Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Usługa ochrony fizycznej obiektu osób mienia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ: Usługa ochrony fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z obsługą portierni i zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej w roku 2020.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie nr 510281374-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 637104-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. GRABOWIECKA  7, 27-400  OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 262 00 23, e-mail biuro.dps7@home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ostrowiec.naszdps.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Pomoc Społeczna DPS
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa ochrony fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z obsługą portierni i zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej w roku 2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.45.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Domu Pomocy Społecznej, ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z obsługą portierni i zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej w roku 2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79710000-4 – usługi ochroniarskie. 4. Minimalna odsada pracowników przy realizacji zamówienia – 2 umundurowanych pracowników ochrony wpisanych na listę pracowników kwalifikowanych, jedna osoba w godzinach 5:30 – 22:30, druga osoba 7 godzin na dobę, przy czym godziny ustalone będą z Zamawiającym w harmonogramie miesięcznym. 5. Ochrona fizyczna obiektów Zleceniodawcy będzie wykonywana w godzinach 5:30 – 22:30 we wszystkie dni robocze oraz soboty, niedziele i święta, przy czym jedna z osób pełni służbę na portierni, druga patroluje teren obiektu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości jednoczesnego przebywania dwóch pracowników ochrony w portierni. 6. Prowadzony będzie również całodobowy video nadzór obiektów DPS przy ul. Grabowieckiej 7 i ul. Długiej 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej w/w obiektów przed przystąpieniem do złożenia oferty. 8. Wykonawca zaświadcza, że dysponuje zdolnością techniczną oraz systemem do prowadzenia całodobowego video nadzoru. 9. Wykonawca sporządzi instrukcję ochrony, która będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 10. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na konto Wykonawcy na podstawie faktur cząstkowych wystawionych po faktycznym wykonaniu usługi jeden raz w miesiącu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170995.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Biuro Ochrony SPARTAN Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Aleja Jana Pawła II 45
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 170995.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 170995.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 194477.76
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.