Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m Wysokie w doku

Gmina Zamość

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Wysokie (w dokumentacji ZS Wysokie) w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość - ZS Wysokie, ZS Sitaniec"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551438-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość - ZS Wysokie, ZS Sitaniec" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Zamość

Regon: 54068200000

ulica: Peowiaków

Numer domu: 92

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 84 639-29-59

e-mail: gmina@zamosc.org.pl

Fax: 84 639-23-64

Adres strony internetowej (URL): https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście

Adres:

Urząd Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1, stanowisko 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Wysokie (w dokumentacji ZS Wysokie) w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość - ZS Wysokie, ZS Sitaniec"

Numer referencyjny:

RRG.271.8.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz wymiany instalacji c.o., instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia i instalacji odgromowej wraz z montażem instalacji solarnej i fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokie gm. Zamość. Budynek jest wykonany w technologi tradycyjnej, układ ścian mieszany usytuowany na działce o numerze geodezyjnym 54 w m. Wysokie 133, 22-400 Zamość. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację odgromową, instalację c.w.u., wody zimnej i kanalizacji oraz w instalację c.o., Parametry techniczne budynku: ?powierzchnia zabudowy całego budynku - 1 033,33 m2, ?powierzchnia użytkowa -1 804,01 m2, ?kubatura całkowita budynku -5 994,12 m3, ?wysokość budynku - 13,43 m, Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z termomodernizacją budynku w zakresie: a) branża budowlana - roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, docieplenie ścian fundamentów z hydroizolacją, docieplenie stropu na sala gimnastyczną i łącznikami oraz szkołą wraz z częściowym ociepleniem dachu szkoły w miejscu poddasza użytkowego, oczyszczenie ściany porażonej korozją biologiczną, częściowe zamurowanie otworów, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami, wymiana pokrycia daszku z płyt PCV, remont elementów stalowych (podkonstrukcje daszków, kraty okiennej, elementów skrzynek), remont schodów zewnętrznych, ułożenie opaski wokół budynku, montaż nowych poręcz przy schodach, remont koszy podokiennych, remont czapek i kominów. b) branża sanitarna - roboty rozbiórkowe, wymiana instalacji c.o., montaż instalacji solarnej. c) branża elektryczna - roboty rozbiórkowe, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, wymiana instalacji odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana rozdzielni głównej zasilającej, wykonanie instalacji BMS oraz instalacji monitoringu, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wykonanie instalacji dzwonkowej. Szczegółowy zakres prac budowlanych został wyszczególniony w projekcie budowlano wykonawczym i przedmiarach robót dołączonych do przedmiotowego postępowania. 1) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który maco najmniej tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego, 2) Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przed podpisaniem umowy. Harmonogram musi przedstawiać fakturowanie i płatności z uwzględnieniem możliwości finansowych Zamawiającego w danym roku budżetowym. Wykonawca może rozpocząć prace po zatwierdzeniu harmonogramu przez Zamawiającego. 3) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w 2018 roku zadań objętych zamówieniem w minimum 40% wartości zadania i wystawienia faktur za wykonane prace najwcześniej 02.01.2019 roku. 3) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie energię elektryczną jak również wodę i poniesie koszty z tym związane, 4) Organizowania robót budowlanych przy minimalnym zajęciu terenu oraz ograniczonych do minimum utrudnieniach, 5) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w harmonogramie ograniczenia prowadzenia robót budowlanych wewnątrz budynku z powodu trwania roku szkolnego, 6) Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia prac budowlanych z uwzględnieniem toczących się zajęć lekcyjnych na terenie szkoły tj. wygrodzenie terenu, na którym będą prowadzone roboty budowlane, osłonięcie i zabezpieczenie siatkami, ograniczenie przed dostępem dzieci oraz inne konieczne zabezpieczenia, 7) Zapewnienia i zabezpieczenia dojścia do budynku w okresie prowadzenia robót. 8) Utrzymania czystości na- i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy, 9) Zbudowania i utrzymywania na własny koszt zaplecza socjalno - biurowego budowy, 10) Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz demontaż grzejników i opraw oświetleniowych należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie, 11) Materiał rozbiórkowy (stolarka drzwiowa, okienna, grzejniki i oprawy oświetleniowe) należy przewieść na bazę GZOK w m. Sitaniec, koszt powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie, 12) Inne materiały rozbiórkowe należy wywieść i zutylizować, koszt powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie, 13) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, 14) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy protokołów badań i sprawdzeń (opinia kominiarska, protokoły instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, protokoły instalacji wodnej, gazowej, c.o., dokumentacji powykonawczej), 15) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia pomiarów, niezbędnych do wykazania wskaźników rezultatu projektu tj. a) ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] b) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony CO2) c) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] d) produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] e) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] zgodnie z metodologią opisaną w "Podręczniku monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" 16) W ramach badań i sprawdzeń Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić obliczenia wskazanych w SIWZ wskaźników rezultatu biorąc pod uwagę wbudowane materiały, wykonane instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku. Pozostałe parametry przyjąć do obliczeń wg wskazań użytkowników budynku, skorzystać z kart technicznych urządzeń lub przyjąć wartości szacunkowe z audytu. 17) Za wszelkie zdarzenia wynikłe z powodu braku zabezpieczenia terenu budowy lub niewłaściwego jego zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. ZAMÓWIENIE BĘDZIE ROZLICZANE KOSZTORYSOWO. WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM NALEŻY ZŁOŻYĆ KOSZTORYS UPROSZCZONY, A PRZED PODPISANIEM UMOWY WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY. BRAK ZAŁĄCZNIKA NR 2 - KOSZTORYSU- SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45331100-745331110-045332200-545300000-045310000-345311000-045311100-145311200-245317000-245111300-145450000-645321000-345261210-945262500-645421100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-08-29

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje płatności w 2018 roku. Zamawiający wymaga realizacji minimum 40% wartości zadania w 2018 roku. Zamawiający przewiduje max 3 płatności w 2019 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Określenie warunków: - Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

- Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz a)W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dla każdej części - minimum 2 robót budowlanych o wartości robót polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej lub remontu, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o podobnym zakresie prac jak w zamówieniu o wartości minimum 800 000,00 zł brutto każda (przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach jednej umowy): oraz załączenia dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; b)Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego: - kierownik budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno - budowlanej, - kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - kierownik robót branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym w ilości co najmniej 1 sztuki każdej z następujących maszyn i urządzeń: samochód samowyładowczy, samochód skrzyniowy, samochód dostawczy, żuraw okienny betoniarka oraz inny niezbędny sprzęt do prawidłowego wykonania zamówienia.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a.aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). b.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlany były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. c.wykaz narządzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik nr 7 do SIWZ. d.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 7a do SIWZ. e.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a.aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). b.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlany były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. c.wykaz narządzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik nr 7 do SIWZ. d.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 7a do SIWZ. e.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. f. informację o przynależności lub nie do grupy kapitałowej - w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy na adres wskazany w Rozdziale I składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 1.Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Gminy Zamość - BGŻ BNP 85 2030 0045 1110 0000 0230 3780 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Sposób przekazania zabezpieczenia: oryginał zabezpieczenia Oferent przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości: a)70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, b)30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4.Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 5. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGŻ BNP 85 2030 0045 1110 0000 0230 3780 z tytułem przelewu "Wadium - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Wysokie (w dokumentacji ZS Wysokie). - za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty zostanie termin w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 110). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzana zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedziby, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy". 6. W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 3 ppkt 2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do ofert kopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji osobno załączyć do oferty. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, ze otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu. 9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania oferty. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki: a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi - zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i robót zamiennych, niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót (w szczególności wskutek zmian umowy wprowadzonych na odstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) - zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń c) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót - zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami d) w przypadku długotrwałego (powyżej 5 dni roboczych) utrzymywanie się warunków atmosferycznych nie pozwalających na technologiczne prowadzenie prac (zgodnie z wymaganiami norm lub specyfikacji technicznych) - zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami (w pierwszej kolejności wykonawca powinien zmienić harmonogram prac i przesunąć prace na inny okres umożliwiający ich wykonanie) e) zmiana terminu związanego z płatnością za wykonanie przedmiotowego zadania f) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót g) zmiana ilości płatności - uzależniona od środków posiadanych przez Zamawiającego h) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron - zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami i) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne i archeologiczne) - zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami j) przedłużającej się procedury uzgodnień lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień - zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami k) gdy wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego). l) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, m) gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), n) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. o) gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 3. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 2 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 4. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany: a)stawki podatku VAT, b)minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. Jez?eli Wykonawca uważa sie? za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie powyższych zapisów, zobowia?zany jest do przekazania Zamawiaja?cemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos?ci stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niz? w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział sie? lub powinien dowiedzieć sie? o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. Wykonawca zobowia?zany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych umowa?, w tym informacji uzasadniających z?a?danie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos?ci stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku. 7. Wykonawca zobowia?zany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiaja?cy powiadomi Wykonawce? o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 9. Wszelkie zmiany umowy sa? dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiaja?cego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 10. W razie wa?tpliwos?ci, przyjmuje sie?, z?e nie stanowią zmiany umowy naste?puja?ce zmiany: ?danych związanych z obsługa? administracyjno-organizacyjna? umowy, ?danych teleadresowych, ?danych rejestrowych. 11. Zamawiaja?cy jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatnos?ci na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiaja?cego umowy o dofinansowanie zadania.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-11

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

otwarcie ofert: 11-05-2018 godz. 9.15, Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Świetlica pok. 30, II piętro

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zamość codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.