Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organ

Gmina-Miasto Działdowo

Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w latach 2018-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516703-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina-Miasto Działdowo

Regon 13037786000000

ulica ul Zamkowa

Numer domu 12

Numer mieszkania

Kod pocztowy 13200

Miejscowość Działdowo

Województwo warmińsko-mazurskie

Państwo Polska

Numer telefonu 23 697 04 00

e-mail umdzialdowo@netbiz.com.pl

Fax 23 697 04 02

Adres strony internetowej (URL) bip.dzialdowo.eu

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

bip.dzialdowo.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

bip.dzialdowo.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

osobiście, pocztą, kurierem, posłańcem, gońcem.

Adres

Urząd Miasta Działdowo, ul Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w latach 2018-2020

Numer referencyjny

RZE.271.2.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu regularnego osób i bagażu podręcznego w ramach systemu komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę-Miasto Działdowo do 31.12.2020 r., rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w terminie 30 dni od podpisania umowy. Ilość wozokilometrów w całym okresie świadczenia usługi określona została na poziomie 253 474,125 +30%/-20% (plus trzydzieści procent/minus dwadzieścia procent), zwanych dalej wozokm. Usługi świadczone będą na trasach: linia nr 1 ul M. Skłodowskiej-Curie - ul Wł. Jagiełły - ul Hallera - ul Norwida - ul Nidzicka - ul Leśna - ul Świerkowa, linia nr 2 ul M. Skłodowskiej-Curie - ul Pocztowa - ul Kościuszki - ul Męczenników - ul Wolności - ul Sportowa - ul Budowlana - ul Leśna - Malinowo - ul Leśna - ul Budowlana - ul Sportowa - ul M. Konopnickiej - ul Hallera - ul Męczenników - ul Kościuszki - ul Pocztowa - ul M. Skłodowskiej-Curie, linia nr 3 ul M. Skłodowskiej-Curie - ul Wł. Jagiełły - ul Pocztowa - ul Plac 1 Maja - ul Kochanowskiego - ul Osiedleńcza - ul Sienkiewicza - ul Księżodworska - Księży Dwór, linia nr 4 ul M. Skłodowskiej-Curie - ul Małłka - ul Lidzbarska - ul Zbożowa - ul Sienkiewicza - Księżodworska - Księży Dwór. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kursów w trakcie obowiązywania umowy max. do 30% planowanych do przejechania wozokilometrów (nie więcej niż 26.838,437 wozokilometrów rocznie). Zamawiający dopuszcza także możliwość zmniejszenia ilości kursów w trakcie trwania umowy o 20% pierwotnie planowanych do przejechania wozokilometrów (nie więcej niż 17 892,291 wozokilometrów rocznie). 5. Mapa z przebiegiem tras stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 6. Wykaz przystanków stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania korekt przebiegu tras, w tym ich skracania i wydłużania, zmiany lokalizacji przystanków oraz doraźnej zmiany rozkładów jazdy autobusów, także w dni ustawowo wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. 8. Usługi przewozowe Wykonawca będzie świadczył następującymi pojazdami: 1) o roku produkcji - 2008 lub późniejszym zgodnie z przedłożoną ofertą; 2) 4 mikrobusami miejskimi przystosowanymi do przewożenia osób niepełnosprawnych dopuszczonymi przez właściwy organ administracji publicznej do przewożenia co najmniej 40 osób (w tym co najmniej 12 osób na miejscach siedzących) (posiadające po prawej stronie pojazdu co najmniej dwoje drzwi); 3) napędzanymi silnikami wysokoprężnymi, spełniającymi normy emisji spalin, co najmniej EURO IV; 4) w których podłoga powinna być gładka z materiałów antypoślizgowych; 5) spełniającymi wymogi oraz elementy techniczne przewidziane przepisami prawa dla pojazdów używanych w komunikacji miejskiej; w przypadku zmiany przepisów określających wymagania dotyczące autobusów zostaną one niezwłocznie dostosowane do zmienionych wymogów; 6) w których wszystkie drzwi będą otwierane i zamykane mechanicznie i sterowane zdalnie przez kierowcę, a przy każdych drzwiach będzie łatwo dostępny dla pasażera przycisk sygnalizacji powiadamiającej kierowcę o zamiarze opuszczenia pojazdu przez pasażera; 7) wyposażonymi w środki łączności umożliwiającymi bezpośrednią łączność dyspozytora Wykonawcy z kierowcą; 8) sprawnymi technicznie i wolnymi od uciążliwych dla pasażera usterek, takich jak niesprawne drzwi, przeciekający wywietrznik dachowy, nieszczelne okna lub elementy karoserii, nieszczelny układ wydechowy, przedostające się do wnętrza pojazdu spaliny i inne nieprzyjemne zapachy pochodzące od pracującego silnika itp., a ponadto będą mieć przejrzyste szyby, a ich wygląd zewnętrzny i wnętrze będzie estetyczne i czyste; 9) posiadającymi sprawnie działającą klimatyzację oraz ogrzewanie przedziału pasażerskiego; 10) identycznie oznakowanymi; 11) oprócz pojazdów wymienionych w ust. 8 pkt 2 Wykonawca powinien dysponować rezerwą taborową w celu zastąpienia pojazdu wycofanego z powodu awarii, remontu, przeglądu itp. w postaci co najmniej jednego autobusu spełniającego powyższe wymogi. Autobus podstawiony w wyniku awarii powinien zostać podstawiony w czasie nie dłuższym niż 25 min od wystąpienia awarii. Wszystkie pojazdy będą oznakowane na zewnątrz w sposób łatwo zauważalny numerem i znakiem identyfikującym pojazd oraz następującymi tablicami: 1) elektroniczną tablicą czołową z numerem linii; 2) wyświetlacz umieszczony z przodu pojazdu umożliwiający wyświetlenie realizowanej relacji; 3) elektroniczną tablicą z numerem linii z tyłu pojazdu. Wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej będą oznakowane na zewnątrz zgodnie ze wzorem graficznym przekazanym przez Zamawiającego oraz na jego koszt Termin wykonania oznakowania zostanie ustalony w uzgodnieniu z Wykonawcą. Wewnątrz każdego z pojazdów Wykonawca umieści: 1) elektroniczną tablicę wyświetlającą numer linii i nazwę przystanku docelowego, identyczną z nazwą zawartą w przekazanym przez Zamawiającego rozkładzie jazdy, 2) czytnik kart zbliżeniowych zamontowany przy drzwiach autobusu; 3) regulamin przewozu osób i bagażu; 4) tablicę umieszczoną wewnątrz pojazdu, zawierającą opis trasy z nazwami krańców; 5) urządzenie fiskalne (kasa fiskalna - biletówka) do sprzedaży biletów przez kierowcę. W okresie realizacji usług Wykonawca zobowiązuje się do: 1) ubezpieczenia autobusów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa; 2) ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika od prowadzonej działalności gospodarczej; 3) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu, stan kierowców, ewentualne mandaty karne; 4) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo podróżnych i szkody powstałe z jego winy, na zasadach określonych w ustawie prawo przewozowe oraz w kodeksie cywilnym; 5) świadczenia usług przewozowych z uwzględnieniem wprowadzonych przez Zamawiającego stałych, okresowych i doraźnych zmian rozkładów jazdy i przebiegu linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Wykonawcę; 6) umożliwienia pracownikom Urzędu Miasta Działdowo posiadającym stosowne upoważnienia Burmistrza Miasta Działdowo (wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 8 do umowy) na przeprowadzenie kontroli realizacji świadczonych Usług, w tym dokonywania bieżącej kontroli sprzedaży biletów przez Wykonawcę oraz wykonywania poleceń wydawanych przez te osoby w zakresie realizacji usług przewozowych wynikających z niniejszej umowy, a także sprawdzanie stanu czystości oraz posiadania elementów wymaganych w niniejszej umowie; 7) utrzymania ciągłej łączności pomiędzy Zamawiającym a dyspozytorem Wykonawcy za pomocą środków komunikacji telefonicznej lub e-mail; 8) załatwiania we własnym zakresie wszelkich skarg i reklamacji pasażerów; 9) zaspokajania we własnym zakresie uzasadnionych roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne pomioty, które poniosły szkody z winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usług; 10) uzyskania i utrzymywania w okresie wykonywania Umowy wszelkich wymaganych prawem licencji, zezwoleń oraz zgód niezbędnych do prawidłowej realizacji usług; 11) rzetelnego i terminowego wypełniania kart drogowych przez kierowców Wykonawców oraz ich przekazywania i przechowywania u Wykonawcy, jako dokumentów umożliwiających ocenę zgodności z umową realizowanych usług. Prawidłowo i czytelnie wypełniona karta drogowa wystawiona oddzielnie dla każdego pojazdu obsługującego linię musi zawierać co najmniej: - rzeczywiste czasy odjazdów z krańca i przyjazdów na kraniec (wpis o wykonaniu kursu następuje po jego zakończeniu i nie później niż przed rozpoczęciem następnego), - wpisy o wszelkich odstępstwach od rozkładu jazdy z podaniem ich przyczyn, - informację o czasie i miejscu rozpoczęcia lub zakończenia kursu wykonanego w części, - wpisy o każdym objeździe trasy podstawowej i jego przyczynach, - inne informacje ustalone między stronami umowy. Poza przypadkami o których mowa w § 4 ust. 2 umowy na pisemny wniosek Gminy-Miasto Działdowo Wykonawca ma obowiązek w terminie do 7 dni udostępnić do wglądu karty drogowe. 12) sprzedaży biletów, kontroli biletów i uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją, pobierania opłat dodatkowych i manipulacyjnych oraz windykacji i egzekucji należności z tytułu tych opłat. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z wykonywaniem powyższych czynności. Kontrola, nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych i manipulacyjnych wraz z windykacją i egzekucją będzie prowadzona przez pracowników wykonawcy na podstawie stosownego upoważnienia. 13) opracowania, uzyskania akceptacji Zamawiającego wzorów biletów oraz emitowania tych biletów o których mowa w § 1 ust. 19 umowy. Uzyskanie akceptacji musi nastąpić przed rozpoczęciem świadczenia usług; 14) udostępnienia pojazdów w celu wykonania oznakowania, o którym mowa w umowie. Wykonawca zobowiązuje się, że kierowca autobusu będzie: 1) zapewniać bezpieczny przejazd dla pasażerów oraz innych użytkowników ruchu drogowego podczas wykonywania przejazdu linią komunikacyjną; 2) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż i czasu pracy kierowców; 3) odnosić się do pasażerów w sposób grzeczny i kulturalny; 4) zatrzymywać pojazd na przystanku jak najbliżej krawężnika, o ile pozwalają na to warunki drogowe i techniczne; 5) na przystankach otwierać na żądanie pasażerów wszystkie drzwi pojazdu, z tym, że przy stosowaniu zasady wsiadania przednimi drzwiami, kierowca otwierając kolejne drzwi z opóźnieniem, nie może odmówić pasażerom opuszczenia pojazdu także przednimi drzwiami; 6) umożliwiać wejście do pojazdu osobom niepełnosprawnym, z wózkami dla dzieci itp., poprzez wykorzystanie urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pojazdu i przeznaczonych do tego celu, przy czym osobie w widoczny sposób niesprawnej ruchowo, kierowca udzieli osobistej pomocy o ile pomocy tej nie udzielą pasażerowie; 7) w czasie postoju udzielać pasażerom informacji o rozkładzie jazdy obsługiwanej linii, taryfach biletowych i innych sprawach związanych z podróżą; 8) zabierać z przystanku każdego pasażera (z wyjątkiem osoby ewidentnie nietrzeźwej lub z bagażem nie odpowiadającym przepisom), z zachowania którego widać, że zamierza wsiąść do pojazdu, w tym pasażera dobiegającego z przodu pojazdu zanim pojazd ruszył z przystanku, z zastrzeżeniem, że w przypadku przepełnienia pojazdu kierowca może nie zabrać pasażerów; 9) niezwłocznie informować dyspozytora Wykonawcy o zauważonych dewastacjach infrastruktury przystankowej (wiaty i słupki przystankowe, rozkłady jazdy, kosze na śmieci, ławki). W przypadkach stwierdzenia szkody poza godzinami pracy Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym; 10) niezwłocznie informować dyspozytora Wykonawcy o poważnych utrudnieniach w ruchu drogowym powodujących opóźnienia w kursowaniu autobusów; 11) niezwłocznie informować telefonicznie policję bezpośrednio lub za pośrednictwem wskazanego przez Wykonawcę pracownika, o zauważonym lub zgłoszonym przez pasażera zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego w pojeździe, w tym o chuligańskich lub przestępczych zachowaniach pasażerów i w miarę możliwości niezwłoczne podejmować działania zmierzające do ograniczenia takich zagrożeń i ich skutków; 12) na przystankach końcowych, na których czas postoju jest dłuższy niż 10 minut, usunąć z przedziału pasażerskiego papiery i większe śmieci, a w okresie zimowym błoto pośniegowe; 13) sprzedawać pasażerom bilety na zasadach określonych w § 1 ust. 19 umowy, w tym bilety miesięczne, przy użyciu zainstalowanych w pojazdach urządzeniach fiskalnych; 14) posiadać identyfikator o wyglądzie uzgodnionym z Zamawiającym; 15) w razie awarii pojazdu poinformuje pasażerów o terminie jej usunięcia i spodziewanym czasie opóźnienia, a w przypadku braku możliwości szybkiego usunięcia awarii, kierowca poinformuje pasażerów o komunikacji zastępczej; 16) w razie awarii innego pojazdu wykonującego kurs na rzecz Zamawiającego, kierowca zatrzyma pojazd i zabierze, w miarę wolnych miejsc, oczekujących pasażerów. Wykonawca we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej zapewni monitoring wizyjny. Nagrania z monitoringu Wykonawca będzie przechowywał co najmniej przez okres 7 dni, w trakcie tego okresu zapewni na żądanie Zamawiającego wgląd w nagrania. Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiał Zamawiającego o wszelkich kwestiach związanych z kursowaniem autobusów, a dotyczących ewentualnych opóźnień, awarii, zmiany trasy itp. Wykonawca wdroży elektroniczny system ewidencji przejazdów, który będzie m.in. umożliwiał analizę przepływów pasażerów. System będzie obsługiwał karty mieszkańca (Karty Działdowianina i Karty Mieszkańca Gminy) będące kartami zbliżeniowymi. W celu obsługi systemu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić system do obsługi kart kompatybilny z kartami wydawanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni funkcjonowanie oprogramowania umożliwiającego uzyskanie danych odnośnie ilości pasażerów wsiadających do autobusów na poszczególnych przystankach (zarówno tych, którzy zakupią bilet, jak też tych, którzy będą rejestrować przejazd przy użyciu karty mieszkańca w czytnikach zamontowanych w każdych drzwiach wejściowych do autobusu). Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu bezpłatny dostęp do tego oprogramowania. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wskaże Zamawiającemu miejsce, stanowiące bazę/zajezdnię dla pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi komunikacji miejskiej. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje regulamin przewozów. Regulamin musi być opracowany i upubliczniony nie później niż na dzień przed rozpoczęciem świadczenia usługi komunikacji miejskiej. Usługa druku i pośrednictwa w sprzedaży biletów oraz usługa prowadzenia kontroli. 1. Usługa druku biletów. Druk biletów w formie papierowej z kasy fiskalnej (bileterki). Koszty związane z drukowaniem biletów obciążają Wykonawcę i są wliczone w wynagrodzenie określone w § 4 ust. 5 umowy. 2. Na liniach komunikacyjnych objętych zamówieniem obowiązują rodzaje biletów określone w § 1 ust. 19 umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy na piśmie szczegółową informację w tym zakresie zmian rodzajów i wysokości opłat za bilety co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych oraz w trakcie realizacji umowy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania rodzajów i nominałów biletów do wprowadzonych zmian. 4. Wydruk biletów z autobusowej kasy rejestrującej Wykonawcy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt biletu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 6. Usługa pośrednictwa sprzedaży biletów: 1) Wykonawca ewidencjonuje obrót ze sprzedaży biletów na swoich kasach rejestrujących na podstawie art 111 ust. 3b ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r poz. 1221 z późn. zm.). Wykonawca odpowiada za spełnianie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania oraz przechowywanie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r poz. 1076). W przypadku zmiany ww. przepisów Wykonawca spełni wymogi określone w nowych przepisach. 2) Wykonawca prowadzi sprzedaż biletów w imieniu i na rzecz Gminy-Miasto Działdowo. 3) Wykonawca ewidencjonuje każdą sprzedaż biletu oraz wydaje wydruk ze swojej kasy rejestrującej. 4) Wykonawca prowadzi rejestr korekt do kas rejestrujących, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Wykonawca w imieniu Gminy-Miasto Działdowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wystawia faktury Vat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6) Faktura Vat musi zawierać dane wystawcy faktury - Wykonawcy, sprzedawcy - Gminy-Miasto Działdowo oraz Nabywcy. 7) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wystawionych w imieniu Gminy-Miasto Działdowo faktur Vat. 7. Należności pobrane z tytułu sprzedaży biletów Wykonawca gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Na podstawie zestawień i w terminach określonych w umowie, zgromadzone w każdym okresie środki przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 8. W celu zapewnienia wnoszenia opłat za przejazd, Wykonawca umożliwia pasażerom wejście do pojazdów tylko przednimi drzwiami, co należy wyraźnie określić w regulaminie przewozów umieszczonym w pojazdach. Wymóg ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z wózkami z dzieckiem. 9. Usługa prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu: 1) Wykonawca wykonuje kontrolę dokumentów zgodnie z art 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2017 r poz. 1983), ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2017 r poz. 2136 z późn. zm.), z uchwałą Rady Miasta Działdowo i Rady Gminy Działdowo. 2) Opłaty dodatkowe i manipulacyjne pobrane w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu należą do Zamawiającego. 3) Opłaty dodatkowe i manipulacyjne Wykonawca gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Na podstawie zestawień i w terminach określonych w umowie zgromadzone w każdym okresie środki przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4) Wykonawca dokonuje kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu legitymując się identyfikatorem, o którym mowa w art 33a ust. 2 ustawy Prawo przewozowe, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 5) Wykonawca zapewni możliwość uiszczania opłat dodatkowych i manipulacyjnych przez mieszkańców. 10. Skuteczność kontroli prowadzonej przez Wykonawcę może podlegać ocenie Zamawiającego. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z tytułu braku skuteczności kontroli, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 umowy. Przekazywanie przez Wykonawcę wpływów ze sprzedaży biletów, opłat dodatkowych i manipulacyjnych. 1. Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia odrębnego rachunku bankowego w wybranym przez siebie banku, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży biletów, na który to rachunek będą wpływały wszystkie wpłaty z tytułu sprzedanych przez Wykonawcę biletów oraz pobranych opłat dodatkowych i manipulacyjnych. Na rachunku tym mogą być gromadzone tylko i wyłącznie wpływy z tytułu sprzedanych biletów, pobranych opłat dodatkowych i manipulacyjnych. Wypłaty z tego rachunku mogą być dokonywane tylko na wskazane konto Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie pomniejszał kwot zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, o koszty związane z jego prowadzeniem i funkcjonowaniem. 3. Zamawiającemu przysługuje całość przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wykonawcę sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych oraz pobranych opłat dodatkowych. 4. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, wpłat gotówki na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Należności uzyskane z tytułu sprzedanych biletów oraz wpłacone w kasie pojazdu opłaty Wykonawca gromadzi na odrębnym rachunku bankowym. Zamawiający stosownie do art 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie czynności kierowania pojazdami (kierowca autobusu). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga: 1) aby wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.5.1, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia umów o pracę i/lub innych dokumentów, które będą jednoznacznie potwierdzały, iż osoby skierowane do realizacji prac, wymienione w ust. 3, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (np. potwierdzenie opłacania składek ZUS itp.). Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.

II.5) Główny kod CPV

60112000-6

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena55,00Rok produkcji autobusu 40,00Wysokość prowizji5,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r poz. 2200 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wykonuje należycie oraz zgodnie z przepisami prawa, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: 1) jedno zamówienie, o zakresie rzeczowym podobnym do przedmiotu zamówienia, obejmujące świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego (przewozu osób i bagaży środkami komunikacji publicznej) na co najmniej jednej linii o długości nie mniejszej niż 5 km. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii referencji, poświadczonych za zgodność z oryginałem, dla wskazanych zamówień.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego formularz nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r poz. 2200 z późn. zm.), 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.3.2 oraz 10.3.4 SIWZ oraz zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, 3. Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (Oryginał).

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych). Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj w 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 79 1020 3541 0000 5502 0270 1613 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie z tytułem Wadium RZE.271.2.4.2018. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. Kasa Urzędu Miasta wadium nie przyjmuje. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Koperta ta powinna być oznakowana w następujący sposób: WADIUM W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w latach 2018-2020" Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art 46 ust. 4a oraz art 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być, co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), nieprzenoszalną(-ymi) oraz zawierać oświadczenie o nieodwołalnym i bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zwrot lub ponowne wniesienie lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach i na zasadach określonych w art 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wzór umowy stanowi TOM II SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń Inwestora (Zamawiającego) w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopuszcza się złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 359). Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art 148 ust. 2 ustawy PZP. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Nr 79 1020 3541 0000 5502 0270 1613 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie z adnotacją w tytule wpłaty Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. postępowania RZE.271.2.4.2018. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 19.5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji podlega ona pierwotnej akceptacji Inwestora (Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia treści gwarancji na 3 dni przed podpisaniem umowy celem jej weryfikacji. Gwarancja nie może zawierać żadnych ograniczeń do wykonywania uprawnień z niej wynikających, szczególnie w zakresie spełnienia jakichkolwiek warunków wobec Gwaranta zarówno przez beneficjenta gwarancji jak i zobowiązanego. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy następować będzie w poniższych terminach: - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniądza, przez spełnienie wymogu zabezpieczenia rozumie się wpływ środków na rachunek Inwestora (Zamawiającego), najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed momentem jej podpisania. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu przedłużyć ważność obowiązywania zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisu art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Umowa może ulec zmianie w następujących przypadkach: 1) niewielkich korekt przebiegu tras, w tym ich skracania i wydłużania, zmiany lokalizacji przystanków oraz doraźnej zmiany rozkładów jazdy autobusów, także w dni ustawowo wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem, 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras i rozkładów jazdy spowodowanych zmianami organizacji ruchu, 3) zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą cen paliw i inflacji na poniższych zasadach: a) cena jednego wozokilometra za świadczone usługi przewozu pasażerów będzie rocznie waloryzowana wskaźnikiem obliczonym według następującego wzoru w = 0,5 x (wp + wt) gdzie w - wskaźnik waloryzacji ceny jednego wozokilometra, wp - wskaźnik wzrostu cen paliw w transporcie, publikowany w Biuletynie Statystycznym wydawanym przez Główny Urząd Statystyczny, wt - roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (GUS) i publikowany w "Monitorze Polskim". b) pierwsza waloryzacja następuje po ogłoszeniu wskaźnika wt za pierwszy pełny rok realizacji umowy, c) każda waloryzacja następująca po pierwszej waloryzacji, zostaje dokonana o różnicę pomiędzy wskaźnikiem "w" ustalonym podczas pierwszej waloryzacji, a wskaźnikiem "w" ustalonym po każdej waloryzacji, d) jeżeli Główny Urząd Statystyczny nie opublikuje wskaźnika wp wówczas stawka jednego wozokilometra będzie waloryzowana za dany rok tylko wskaźnikiem cen towarów i usług ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 4. Przewiduję się możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 5. Powyższe zmiany określone w ust. 4 uwzględnione zostaną w zakresie i wysokości w jakiej w/w regulacje zostaną zmienione, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na poniższych zasadach: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej, 2) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego: a) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa pkt 2 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej, b) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 3. 3) Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany. 4) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy Pzp a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem zamówienie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Działdowo codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.