Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta i

Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516713-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu w ramach Osi Priorytetowej 4 - "Efektywność energetyczna." Działanie 4.3 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków." Poddziałanie 4.3.1 - "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych." Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o.

Regon 51141733900000

ulica ul Chrobrego

Numer domu 26

Numer mieszkania

Kod pocztowy 11300

Miejscowość Biskupiec

Województwo warmińsko-mazurskie

Państwo Polska

Numer telefonu 089 7152798, 7152366

e-mail znl@neostrada.pl; znlok@post.pl

Fax 089 7152798

Adres strony internetowej (URL) http://znlbiskupiec.pl/przetargi

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://znlbiskupiec.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://znlbiskupiec.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) do siedziby Zamawiającego

Adres

Zakład Nieruchomości Lokalowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul Bolesława Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec

Numer referencyjny

01/ZNL/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Termomodernizacja obiektów zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacjami projektowymi. Zamówienie składa się z 5 części. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Koszty wynikające z realizacji decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie zniszczenia siedlisk ptaków leżą po stronie Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony jest z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób, które w sposób określony w art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 r poz. 1502, z późn. zm.) zobowiążą się do wykonywania na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie przez nich wyznaczonym czynności polegających na wykonaniu docieplenia stropodachu, docieplenia stropu piwnicy (oczyszczenie i zmycie sufitu, gruntowanie, przyklejenie i przymocowanie płyt styropianowych, przyklejenie warstwy siatki na suficie, wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, malowanie); wykonaniu docieplenia elewacji (docieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, wykonanie ochrony narożników wypukłych, zamocowanie listwy cokołowej, rozebranie rynien, rozebranie rur spustowych, rozebranie obróbek blacharskich - gzymsów, parapetów zewnętrznych, montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej gzymsów, parapetów zewnętrznych, demontaż i montaż istniejących tablic, konstrukcji, montaż rusztowań ramowych elewacyjnych); wykonaniu docieplenia ścian piwnic, fundamentów (wykonanie wykopów przy odkopywaniu ścian piwnic, odeskowanie wykopów, oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic, ocieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży okien piwnicznych, wykonanie ochrony narożników wypukłych kątownikiem metalowym, przyklejenie warstwy siatki na styropian ścian piwnic, rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych, wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne, zasypanie wykopów ziemią z ukopów, wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość); wykonaniu oświetlenia - wymiany oświetlenia na sufitach (wymiana opraw świetlówkowych na oprawy ze świetlówkami typu LED); remoncie kotłowni; pracach murowych; wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (demontaż rurociągu stalowego, demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki, demontaż grzejnika robotach montażowych (instalacja centralnego ogrzewania, montaż rurociągów w instalacjach c.o. , grzejników, przeprowadzenie prób szczelności instalacji c.o., montaż głowic termostatycznych, kurków spustowych, wykucie bruzd, malowanie tynków, przebicie otworów w stropach żelbetowych, montaż otulin termoizolacyjnych, izolacja rurociągów); montażu paneli fotowoltaicznych (układanie przewodów fotowoltaicznych, montaż ochrony odgromowej, rozdzielnic, wykonanie pomiarów fotowoltaicznych); wykonaniu pokrycia dachów, (ołacenie połaci, pokrycie papą, dachówką, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż rynien, rur spustowych); wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (odgrzybianie elementów drewnianych, usunięcie starej farby, zagruntowanie ościeżnic, wyszpachlowanie, malowanie, wymiana okien drzwi, renowacja drzwi); dociepleniu posadzek ( demontaż posadzek istniejących, wykonanie podsypek, izolacji przeciwwilgociowych, warstw ocieplenia ze styropianem, warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy nawierzchniowej posadzki) - (tam gdzie projekt budowlany danej części zamówienia przewiduje wykonanie wyżej wymienione czynności). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy pzp oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy - załączniku do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp znajduje się w rozdziale/sekcji dotyczącej tych zamówień. Termin płatności w niniejszym zamówieniu to 30 dni. Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu to min. 60 miesięcy. Długość trwania rękojmi jaki oferuje Wykonawca należy podać w formularzu oferty. Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu jest jednocześnie kryterium oceny ofert i ocenie podlegać będzie przedział min. 60 miesięcy - max. 96 miesięcy. Niepodanie długości trwania rękojmi lub podanie przez Wykonawcę krótszego niż 60 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Podanie przez Wykonawcę dłuższego niż 96 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do obliczeń punktów w kryterium długość trwania rękojmi ilości 96 miesięcy. Wskazanie w opisanym przedmiocie zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - w celu wyeliminowania możliwości doprowadzenia do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy przyjąć że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"- tzn. o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia" (art 29 ust. 3 ustawy pzp). Analogicznie, zgodnie z art 30 ust. 4 ustawy pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne." Zgodnie z art 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Język w jakim mogą być sporządzane oferty polski.

II.5) Główny kod CPV

45453000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45320000-645321000-345443000-445300000-045331100-745421000-445261210-931500000-131520000-745261215-445331110-044621220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Dotyczy każdej części Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 20 % wartości zamówienia podstawowego i takie zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie przeprowadzenie negocjacji, zakończonych obopólnym porozumieniem, między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie ceny, terminu wykonania i długości rekojmi. Długość trwania rękojmi będzie wynosiła min. 60 miesięcy. Termin płatności będzie wynosił 30 dni. Zamawiający zastrzeże sobie prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia oraz przewidzi kary umowne.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

dla Wykonawców składających ofertę na Część I wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie czterysta tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. dla Wykonawców składających ofertę na Część II wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie czterysta tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. dla Wykonawców składających ofertę na Część III wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto (słownie siedemset tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. dla Wykonawców składających ofertę na Część IV wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto (słownie sześćset tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. dla Wykonawców składających ofertę na Część V wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie trzysta tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część np. składając ofertę na cz. I i IV dopuszczalne jest dla wykazania spełniania warunku w obu tych częściach wykazanie wykonania jednej tej samej roboty o wartości co najmniej 600 000,00 zł.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy każdej części w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dotyczy każdej części zamówienia. 1. Zgodnie z art 25a ust. 1 ustawy pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postepowania (art 25 a ust. 6 ustawy pzp). Zgodnie z art 24 ust. 8 ustawy pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dla Wykonawców składających ofertę na Część I wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie czterysta tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. dla Wykonawców składających ofertę na Część II wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie czterysta tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. dla Wykonawców składających ofertę na Część III wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto (słownie siedemset tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. dla Wykonawców składających ofertę na Część IV wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto (słownie sześćset tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. dla Wykonawców składających ofertę na Część V wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji/ budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie budynku/zespołu budynków o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie trzysta tysięcy złotych brutto) - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część np. składając ofertę na cz. I i IV dopuszczalne jest dla wykazania spełniania warunku w obu tych częściach wykazanie wykonania jednej tej samej roboty o wartości co najmniej 600 000,00 zł. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla celu badania i oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów "A" średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień składania ofert. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów "A" średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem składania ofert. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art 22a. 1 ustawy pzp). 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 13-22. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art 22a ust. 4 ustawy pzp). 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3. 8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art 22d. ust. 2 ustawy pzp). 9. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy pzp. 10.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art 24 ust. 4 ustawy pzp. 11. Na podstawie art 24aa. 1 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W art 24 UST. 5 USTAWY PZP. Dotyczy każdej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy pzp. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY ORAZ FORMA DOKUMENTÓW. Dotyczy każdej części zamówienia. Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zgodnie z art 36a ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art 36a ust. 2 ustawy pzp Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z art 36b ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). Niedołączenie do oferty powyższego załącznika czy brak jego wypełnienia Zamawiający potraktuje jako brak jeszcze decyzji Wykonawcy odnośnie podwykonawstwa. Proszę jednakże mieć na uwadze art 22a ust. 4 ustawy pzp (wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące kwestii związanych z podwykonawstwem w trakcie realizacji umowy oraz umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu - określone są we wzorze umowy. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje - określone są we wzorze umowy. 5. Zgodnie z art 91 ust. 3a ustawy pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak ww. informacji od Wykonawcy Zamawiający potraktuje jako deklarację, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem IX SIWZ. Dokumenty składane po otwarciu ofert samodzielnie przez Wykonawcę: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 (w skrócie - informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (wzór - załącznik nr 5a lub 5b do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art 26 ust. 2 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ). Powyżej przedstawione sposoby i terminy składania dokumentów nie mają wpływu na kierowanie do Wykonawcy innych wezwań, w szczególności na podstawie art 26 ust. 2f i ust. 3 i ust. 3a ustawy pzp. Ogólne informacje: 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art 23 ust. 1 ustawy: a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b. W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w specyfikacji - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. a. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art 23 ust. 3 ustawy pzp.). Forma dokumentów. 1. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dokumencie i Rozporządzeniu ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126 - zwane dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie i rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym dokumencie i rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art 9 ust. 3 ustawy. 7. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Część I 16 000,00 zł brutto (słownie szesnaście tysięcy , 00/100 złotych) Część II 16 000,00 zł brutto (słownie szesnaście tysięcy , 00/100 złotych) Część III 30 000,00 zł brutto (słownie trzydzieści tysięcy, 00/100 złotych) Część IV 25 000,00 zł brutto (słownie dwadzieścia pięć tysięcy ,00/100 złotych) Część V 12 000,00 zł brutto (słownie dwanaście tysięcy, 00/100 złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium - Część I Wadium - Część II Wadium - Część III Wadium - Część IV Wadium - Część V W pozostałych przypadkach wymagane jest dostarczenie do terminu upływu składania ofert oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art 46 ustawy pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena całkowita ryczałtowa oferty brutto60,00długość trwania rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

a) przyczyna wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub/oraz dokonywanie odbiorów lub/oraz negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne); warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek/niekorzystnych warunków atmosferycznych; b) przyczyna przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności - brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg lub/oraz trenów dojazdowych, - braku dostępu do budowli, uniemożliwiający wykonanie prac objętych umową, - protesty lokalnej społeczności lub/oraz protesty mieszkańców, - protesty właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów, - konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców, - konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów, - konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania budowli, - konieczność wykwaterowania najemców, warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; c) przyczyna następstwa działania organów administracji niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w szczególności - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - dokonywanie dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca i zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; d) przyczyna następstwa działania organów administracji dotyczących prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w szczególności - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - dokonywanie dodatkowych uzgodnień, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca i zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; e) przyczyna zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; warunek wprowadzenia zmiany Zamawiający przedstawi do akceptacji Wykonawcy pismo wraz z podaniem przyczyny i uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek zmiana w umowie/aneks - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; f) przyczyna wystąpienie katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie; za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana uwzględniająca wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek oraz uwzględniająca konsekwencje ich wystąpienia w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji; g) przyczyna - zmiana opisana w art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych; warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany i każdego z ppkt a-c wskazanego wyżej artykułu; następnie Zamawiający wraz z Wykonawcą przystąpią do negocjacji, w szczególności w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, wysokości wynagrodzenia z ewentualną klauzulą waloryzacyjną zawartą w umowie oraz terminu realizacji zamówienia - o ile jest to niezbędne; skutek - zmiana w umowie/aneks - uwzględniający wszelkie konsekwencje wystąpienia zmiany w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy. h) przyczyna - zmiana opisana w art 144 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych; warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany i każdego z ppkt a-b wskazanego wyżej artykułu; następnie Zamawiający wraz z Wykonawcą przystąpią do negocjacji, w szczególności w zakresie realizacji zmiany umowy, wysokości wynagrodzenia z ewentualną klauzulą waloryzacyjną zawartą w umowie oraz terminu realizacji zamówienia - o ile jest to niezbędne; skutek - zmiana w umowie/aneks - uwzględniający wszelkie konsekwencje wystąpienia zmiany w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy. i) przyczyna - znalezienie niewybuchów lub niewypałów; warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki. j) przyczyna odkrycia, wykopaliska archeologiczne; warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; k) przyczyna wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; l) przyczyna - wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; Zamawiający dokona oceny nowego Wykonawcy pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. Zamawiający zbada czy zmiana nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy; skutek - zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana Wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; m) przyczyna - zmiana/y na skutek zastosowania art 144 ust. 1 pkt 5; warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamierzeniu/konieczności/możliwości wprowadzenia zmiany; skutek - zmiana w umowie/aneks - po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym i Wykonawcą, spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany, w szczególności w zakresie zmiany zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej zawartej w umowie - o ile będzie to niezbędne; n) przyczyna - zmiana/y na skutek zastosowania art 144 ust. 1 pkt 6; warunek wprowadzenia zmiany Wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Zamawiający

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.