Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Ubezpieczenie mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Ś

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

"Ubezpieczenie mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552515-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Regon: 28854400000

ulica: ul. Kościelna

Numer domu: 13

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 41200

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 322 660 885

e-mail: dyrektor@imp.sosnowiec.pl

Fax: 322 661 124

Adres strony internetowej (URL): www.imp.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Instytut Badawczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.imp.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

wyłącznie forma pismena pod rygorem nieważności

Adres:

ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Ubezpieczenie mienia Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

Numer referencyjny:

ZP/7/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1. W skład zamówienia na ubezpieczenie mienia podmiotu leczniczego wchodzą następujące ryzyka ubezpieczeniowe: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 1.1.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 1.2. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy: Termin wykonania Zamówienia obejmuje okres od dnia 27.05.2018 r. do dnia 26.05.2019 r. 1.3. Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci 6 równych rat, płatnych zgodnie z harmonogramem: Rata I płatna do dnia 30.06.2018 Rata II płatna do dnia 30.08.2018 Rata III płatna do dnia 30.10.2018 Rata IV płatna do dnia 30.12.2018 Rata V płatna do dnia 28.02.2019 Rata VI płatna do dnia 30.04.2019 1.4. Suma ubezpieczenia w ryzykach majątkowych podana jest wraz z podatkiem VAT dlatego też wartość odszkodowań z umów ubezpieczeń majątkowych obejmie również podatek VAT. 1.5. Przyjmuje się, iż miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje, w których to znajduje się mienie Zamawiającego na dzień ogłoszenia postępowania oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności przez Zamawiającego. 1.6. Ustala się, iż wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla Zamawiającego/ Ubezpieczającego. 1.7. O ile w treści SIWZ Zamawiający nie wskazał limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to, iż ustanowienie jakichkolwiek limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne. 1.8. Do Umowy (ubezpieczenia) będą miały zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia oraz klauzule dodatkowe wskazane w ofercie Ubezpieczyciela, zwane dalej ogólnymi lub szczególnymi warunkami ubezpieczenia. 1.9. Postanowienia Umowy i SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczeń. 1.10. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, SIWZ, ogólnymi lub szczególnymi warunkami ubezpieczenia, zastosowanie znajdą te postanowienia, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego. 1.11. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy (ubezpieczenia), postanowieniami Umowy (ubezpieczenia) w pozostałej części i treścią SIWZ. 1.12. Dodatkowe postanowienia dotyczące wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, pool koasekuracyjny): 1.12.1. Ubezpieczyciele, którym Zamawiający wspólnie udzieli zamówienia publicznego, zwani dalej Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego, uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania Umów (ubezpieczenia), w tym likwidacji szkód. 1.12.2. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu przez Koasekuratora Prowadzącego w dokumencie ubezpieczenia lub w innym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli). 1.12.3. Dla celów Umów (ubezpieczenia), gdziekolwiek w polisie lub ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do Umowy/Umów (ubezpieczenia), użyty jest zwrot "Ubezpieczyciel" lub firma Koasekuratora, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się odpowiednio do wszystkich Koasekuratorów. 1.12.4. Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z Umowy (ubezpieczenia) lub ogólnych /szczególnych warunków ubezpieczenia wobec Koasekuratora Prowadzącego, a świadczenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec Koasekuratora Prowadzącego w tym zakresie, zwalnia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z długu wobec pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli). 1.13. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy: 1.13.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonane drogą faksową kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1.13.2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów szczególnych. 1.14. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem Zamówienia. Przewiduje się, iż ewentualny zakres oraz warunki usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie podobny jak w Zamówieniu podstawowym, z możliwością zmiany uzgodnionej przez Strony w zakresie: 1.14.1. sum ubezpieczenia (sum gwarancyjnych), limitów i sublimitów odpowiedzialności, 1.14.2. okresu ubezpieczenia i okresów rozliczeniowych, 1.14.3. wysokości stawek ubezpieczeniowych, 1.14.4. wyłączeń lub ograniczeń zakresu ubezpieczenia, pod warunkiem zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności: a) opóźnienia planowanego terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Ubezpieczonego, wskutek opóźnienia udzielenia odrębnego zamówienia publicznego, na przykład w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożeniem odwołania, zaistnieniem trudności organizacyjnych wpływających na okres prowadzenia postępowania, 1. b) wzrostu wartości mienia np. wskutek nabycia, przejęcia, przekazania mienia, zakończenia inwestycji, 2. c) zmiany w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przekształcenia, połączenia, podziału, zniesienia, likwidacji Ubezpieczonego lub im podobne, 3. d) zmiany rodzaju lub zakresu działalności wykonywanej przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego, albo zmiany rodzaju lub wartości posiadanego przez Ubezpieczonego majątku mającej wpływ na powstanie obowiązku lub potrzebę zmiany zakresu ubezpieczenia, 4. e) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub zmiany istotnych z uwagi na charakter działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego stosunków umownych. 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 2.1. Zakres ubezpieczenia pełny, obejmujący między innymi następujące ryzyka: 2.1.1. pożaru/ognia, dymu, sadzy, 2.1.2. bezpośredniego uderzenia pioruna, 2.1.3. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, pośrednie uderzenie pioruna 2.1.4. upadku statku powietrznego, 2.1.5. wybuchu/eksplozji, implozji, 2.1.6. wiatru, huraganu, 2.1.7. powodzi, spływu wód po zboczach, 2.1.8. gradu, deszczu nawalnego, 2.1.9. naporu śniegu lub lodu, 2.1.10. topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach lub innych elementach, 2.1.11. pękanie mrozowe - ryzyko dodatkowe uszkodzenia spowodowanego mrozem polegającego na pęknięciu: przewodów, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów; instalacji rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej, urządzeń wodociągowych - limit 50 000,00 zł w okresie rozliczeniowym dotyczy szkód w tych przedmiotach, 2.1.12. osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny, 2.1.13. szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych etc., szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych, 2.1.14. uderzenia pojazdu 2.1.15. upadku drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do ubezpieczającego lub znajdujących się na jego terenie, 2.1.16. katastrofy budowlanej 2.1.17. huku ponaddźwiękowego, 2.1.18. graffiti, wandalizmu (dewastacja) 2.1.19. zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku powyższych zdarzeń. 2.2. Miejsce ubezpieczenia 2.2.1. ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec 2.3. Wypłata odszkodowań - odszkodowania będą wypłacane: 2.3.1. dla szkód w środkach trwałych - w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a także odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu i montażu, koszty nadzoru i dokumentację jednakże nie więcej niż suma ubezpieczenia. 2.3.2. Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu, niż pierwotna lokalizacja mienia lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe, z tym że nowa lokalizacja nie może znajdować się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią. 2.3.3. W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów z wyłączeniem reklam, pod warunkiem, że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia, zgodnie ze wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia. 2.3.4. Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju. 2.3.5. Przy ubezpieczeniu według wartości księgowej brutto, zarówno w przypadku szkód częściowych, jak i całkowitych, odszkodowanie jest wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto, bez względu na wartość odtworzeniową, bądź rzeczywistą danego środka trwałego, ale nie więcej, niż wysokość zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli automatycznego pokrycia. 2.3.6. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto danego środka trwałego, nie większa niż zadeklarowana suma ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli automatycznego pokrycia. 2.4. Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają: 2.4.1. szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania i innych czynności ratowniczych, porządkowych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia; 2.4.2. szkody spowodowane interwencją upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była uzasadniona; 2.4.3. szkody powstałe wskutek uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie, za które uważa się również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność; Odpowiedzialnością objęte będą również szkody wyrządzone w samych pojazdach oraz ładunku przewożonym na środku transportu wewnętrznego o ile stanowią przedmiot ubezpieczenia; 2.4.4. szkody powstałe wskutek oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, ale również szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach; 2.4.5. szkody powstałe wskutek dewastacji / wandalizmu, za które uważa się rozmyślne/ nierozmyślne (świadome lub nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie w tym pracowników nie będące w związku przyczynowym z kradzieżą, rabunkiem; Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe w tym sprzęt elektroniczny i inny bez względu na to w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony; Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni; Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, z podlimitem: 5 000,00 zł na jedno zdarzenie i 10 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti); 2.4.6. szkody powstałe wskutek ryzyka katastrofy budowlanej - pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego; Poza pozostałymi niezmienionymi wyłączeniami określonymi w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia i Umowie (ubezpieczenia), niniejsze rozszerzenie nie obejmuje szkód w obiektach: ? nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, ? tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, ? użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem; Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym; 2.4.7. za szkody powodziowe uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, podniesienia się wód gruntowych oraz wzmożonego przepływu mas wodnych, bez względu na ich wystąpienie z brzegów, czy nadmierne opady; 2.4.8. szkody powstałe wskutek nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach; 2.4.9. szkody powstałe wskutek cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń, instalacji niepublicznej jak i publicznej sieci kanalizacyjnej 2.4.10. w zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody na skutek wycieku / cofania się wody lub ścieków z publicznej jak i niepublicznej kanalizacji, 2.4.11. szkody spowodowane przez linie napowietrzne w odległości do 100 m, słupy budynki i budowle nie będące własnością ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie zakładu polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu, 2.5. Warunki dodatkowe: 2.5.1. Do Umowy (ubezpieczenia) nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, elektryczności itp.); 2.5.2. Do Umowy (ubezpieczenia) nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności z tytułu powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ) Prawo Wodne; Ubezpieczyciel nie zastrzega również ochrony dla miejsc objętych ryzykiem powodzi w ostatnich 15 latach; 2.6. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej zostają objęte szkody także: 2.6.1. w urządzeniach, maszynach, sprzęcie elektronicznym, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych znajdujących się na terenie Ubezpieczonego; 2.6.2. w podziemnej infrastrukturze zasilającej (elektroenergetycznej - w tym linie kablowe umiejscowione w ziemi, kanałach kablowych oraz innych wraz z niezbędną aparaturą) znajdujących się na terenie Ubezpieczonego; 2.6.3. w mieniu użytkowanym na podstawie umów takich jak: leasing, dzierżawa, użyczenie, oddanie w trwały zarząd, itp.; 2.6.4. w nakładach inwestycyjnych wszelkiego typu; 2.6.5. w mieniu zamontowanym na zewnątrz, również w zakresie huraganu, deszczu nawalnego oraz gradu; w odniesieniu do ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zainstalowanego na zewnątrz budynku np. centrale klimatyzacyjne, telewizja przemysłowa nie mają zastosowania postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową; 2.6.6. zamontowanym lub ułożonym na zewnątrz budynków, budowli ( rury gazowe, wodne, wodnokanalizacyjne itp.); 2.6.7. parkingi, drogi dojazdowe, podjazdy chodniki, ogrodzenia, bramy znajdujące się w obrębie ubezpieczonej lokalizacji. 2.7. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Typ wartości Suma ubezpieczenia Budynki i Budowle Sumy stałe Księgowa Brutto 10 132 249,46 zł Maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym sprzęt elektroniczny, medyczny Sumy stałe Księgowa Brutto 12 397 543,86 zł Mienie osób trzecich Na pierwsze ryzyko Odtworzeniowa 50 000,00 zł Mienie pracownicze Na pierwsze ryzyko Odtworzeniowa 10 000,00 zł Niskocennne składniki Sumy stałe Księgowa Brutto 1 490 947,37 zł Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne Na pierwsze ryzyko Odtworzeniowa 200 000,00 zł Środki obrotowe własne i powierzone Sumy stałe 265 060,00 zł Gotówka w schowku Na pierwsze ryzyko 10 000,00 zł 2.8. Udział Zamawiającego w odszkodowaniu: 2.8.1. Franszyza integralna - zniesiona 2.8.2. Franszyza redukcyjna - 300,00 zł 2.8.3. dla klauzuli szkód mechanicznych: franszyza redukcyjna 500,00 zł 2.8.4. dla klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia franszyza redukcyjna zniesiona. 2.9. Klauzule bezwzględnie obowiązujące - bez możliwości wprowadzenia zmian w treści: 2.9.1. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę dyrektora, jego zastępców; 2.9.2. Klauzula automatycznego pokrycia - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe, b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo - odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 1. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych zadeklarowanych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 3. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w polisie oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit. 4. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ? przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w pierwszym półroczu i ? przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w drugim półroczu. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. 2.9.3. Klauzula odkupienia urządzeń - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalone będzie do wysokości ceny maszyn, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żażadnym wypadku odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. 2.9.4. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: środki trwałe są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia wysokości szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i zużycia technicznego. 2.9.5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody - w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie. Ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej brutto w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego na dzień szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości na dzień szkody. 2.9.6. Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 zł, franszyza redukcyjna 500,00 zł. 2.9.7. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna - Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 2. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że mienie zostało zabezpieczone przez zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych wymaganych przez producenta sprzętu lub wymaganych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1 000 000,00 zł. 2.9.8. Klauzula szkód mechanicznych - z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych : a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane: a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści i) w postaci utraty zysku Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 zł. Limit nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane Franszyza redukcyjna: 500,00 zł. 2.9.9. Klauzula ubezpieczenia rozmrożenia 1. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej klauzuli zostaje rozszerzona o szkody powstałe wskutek rozmrożenia ubezpieczonych towarów / środków obrotowych, własnych oraz powierzonych. Dla celów niniejszej klauzuli pod pojęciem rozmrożenia rozumie się utratę przydatności towarów / środków obrotowych (w tym odczynników, materiałów medycznych oraz lekarstw) na skutek ich zepsucia / zniszczenia w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym w bezpośrednim następstwie: 1) uszkodzenia urządzenia chłodniczego, 2) przerwy w dostawie prądu elektrycznego, 2. Powyższa klauzula obejmuje wyłącznie towary, których właściwości naturalne nakazują przechowywanie ich w urządzeniach chłodniczych, 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za rozmrożenie wskutek niewłaściwego przechowywania lub mechanicznego uszkodzenia opakowania towarów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20 000,00 zł. 2.9.10. Klauzula kosztów dodatkowych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty: ? akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty zużycia materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność Ubezpieczonego, wynagrodzenie służ specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją mienia oraz koszty zabezpieczenia miejsca zdarzenia szkodowego poniesione przez Ubezpieczonego, ? ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była uzasadniona, ? koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, ? koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów, ? koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji), kosztami rozbiórki i demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi, które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów), ? koszty środków użytych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby środki te okazały się bezskuteczne, bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, ? koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem, ? koszty transportu, cła i innych tego typu opłat, ? zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także koszty poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp., które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia danego składnika mienia do pracy (np. legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie tego typu inne wydatki, ? koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków; z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości średnich stawek rynkowych, ? koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), koszty przejazdu techników i ekspertów. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy wynikającej z umowy ubezpieczenia) w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 50 000,00 zł. 2.9.11. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji - Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 2.9.12. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - W razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 20% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1.000.000,00 zł. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 2.9.13. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego. Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: 20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2.9.14. Klauzula kosztów ewakuacji - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, ustal się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione koszty ewakuacji pod warunkiem, że przyczyną ewakuacji będzie zdarzenie objęte umową ubezpieczenia: Za kosztu ewakuacji uważa się koszty związane z: 1. transportem pacjentów, 2. transportem sprzętu medycznego, 3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100,00 zł za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2.9.15. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych -z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych - do limitu 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia. 2.9.16. Klauzula rozliczenia składki - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia. 2.9.17. Klauzula warunków i taryf - ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego. 2.9.18. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej. 2.9.19. Klauzula prolongaty zapłaty składki - ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Prolongata może zostać złożona tylko raz do wyznaczonego terminu płatności 2.9.20. Klauzula przelewu bankowego - za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych. 2.9.21. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat. 2.9.22. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Ustala się, że w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub OWU skutki nie zawiadomienia, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 2.9.23. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza ze spełnia w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka po zawarciu umowy ubezpieczenia. W odniesieniu do nowych lokalizacji za wystarczające zabezpieczenia do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli uznaje się zabezpieczenia spełniające wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 2.9.24. Klauzula sądu polubownego - spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego. 2.9.25. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - limit odpowiedzialności 15 000,00 zł - "Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w - ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: - szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, - szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, - szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, - powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 2.10. Klauzule fakultatywne - Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia 2.10.1. Klauzula przewłaszczenia mienia. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego "na bank lub inną instytucję finansową", ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej. 2.10.2. Klauzula przeniesienia mienia. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500.000,00 zł sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji. 2.10.3. Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca ubezpieczenia) 1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 2. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 3. Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych. 4. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, w przypadku których Ubezpieczycie będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka 5. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 500.000 zł. 6. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia; składka podlegać będzie rozliczeniu w okresach kwartalnych., w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. 2.10.4. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Ustala się, że zapisane w Umowie (ubezpieczenia) skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 2.10.5. Klauzula początku okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela: Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki), odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 3.1. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte zostaną urządzenia i wyposażenie należące do lub użytkowane przez Zamawiającego, środki obrotowe oraz gotówka. 3.2. Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej ryzyka i koszty, wymienione poniżej: 3.2.1. kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), 3.2.2. rabunek (dokonany lub usiłowany), 3.2.3. wandalizm, 3.2.4. kradzież zwykła, 3.2.5. zwrot kosztów naprawy zabezpieczeń. 3.2.6. W czasie interwencji medycznych, w tym w trakcie wykonywania czynności ratunkowych, wyposażenie karetek jest objęte ochroną ubezpieczeniową od kradzieży, w tym od kradzieży z włamaniem lub rabunku, niezależnie od zastosowania zabezpieczeń pojazdu oraz ograniczeń co do czasu i miejsca pozostawienia pojazdu. 3.3. Suma ubezpieczenia; system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Budynki, budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny, niskocenne środki trwałe, środki trwałe, 100 000,00 zł Gotówka w kasie (włamanie, rabunek) 10 000,00 zł Środki obrotowe, zapasy 10 000,00 zł Dodatkowe koszty naprawy zabezpieczeń 10 000,00 zł 3.4. Udział Zamawiającego w odszkodowaniu. 3.4.1. Franszyza integralna: 300,00 zł 3.4.2. Franszyza redukcyjna: zniesiona 3.4.3. Dla kradzieży zwykłej - 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 300,00 zł 3.5. Klauzule bezwzględnie obowiązujące - bez możliwości wprowadzenia zmian w treści klauzul: 3.5.1. Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca ubezpieczenia). Ustala się, że: 1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 2. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 3. Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 4. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 50.000,00 zł. 5. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia; składka podlegać będzie rozliczeniu w okresach kwartalnych., w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. 3.5.2. Klauzula rozliczenia składki - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia. 3.5.3. Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego. 3.5.4. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej. 3.5.5. Klauzula prolongaty zapłaty składki - brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Prolongata może zostać złożona tylko raz do wyznaczonego terminu płatności. 3.5.6. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Ustala się, że w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub OWU skutki nie zawiadomienia, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub ustalenie wysokości odszkodowania. 3.5.7. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych - ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza ze spełnia w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka po zawarciu umowy ubezpieczenia. W odniesieniu do nowych lokalizacji za wystarczające zabezpieczenia do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli uznaje się zabezpieczenia spełniające wymogi określone w tym zakresie w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 3.5.8. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Ustala się, że zapisane w Umowie (ubezpieczenia) skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 3.5.9. Kradzież zwykła - Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się, że: w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko "kradzieży zwykłej" ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia lub jest przewożone w karetkach. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako niepozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję - bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Limit odpowiedzialności: 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3.6. Klauzule fakultatywne - Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia 3.6.1. Klauzula przewłaszczenia mienia - przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego "na bank lub inną instytucję finansową", ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej. 3.6.2. Klauzula przeniesienia mienia - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 50.000,00 zł sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji. 3.6.3. Klauzula początku okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela: Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki), odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 3.6.4. Klauzula przelewu bankowego - za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych. 3.6.5. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat.

II.5) Główny kod CPV:

66510000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV66515100-466515000-366515400-766519300-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług, udzielenia zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem Zamówienia (Zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ), o całkowitej wartości wynoszącej: 1.1. 30 % wartości Zamówienia, ustalonej dla Zadania 1, 1.2. 30 % wartości Zamówienia ustalonej dla Zadania 2. 2. Ewentualny zakres usług, o których mowa w ust. 1 oraz warunki na jakich zostaną one udzielone został określony w opisie przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zo

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.