Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ro

Gmina Rozogi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rozogi w okresie od 01.03.2018 r do 28.02.2021 r

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 517021-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Rozogi

Regon 54100300000

ulica Wojciecha Kętrzyńskiego

Numer domu 22

Numer mieszkania

Kod pocztowy 12-114

Miejscowość Rozogi

Województwo warmińsko-mazurskie

Państwo Polska

Numer telefonu 897 226 002

e-mail sekretariat@rozogi.pl

Fax 897 226 055

Adres strony internetowej (URL) www.rozogi.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://rozogi-ug.bip-wm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://rozogi-ug.bip-wm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

operator pocztowy, osobiście, przesyłka kurierska

Adres

Urząd Gminy w Rozogach, ul Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rozogi w okresie od 01.03.2018 r do 28.02.2021 r

Numer referencyjny

ROŚ.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ZADANIE I: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS). ZADANIE II: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 1. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1) Gmina Rozogi, 12 - 114 Rozogi, ul Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP 7451745941, Regon 550668120, 2) Urząd Gminy Rozogi, 12 - 114 Rozogi, ul Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP 7581039667, Regon 000541003, 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 12 - 114 Rozogi, ul Rynek 13, NIP 7451674017, Regon 000640969, 4) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowach, 12 - 114 Rozogi, Dąbrowy 238, NIP 7451841219, Regon 281097183, 5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Klonie, 12 - 114 Rozogi, Klon 96, NIP 7451847268, Regon 364911716, 6) Zespół Szkół w Rozogach, 12 - 114 Rozogi, ul Rynek 13, NIP 7451739366, Regon 519628308, 7) Gminny Ośrodek Kultury,12 - 114 Rozogi, Plac Jana Pawła II 1, NIP 7451730313, Regon 550441936, 8) Przedszkole Samorządowe "Kraina Uśmiechu" w Rozogach,12 - 114 Rozogi, ul Wielbarska 1, NIP 7451673727, Regon 510898505, 9) Środowiskowy Dom Samopomocy, 12 - 114 Rozogi, Orzeszki 3, NIP 7451822222, Regon 280455090, 10) Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi, 12 - 114 Rozogi, ul Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP 7451847618, Regon 366025338, 11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 12 - 114 Rozogi, ul Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP 7581092791, Regon 558443384, 12) Gminna Biblioteka Publiczna, 12 - 114 Rozogi, Plac Jana Pawła II 1, NIP 7451730336, Regon 550443438. 13) Jednostek OSP Gminy Rozogi. 3. Miejsca ubezpieczenia Teren Gminy Rozogi, wszystkie miejsca prowadzenia działalności i posiadania mienia (obecne i przyszłe); dla sprzętu elektronicznego przenośnego teren Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami; dla wartości pieniężnych podczas transportu teren Rzeczypospolitej Polskiej

II.5) Główny kod CPV

66510000-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV66515000-366515100-466515200-566515400-766516000-066516100-166514110-066516400-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na zasadach określonych w art 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy prawo zamówień publicznych, które zostaną udzielone na warunkach tożsamych dla zamówienia podstawowego. Wartość przedmiotowego zamówienia jest oszacowana z uwzględnieniem powtórzenia podobnych usług, zgodnie z art 32 ust. 3 Ustawy. Zakres usług, o których mowa powyżej obejmuje: 1. Wzrost wartości ubezpieczanego mienia m.in.: - w przypadku ujawnienia się, bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, które nie zostało przewidziane w SIWZ, - w razie dokonania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wyliczenie wartości odtworzeniowej mienia, - w przypadku zmiany ilości osób w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - w przypadku nowo nabywanego mienia, - podwyższenie lub uzupełnienie limitów, sum ubezpieczenia/gwarancyjnych oraz limitów wskazanych w klauzulach w warunkach dodatkowych, - w przypadku zmiany ilości posiadanych pojazdów 2. Zmianę ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpieczenia dodatkowego zakresu w ramach podstawowych ubezpieczeń, 3. Zmianę wysokości franszyz i udziałów własnych, 4. Przedłużenie okresu ubezpieczenia związane z wyrównaniem okresów ubezpieczenia, 5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wynikające z innej przyczyny niż wyżej wymienione na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie przy powtórzeniu podobnych usług do zastosowania: - stawek/składek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz nie będzie stosował stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę, - zakresu co najmniej tożsamego z zakresem określonym w zamówieniu podstawowym w odniesieniu do poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych, - Wykonawca przy kalkulacji składki uwzględni okres rzeczywiście udzielanej ochrony według systemu pro rata temporis za każdy dzień

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

nie dotyczy

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art art 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r poz. 1844), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku (załącznik B do SIWZ).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku (załącznik B do SIWZ).

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art art 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r poz. 1844), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28.08.1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty (załącznik A do SIWZ).

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-03-01

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania

nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 2 - 6 ustawy a także w następujących przypadkach 1)zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - na wniosek ubezpieczającego przed upływem terminu płatności składki lub raty składki, 2)zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany wysokości sumy ubezpieczenia - proporcjonalnie do zmiany sumy ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała , 3)zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności - proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała. 4)zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe objęte niniejszym postępowaniem podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku - składka ulegnie podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 5)korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 6)zmiany związane z włączeniem do ochrony ubezpieczeniowej jednostek powstałych lub przekształconych w trakcie obowiązywania umowy bądź wyłączeniem jednostek zlikwidowanych, 7)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-20

godzina

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty wraz z oświadczeniami muszą być sporządzone w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rozogi w okresie od 01.03.2018 do 28.02.2021

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Rozogi codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.