Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Świadczenie usług związanych z realizacją działań administ

Zespół Opieki Zdrowotnej

Świadczenie usług związanych z realizacją działań administratora sieci komputerowych i systemów informatycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 551931-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej

Regon: 000304415

ulica: ul. Szpitalna

Numer domu: 22

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 34-200

Miejscowość: Sucha Beskidzka

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48338723111

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl

Fax: +480338723111

Adres strony internetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy: www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług związanych z realizacją działań administratora sieci komputerowych i systemów informatycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Numer referencyjny:

ZOZ.V.010/DZP/25/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Określenie przedmiotu usługi: Świadczenie usług związanych z realizacją działań administratora sieci komputerowych i systemów informatycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 2. Miejsce świadczenia usługi: . Szpital w Suchej Beskidzkiej; . Szpital w Makowie Podhalańskim; . ZRM i Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Jordanowie; . Poradnia Zdrowia Psychicznego w Miejskiej Przychodni Rejonowej w Suchej Beskidzkiej; . ZRM Maków Podhalański; . ZRM Zawoja; . Poradnia Laryngologiczna w Miejskiej Przychodni Rejonowej w Makowie Podhalańskim; 3. Szczegółowy zakres zadań Osoba realizująca usługę zobowiązana jest do samodzielnego wykonywania działań związanych z polityką informatyczną i informacyjną Zamawiającego, w szczególności poprzez: 1) sprawowanie nadzoru nad bezawaryjnym działaniem systemów informatycznych ZLECENIODAWCY m.in. dziedzinowych systemów użytkowych, systemów operacyjnych itp., w tym usuwania drobnych awarii oprogramowania, wykonywania czynności administracyjnych zapewniających ciągłość działania systemów informatycznych w trybie całodobowym, a także współpracę z firmami zewnętrznymi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania oraz sprzętu; 2) indywidualny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem sieci komputerowej - obsługą serwerów, -archiwizacją danych Zespołu, - obsługą administracyjną i nadzorem nad oprogramowaniem wykorzystywanym w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, - obsługą administracyjną i nadzorem nad oprogramowaniem wykorzystywanym w Centralnej Sterylizacji, - koordynowanie prac integracyjnych nowego sprzętu z systemem CliniNet. 3) sprawowanie nadzoru nad bezawaryjnym działaniem sieci komputerowej wewnętrznej (lokalnej) oraz zewnętrznej (internet), w szczególności poprzez: a) administrowanie siecią lokalną, b) usuwanie awarii sieciowych, c) monitorowanie pracy serwerów, d) monitorowanie pracy routerów, e) instalacji, i konfigurowania serwerów Zleceniodawcy f) monitorowanie pracy pozostałych urządzeń sieciowych, g) monitorowanie obciążenia danych segmentów sieci, h) rozbudowę logiczną sieci, i) fizyczną naprawę sieci, j) nadzór nad poprawnym wdrożeniem projektów sieci i systemów sieciowych k) zabezpieczenie sieci, testowanie zabezpieczeń, wykrywanie luk w systemach zabezpieczeń; 4) administrowanie systemami informatycznymi ZLECENIODAWCY (miedzy innymi: nadzór nad nadanymi uprawnieniami, konfiguracja funkcji aplikacji, wdrażanie nowych funkcjonalności); 5) nadzór nad przebiegiem i prawidłowością archiwizacji baz danych wykorzystywanych w systemach informatycznych ZLECENIODAWCY; 6) przygotowanie dokumentacji dot. funkcjonowania sieci komputerowej 7) obsługę informatyczną oprogramowania i sprzętu komputerowego ZLECENIODAWCY, tj. w szczególności poprzez realizację następujących zadań: a) nadzór nad zabezpieczeniem posiadanego oprogramowania przed wirusami oraz innym szkodliwym oprogramowaniem, b) przyjmowania zgłoszeń użytkowników kierowanych do działu informatycznego, c) reagowania na problemy zgłaszane przez użytkowników, d) udzielania instruktażu i szkolenia użytkowników w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu oraz oprogramowania, w szczególności poprzez udzielanie informacji, porad, uwag, wskazania sposobu wykonywania czynności, e) kontroli i nadzoru nad legalnością używanego przez użytkowników oprogramowania, f) usuwania drobnych awarii oprogramowania oraz pośredniczenie w kontaktach z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu i konserwacji oprogramowania, g) przeprowadzania bieżącej konserwacji i drobnych napraw sprzętu informatycznego, h) zlecania firmom zewnętrznym, za uprzednią zgodą ZLECENIODAWCY, przeprowadzania napraw sprzętu i oprogramowania, których wykonanie przekracza możliwości ZLECENIOBIORCY lub gdy istnieją przeszkody natury technicznej uniemożliwiające w całości lub części wykonanie naprawy, i) tworzenia i modyfikowania raportów oraz druków systemowych, których złożoność i pracochłonność wykonania nie wymaga angażowania firm zewnętrznych, i nie niesie zagrożeń związanych z utratą gwarancji i wsparcia dla modyfikowanych elementów, j) współpracy przy sporządzaniu planu zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania na potrzeby ZLECENIODAWCY oraz weryfikacji zgodności otrzymanych dokumentów z dostarczonym towarem, k) udzielaniu konsultacji i pomocy technicznej w zakresie utrzymania ciągłości działania systemu informatycznego kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych ZLECENIODAWCY l) pozostawanie w pogotowiu "pod telefonem" do usunięcia nagłych awarii systemu informatycznego, m) podjęcie interwencji w przypadku telefonicznego zgłoszenia nagłych awarii - z czasem reakcji do 1 godziny od odebrania zgłoszenia. Wykaz osób uprawnionych do zgłoszenia awarii stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 8) planowanie i sporządzanie koncepcji rozbudowy systemów informatycznego i informacyjnego ZLECENIODAWCY; 9) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych ZLECENIODAWCY przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem - podejmowanie odpowiednich czynności w przypadku wykrycia naruszeń systemie zabezpieczeń. 10) sprawowanie nadzoru nad osobami odbywającymi staż w Dziale Informatycznym. 11) W razie sytuacji wymuszonych przejęcie obowiązków administratora systemów informatycznych lub serwisanta sprzętu

II.5) Główny kod CPV:

72000000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV72511000-072265000-072267000-472310000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu, usług informatycznych związanych z przedmiotem zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 1. Wykonawca musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Administrator sieci komputerowej (administracja siecią komputerową, serwerami, usługami, aplikacjami ) w placówce medycznej wykorzystującej w swojej działalności co najmniej systemy informatyczne klasy HIS, RIS, PACS, LIS (część medyczna), ERP (finanse księgowość, kadry, płace środki trwałe), HRM (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz RCP (rejestracja czasu pracy ) w placówce medycznej wykorzystujące w/w systemy informatyczne zatrudniającej nie mniej niż 500 pracowników (rozumianych jako użytkowników systemu). 2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie we wdrażaniu ZSI (zintegrowanego systemu informatycznego w części medycznej i administracyjnej) w placówce medycznej zatrudniającej ogółem nie mniej niż 600 osób oraz 400 łóżek, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 3. Wykonawca musi posiadać ukończone studia wyższe z co najmniej tytułem inżyniera o kierunku informatyka ( do potwierdzenia kserokopią dyplomu). 4. Wykonawca musi wykazać się znajomością języka SQL oraz podstawową znajomością struktury bazy danych systemu CliniNET firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA), co najmniej w zakresie : model bazy danych - struktura tabel w których przechowywane są dane osobowe, dane jednostek organizacyjnych, dane dotyczące ruchu chorych, dane dotyczące badań, dane dotyczące świadczeń. 5. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, obsłudze, administracji systemu CliniNET firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA) z zakresu modułów Administracja, Oddział, Izba Przyjęć, Poradnia, Recepcja, Rehabilitacja, Diagnostyka, Blok Operacyjny, Apteka, Patomorfologia, Moduł Dializ w placówce medycznej z personelem medycznym liczącym nie mniej niż 500 pracowników, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 6. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, obsłudze, administracji systemu PACS NETRAAD firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA) z podłączonymi co najmniej 6 urządzeniami do diagnostyki obrazowej, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 7. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, obsłudze oprogramowania TeleRAAD firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 8. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, obsłudze, administracji portalu IRIS2 firmy INFOPUBLISHING, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 9. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji systemu "ePortalu Pacjenta" firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 10. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji serwerem PACS Siemens SYNGO.VIA, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 11. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji systemu kadrowo płacowego SIMPLE ERP firmy SIMPLE S.A. w placówce medycznej( z co najmniej 30 użytkownikami), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 12. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji systemu klasy LIS LAB3000 firmy INFOPUBLISHING w placówce medycznej (z co najmniej 30 użytkownikami), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 13. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji programu XPRIMER firmy SIMPLE Sp. z.o.o., potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 14. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w integracji urządzeń diagnostycznych (np. aparatów USG, RTG) z serwerem PACS CGM NETRAAD, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 15. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji programu wspierającego pracę sterylizacji szpitalnej tj. MEDOK firmy ELMI (Systemy Automatyki w placówkach medycznych), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 16. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji programu EndoBox firmy Varimed Sp. z.o.o. w placówkach medycznych, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 17. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze oraz administracji Systemu Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego SWD firmy WASCO, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 18. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w pracy, obsłudze, administracji oraz wdrożeniu w placówkach medycznych systemu SWD PRM System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego) potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 19.Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie obsłudze oraz administracji systemem RCP (rejestracji czasu pracy) BioAdmin firmy Suprema, potwierdzone pisemnym poświadczeniem podmiot dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 20. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i zarządzaniem bazą danych SYBASE ASE ver. 15.xx potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 21. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji bazą danych MSSQL 2008 R2, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 22. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji serwera monitoringu wizyjnego QNAP, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 23. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w administracji serwerem pocztowym w oparciu o program Postfix, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 24. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w administracji oprogramowaniem poczty elektronicznej Zimbra, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 25. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji serwerów z rodziny Windows 2008 R2, 2011 oraz usług Active Directory, DNS, DHCP, potwierdzonych pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 26. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze oraz administracji serwerami z rodziny Linux: RedHat, Centos, Debian, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 27. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji serwerami z rodziny BSD: FreeBSD, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 28. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji usług na systemach z rodziny Linux, FreeBSD takich jak: DHCP, DNS, RADIUS, SAMBA, FTP, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 29. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji systemami wirtualizacji: XEN, KVM, VMware ESXi, Hyper-V, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 30 Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji wirtualizacji FreeBSD Jail, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 31. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji systemem kopii zapasowych Amanda, potwierdzone pisemnym poświadczeniem prze pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 32. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji systemem kopii zapasowych Bacula, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 33. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administrowaniu siecią LAN, Wireless LAN z co najmniej 350 stanowiskami roboczymi oraz minimum 10 serwerami, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 34. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w budowie sieci LAN, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 35. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji przełączników Cisco Catalyst wraz ze znajomością systemu IOS oraz aplikacji Cisco Network Assistant w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 36. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji przełączników zarządzalnych HP Procurve w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 37. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji urządzeń sieciowych Linksys, Mikrotik, Ubiquity w sieciach LAN, Wireless LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 38. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji zapór ogniowych opartych na oprogramowaniu iptables w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 39. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji usług VPN (Virtual Private Network), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 40. Wykonawca musi posiadać znajomość protokołów IPSec, SSL, znajomość zagadnienia QOS. 41. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji programów Intrusion Prevention System, Intrusion Detection System w oparciu o oprogramowanie Suricata, Snort, Squil w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 42. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi i 15 serwerami oraz znajomość oprogramowania OpenVAS, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 43. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji systemem serwerów blade Fujitsu BX900 S1, minimum sześcioma serwerami typu blade BX920 S2, macierzą dyskową Fujitsu Ethernus DX80 S2, serwerami Fujitsu RX300 S6, biblioteką taśmową Fujitsu LTO20, przełącznikami Brocade Fibre Channel, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 44. Wykonawca musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji macierzy dyskowej Fujitsu Ethernus DX100 S3, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 45. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji systemem serwerów blade Fujitsu BX600 S2, serwerami BX620 S3, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 46. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji oraz wdrażaniu systemu oprogramowania do monitorowania Zabbix w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 47. Wykonawca musi posiadać znajomość obsługi systemu zgłoszeń błędów firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 48. Wykonawca musi posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji (do potwierdzenia oświadczeniem).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Administrator sieci komputerowej (administracja siecią komputerową, serwerami, usługami, aplikacjami ) w placówce medycznej wykorzystującej w swojej działalności co najmniej systemy informatyczne klasy HIS, RIS, PACS, LIS (część medyczna), ERP (finanse księgowość, kadry, płace środki trwałe), HRM (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz RCP (rejestracja czasu pracy ) w placówce medycznej wykorzystujące w/w systemy informatyczne zatrudniającej nie mniej niż 500 pracowników (rozumianych jako użytkowników systemu). 2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie we wdrażaniu ZSI (zintegrowanego systemu informatycznego w części medycznej i administracyjnej) w placówce medycznej zatrudniającej ogółem nie mniej niż 600 osób oraz 400 łóżek, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 3. Wykonawca musi posiadać ukończone studia wyższe z co najmniej tytułem inżyniera o kierunku informatyka ( do potwierdzenia kserokopią dyplomu). 4. Wykonawca musi wykazać się znajomością języka SQL oraz podstawową znajomością struktury bazy danych systemu CliniNET firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA), co najmniej w zakresie : model bazy danych - struktura tabel w których przechowywane są dane osobowe, dane jednostek organizacyjnych, dane dotyczące ruchu chorych, dane dotyczące badań, dane dotyczące świadczeń. 5. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, obsłudze, administracji systemu CliniNET firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA) z zakresu modułów Administracja, Oddział, Izba Przyjęć, Poradnia, Recepcja, Rehabilitacja, Diagnostyka, Blok Operacyjny, Apteka, Patomorfologia, Moduł Dializ w placówce medycznej z personelem medycznym liczącym nie mniej niż 500 pracowników, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 6. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, obsłudze, administracji systemu PACS NETRAAD firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA) z podłączonymi co najmniej 6 urządzeniami do diagnostyki obrazowej, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 7. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, obsłudze oprogramowania TeleRAAD firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 8. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, obsłudze, administracji portalu IRIS2 firmy INFOPUBLISHING, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 9. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji systemu "ePortalu Pacjenta" firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 10. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji serwerem PACS Siemens SYNGO.VIA, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 11. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji systemu kadrowo płacowego SIMPLE ERP firmy SIMPLE S.A. w placówce medycznej( z co najmniej 30 użytkownikami), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 12. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji systemu klasy LIS LAB3000 firmy INFOPUBLISHING w placówce medycznej (z co najmniej 30 użytkownikami), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 13. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji programu XPRIMER firmy SIMPLE Sp. z.o.o., potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 14. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w integracji urządzeń diagnostycznych (np. aparatów USG, RTG) z serwerem PACS CGM NETRAAD, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 15. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji programu wspierającego pracę sterylizacji szpitalnej tj. MEDOK firmy ELMI (Systemy Automatyki w placówkach medycznych), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 16. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji programu EndoBox firmy Varimed Sp. z.o.o. w placówkach medycznych, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 17. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze oraz administracji Systemu Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego SWD firmy WASCO, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 18. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w pracy, obsłudze, administracji oraz wdrożeniu w placówkach medycznych systemu SWD PRM System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego) potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 19.Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie obsłudze oraz administracji systemem RCP (rejestracji czasu pracy) BioAdmin firmy Suprema, potwierdzone pisemnym poświadczeniem podmiot dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 20. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i zarządzaniem bazą danych SYBASE ASE ver. 15.xx potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 21. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji bazą danych MSSQL 2008 R2, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 22. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji serwera monitoringu wizyjnego QNAP, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 23. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w administracji serwerem pocztowym w oparciu o program Postfix, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 24. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w administracji oprogramowaniem poczty elektronicznej Zimbra, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 25. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji serwerów z rodziny Windows 2008 R2, 2011 oraz usług Active Directory, DNS, DHCP, potwierdzonych pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 26. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze oraz administracji serwerami z rodziny Linux: RedHat, Centos, Debian, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 27. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji serwerami z rodziny BSD: FreeBSD, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 28. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji usług na systemach z rodziny Linux, FreeBSD takich jak: DHCP, DNS, RADIUS, SAMBA, FTP, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 29. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji systemami wirtualizacji: XEN, KVM, VMware ESXi, Hyper-V, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 30 Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji wirtualizacji FreeBSD Jail, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 31. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji systemem kopii zapasowych Amanda, potwierdzone pisemnym poświadczeniem prze pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 32. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administracji systemem kopii zapasowych Bacula, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 33. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze i administrowaniu siecią LAN, Wireless LAN z co najmniej 350 stanowiskami roboczymi oraz minimum 10 serwerami, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 34. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w budowie sieci LAN, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 35. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji przełączników Cisco Catalyst wraz ze znajomością systemu IOS oraz aplikacji Cisco Network Assistant w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 36. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji przełączników zarządzalnych HP Procurve w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 37. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji urządzeń sieciowych Linksys, Mikrotik, Ubiquity w sieciach LAN, Wireless LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 38. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji zapór ogniowych opartych na oprogramowaniu iptables w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 39. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji usług VPN (Virtual Private Network), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 40. Wykonawca musi posiadać znajomość protokołów IPSec, SSL, znajomość zagadnienia QOS. 41. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji programów Intrusion Prevention System, Intrusion Detection System w oparciu o oprogramowanie Suricata, Snort, Squil w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 42. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi i 15 serwerami oraz znajomość oprogramowania OpenVAS, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 43. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji systemem serwerów blade Fujitsu BX900 S1, minimum sześcioma serwerami typu blade BX920 S2, macierzą dyskową Fujitsu Ethernus DX80 S2, serwerami Fujitsu RX300 S6, biblioteką taśmową Fujitsu LTO20, przełącznikami Brocade Fibre Channel, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 44. Wykonawca musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji macierzy dyskowej Fujitsu Ethernus DX100 S3, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 45. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji systemem serwerów blade Fujitsu BX600 S2, serwerami BX620 S3, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 46. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze, administracji i konfiguracji oraz wdrażaniu systemu oprogramowania do monitorowania Zabbix w sieciach LAN z co najmniej 350 stacjami roboczymi, potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę/zleceniodawcę dla którego wykonywana była praca lub świadczone usługi. 47. Wykonawca musi posiadać znajomość obsługi systemu zgłoszeń błędów firmy CGMP (COMPUGROUP MEDICAL POLSKA), potwierdzone pisemnym poświadczeniem przez placówkę medyczną dla której wykonywana była praca lub świadczone usługi. 48. Wykonawca musi posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji (do potwierdzenia oświadczeniem).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 1a do specyfikacji. 2. Oświadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( załącznik nr 2 i 2a do SIWZ). 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 4. Wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie określone w rozdz. XI, pkt. 1D SIWZ. 6. Certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje określone w rozdz. XI, pkt.1E SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy , w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę c) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do roku poprzedniego, obowiązująca od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego trwania umowy. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w 2019 roku o 5%oraz w 2020 roku o 5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-07

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Sucha Beskidzka codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.