającego nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań. 7) dokument potwierdzający, iż wykonawca ma wdrożoną normę PN EN 14065 w systemie RABC (system kontroli i analizy skażeń biologicznych) oraz ISO 9001 lub równoważny zapewniający odpowiednią jakość mikrobiologiczną prania bielizny szpitalnej. 8) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 9) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa; 10) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia z pkt. 2 i 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; 11) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2020 05 02

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany (zwiększenie lub obniżenie): 1.1. stawki podatku od towarów i usług zmienione ceny będą miały zastosowanie do usług wykonywanych po dniu wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy; 1.2. wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Zmiana może nastąpić: a) na pisemny wniosek Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego wpływu zmiany na wysokość kosztów wykonania zamówienia; b) zmiana taka może nastąpić po upływie 1 miesiąca od dnia wejście w życie zmiany obowiązujących przepisów, z mocą od dnia wejścia w życie zmiany przepisów; c) w celu udokumentowania wpływu zmiany przepisów na wysokość kosztów wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu informację o ilości pracowników wraz ze wskazaniem wymiaru etatu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji zamówienia według listy płacze wszystkich miesięcy trwania umowy poprzedzających zmianę przepisów i miesiąc następującego po zmianie przepisów wraz ze wskazaniem w sposób zanonimizowany wysokości wynagrodzenia brutto poszczególnych pracowników przed wejściem w życie zmiany i po jej wejściu. Ze względu na fakt, że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu posługuje się pojęciem brutto Wykonawca ma obowiązek wskazać wartości faktyczne naliczonego pracownikom wynagrodzenia brutto, nie zaś wynagrodzenia zasadniczego. d) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wyjaśnień, co do sposobu wyliczenia poszczególnych wynagrodzeń na jego pisemny wniosek w terminie 3 dni. e) Podstawą do ustalenia różnicy w zmianie wynagrodzenia będzie porównanie wynagrodzenia wyliczonego ze średniej ilości etatów na podstawie listy płac z miesięcy trwania umowy poprzedzających zmianę przepisów z wynagrodzeniem według ilości etatów podanych w liście płac z miesiąca następującego po zmianie przepisów. 1.3. wysokości minimalnej stawki godzinowej. Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Zmiana może nastąpić: a) na pisemny wniosek Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego wpływu zmiany na wysokość kosztów wykonania zamówienia; b) zmiana taka może nastąpić po upływie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmiany obowiązujących przepisów, z mocą od dnia wejścia w życie zmiany przepisów; c) w celu udokumentowania wpływu zmiany przepisów na wysokość kosztów wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu informację o ilości pracowników zatrudnionych na podstawie stawki godzinowej wraz ze wskazaniem ilości roboczogodzin, według listy płac ze wszystkich miesięcy trwania umowy poprzedzających zmianę przepisów i miesiąca następującego po zmianie przepisów wraz ze wskazaniem w sposób zanonimizowany wysokości wynagrodzenia brutto poszczególnych pracowników przed wejściem w życie zmiany i po jej wejściu. Ze względu na fakt, że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu posługuje się pojęciem brutto Wykonawca ma obowiązek wskazać wartości faktyczne naliczonego pracownikom wynagrodzenia brutto, nie zaś wynagrodzenia zasadniczego. d) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wyjaśnień, co do sposobu wyliczenia poszczególnych wynagrodzeń na jego pisemny wniosek w terminie 3 dni. e) Podstawą do ustalenia różnicy w zmianie wynagrodzenia będzie porównanie wynagrodzenia wyliczonego ze średniej ilości roboczogodzin na podstawie listy płac z miesięcy trwania umowy poprzedzających zmianę przepisów z wynagrodzeniem według ilości roboczogodzin podanych w liście płac z miesiąca następującego po zmianie przepisów. 1.4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana może nastąpić: a) na pisemny wniosek Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego wpływu zmiany na wysokość kosztów wykonania zamówienia; b) zmiana taka może nastąpić po upływie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmiany obowiązujących przepisów, z mocą od dnia wejścia życie zmiany przepisów; c) w celu udokumentowania wpływu zmiany przepisów na wysokość kosztów wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu informację o ilości osób, które realizują umowę dla Zamawiającego, rodzaju zawartych przez nie wszystkich umów z Wykonawcą ze wskazaniem wymiaru etatu (jeżeli są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) oraz wartość brutto łącznych zawartych z Wykonawcą umów (jeżeli są to umowy lecenia lub o dzieło) z miesiąca poprzedzającego zmianę i miesiąca następującego po zmianie, wraz ze wskazaniem w sposób zanonimizowany wysokości wynagrodzenia brutto poszczególnych pracowników przed wejściem w życie zmiany i po jej wejściu. d) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wyjaśnień, co do sposobu wyliczenia poszczególnych wynagrodzeń na jego pisemny wniosek w terminie 3 dni roboczych. 1.5. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 1.6. Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc podawać ilość pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia z wyszczególnieniem wymiaru etatu, ilości roboczogodzin. Informacje te Wykonawca podaje w formie pisemnego oświadczenia składanego wraz z fakturą za dany miesiąc. 2. Inne okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy. 2.1 Zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz że nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4. Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: osób odpowiadających za realizację i nadzór nad wykonywaniem usługi; zmiana danych w załącznikach do umowy wynikająca ze zmian reorganizacyjnych Zamawiającego; 5. Wszelkie zmiany wprowadzane będą aneksami.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 11

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Szczecin codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.