Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 502793-N-2020 z dnia 2020-01-14 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Regon: 14052218700000

ulica: ul. Św. Antoniego

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05-530

Miejscowość: Góra Kalwaria

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 227 273 546

e-mail: zgk@post.pl

Fax: 227 272 332

Adres strony internetowej (URL): www.zgk.gorakalwaria.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zgk.gorakalwaria.pl/kategoria/17

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.zgk.gorakalwaria.pl/kategoria/17

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.zgk.gorakalwaria.pl/kategoria/17

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Do siedziby Zamawiającego (do sekretariatu)

Adres:

Do siedziby Zamawiającego (do sekretariatu) - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. Adres: ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Numer referencyjny:

ZGK/ZP/02/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

7.1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79710000-4 - usługi ochroniarskie 7.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa ochrony budynków i mienia Zamawiającego przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej: 7.2.1. Budynek siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajdującego się pod adresem: ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria; 7.2.2. Budynek Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria należącego do Zamawiającego. 7.2.3. Ochrona Obiektu będzie pełniona na Obiekcie przez co najmniej jednego pracownika ochrony w: a) Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdującego się pod adresem: ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria: od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 7:00, soboty, niedziele i święta całodobowo zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego; b) Budynek Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria należącego do Zamawiającego.: w godzinach od 22:00 do 06:00 przez 7 dni w tygodniu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 7.2.4. Wykonawca poza stałymi godzinami obecności pracownika ochrony na Obiekcie, określonymi w punkcie 7.2.3. powyżej, zobowiązany jest do nieregularnych, co najmniej 5-krotnych przyjazdów w ciągu tygodnia na teren Obiektu w celu sprawdzenia zabezpieczenia Obiektu. 7.3. Zamawiający preferuje, aby pracownicy ochrony świadczący usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Zamawiającego byli zatrudnieni w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 7.4. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości pracowników ochrony, jak i godzin jej pełnienia będą dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia Obiektu działaniem osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia ochrony Obiektu, o której mowa w punkcie 7.2.3. i 7.2.4. powyżej do liczby pracowników ochrony zapewniających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, przez czas trwania zagrożenia. 7.5. Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, w tym obsługi elektronicznych systemów szybkiego uruchamiania patroli interwencyjnych, monitorowania sygnału systemu alarmowego oraz zamontowania na koszt własny w obiektach Zamawiającego w Górze Kalwarii i Moczydłowie elektronicznych systemów szybkiego uruchamiania patroli interwencyjnych. 7.6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian pracowników na pisemne i uzasadnione żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego co do osoby pracownika Wykonawcy. Zmiana jakiegokolwiek pracownika w trakcie realizacji usługi ochron musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie w formie wniosku i wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 7.7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji zmiany pracownika tylko i wyłącznie wtedy, gdy proponowana osoba będzie spełniała kwalifikacje o których mowa w pkt. 7.2. 7.8. Pracownicy ochrony podczas pełnienia czynności ochrony każdorazowo wyposażeni będą w: a) elektroniczny system umożliwiający nawiązanie bezpośredniej łączności z Centrum Alarmowania - Centrum Reagowania/Wsparcia Wykonawcy: b) elektroniczny system obchodów umożliwiający monitorowanie pracy pracownika ochrony fizycznej przez czas pracy oraz sprawdzania wykonywanych obchodów przez Zamawiającego; c) jednolite ubranie służbowe z umieszczonym w sposób widoczny logo Wykonawcy i legitymację ze zdjęciem; d) pałkę wielofunkcyjną; e) kajdanki z kluczykami; f) pilot napędowy; g) radiotelefon; h) telefon komórkowy; i) rejestrator w formie monitoringu do kamer monitoringu z nagrywaniem na minimum 14 dni. 7.9. Środki techniczne wymienione pkt.7.9. powyżej stanowią własność Wykonawcy, a ich utrzymanie w należytym stanie obciąża Wykonawcę. 7.10. Pracownik ochrony przy wykonywaniu czynności ochronnych, w szczególności: a) Reaguje w przypadku powstania zagrożeń; b) Sprawuje nadzór nad właściwym ruchem samochodowym; c) Współpracuje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji; d) Prowadzi systematyczne, nieregularne obchody Obiektu; e) Niezwłocznie powiadomi upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o nagłych zdarzeniach na ochranianym Obiekcie; 7.11. Szef ochrony / koordynator służby zobowiązany jest do udokumentowania kontroli pracowników ochrony co najmniej 2 razy w tygodniu, a kontrola ta powinna być odnotowana w "Książce Dyżurów" (data, godzina, podpis osoby uprawnionej do kontroli). 7.12. Wykonawca dodatkowo zapewni wsparcie Grupy Interwencyjnej składającej się z licencjonowanych pracowników ochrony. Interwencja będzie podejmowana na potwierdzony sygnał alarmowy, a także na każde wezwanie pracowników ochrony. Czas reakcji Grupy Interwencyjnej nie może być dłuższy niż 30 minut od chwili wezwania. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w części dotyczącej wsparcia Grupy Interwencyjnej. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, nazwy firm podwykonawców. Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

79710000-4

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena70,00doświadczenie30,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

166000,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-02-01

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

a) Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014, poz. 1099 ze zm.) b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 20 000 euro (słownie: dwadzieścia tysięcy euro 00/100 b) Zamawiający nie wyznacza innych szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 3a

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) pisemne oświadczenie, że pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać pracę na obiekcie Zamawiającego mają uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony. b) pisemne oświadczenie, że Wykonawca dysponuje szefem ochrony / koordynatorem służby - minimum jednym pracownikiem Wykonawcy uprawnionym do organizowania, kierowania i kontrolowania pracy zespołu pracowników ochrony fizycznej, posiadającym aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. c) Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Zamawiający, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Wykonawca musi wykazać należyte zrealizowanie każdej z usług o wymaganej minimalnej wartości na dzień składania ofert. Wykaz ma potwierdzać realizację: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie wykonywał lub wykonuje co najmniej trzy usługi polegające na ochronie fizycznej osób i mienia, każda trwająca co najmniej 12 miesięcy, o wartości każdej usługi co najmniej 50 000 zł brutto rocznie (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100 groszy), , wraz z załączeniem do wykazu dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Ogłoszenia. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 7). d) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 2. e) Zamawiający nie wyznacza innych szczegółowych warunków dotyczących potencjału technicznego i zawodowego w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 3a

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3a do niniejszej SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Zamawiający, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Wykonawca musi wykazać należyte zrealizowanie każdej z usług o wymaganej minimalnej wartości na dzień składania ofert. Wykaz ma potwierdzać realizację: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie wykonywał lub wykonuje co najmniej trzy usługi polegające na ochronie fizycznej osób i mienia, każda trwająca co najmniej 12 miesięcy, o wartości każdej usługi co najmniej 50 000 zł brutto rocznie (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100 groszy), , wraz z załączeniem do wykazu dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Ogłoszenia. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 7).

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

z jednym wykonawcą

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.