Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynk

Miasto Dęblin

Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły Podstawowej nr 2, Urzędu Miasta oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515906-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Miasto Dęblin

Regon 43101941900000

ulica ul Rynek

Numer domu 12

Numer mieszkania

Kod pocztowy 08530

Miejscowość Dęblin

Województwo lubelskie

Państwo Polska

Numer telefonu 081 883-00-01

e-mail poczta@um.deblin.pl

Fax 081 880-19-11

Adres strony internetowej (URL) www.deblin.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

bip.um.deblin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

bip.um.deblin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres

Urząd Miasta Dęblin, ul Rynek 12, 08 - 530 Dęblin, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły Podstawowej nr 2, Urzędu Miasta oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I"

Numer referencyjny

RMI.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pb oraz wymagań Zamawiającego, dla zadań polegających na termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły Podstawowej nr 2, Urzędu Miasta oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I". Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje: Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w tym: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, c) docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową, d) docieplenie dachu i stropodachów, e) wykonanie opaski wokół budynku, f) wymianę krat okiennych i drzwiowych, g) remont kominów i czapek kominowych, h) montaż poręczy i balustrad przy schodach zewnętrznych, i) wymianę rynien i rur spustowych, j) wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, k) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, l) montaż nawietrzaków higrosterowanych, m) remont schodów zewnętrznych, n) remont koszy podokiennych, o) remont murków, p) remont elementów stalowych, q) montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami, r) montaż klimatyzacji, s) wymianę oświetlenia na energooszczędne, t) przebudowę instalacji odgromowej, u) budowę instalacji fotowoltaicznej, v) budowę instalacji solarnej, w) przebudowę instalacji c.o. i c.w.u., x) przebudowę węzła cieplnego, y) dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych całych powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną. Planowany okres realizacji kwiecień 2018 r - sierpień 2019 r. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót budowlanych, określona na bazie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 4 735 618,87 zł brutto. Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2, w tym: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, c) docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową, d) docieplenie stropodachu, e) wykonanie opaski wokół budynku, f) wymianę krat okiennych i drzwiowych, g) remont kominów i czapek kominowych, h) montaż poręczy i balustrad przy schodach zewnętrznych, i) wymianę rynien i rur spustowych, j) wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, k) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, l) montaż nawietrzaków higrosterowanych, m) remont schodów zewnętrznych, n) remont koszy podokiennych, o) montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami, p) montaż klimatyzacji, q) wymianę oświetlenia na energooszczędne, r) przebudowę instalacji odgromowej, s) budowę instalacji fotowoltaicznej, t) budowę instalacji solarnej, u) przebudowę instalacji c.o., v) dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych całych powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną. Planowany okres realizacji kwiecień 2018 r - grudzień 2018 r. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót budowlanych, określona na bazie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 2 134 328,04 zł brutto. Zadanie 3 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, c) docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową, d) docieplenie stropodachu, e) wykonanie opaski wokół budynku, f) wymiana krat okiennych i drzwiowych, g) remont kominów i czapek kominowych, h) montaż poręczy i balustrad przy schodach zewnętrznych, i) wymianę rynien i rur spustowych, j) wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, k) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, l) montaż nawietrzaków higrosterowanych, m) remont elementów stalowych, n) remont murków zewnętrznych, o) remont schodów zewnętrznych, p) remont koszy podokiennych, q) usunięcie gzymsów, r) remont zadaszenia nad wejściem, s) montaż klimatyzacji, t) wymianę oświetlenia na energooszczędne, u) przebudowę instalacji odgromowej, v) budowę instalacji fotowoltaicznej, w) budowę instalacji solarnej, x) przebudowę instalacji c.o., y) dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych całych powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną. Planowany okres realizacji kwiecień 2019 r - sierpień 2020 r. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót budowlanych, określona na bazie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 3 134 757,88 zł brutto. Zadanie 4 Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w tym: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji, c) docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową, d) docieplenie stropodachu, e) wykonanie opaski wokół budynku, f) wymianę krat okiennych, g) remont kominów i czapek kominowych, h) montaż poręczy i balustrad przy schodach zewnętrznych i pochylni, i) wymianę rynien i rur spustowych, j) wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, k) wymianę stolarki okiennej, l) montaż nawietrzaków higrosterowanych, m) remont elementów stalowych, n) remont murków zewnętrznych, o) remont schodów zewnętrznych, p) usunięcie gzymsów, q) remont płyt zadaszenia nad wejściem, r) montaż klimatyzacji, s) wymianę oświetlenia na energooszczędne, t) przebudowę instalacji odgromowej, u) budowę instalacji fotowoltaicznej, v) budowę instalacji solarnej, w) przebudowę instalacji c.o., x) dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych całych powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną. Planowany okres realizacji kwiecień 2019 r - sierpień 2020 r. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót budowlanych, określona na bazie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 2 246 868,65 zł brutto. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

71247000-1

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV71520000-971521000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej - jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej lub sprawowaniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego przy realizacji zakończonego zadania polegającego na termomodernizacji lub budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o wartości minimalnej 1 000 000,00 zł brutto, b) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy Pb lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy PB oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65), oraz doświadczenie przy nadzorowaniu inwestycji (pełnienie funkcji inspektora nadzoru) w ciągu ostatnich pięciu lat przy co najmniej jednym zakończonym zadaniu polegającym na termomodernizacji lub budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o wartości minimalnej 500 000,00 zł brutto, - Inspektor nadzoru branży elektrycznej: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy Pb lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz.65), - Inspektor nadzoru branży sanitarnej: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy Pb lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz.65), UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wskazania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. Personel Wykonawcy musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub Wykonawca zapewni tłumacza/y dla zapewnienia właściwej komunikacji.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wg. załącznika nr 5 do SIWZ). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - (wg. załącznika nr 7 do SIWZ - "Wykaz wykonanych usług"), 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. załącznika nr 8 do SIWZ - "Wykaz osób"),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-08-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany personelu nadzorującego budowę w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji, - nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy, - rezygnacji osoby z obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego, c) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany personelu nadzorującego budowę jeśli uzna, że nie spełni on w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy, d) w przypadku zmiany określonej w pkt. b) i c) nowa osoba będzie posiadała uprawnienia, a w przypadku zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej również i doświadczenie w nie mniejszym zakresie niż osoba wskazana w ofercie, e) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu powierzonych robót, jak również zmianę Podwykonawcy, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wybranego Podwykonawcy. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu zakończenia nadzorowanych robót. 3) Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia spowodowanego wymienionymi w pkt. 2 okolicznościami. 4) Zamawiający stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 Umowy w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 847 ze zm.), c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany określone w pkt. 4) lit. a), b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. d) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 4) lit. a) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, z zastrzeżeniem, że cena netto pozostaje bez zmian. e) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 4) lit. b) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. f) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 4) lit. c) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 4) lit. c) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 4) lit. c), przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących umowę. g) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt. 4) lit. a), b) i c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. h) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 4) lit a), b) i c) na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. i) Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność wniosku o którym mowa w pkt. 4 lit. e) i f), w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio: - pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; - pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6) Zmiany postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 7) Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest podpisanie sporządzonego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Dęblin codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.