Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Świadczenie usług tłumaczenia ustnego i pisemnego związany

Kancelaria Sejmu

Świadczenie usług tłumaczenia ustnego i pisemnego związanych z obsługą międzynarodowej współpracy Sejmu RP i Kancelarii Sejmu na wszystkich szczeblach współpracy oraz we wszystkich grupach językowych w okresie od 1 kwietnia 2018 r do 31 marca 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515937-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Kancelaria Sejmu

Regon 001103340

ulica Wiejska

Numer domu 4/6/8

Numer mieszkania

Kod pocztowy 00-902

Miejscowość Warszawa

Województwo mazowieckie

Państwo Polska

Numer telefonu +48226942234

e-mail biuro-zam@sejm.gov.pl

Fax +48226941149

Adres strony internetowej (URL) www.sejm.gov.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Kancelaria Sejmu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.sejm.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

forma papierowa

Adres

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usług tłumaczenia ustnego i pisemnego związanych z obsługą międzynarodowej współpracy Sejmu RP i Kancelarii Sejmu na wszystkich szczeblach współpracy oraz we wszystkich grupach językowych w okresie od 1 kwietnia 2018 r do 31 marca 2019 r.

Numer referencyjny

BIT-3021-7/18AP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa objęta tłumaczeniami ustnymi jak i pisemnymi, w szczególności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, współpracy międzyparlamentarnej oraz problematyki związanej z Unią Europejską. Wykonawca musi bezwzględnie zagwarantować wysoki poziom oferowanych usług, zapewniać terminowość ich wykonania, jak również wykonywać tłumaczenia przez wykwalifikowanych tłumaczy, czyli posiadających niezbędne umiejętności do wykonywania danego rodzaju tłumaczenia, ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru tych czynności, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami sztuki, etyką.

II.5) Główny kod CPV

79530000-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV79540000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

2018-04-01

lub zakończenia

2019-03-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 100 000 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

W zakresie doświadczenia: 1) Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem nabytym w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającym na wykonaniu lub wykonywaniu należycie co najmniej 3 umów w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, w tym: - co najmniej 1 umowy, która obejmuje jednocześnie tłumaczenie ustne i pisemne, - pozostałych umów (do wymaganych 3 umów) obejmujących tłumaczenia ustne albo pisemne, - zawartych na okres minimum 6 miesięcy każda albo świadczonych od minimum 6 miesięcy w przypadku umów nadal wykonywanych, - świadczonych dla urzędów administracji centralnej RP albo równoważnych urzędów administracji centralnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dla instytucji UE, innych urzędów i instytucji państwowych oraz samorządowych, spółek Skarbu Państwa. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy warunek powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 2) Tłumacze ustni, pisemni oraz weryfikatorzy tłumaczeń pisemnych skierowani do realizacji zamówienia powinni odznaczać się wysokimi umiejętnościami i doświadczeniem (współpraca z poniżej wymienionymi instytucjami). Zamawiający będzie brał pod uwagę tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne oraz weryfikacje wykonywane w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Należy spełniać następujące warunki w zakresie doświadczenia: a) I grupa językowa - tłumacze ustni, pisemni oraz weryfikatorzy posiadają doświadczenie polegające na zrealizowaniu co najmniej 5 tłumaczeń dla co najmniej 1 z wymienionych instytucji Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, równoważnych urzędów innych państw, instytucji Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych. W przypadku tłumaczeń pisemnych i weryfikacji należy wykazać tłumaczenia i weryfikacje tekstów zawierających terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych, międzynarodowej współpracy ekonomicznej, prawnej, społecznej i kulturalnej; b) w przypadku tłumaczeń ustnych bezpośrednio z języka obcego na inny język obcy (zestawy językowe angielski/niemiecki, angielski/francuski, angielski/rosyjski) powinni posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu co najmniej 2 tłumaczeń (w danym zestawie językowym) dla co najmniej 1 z wymienionych instytucji Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, instytucji Unii Europejskiej, równoważnych urzędów innych państw, ambasad, a także dla innych urzędów i instytucji państwowych (krajowych i zagranicznych), organizacji międzynarodowych, spółek Skarbu Państwa; c) II grupa językowa - tłumacze ustni, pisemni oraz weryfikatorzy - podgrupa A posiadają doświadczenie polegające na zrealizowaniu co najmniej 3 tłumaczeń dla co najmniej 1 z wymienionych instytucji Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, równoważnych urzędów innych państw, ambasad, instytucji Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, a także dla innych urzędów i instytucji państwowych (krajowych i zagranicznych), spółek Skarbu Państwa, - podgrupa B posiadają doświadczenie polegające na zrealizowaniu co najmniej 2 tłumaczeń dla co najmniej 1 z wymienionych instytucji dla podgrupy A, d) III grupa językowa - tłumacze ustni, pisemni oraz weryfikatorzy posiadają doświadczenie polegające na zrealizowaniu co najmniej 2 tłumaczeń dla urzędów i instytucji państwowych (krajowych i zagranicznych), ambasad, organizacji międzynarodowych, spółek Skarbu Państwa. 3) Realizacja zamówienia wymaga dysponowania niżej określoną liczbą tłumaczy w poszczególnych grupach językowych (wykaz języków obcych, w których Zamawiający przewiduje tłumaczenia w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 r., wraz z podziałem na podgrupy zawiera Załącznik nr 2 do OPZ): 3.1) w przypadku tłumaczeń ustnych: a) w I grupie językowej: - co najmniej 6 tłumaczy z języka angielskiego oraz co najmniej po 3 tłumaczy z pozostałych języków, w tym co najmniej po 1 tłumaczu z każdego języka, który posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczoną klauzulą "tajne" (certyfikat bezpieczeństwa) oraz ważne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, - w przypadku tłumaczenia z języka obcego na język obcy co najmniej po 2 tłumaczy w każdym zestawie językowym, b) w II grupie językowej: - podgrupa A co najmniej po 3 tłumaczy z każdego języka, - podgrupa B co najmniej po 2 tłumaczy z każdego języka, c) w III grupie językowej co najmniej po 2 tłumaczy z każdego języka. 3.2) w przypadku tłumaczeń pisemnych: a) w I grupie językowej - co najmniej po 5 tłumaczy z języka angielskiego oraz co najmniej po 3 tłumaczy z pozostałych języków, b) w II grupie językowej - podgrupa A co najmniej po 3 tłumaczy z każdego języka, - podgrupa B co najmniej po 2 tłumaczy z każdego języka, c) w III grupie językowej co najmniej po 2 tłumaczy z każdego języka. 3.3.) w przypadku weryfikacji tłumaczeń pisemnych: a) w I grupie językowej co najmniej po 2 osoby weryfikujące z każdego języka, b) II i III grupie językowej co najmniej po 1 osobie weryfikującej z każdego języka. Tłumacze pisemni mogą być jednocześnie weryfikatorami tłumaczeń, jednakże danego tekstu nie może tłumaczyć i weryfikować ta sama osoba. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł; 2) wykaz usług wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie; 3) wykaz osób (tłumaczy), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (dokumenty są podstawą dla dokonania oceny w kryteriach dodatkowe tłumaczenia);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SIWZ. 2. Do oferty należy załączyć: 1) oświadczenia aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 2) wykaz osób (tłumaczy), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dokumenty są podstawą dla dokonania oceny w kryteriach dodatkowe tłumaczenia); 4) pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, rejestrowego Wykonawcy, który Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnej, ogólnodostępnej bazy danych wskazanej przez Wykonawcę (pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie); 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w formie pisemnej; 6) zobowiązanie podmiotu, na którym polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych- w formie pisemnej; 7) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom - wskazanie przez Wykonawcę tych części zamówienia - w formie pisemnej. Nazwy firm podwykonawców Wykonawca podaje odpowiednio w Załączniku nr 1A i w Załączniku nr 1B; 8) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-03-05

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.