Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla r

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

- Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów oraz remont Klinik Instytutu "CZMP" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla Instytutu "CZMP".

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552242-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

Regon: 47161012700000

ulica: ul. Rzgowska

Numer domu: 281

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 93338

Miejscowość: Łódź

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 42 271 17 52; 271 17 53

e-mail: zamowienia@iczmp.edu.pl

Fax: 42 271 17 50

Adres strony internetowej (URL): www.iczmp.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Instytut badawczy.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.iczmp.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Adres:

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki", pawilon "A" (Ginekologiczno-Położniczy), poziom "0", pokój Nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

- Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów oraz remont Klinik Instytutu "CZMP" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla Instytutu "CZMP".

Numer referencyjny:

ZP/45/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów oraz remont Klinik Instytutu "CZMP" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla Instytutu "CZMP". 2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach: Część I: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: .Priorytet IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; .Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych. Część II: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu nr 09.02.00-00-0018/16-00/32/2017/1310 "Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi": .Priorytet IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; .Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. 3. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla każdej z Części w specjalności: .konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; .instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; .instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 4. Szczegółowy Opis Obowiązków Inspektora/Inspektorów Nadzoru w każdej specjalności dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Osoby sprawujące bezpośredni Nadzór Inwestorski w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (dla każdej z części) zobowiązani będą do obecności na terenie budowy w dni robocze: a)branża konstrukcyjno-budowlana - nie mniej niż 2 dni w tygodniu; b)branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - nie mniej niż 2 dni w tygodniu; c)branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - nie mniej niż 2 dni w tygodniu. 6. W odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki osoby sprawujące bezpośredni Nadzór Inwestorski (dla każdej z części) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani są stawić się w siedzibie i w godzinach pracy Zamawiającego w dniu roboczym, w którym nastąpiło wezwanie, pod warunkiem, że wezwanie nastąpi do godziny 11:00. Jeżeli wezwanie nastąpi po wskazanej godzinie Wykonawca musi stawić się w siedzibie Zamawiającego w następnym dniu roboczym.

II.5) Główny kod CPV:

71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena90,00Liczba pobytów Inspektora Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej na budowie w ciągu tygodnia 10,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Usługa będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Wykonawcy robót budowlanych bezusterkowego protokołu odbioru końcowego ostatniej z robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu, po uzyskaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, jeśli decyzja będzie wymagana przepisami prawa oraz dostarczeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji związanej z realizacją inwestycji oraz rozliczenia inwestycji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi. 2. Zamówienie będzie obejmowało okres od dnia podpisania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego maksymalnie: Część I: przez okres 16 miesięcy; Część II: do dnia 31.01.2019 r. Przewidywane terminy mogą ulec zmianie w szczególności w przypadku przesunięcia terminu bezusterkowego odbioru końcowego nadzorowanej inwestycji. Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji inwestycji. Przedłużenie terminu realizacji inwestycji również nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli, wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującą/ymi osobą/osobami, którą/e skieruje do realizacji zamówienia: Dla części I A. Osobą mogącą pełnić funkcję Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: - posiadająca wykształcenie wyższe, - posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do nadzoru robót bez ograniczeń, - posiadająca co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe* po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru w branży budowlanej przy budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej. B. Osobą mogącą pełnić funkcję Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: - posiadająca wykształcenie wyższe, - posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do nadzoru robót bez ograniczeń, - posiadająca co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe* po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej przy budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej. C. Osobą mogącą pełnić funkcję Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: - posiadająca wykształcenie wyższe, - posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do nadzoru robót bez ograniczeń, - posiadająca co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe* po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej przy budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej. Dla części II Osobą mogącą pełnić funkcję Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: - posiadająca wykształcenie wyższe, - posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do nadzoru robót bez ograniczeń, - posiadająca co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe* po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru w branży budowlanej przy budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej. Wyłącznie dla Części I 2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli: Wykaże, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie sprawował nadzór nad co najmniej 1 robotą budowlaną odpowiadającą rodzajowo przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej*(również w systemie zaprojektuj i wybuduj), o wartości robót budowlanych brutto co najmniej 9 000 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów PLN, 00/100) i udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie oraz, że została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca w wykazie osób (Załączniku nr 3 do SIWZ) może wskazać wielokrotnie tę samą osobę, jeżeli posiada ona uprawnienia w więcej niż 1 specjalności wymaganej przez Zamawiającego. 2. Wykaz usługi sprawowania nadzoru wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy usługa została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy ww. zakres usługi będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo usługę, o której mowa powyżej. W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 z Wykonawców winien wykazać wykonanie usługi o której mowa w pkt 2.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie Oświadczenia Wykonawcy. 2. 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1, nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną część lub części zamówienia, na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona jedna oferta. 2.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku postępowania. Obowiązek natychmiastowej aktualizacji oświadczenia, w przypadku zmiany sytuacji Wykonawcy, po złożeniu oferty, leży po stronie Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena90,00Liczba pobytów Inspektora Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej na budowie w ciągu tygodnia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Szczegółowy zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zostały określone we wzorach umów: Wzór Umowy : Załącznik Nr 6 do SIWZ - dotyczy Części I. Wzór Umowy: Załącznik Nr 7 do SIWZ - dotyczy Części II.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-11

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Część II

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Łódź codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.