Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Częstoch

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516189-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Regon 15037089300000

ulica Sobuczyna, ul Konwaliowa

Numer domu 1

Numer mieszkania

Kod pocztowy 42263

Miejscowość Wrzosowa

Województwo śląskie

Państwo Polska

Numer telefonu (034) 327-53-20

e-mail przetargi@czpk.czest.pl

Fax (034) 327-52-66

Adres strony internetowej (URL) www.czpk.czest.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.czpk.czest.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Adres

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna, ul Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Numer referencyjny

02/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie 2. Zakres zamówienia Szczegółowe opisy realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zostały określony w Załączniku Nr 5 do SIWZ: 2.1. Część I - Ubezpieczenie mienia, w tym: 2.1.1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 2.1.2. ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, 2.1.3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 2.1.4. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 2.2. Część II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odrębnie dla Części I, Części II, zamówienia (możliwość złożenia oferty na jedną lub wszystkie części), natomiast w obrębie Części nie dopuszcza się jakichkolwiek podziałów (pkt 3 SIWZ).

II.5) Główny kod CPV

66510000-8

Dodatkowe kody CPV

Część nr 1Nazwa Ubezpieczenie mienia

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP. 1.1. Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego osobno dla każdej części zamówienia, polegających na powtórzeniu podobnych usług. 1.2. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP będą obejmowały powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanym w SIWZ i załącznikach i na warunkach określonych we wzorze umowy z zastrzeżeniem negocjacji w odniesieniu do warunków cenowych. 1.3. Udzielanie przedmiotowych zamówień, o którym mowa powyżej może nastąpić gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia/przedłużenia zamówienia podstawowego (w tym m.in. brak wyboru kolejnego Wykonawcy lub przedłużająca się kolejna procedura przetargowa) i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. 1.4. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

12

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyka, których dotyczy przedmiot zamówienia (w zależności od zainteresowania Wykonawcy daną częścią zamówienia), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj Dz.U.2017.1170). Powyższy dokument może dotyczyć tylko części przedmiotu zamówienia, w zakresie której składana jest oferta. UWAGA: Powyższy warunek dotyczy Części I i II.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (czyli tych, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu a) Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nie węższym, niż to wynika z opisu przedmiotu zamówienia. (pkt 5.3a) SIWZ). Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć niniejszy dokument odrębnie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

--- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca może skorzystać z Zał. Nr 4 do SIWZ; --- Inne dokumenty, które Wykonawca musi dołączyć do oferty 1. Formularz ofertowy - wypełniony w zależności od zainteresowania Wykonawcy poszczególnymi częściami zamówienia i podpisany przez osoby (osobę) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. (Załącznik Nr 1 do SIWZ). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (KRS lub inny). Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy, będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (pkt 7.8. - pkt 7.14. SIWZ). 3. Pełnomocnictwo z art. 23 ust. 2 Ustawy PZP (jeżeli dotyczy) - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy PZP. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Ogólne warunki ubezpieczenia na podstawie, których Wykonawca sporządził ofertę i które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń określonych w SIWZ i będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia (odpowiednio dla danej części zamówienia wskazanego w pkt 3.3.1 SIWZ i pkt 3.3.2. SIWZ). --- Wykonawca polegających na zasobach innych podmiotów (pkt 7.8. - pkt 7.14. SIWZ). --- Wykonawca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 7.15. - pkt 7.17. SIWZ). --- Oferta wspólna (Konsorcjum) (pkt 7.18. - pkt 7.23. SIWZ).

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieWartość brutto A*90,00Warunki fakultatywne B*10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w warunkach (dot. Część I, II) a) gdy Zamawiający dokona inwestycji/modernizacji/remontu/ulepszeniu w środku trwałym, podniesie lub obniży jego wartość, a także dokona zbycia lub nabycia środka trwałego; b) gdy Zamawiający zmieni stan ilościowy/jakościowy posiadanych i ubezpieczonych środków trwałych (dotyczy tylko Części I); c) gdy konieczna będzie likwidacja środka trwałego, czy też inwestycji lub ograniczenia inwestycji, co będzie miało wpływ na zmianę sumy ubezpieczenia (dot. Części I); d) gdy konieczne będzie podwyższenie sum gwarancyjnych związanych ze zmianą obowiązującego na dzień zawarcia umowy prawa lub gdy sumy gwarancyjne wyczerpią się lub okażą się za niskie (dotyczy tylko Części I); e) gdy konieczne będzie zwiększenie lub zmniejszenie sum ubezpieczenia związane z ich aktualizacją (dotyczy tylko Części I); f) gdy konieczne będzie do uzupełnienie wartości limitów w związku z ich wyczerpaniem lub stwierdzeniem, że na dzień zawarcia umowy ich wysokość okazała się niewystarczająca; g) gdy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązujących w dniu zawarcia umowy, gdyż okaże się, że nowe ogólne warunki ubezpieczenia są korzystniejsze dla Zamawiającego; h) gdy zmiany przepisów prawa wpłyną na zmianę zakresu ubezpieczenia; i) gdy na wniosek Zamawiającego Wykonawca wyrazi zgodę na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia względem wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożonej oferty Wykonawcy; j) gdy pojawi się nowe ryzyko ubezpieczeniowe, które nie było ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ani w ofercie (dotyczy tylko Części I); k) gdy wymagane będą zmiany w zakresie ubezpieczenia przewidziane w klauzulach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; l) gdy powstaną zmiany organizacyjne, w tym przekształcenia, połączenia, likwidacje u Zamawiającego lub u Ubezpieczonych, a także, gdy nastąpi zmiana w zakresie prowadzonej działalności lub miejsca jej wykonywania.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski (PL)

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrzosowa codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.