Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagosp

Gmina Kruszyna

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Kruszyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 551274-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Kruszyna

Regon: 15139805000000

ulica: ul. Kmicica

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 42282

Miejscowość: Kruszyna

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 343 202 003

e-mail: przetargi@kruszyna.pl

Fax: 343 202 054

Adres strony internetowej (URL): www.bip.kruszyna.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.kruszyna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Kruszyna

Numer referencyjny:

RGK.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1 Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie z podziałem na odpady: 1) zmieszane odpady komunalne, 2) papier, 3) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 4) szkło, 5) odpady ulegające biodegradacji, 6) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 4.2 Odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK): 1) przeterminowane leki i chemikalia, 2) zużyte baterie i akumulatory, 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej, 5) zużyte opony, 6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 7) papier, 8) metal, 9) tworzywa sztuczne, 10) szkło, 11) opakowania wielomateriałowe, 12) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, 13) odpady wielkogabarytowe. 4.3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01, Papier, tektura - 20 01 01, Szkło - 20 01 02, Tworzywa sztuczne - 20 01 39, Metale - 20 01 40, Odpady wielkogabarytowe - 20 03 07, Odpady ulegające biodegradacji - 20 02 01, Opakowania wielomateriałowe - 15 01 05 oraz wyposażenia w pojemniki. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport, dostarczenie pojemników i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Gminy Kruszyna, z tym, że zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) odpady biodegradowalne (20 02 01) oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, Wykonawca jest obowiązany przekazać do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu I zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 lub w przypadku awarii tej instalacji do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, Wykonawca może wskazać podmiot zbierający te odpady. 4.4 Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych: 1) Odpady komunalne zmieszane odbierane będą w pojemnikach (kubły + kontenery) o pojemności: a) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób - pojemnik (kubeł) o pojemności 120 l - 785szt. b) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób - pojemnik (kubeł) o pojemności 240 l - 512 szt. c) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób - pojemnik (kubeł) o pojemności 360 l - 32 szt. d) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób - pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l - 8 szt. 2) Odpady segregowane odbierane będą w pojemnikach (worki + kontenery) o pojemności: 2.1) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób: a) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe -785 szt. b) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na szkło - 785 szt. c) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji -785 szt. d) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na papier - 785 szt. 2.2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób: a) pojemnik (worek) o pojemności 240 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe -512szt. b) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na szkło - 512szt. c) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji - 512 szt. d) pojemnik ( worek) o pojemności 120 l na papier - 512szt. 2.3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób: a) pojemnik (worek) o pojemności 360 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 23 szt. b) pojemnik (worek) o pojemności 240 l na szkło - 23 szt. c) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji - 23 szt. d) pojemnik ( worek ) o pojemności 120l na papier - 23 szt. 2.4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób: a) pojemnik (kontener metalowy kryty klapą z pełnymi ścianami i wyraźnym opisem) o pojemności 1100 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l - 8 szt. b) pojemnik (kontener metalowy kryty klapą z pełnymi ścianami i wyraźnym opisem) o pojemności 1100 l na szkło, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l - 8 szt. c) pojemnik (kontener metalowy kryty klapą z pełnymi ścianami i wyraźnym opisem) o pojemności 1100 l na odpady ulegające biodegradacji, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l - 8 szt. d) pojemnik (kontener metalowy kryty klapą z pełnymi ścianami i wyraźnym opisem) o pojemności 1100 l na papier, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l - 8 szt. 3) Do gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki (worki, kubły i kontenery) z następującymi napisami: a) "Odpady zmieszane" z przeznaczeniem na odpady zmieszane, b) "Odpady selektywne" z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, c) "Szkło" z przeznaczeniem na szkło, d) ,,Papier" z przeznaczeniem na papier, e) "Bioodpady" z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone. 4) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (worki, kubły i kontenery) zgodnie z pkt 4.4 ppkt 1) i 2). 5) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego i systematycznego dostarczania pojemników w tym worków w trakcie realizacji umowy. 6) Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojemników o mniejszej pojemności przy czym suma pojemności pojemników na danej posesji musi być zgodna z pkt 4.4 ppkt 1) i 2) (np. 240 l jako 2 x 120 l lub 360 l jako 240 l + 120 l). 7) Ilość pojemników przedstawionych w pkt 4.4 ppkt 1) i 2), nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając powstanie nowych gospodarstw oraz migrację ludności. Aktualna ilość nieruchomości przewidzianych do obsługi przez Wykonawcę wynosi ok. 1320. 8) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży w pojemniki nowe nieruchomości nieujęte wcześniej lub zmieni pojemniki w nieruchomościach w których nastąpiła korekta pojemności w związku ze zmianą liczby zamieszkujących osób. Wyposażenie nastąpi na podstawie wskazań Zamawiającego. UWAGA: W przypadku pojemników na szkło, papier i zbierane łącznie odpady obejmujące metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, może nastąpić zamiana worków na kubły, w proporcjonalnych ilościach i pojemnościach. Taka zamiana jest uwzględniona w kryteriach oceny ofert i zostanie zgodnie z przyjętymi w specyfikacji zasadami oceniona. 4.5 Szacowana ilość odpadów (prognozowana) na okres obowiązywania zamówienia: 1) Odpady zmieszane - 1060 Mg 2) Odpady selektywne - 165Mg 3) Papier - 10 Mg 4) Szkło - 125 Mg 5) Bioodpady - 35 Mg 6) Odpady wielkogabarytowe - 30Mg 4.6 Ilość wytwarzanych odpadów przedstawionych w pkt 4.5 które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców Gminy Kruszyna. Szacunkowa łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi ok. 1425,00 Mg/24 m-cy. 4.7 Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości. 4.8 Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku. 4.9 Odpady gromadzone będą w pojemnikach i workach, o pojemności zależnej od ilości mieszkańców zamieszkałych na danej posesji zgodnie z pkt 4.4. 4.10 Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: 1) worki do zbiórki metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych: a) materiał - folia polietylenowa LDPE, b) grubość - co najmniej 20 mikronów, c) kolor żółty z napisem "Odpady selektywne" d) inne - każdy worek posiadający wbudowaną po obwodzie przy otworze wsypowym tasiemkę ściągającą służącą do skutecznego zamykania otworu wsypowego. 2) worki do zbiórki papieru: a) materiał - folia polietylenowa LDPE, b) grubość - co najmniej 20 mikronów, c) kolor niebieski z napisem ,,Papier", d) inne - każdy worek posiadający wbudowaną po obwodzie przy otworze wsypowym tasiemkę ściągającą służącą do skutecznego zamykania otworu wsypowego. 3) worki do zbiórki szkła: a) materiał - folia polietylenowa LDPE, b) grubość - co najmniej 40 mikronów, c) kolor zielony z napisem ,, Szkło', d) inne - każdy worek posiadający wbudowaną po obwodzie przy otworze wsypowym tasiemkę ściągającą służącą do skutecznego zamykania otworu wsypowego. 4) worki do zbiórki bioodpadów: a) materiał - folia polietylenowa LDPE, b) grubość - co najmniej 40 mikronów, c) kolor brązowy z napisem ,, Bio', d) inne - każdy worek posiadający wbudowaną po obwodzie przy otworze wsypowym tasiemkę ściągającą służącą do skutecznego zamykania otworu wsypowego. 4.11 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości: 1) zmieszane odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych: a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc, b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu. c) ostatni odbiór odpadów nastąpi w ostatnim dniu trwania umowy, tj. dnia 30 czerwca 2020r. 2) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością: a) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - raz na miesiąc, b) dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb na zgłoszenie telefoniczne. 3) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmujące szkło należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością: a) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - raz na dwa miesiące, pierwsza zbiórka nastąpi w sierpniu 2018 roku. b) dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb na zgłoszenie telefoniczne 4) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmujące papier należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością: a) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - raz na dwa miesiące, b) dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb na zgłoszenie telefoniczne. 5) Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością a) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - raz na miesiąc, b) dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb na zgłoszenie telefoniczne 6) Odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku. W trakcie obowiązywania umowy nastąpią dwie zbiórki, to jest: raz w 2019 r., raz w 2020 r. 7) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu terminu odbioru - taki sposób spełniania świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 8) Wykonawca odpowiada za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyprodukowanych do ostatniego dnia trwania umowy, tj. do dnia 30 czerwca 2020r. 4.12 Wykonawca wyposaży gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w odpowiednie pojemniki (kontenery i kubły) do gromadzenia odpadów zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem: 1) przeterminowane leki i chemikalia - kubeł w kolorze szarym z opisem o pojemności 240 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 0,5 t. 2) zużyte baterie i akumulatory - kubeł w kolorze szarym z opisem o pojemności 240 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 0,5 t. 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kontener z opisem o pojemności 1100 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 2 t. 4) odpady budowlane i rozbiórkowe - kontener kryty z klapą z opisem o pojemności 7000 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 15 t. 5) zużyte opony - boks (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 10 t. 6) papier - kubeł w kolorze szarym z opisem o pojemności 240 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 5 t. 7) inne odpady niebezpieczne - kontener z opisem o pojemności 1100 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 3 t. 8) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - kontener kryty klapą z opisem o pojemności 7000 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące: a) papier- 5 t. b) metal - 1 t. c) tworzywa sztuczne - 10 t. d) szkło - 10 t. e) opakowania wielomateriałowe - 8 t. 9) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów - kontener kryty klapą o pojemności 7000 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 15 t. 10) odpady wielkogabarytowe - boks (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 10 t. 11) szkło - kontener w kolorze szarym z opisem o pojemności 1100 l ( 1 szt.) Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 24 miesiące - 10 t. 4.13 Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) umiejscowiony będzie w miejscowości Widzów ul. Kościelna 3, 42-282 Kruszyna. Obsługę personalną punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewni Zamawiający. 4.14 Obowiązki Wykonawcy w zakresie kontroli rzetelności segregacji: 1) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca umieszcza w widocznym miejscu na pojemniku do zbierania odpadów naklejki z następującą treścią: Informuje się właściciela nieruchomości, że odpady są zbierane niezgodnie ze złożoną Deklaracją oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kruszyna. W dniu ........ stwierdzono, że umieszczono odpady ........... w pojemniku do zbierania odpadów ........ . Kolejne następujące po sobie naruszenie regulaminu, będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej. 2) Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek: a) sporządzić protokół w trzech egzemplarzach zawierający datę, adres nieruchomości, rodzaj źle wysegregowanych odpadów, spisany w miejscu zdarzenia, b) pozostawić kopię protokołu o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości w skrzynce na listy, c) wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem, d) niezwłocznie przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz protokołu, dokumentację fotograficzną (w wersji elektronicznej lub papierowej - wielokolorowa). 4.15 Inne obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca powinien osiągnąć w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2167) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 2) Wykonawca powinien osiągnąć w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 3) Dostarczanie terminowo wymaganej ilości worków do selektywnej zbiórki; porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru wyłącznie z winy Wykonawcy. 4) Wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (np. GPS), umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych, które powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego. 5) Umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi. 6) Pojemniki na odpady winny być nowe lub w dobrym stanie technicznym (używane) spełniające obowiązujące normy. 7) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wynikające ze złej jakości pojemników lub zwykłego użytkowania pojemników (np. pęknięcia wynikające z użytkowania lub powstałe przy opróżnianiu pojemnika , uszkodzone kółka lub uchwyty)- w takich przypadkach wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub i-mailem zapotrzebowania przez zamawiającego. 8) Przygotowanie harmonogramu wywozu w formie ulotek (wydruk czarno - biały), w określonej ilości w okresach półrocznych. Dystrybucja ulotek winna się odbywać wraz z odbiorem odpadów komunalnych oraz ze wstawieniem pojemników na odpady komunalne. Dystrybucja harmonogramu musi dotyczyć wszystkich obsługiwanych zamieszkałych nieruchomości bez względu czy w dniu odbioru odpadów wystawiono odpady czy nie. UWAGA: Przez dystrybucję Zamawiający rozumie: w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej dostarczenie ww. informacji do skrzynek na listy, a w przypadku braku skrzynki ulotkę należy przykleić do pojemnika. 9) Dostarczenie do obsługiwanych zamieszkałych nieruchomości wymagalnej ilości worków zgodnie z pkt 4.4 ppkt 2), niezależnie jaka ilość worków będzie wystawiona przez właściciela nieruchomości. 10) Obsługa każdej nieruchomości, w terminie określonym w harmonogramie. 11) Odebranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilości zebranych, zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych. Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości zamieszkałych pozbywanie się wszystkich odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości, tj. w przypadku kiedy odpady, które nie zmieszczą się do kubła, wystawione będą obok w dodatkowym worku, workach bądź innym kuble, również w ramach niniejszego zamówienia muszą być odebrane. 12) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 13) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 14) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego tj. ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń) z wyłącznej winy Wykonawcy. 4.16 Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia: a) zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, b) użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług, pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, c) odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 79 z późn. zm.), transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami ciężarowymi, d) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu, e) zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu, f) Wykonawca skieruje na żądanie Zamawiającego, do ważenia samochody odbierające odpady komunalne przed rozpoczęciem odbioru z terenu Gminy Kruszyna i po zakończeniu odbioru w tym samym dniu, do miejsca ważenia wskazanego przez Zamawiającego. 4.17 Wykonawca będzie prowadził ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4.18 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów, raporty i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973), 4.19 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach półroczne sprawozdanie w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza którego dotyczy. Półroczne sprawozdanie zawiera: a) poszczególne rodzaje odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, b) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, c) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku, e) w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, f) informację o ilości i rodzaju odebranych odpadów z PSZOK.

II.5) Główny kod CPV:

90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 8.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: Wykonawca musi oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1,8 ustawy PZP i przedłożyć dokumenty wskazane w pkt 9.2. 8.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kruszyna. 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 250.000,00 zł. 3) Zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi główne odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące wykonanie lub wykonywanie usług odbierania odpadów komunalnych oraz odbieraniu odpadów segregowanych od łącznie co najmniej 500 nieruchomości. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8.3 Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, że: dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania zamówienia samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości: a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120l, 240l, 360l, 1100l (typu śmieciarka), b) co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania pojemników z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi oraz odpadów wielkogabarytowych. W odniesieniu do warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8.4 Podstawy wykluczenia z postępowania 1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.3 SIWZ. 5) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów według formuły "spełnia / nie spełnia".

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 250.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi główne odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące wykonanie lub wykonywanie usług odbierania odpadów komunalnych oraz odbieraniu odpadów segregowanych od łącznie co najmniej 500 nieruchomości. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ, b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kruszyna. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 25a ust. 1 Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane tj. usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych oraz odbieraniu odpadów segregowanych od łącznie co najmniej 500 nieruchomości. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Do wykazu należy dołączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt 1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt 2 lit. a), b). W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wykazu wymaganego sprzętu opisanego w pkt. 8.3 SIWZ wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 250 000,00 zł.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Dokument zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.6 ppkt 2) potwierdzający dysponowaniem wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach finansowych z którego wynikać będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, jeżeli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego). 3) Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy). 4) Kopia dowodu wniesienia wadium zgodnie z pkt. 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1) Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.05.2018r. do godziny 11:00. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego PKO II Oddział Częstochowa Nr 03 1020 1664 0000 3002 0028 4612 z adnotacją "wadium na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kruszyna". b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110). 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej winno być przed upływem terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Oryginał wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna - pokój nr 1 (biuro podawcze). Dowód wpłaty wadium bądź kopię wadium należy załączyć do oferty. Z treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one niezależne od woli stron. 3. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania. 4. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian: a) zmiany osób stanowiących przedstawicieli o których mowa w § 6, 8 umowy, b) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, c) zmiany numeru konta Wykonawcy na które będzie przekazywane wynagrodzenie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-07

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta winna być sporządzona w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kruszyna codziennie aktualne przetargi

Zapisz się do newslettera:

regulaminu i akceptuję jego zapisy, w tym informujące o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez właściciela serwisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.