Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanó

Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanów

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516862-N-2018 z dnia 2018-02-13 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest w ramach operacji "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanów", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów

Regon 54449600000

ulica Trojanów

Numer domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy 08455

Miejscowość Trojanów

Województwo mazowieckie

Państwo Polska

Numer telefonu 0-25 6827120 w. 34

e-mail drogi@trojanow.pl

Fax 0-25 6827195

Adres strony internetowej (URL) www.trojanow.pl

Adres profilu nabywcy Nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Nie dotyczy

Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.trojanow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.trojanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Forma pisemna

Adres

Urząd Gminy w Trojanowie Trojanów 57A, 08-455 Trojanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanów

Numer referencyjny

ZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

I.Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu - część I zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków oraz budowa na jej terenie nowej mechaniczno-biologicznej linii technologicznej oczyszczania ścieków w technologii złoża zraszanego wraz z instalacjami miedzy obiektowymi (kanały technologiczne) oraz modernizacja istniejących wylotów do środowiska i odbiorników ścieków oczyszczonych (istniejące baseny infiltracyjne) na działce 1674/4 w miejscowości Podebłocie. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1) Roboty ziemne dotyczące kolektorów zrzutowych ścieków oczyszczonych 2) Roboty montażowe 3) Wymiana powierzchniowej warstwy śr 25 cm. kruszywa w basenach infiltracyjnych 4) Przyłącze elektryczne 5) Roboty ziemne dotyczące oczyszczalni ścieków - instalacje i obiekty technologiczne 6) Fundamenty, podłoża pod urządzenia technologiczne 7) Urządzenia technologiczne - dostawy i montaż wyposażenia technologicznego 8) Instalacje międzyobiektowe linia oczyszczania ścieków 9) Instalacje międzyobiektowe linia recylkulacji osadu 10) Kanalizacja ścieków surowych - zasilanie nowych obiektów oczyszczalni ścieków 11) Rozruch, Szkolenia, analizy 12) Oświetlenie zewnętrzne 13) Nawierzchnie utwardzone 14) Zieleń i prace porządkowe 2.W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona również: a)Przeprowadzi bezpłatne serwisowanie instalacji w okresie gwarancyjnym. Wymagane jest wykonanie minimum jednego serwisu w roku. Serwis należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta przez profesjonalne autoryzowane przez producenta oczyszczalni ekipy serwisowe, b)W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia corocznie informacji o przeprowadzonych serwisach gwarancyjnych z potwierdzeniem wykonania serwisu przez użytkownika. c)Po zakończeniu zadnia, oferent zobowiązany jest do rozruchu technicznego i technologicznego oraz przedstawienia badania jakości oczyszczonych ścieków (potwierdzających zachowanie parametrów oczyszczania), wykonane przez podmiot posiadający akredytację dla wykonywania tych badań. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, ze ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego; d)Ponadto dla każdego z elementów obiektu należy sporządzić dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy montażu oczyszczalni ścieków, oraz po zakończeniu wszystkich prac przedłożyć ją zamawiającemu na nośniku elektronicznym. II. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów - część II zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa 39 szt przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN EN 12566-3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie oczyszczalni ścieków w następujących wariantach: a)Oczyszczalnie typ A, 1-4 RLM - 22 szt. 1)Roboty ziemne 2)Roboty instalacyjne 3)Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe 4)Układy rozsączające 5)Roboty elektryczne 6)Badania i rozruch b)Oczyszczalnie typ B, 5-6 RLM - 14 szt. 1)Roboty ziemne 2)Roboty instalacyjne 3)Układy rozsączające 4)Roboty elektryczne 5)Badania i rozruch c)Oczyszczalnie typ C, 7-8 RLM - 2 szt. 1)Roboty ziemne 2)Roboty instalacyjne 3)Układy rozsączające 4)Roboty elektryczne 5)Badania i rozruch d)Oczyszczalnie typ D, 9- 10 RLM - 1 szt. 1)Roboty ziemne 2)Roboty instalacyjne 3)Układy rozsączające 4)Roboty elektryczne 5)Badania i rozruch 2.W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona również: a)Przeprowadzi bezpłatne serwisowanie instalacji w okresie gwarancyjnym. Wymagane jest wykonanie minimum jednego serwisu w roku. Serwis należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta przez profesjonalne autoryzowane przez producenta oczyszczalni ekipy serwisowe. b)Przed odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia indywidualnych szkoleń użytkowników wszystkich oczyszczalni wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i konserwacji POŚ z potwierdzeniem odbioru przez użytkownika. Instrukcja obsługi i konserwacji POŚ powinna być na tyle szczegółowa, by poszczególni użytkownicy mogli prawidłowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa eksploatować POŚ, konserwować jej elementy i regulować prace urządzeń. e)Po zakończeniu zadnia, oferent zobowiązany jest do rozruchu technicznego i technologicznego oczyszczalni. f)Oferent po zakończeniu zadania zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie od każdego z odbiorców w zakresie prawidłowego funkcjonowania wykonanych oczyszczalni, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu budowy (wywóz gruntu, niwelacja i uporządkowanie terenu) i przedstawić je Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego zadania. g)W celu udokumentowania realizacji poszczególnych etapów prowadzonych robót, oferent winien prowadzić dziennik robót. Dziennik robót powinien być uzupełniany na bieżąco zgodnie z postępem robót i weryfikowany wpisami przez inspektora nadzoru. Ponadto dla każdego z obiektów należy sporządzić dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy montażu oczyszczalni ścieków, oraz po zakończeniu wszystkich prac przedłożyć ją zamawiającemu na nośniku elektronicznym. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiar robót. IV.W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 1.W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń. 2.Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 1)Wymagania równoważności dla części I zamówienia: W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych, należy zachować następujące istotne parametry techniczne; a)Technologia oczyszczania ścieków w oparciu o złoże zraszane niskoobciążone, b)Zastosowanie 2-stopniowego układu oczyszczania biologicznego na złożach oraz końcowego osadnika wtórnego (wspólnego dla obydwu ciągów oczyszczania); c)Zachowanie parametrów technicznych osadnika wstępnego (w tym konstrukcji, objętości przepływowej, osadowej, wytrzymałości na naziom) - zgodnie z zapisami projektu budowlanego; d)Zachowanie łącznej objętości materiału zastosowanych złóż (ZB1 i ZB2) oraz łącznej powierzchni czynnej materiału złoża - nie mniejszych niż wykazane w projekcie budowlanym; e)Dopuszczalne obciążenie hydrauliczne zastosowanych złóż ? 4,2m3 /h (ZB1 i ZB2); f)Zachowanie parametrów technicznych komory sedymentacyjnej (końcowego osadnika wtórnego) zgodnie z zapisami projektu budowlanego; g)Deklarowane właściwości użytkowe producenta w zakresie skuteczności oczyszczania cieków (gwarantujące zapewnienie wymaganego stopnia oczyszczenia cieków) ?BZT5 ?96,25% h)Średnie zużycie energii przez urządzenia oczyszczające ścieki ?25kWh/d. Urządzenia równoważne powinny spełniać obowiązujące wymagania prawne dla stosowania wyrobów budowlanych - w odniesieniu do małych, prefabrykowanych oczyszczalni cieków przeznaczonych dla obliczeniowej liczby mieszkańców ponad 50 (polska lub europejska aprobata techniczna lub ocena techniczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011.). Deklaracja właściwości użytkowych zastosowanych prefabrykowanych urządzeń ciągu technologicznego oczyszczalni cieków sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z 9.03.2011R) powinna potwierdzać uzyskanie efektu ekologicznego zastosowanych wyrobów - zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Nie dopuszcza się sporządzania deklaracji w oparciu o normę 12566-3, która obowiązuje wyłącznie oczyszczalnie dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50. Zastosowanie urządzeń równoważnych nie może naruszyć warunków zasilania i bezpieczeństwa energetycznego całego obiektu oczyszczalni określonych w projekcie. Rozdzielnica sterująca oczyszczalni powinna spełniać standardy materiałowe opisane w dokumentacji projektowej (w tym w zakresie umożliwienia pośredniego pomiaru przepływu ścieków) oraz posiadać dodatkową funkcjonalność umożliwiającą zasilenie systemu oświetlenia zewnętrznego . V. Zgodnie z art 29 ust. 3a ustawy pzp: 1)Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane bezpośrednio z: .posadowieniem urządzeń technologicznych, oraz roboty dotyczące montażu studzienek kanalizacyjnych i studni rewizyjnych - część I .montażem zbiornika oczyszczalni, drenażu oraz studni- część II przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy 2)Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia. 3)Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności. 5)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia; a)oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak; data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6)Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w pkt. 1) wykonujących przedmiot zamówienia, w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 7)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w pkt.1). Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 5 letniego okresu gwarancji oraz min. 5 letnich okresów rękojmi. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne będzie podlegać wydłużeniu zgodnie z oferowanym okresem gwarancji.

II.5) Główny kod CPV

45232421-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45232421-945231300-845310000-345232000-245111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zwiększenie zakresu ww. prac może dotyczyć robót z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie wykonania dodatkowych robót według powyższych zapisów. W/w roboty zostaną udzielone w ramach odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-12-10

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie: Wymagania dla części I: a)doświadczenia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu oczyszczalni ścieków o przepustowości, co najmniej 14 m3/d i wartości min. 400 000,00 zł brutto. Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość robót w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego). b)kwalifikacji zawodowych Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe: .co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. .co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. .co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. z 2014 r poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r., poz. 65). Wymagania dla części II: a)doświadczenia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, w ilości minimum po 30 szt wybudowanych oczyszczalni ścieków w jednym zadaniu inwestycyjnym. Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość robót w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego). b)kwalifikacji zawodowych Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe: .co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. .co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. z 2014 r poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r., poz. 65).

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1. 1), składa: a)Dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczniea z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 )ustawy Pzp, zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego zalącznik do (SIWZ), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złozyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądż informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłocenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w pkt 1. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy, zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.1)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: a)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. b)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są: a) referencje, b)inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)W zakresie części I zamówienia: a)Polska lub europejska aprobata techniczna lub ocena techniczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r potwierdzająca, że urządzenia spełniają obowiązujące wymagania prawne dla stosowania wyrobów budowlanych - w odniesieniu do małych, prefabrykowanych oczyszczalni cieków przeznaczonych dla obliczeniowej liczby mieszkańców ponad 50; b)Deklaracja właściwości użytkowych zastosowanych prefabrykowanych urządzeń ciągu technologicznego oczyszczalni cieków sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z 9.03.2011r) potwierdzająca uzyskanie efektu ekologicznego zastosowanych wyrobów - zgodnie z wymaganiami. 2)W zakresie części II zamówienia: a)Deklarację Właściwości Użytkowych dla zaoferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566 -3+A2:2013, dotycząca kompletnej oczyszczalni ścieków, wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 i uwzględniająca rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 zmieniające załącznik Ili do ww. rozporządzenia w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych; b)Kompletny (pełny) raport z badań przydomowej oczyszczalni ścieków na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wykonany przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską; c)Raport z badania wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem "A" normy PN EN 12566-3, a w szczególności tablicą "1" przedmiotowej normy, d)Raport z badania skuteczności oczyszczania dla parametrów BZT5, ChZT i zawiesina wykonanego przez laboratorium notyfikowane, zgodnie z załącznikiem normy PN EN 12566-3+A2 :2013, e)Raport z badania wytrzymałości konstrukcyjnej (największa oczyszczalnia a nie pojedynczy zbiornik), wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem C normy PN EN 12566-3+A2:2013 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia, f)Raport z badania trwałości materiału, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z rozdziałem 6.5 Normy PN EN 12566-3+A2:2013 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, zgodnym z normą PN-EN 12566-3, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej; g)Raport z badania odporności na ogień, wykonany zgodnie z rozdziałem 6.6 normy PN EN 12566-3+A2:2013; h)Raport w zakresie uwalniania substancji niebezpiecznych zgodnie z rozdziałem 6.8 normy PN EN 12566-3; i)Rysunki, karty katalogowe, opisy proponowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków; j)DTR oferowanych oczyszczalni wraz z opisem oraz instrukcją montażu POŚ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)oferta przetargowa - Załącznik Nr 1 do SIWZ, oraz kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej; 2)zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, 3)w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4)w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty określające: 1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4)czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu. 2.Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi Część I 7 000,00 zł Część II 10 000,00 zł 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 1)pieniądzu na konto Zamawiającego 74 9210 0008 0052 3121 2000 0300 w Garwolinie, oddział w Trojanowie z dopiskiem na przelewie "Wadium do przetargu nr ZP.271.1.2018 - "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanów - część ..... 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r poz. 1804 oraz z 2015 r poz. 978 i 1240). 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Oferty wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniosą wadium w sposób nieprawidłowy, podlegają odrzuceniu. 6.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art 85 ustawy Pzp. 7.W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania

Nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu wykonania umowy, 2) zmiany na stanowisku kierownika budowy, 3) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć niezwłocznie nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego konieczność zmiany umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1) zmiana obowiązujących przepisów, 2) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego na terenie budowy, 3) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej określonej w § 1 umowy warunków terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych w tym nowo wybudowanych obiektów budowlanych, 5) siła wyższa, 6) w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy. Wykonawca na okoliczność przerwania prac z w/w powodu dokonywał będzie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy dostarczonym przez Zamawiającego. Wpis winien określać rodzaj i zakres przerwanych robót, okres, na jaki prace zostały przerwane oraz opis warunków pogodowych. Wpis winien być dokonany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin końcowy realizacji przedmiotu zamówienia ulega wówczas wydłużeniu o liczbę dni niezbędną do wykonania robót budowlanych zgodnie z technologią. 7) o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 5. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli taka zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie realizacji zadania lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji zadania. 7. Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będą zawierały wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie robót, albo, jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska inspektora nadzoru będzie uprawniony do modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, w taki sposób, aby był zrealizowany cel umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów. 8. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na innych działkach niż zostały wskazane w dokumentacji (w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z wykonania oczyszczalni). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się oszacować koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla nowej lokalizacji kosztorysem ofertowym, jednocześnie uwzględniając nowe koszty w całkowitej wartości zamówienia. 9. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-03-02

godzina

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Trojanów codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.