Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Usługa sprzątania wnętrz oraz terenu zewnętrznego

Prokuratura Regionalna w Białymstoku: Usługa sprzątania wnętrz oraz terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem zieleni w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie nr 510279847-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619554-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Regionalna w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 36385853000000, ul. ul. Włókiennicza  32, 15-464  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 65 27 606, e-mail ksiegowosc@bialystok.pr.gov.pl, faks 85 65 27 609.
Adres strony internetowej (url): www.bialystok.pr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: powszechna jednostka prokuratury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa sprzątania wnętrz oraz terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem zieleni w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RP VI WBA 261.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem zieleni w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90919200-4
 
Dodatkowe kody CPV: 90919100-3, 90911300-9, 90914000-7, 90620000-9, 77300000-3, 77314100-5, 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługa sprzątania wnętrz budynków Prokuratury Regionalnej w Białymstoku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130081.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Domosfera s.c. Robert i Lucyna Kozłowscy
Email wykonawcy: domosfera@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Bitwy Białostockiej 9
Kod pocztowy: 15-102
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 135792.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135792.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Usługa sprzątania terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem zieleni w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37037.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Domosfera s.c. Lucyna i Robert Kozłowscy
Email wykonawcy: domosfera@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Bitwy Białostockiej 9
Kod pocztowy: 15-102
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25920.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25920.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101736.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.