Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Usługa kompleksowego żywienia pacjentów szpitala Specjalis

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Usługa kompleksowego żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 502203-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Regon: 00029075900000

ulica: ul. Niepodległości

Numer domu: 44-48

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 75-252

Miejscowość: Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 94 3406542

e-mail: przetargi@szgichp.med.pl

Fax: 94 3423339

Adres strony internetowej (URL): www.szgichp.med.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.szgichp.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca,

Adres:

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Niepodległości 44, 75 - 252 Koszalin.(sekretariat, wejście C, piętro I, pokój 101)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa kompleksowego żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Numer referencyjny:

PN 1/2020 r.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest "Świadczenie usługi kompleksowego żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie". 2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą. Obejmować będzie przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z liczby hospitalizowanych pacjentów Zamawiającego, z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego wraz z zaleceniami dietetycznymi Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie przez 7 dni w tygodniu. 3) Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia kuchni z zapleczem i wyposażeniem wraz z niezbędnymi mediami potrzebnymi do realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrębnej umowy, zgodnie z Uchwałą Nr ... Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia ..... 4) Zaproponowana w ofercie stawka czynszu za 1m2 najmu pomieszczeń nie może być mniejsza niż 14 zł netto + Vat 2. Wymagania dotyczące posiłków. 1) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z aktami wykonawczymi. 2) Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, obiad i kolacja) z tzw. diety normalnej oraz innej diety musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw lub owoców. Wartość kaloryczna posiłków ogółem powinna się mieścić w granicach 2300 - 2400 kcal, w tym białko ogółem 80 g., (białko zwierzęce 45 g., tłuszcze 80 g., węglowodany 325 g.). Wartość kaloryczna poszczególnych posiłków winna mieścić się w następujących przedziałach: Śniadanie: 690 - 805 kcal, co stanowi 30-35 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. Zupa mleczna (min. 5 razy w tygodniu), herbata czarna/owocowa/ziołowa, kawa zbożowa z mlekiem, kakao, pieczywo mieszane, pokrojone (graham, żytnie, pszenne), dodatek tłuszczowy - masło, dodatek do pieczywa - dodatek nabiałowy lub dodatek z białka zwierzęcego (chude wędliny, jaja, sery twarogowe, topione i podpuszczkowe, pasty), dodatek warzywny lub owocowy (świeży lub przetworzony, ale nie konserwowy). II śniadanie - w przypadku diety cukrzycowej - pięcioposiłkowej: np. kanapka z wędliną o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt naturalny, kefir, maślanka, kisiel bez cukru, budyń bez cukru, kasza manna bez cukru, suchary bez cukru, owoce o niskiej zawartości cukru. Obiad: 805 - 920 kcal, co stanowi 35 - 40 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. Obiad dwu daniowy tj. zupa i drugie danie z uwzględnieniem składnika węglowodanowego (np.: ziemniaki, makaron, kasze, ryż, kopytka, kluski itp.), składnika białkowego, składnika warzywnego (surowego lub po obróbce termicznej), napój/kompot. Drugie dania cztery razy w tygodniu winny zawierać porcje mięsa, w tym trzy porcje mięsa w postaci nie zmielonej, jeden raz w tygodniu zawierać będą porcję ryby oraz dwa razy w tygodniu danie bezmięsne. Kolacja: 575 - 690 kcal, co stanowi 25 - 30 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. Herbata czarna/owocowa/ziołowa, pieczywo mieszane, pokrojone (graham, żytnie, pszenne), dodatek tłuszczowy - masło, dodatek do pieczywa - dodatek nabiałowy lub dodatek z białka zwierzęcego (chude wędliny, jaja, sery twarogowe, topione i podpuszczkowe, pasty), dodatek warzywny lub owocowy (świeży lub po obróbce termicznej), lub potrawa z białka roślinnego z dodatkiem węglowodanowym (sałatki) lub potrawa warzywna lub mięsno-warzywna z dodatkiem węglowodanowym (sałatki). II kolacja w przypadku diety cukrzycowej pięcioposiłkowej: np. kanapka z wędliną o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt naturalny, kefir, maślanka, kisiel bez cukru, budyń bez cukru, kasza manna bez cukru, suchary bez cukru, wafle ryżowe, owoce o niskiej zawartości cukru. 3) Wykonawca dostarczać będzie także napoje zimne dla pacjentów wg. potrzeb ( herbata czarna / zielona / owocowa/ kawa czarna/ kompot / napój i inne). 4) Wykonawca dostarczy posiłki w sposób gwarantujący zachowanie temperatury właściwej dla podania posiłku pacjentowi tj. w temp. zupy 75 0C, II danie min. 65 0C, surówki 4 0C - 8°C, wędliny/nabiał/wyroby garmażeryjne do 4°C. 5) Przybliżone wymagane ilości gramowe podstawowych produktów w poszczególnych racjach pokarmowych (śniadania, obiady, kolacje): L.p Nazwa grupy i rodzaj produktu Zastosowanie Ilość w gramach 1 Produkty zbożowe Pieczywo różne Śniadania/kolacje 150-200 Makaron/ryż /kasza Samodzielne danie 350 Dodatek do II dania 200 Kluski/pyzy/pierogi/naleśniki/ krokiety Samodzielne danie 350 2 Warzywa, owoce Ziemniaki Dodatek do II dania 200 Inne warzywa: surówki/duszone Dodatek do II dania Dodatek do śniadań/kolacji 200 100 - 120 Sałatki typu jarzynowa/ryżowa/grecka itp. Dodatek do śniadań/kolacji 180 Owoce Dodatek 150 Rośliny strączkowe Samodzielne danie 350 3 Mleko i produkty mleczne Mleko Zupa mleczna 200 - 250 Sery/twarogi Dodatek do śniadań/kolacji 80 4 Mięso, wędliny Mięso/drób z kością 150 Kotlety/ bitki/gulasz 120 Pieczeń 120 Wątróbka dr./ wprz. II danie 150 Wędliny grube Dodatek do śniadań/kolacji 60 Kiełb. cienkie/ parówki/serdelki Dodatek do śniadań/kolacji 80 Pasztet/pasty Dodatek do śniadań/kolacji 80 5 Ryby Śledź Ryba po grecku/śledź w śmietanie/w oleju Gotowane/smażone/duszone II danie Dodatek do śniadań/kolacji 150 120 120 Galaretki z drobiu/z mięsa wieprz./ z ryby Dodatek do śniadań/kolacji 150 6 Jaja Dodatek 1 - 2 szt. 7 Tłuszcze Masło 82 % zawartości tłuszczu Dodatek do niadań/kolacji 10 - 15 8 Cukier i słodycze Dżem niskosłodzony/ marmolada miód naturalny Dodatek do śniadań/kolacji min. 50 6) Posiłki muszą być podawane w sposób apetyczny i estetyczny, w stabilnych naczyniach zmywalnych. Wymaga się ich urozmaicenia i atrakcyjności pod względem smakowym, odpowiednio zestawione pod względem kolorystycznym. Różnorodne pod względem konsystencji, odpowiednio skomponowane pod względem składu i wartości odżywczej. Posiłki nie mogą powtórzyć się w ciągu tego samego tygodnia. Dżem niskosłodzony/marmolada/miód nat. w opakowaniach jednostkowych/jednorazowych. Pieczywo, masło, wędliny, sery itp. powinny być poporcjowane. Dodatki płynne (kefiry, jogurty) muszą być dostarczone w pojemnikach nie wymagających porcjowania w oddziałach. 7) Zakupy surowców Wykonawca realizował będzie w punktach, które zapewniają ich wysoką jakość, bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i innych. Zupy i inne potrawy przygotowywane będą na bazie produktów naturalnych, bez użycia półproduktów lub gotowych produktów mrożonych ( np. zup w proszku, gotowych pulpetów, sosów instant). Potrawy nie mogą zawierać przypraw z glutaminianem sodu (np. kostki rosołowe itp.), wzmacniaczy smaku (typu jarzynka). 8) Propozycję jadłospisu na okres 14 dni z uwzględnieniem diet Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającego z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni roboczych w godz. 8-14 . 9) W przypadku nie zatwierdzenia jadłospisu, Wykonawca jest zobowiązany do jego poprawienia (z uwzględnieniem zaproponowanych uwag) w ciągu 1 dnia. 10) Jadłospis niezatwierdzony przez Zamawiającego nie może być realizowany. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany jadłospisu bez podania powodu. 11) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o zmianach w zaplanowanym jadłospisie, w przypadkach których Wykonawca wcześniej nie mógł przewidzieć. Zmiany te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 12) Wykonawca przy sporządzaniu jadłospisów winien uwzględnić sezonowość dostępnych na rynku świeżych produktów, szczególnie warzyw i owoców oraz różnorodny dobór technik kulinarnych (gotowanie w wodzie lub na parze, duszenie, pieczenie w folii). 13) W sporządzonych jadłospisach oprócz rozbicia na poszczególne diety z określeniem gramatury i kaloryczności dla wszystkich produktów i potraw (z całodziennym podsumowaniem) podana ma być informacja o składnikach powodujących alergię lub reakcję nietolerancji występujących w każdym produkcie i potrawie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. W dietach dla pacjentów żywionych drogą dojelitową(sonda żołądkowa, gastrostomia) /mix należy w jadłospisie podać wyliczoną ilość białka, tłuszczu, węglowodanów i kalorii. 14) Po zaakceptowaniu jadłospisu przez Zamawiającego Wykonawca dzień przed jego obowiązywaniem dostarczy 3 egz. jadłospisu (podpisane przez dietetyka) - na każdy z Oddziałów Szpitala, 15) W przypadku dni świątecznych (np. Wigilia, Wielkanoc) należy uwzględnić potrawy tradycyjne (np. barszcz, pierogi, ryba), w tym wyroby cukiernicze (jabłecznik, sernik, babka, piernik). 3. Organizacja usługi. 1) Wykonawca zapewni ciągłość świadczenia usługi przez cały okres obowiązywania umowy. 2) Ilość łóżek w oddziałach: Oddział I Chorób Płuc i Gruźlicy - szt. 37 Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy - szt. 36 Zakład Opiekuńczo Pielęgnacyjny - szt. 27 Ilość łóżek ogółem: szt. 100 3) Każdy Oddział posiada kuchenkę oddziałową wyposażoną w zmywarkę/wyparzarkę do naczyń i sztućców. 4) Przykładowa średnia ilość posiłków w ciągu miesiąca (z czego około połowa to diety): ŚNIADANIE OBIAD KOLACJA XII 2018 IV 2019 IX 2019 XII 2018 IV 2019 IX 2019 XII 2018 IV 2019 IX 2019 Oddział I 959 719 733 929 701 710 936 710 714 Oddział II 688 643 651 655 624 633 658 621 645 ZPO 589 612 685 589 612 685 589 612 685 Razem 2236 1974 2069 2173 1937 2028 2183 1943 2044 5) Szacunkowa, przeciętna ilość posiłków całodobowych (osobodni) na 1 rok wyniesie 28.800 w tym miesięcznie 2.400. 4. Zamawianie posiłków. Zgłoszenie ilościowe (z podziałem na diety) posiłków dla pacjentów odbywać się będzie telefonicznie każdego dnia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Śniadanie - wydawane będzie po zgłoszeniu do kuchni zmian ilości posiłków przez każdy Oddział do godz. 6.50 lub na podstawie stanu pacjentów z kolacji z dnia wcześniejszego. Obiad - zgłoszenie telefoniczne do kuchni ilości posiłków (z podziałem na diety) przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godziny 10.15. Po wydaniu obiadu nastąpi weryfikacja/korekta ilości posiłków i zmian diet. Kolacja - wydawana będzie na podstawie obiadu lub po zgłoszeniu zmian ilości posiłków przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub przez dany oddział. Pacjentów przyjętych do Szpitala po godz. 14.30 oraz w dni wolne zgłaszać będzie pielęgniarka danego oddziału lub osoba upoważniona przez Zamawiającego. 5. Dostarczanie posiłków. 1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków w godzinach: Śniadanie: 715 do 730 II śniadanie dla diety cukrzycowej 1000- 1030 Obiad: 1215 do 1230 Kolacja: 1600 do 1630 Dodatek nocny dla diety cukrzycowej 1630- 1700 2) Posiłki oraz napoje (zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem) w wyznaczonych godzinach należy przesłać windą kuchenną znajdującą się w kuchni na poszczególne Oddziały. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (ZPO) sam z Kuchni odbiera przygotowane posiłki dla Pacjentów. 3) Naczynia/pojemniki (w tym sztućce, kubki, talerze, garnki, bemary) na Oddział I i Oddział II oraz dla ZPO zabezpiecza Zamawiający. Wykonawca zabezpiecza sprzęt kuchenny, garnki, naczynia i inne pojemniki używane do przygotowania posiłków w Kuchni. 4) Dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta, mycie i wyparzanie naczyń leży w gestii Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania, próbek pokarmowych z każdej przyrządzonej na rzecz Szpitala potrawy, prowadząc stosowne zapisy dokumentujące prawidłowość ich pobierania i przechowywania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. 2007 nr 80 poz. 545). 6) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia codziennie i nieodpłatnie konsumpcji każdego z przygotowanych posiłków w zakresie wszystkich diet dla uprawnionego pracownika Zamawiającego. 7) Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie stołówki szpitalnej/bufetu dla chętnych pracowników, jak i osób niezwiązanych ze szpitalem. Dopuszcza się przygotowywanie posiłków w formie cateringu na zewnątrz, po uprzednim przedstawieniu na piśmie ilości wykonywanych posiłków i uzyskaniu zgody Zamawiającego. Czynności te nie mogą kolidować z wykonywaniem posiłków dla pacjentów szpitala jak również stanowić zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz wiązać się z obniżeniem jakości posiłków.

II.5) Główny kod CPV:

55321000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV55322000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 2 zamówienia -posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności, zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że Wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U z 2015 r., poz. 594 ze zm.); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale IV pkt. 2.1 za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże się min. następującymi osobami; 3.1. dietetyka - co najmniej 1 osoba, posiadająca wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub licencjata na kierunku dietetyka oraz min. 3 lata świadczenia pracy na tożsamym stanowisku, w zakresie świadczenia usługi całodziennego żywienia zbiorowego dla Szpitali lub innych placówek prowadzących działalność dla osób wymagających całodobowej opieki. 3.2. kucharza - co najmniej 2 osoby, posiadająca min. wykształcenie zawodowe oraz min. 3 lata świadczenia pracy na tożsamym stanowisku w zakresie świadczenia usługi całodziennego żywienia zbiorowego dla Szpitali lub innych placówek prowadzących działalność dla osób wymagających całodobowej opieki. 3.3 pomoce kuchenne - co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie zawodowe. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale IV pkt.3 ppkt 3.1,3.2,3.3, za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą łącznie spełnianie wymaganego warunku. Dopuszcza się łączenie potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeśli wykaże się podobnym zamówieniem w wykonywaniu 1 usługi w zakresie żywienia osób hospitalizowanych w zamkniętym systemie lecznictwa o liczbie łóżek objętych zamówieniem nie mniejszej niż 70 min. realizowanych nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy, a wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale IV pkt. 4 za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, to jest: 1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy na temat pozostałych uczestników procedury, w stosunku do których miałby składać przedmiotowe oświadczenie (chyba że nie należy do żadnej grupy kapitałowej).-zał. nr 10 do SIWZ 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt.4 przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że Wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U z 2015 r., poz. 594 ze zm.); 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeśli wykaże się podobnymi zamówieniami w wykonywaniu usług w zakresie żywienia osób hospitalizowanych w zamkniętym systemie lecznictwa o liczbie łóżek objętych zamówieniem nie mniejszej niż 35 realizowanych nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy, a wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. ZAMAWIAJĄCY wymaga ujęcia w wykazie co najmniej dwóch zadań realizowanych na rzecz dwóch różnych zamawiających. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale IV pkt. 4 za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ; 4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.- zał. nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi: Przykładowy dekadowy jadłospis z podziałem na poszczególne diety.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy - Załącznik nr 4 do SIWZ; 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) -wzór zobowiązania stanowi - załącznik nr 7 do SIWZ; 5) Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenie jak w pkt. 2,3) 6) Upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) przed upływem terminu składania ofert wskazanego w rozdziale XIV pkt. 1 SIWZ. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz.359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKO S.A. II Oddział Koszalin 51 1240 3653 1111 0000 4188 1738 z dopiskiem na przelewie .,Usługę kompleksowego żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. " 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia bezpośrednio wpięta do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, przy niezmiennej cenie netto, cena brutto ulegać będzie zmianie odpowiednio do zmiany podatku, przy czym zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku, 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1 pkt. a, będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego Wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. 5. Każda zmiana ceny może nastąpić tylko po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że projekt aneksu przygotowuje Wykonawca. 6. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 7. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niepodległości 44-48 75 - 252 Koszalin, w SEKRETARIACIE - pokój nr 101, wejście "C." Otwarcie nastąpi w dniu 24.01.2020 r., o godzinie 10:15 w świetlicy Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ul. Niepodległości 44-48 (niski parter).

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.