Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją z

Gmina Żukowo

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo, Chmielno, Somonino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516939-N-2018 z dnia 2018-02-14 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo, Chmielno, Somonino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe Zamawiający GMINA Żukowo ul Gdańska 52,83-330 Żukowo Tel./fax 58 6858330 w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym, a także w imieniu i na rzecz nw. Zamawiających (występujących w imieniu własnym ) na co posiada stosowne pełnomocnictwa 1) Gmina Chmielno ul Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno 2) Gmina Somonino ul Ceynowy 21, 83-314 Somonino Zamówienie będzie realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy Wybranym wykonawcą a odpowiednim Zamawiającym (Gminą)

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Żukowo

Regon

ulica ul Gdańska

Numer domu 52

Numer mieszkania

Kod pocztowy 83330

Miejscowość Żukowo

Województwo pomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu +48 58 6858300

e-mail ugzukowo@zukowo.pl

Fax +48 58 6858300

Adres strony internetowej (URL)

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://bip.zukowo.pl/Article/id,2039.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.zukowo.pl/Article/id,2039.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę należy złożyć w kopercie, która powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie ".OFERTA Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo, Chmielno, Somonino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 -Nr sprawy ZP.271.5.2018

Adres

Gmina Żukowo ul Gdańska 52, 83-330 Żukowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo, Chmielno, Somonino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Numer referencyjny

ZP.271.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo, Chmielno, Somonino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020": Część I - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad modernizacją oświetlenia ulicznego na ternie Gminy Żukowo Część II - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad modernizacją oświetlenia ulicznego na ternie Gminy Chmielno Część III - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad Modernizacją oświetlenia ulicznego na ternie Gminy Somonino Zamówienie będzie realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy Wybranym wykonawcą a odpowiednim Zamawiającym (Gminą). Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi świadczony będzie nadzór inwestorski został zamieszczony w dokumentacji przetargowej numer sprawy ZP.271.22.2017 na stronie internetowej zamawiającego www.bip.zukowo.pl

II.5) Główny kod CPV

71520000-9

Dodatkowe kody CPV

PodmiotGmina Chmielno ul Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno NIP 5891005420 Regon 000531648 Magdalena Kreft-Mielewczyk 58 685-68-55Gmina Somonino z siedzibą w Somoninie, przy ul Ceynowy 21 83-314, NIP:5891031191 Regon 191675008 Natalia Kleinszmidt 58 500-88622

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

120

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji nadzoru inwestorskiego - od dnia wprowadzenia Inspektora na teren budowy do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych (po usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas czynności odbiorowych). 2. Planowany termin przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych marzec 2018r Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi po dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez wykonawcę robót budowlanych. Planowany okres realizacji robót budowlanych - 120 dni 3. Termin realizacji robót budowlanych, a tym samym sprawowania nadzoru może zostać wydłużony lub skrócony, stosownie do rzeczywistego czasu realizacji zamówienia objętego umową o wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby: część I - inspektor nadzoru do nadzorowania robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, pozwalające na nadzorowanie robotami w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. część II - inspektor nadzoru do nadzorowania robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, pozwalające na nadzorowanie robotami w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. część III - inspektor nadzoru do nadzorowania robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, pozwalające na nadzorowanie robotami w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku składania ofert na więcej niż jedna część - dopuszcza się pełnienia funkcji inspektora nadzoru przez tą samą osobę Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 290 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r poz. 65).

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 (jeśli dotyczy) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00doświadczenie Inspektora nadzoru40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu wykonania zamówienia, 2) wysokości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, 3) udziału osób - inspektorów nadzoru, 4) udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia. 2. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich i z przyczyn niezawinionych przez Inspektora Nadzoru, 2) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i decyzji administracyjnych, 3) przedłużania odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę robót budowlanych, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, 4) konieczności wykonania prac / robót dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, 6) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego, 7) zmiany materiałów / technologii wykonania elementów robót budowlanych i konieczności uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania dodatkowych opracowań, zmian w dokumentacji projektowej. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Inspektora nadzoru może nastąpić w przypadku: 1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 2) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia w przypadku rezygnacji(odstąpienia) przez Zamawiającego z realizacji robot budowlanych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie w stosunku do wartości robót, z których wykonania zrezygnowano(odstąpiono). 4. Zmiana udziału Podwykonawców może nastąpić w przypadku: 1) skorzystania z Podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Inspektor Nadzoru nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie, 2) zmiany zakresu prac realizowanych w podwykonawstwie. 5. Zmiana osób - inspektorów nadzoru może nastąpić w przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od Inspektora Nadzoru, 2) konieczności czasowego zastępstwa inspektora nadzoru (np. w sytuacji choroby, wyjazdu, urlopu itp.), 3) utraty uprawnień przez osoby wskazane jako Inspektora Nadzoru, 4) wykreślenia osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 6. W przypadku zmiany osoby nadzorującej Inspektor Nadzoru winien przedstawić Zamawiającemu nowe osoby o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane w ofercie Inspektora Nadzoru i spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora nadzoru, w zakresie określonym w art 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy PZP. 8. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 9. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 1) zmianę koordynatora za strony Zamawiającego, 2) zmianę rachunku bankowego, 3) zmiany adresowe.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-22

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

Wykonawca w celu zawarcia umowy jest zobowiązany przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1) komplet uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji budownictwie i dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które będą realizowały zamówienie, 2) umowę spółki cywilnej - jeśli dotyczy; 3) umowę konsorcjum - jeśli dotyczy; 4) dokumenty osób reprezentujących Wykonawcę potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty - jeśli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad modernizacją oświetlenia ulicznego na ternie Gminy Chmielno

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Żukowo codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.