Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Termomodernizacja i remont budynków komunalnych

Ogłoszenie nr 510274029-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: „Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku” .

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
EFRR, RPZP, 9. Oś Priorytetowa – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020- Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606447-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 81178729700000, ul. Szpitalna  4, 74-320  Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 095 7462348, e-mail wiktor46@poczta.onet.pl, szymonbtbs@op.pl, faks 095 7462348.
Adres strony internetowej (url): www.btbs.barlinek.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.btbs.barlinek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Barlineckie TBS
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku” .
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
9/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
rzedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 1) roboty budowlane dotyczące: - remontu kapitalnego dachów wraz z kominami, - wymianę obróbek blacharskich, - wymianę rynien i rur spustowych, - wymianę parapetów zewnętrznych, - wymianę okien w częściach wspólnych, - wymianę drzwi do części wspólnych, - docieplenia ścian zewnętrznych budynków, - docieplenia stropu na strychu z wymianą podłóg strychowych, - wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, - wykonania opasek odwadniających z polbruku wokół budynków, - remont klatek schodowych, -remontu -wymiany podestów stopni schodowych i balustrad, - wymiany parapetów okiennych na klatkach schodowych, - wymianę podłóg i posadzek na klatkach schodowych, - wymianę tynków na ścianach i sufitach (tynki w suchej obudowie), - wymianę instalacji gazu w częściach wspólnych nieruchomości, - wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości, - wymianę instalacji oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości wewnątrz klatek schodowych i na zewnątrz budynku, - wykonania instalacji domofonowej, - wymianę instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych nieruchomości (piony i leżaki), - wykonania zagospodarowania terenów przy posesjach (odwodnienie podwórek, wykonanie utwardzenia z polbruku dojść i chodników, wykonanie zieleni i niskich nasadzeń krzewów, wykonanie ławek do siedzenia). 2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w pkt.1) w następujących obiektów: - termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 16 w Barlinku, - termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 23 w Barlinku, - termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 37 w Barlinku, - termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego przy ul. Podwale 2 w Barlinku, - termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego przy ul. 31-ego stycznia 18 w Barlinku, - termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego przy ul. 31-ego stycznia 23 w Barlinku, - termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego przy ul. 31-ego stycznia 24 w Barlinku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45443000-4, 45421130-4, 45111129-1, 45332000-3, 45261000-7, 45310000-3, 45333000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1667775.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Jagielski, Tomasz Jagielski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Niepodległości 22a
Kod pocztowy: 74-320
Miejscowość: Barlinek
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2247748.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2247748.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2764917.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.