Dzisiaj jest: 27.3.2023, imieniny: Ernesta, Jana, Marka

Usługa utrzymania czystości na terenach lasów komunalnych

Ogłoszenie nr 510279819-N-2019 z dnia 21-12-2019 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług utrzymania czystości na terenach lasów komunalnych Miasta Krakowa w roku 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 137/2019
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621392-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36177709700000, ul. Za Torem  22, 30-542  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zzm.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług utrzymania czystości na terenach lasów komunalnych Miasta Krakowa w roku 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 137/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
137/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1.1 W zakresie zamówienia podstawowego sukcesywne utrzymywanie czystości na terenie lasów komunalnych Miasta Krakowa zarządzanych przez Zamawiającego w okresie od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.03.2020r., a w tym w szczególności opróżnianie co najmniej 273 sztuk koszy na śmieci (średnio 40 l pojemności kosza – 3 rodzaje koszy) oraz sprzątanie terenu o powierzchni co najmniej 46.514 m2, jak i realizacja zleceń interwencyjnych w zakresie opróżniania koszy i powierzchni terenu. W ramach zryczałtowanych wartości umownych i wynagrodzenia miesięcznego podstawowego dla zakresu sukcesywnych usług bezwzględnie wymagane jest sprzątanie wszystkich wskazanych powierzchni w całości i opróżnianie wszystkich koszy, bez względu na stan zanieczyszczenia powierzchni terenów wskazanych w opisie zamówienia oraz zapełnienia kosza, 2 razy w tygodniu (przypadku gdy poniedziałek lub piątek wypadają w dzień świąteczny to wówczas należy posprzątać w najbliższy dzień roboczy następujący po tych dniach, ponadto w przypadku gdy kosz jest zniszczony lub go brak, albo są śmieci w promieniu 3 m od kosza Wykonawca zobowiązany jest również do usunięcia i posprzątania w ramach ryczałtowej wartości jednostkowej), tj. w poniedziałki i piątki do godz. 12:00, z upływem której każdy kosz i miejsce ma być kompletnie i należycie posprzątane. Zakres zamówienie przewiduje również możliwość zlecenia czynności interwencyjnych w zakresie usług opróżniania koszy i sprzątania terenu w okresie realizacji umowy w zakresie zamówienia podstawowego do wysokości 20.000,00 zł. brutto rozliczanych na podstawie bieżących zleceń według zryczałtowanych wartości (stawek) jednostkowych. Utrzymanie czystości obejmuje w szczególności zebranie, załadunek, wywóz i odpowiedzialność za utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich śmieci, nieczystości i odpadów stałych oraz materiałów organicznych i roślinnych znajdujących się w koszach i w promieniu do 5 metrów od nich oraz na całej powierzchni wyznaczonego terenu objętego sprzątaniem. 1.1.2 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji sukcesywne utrzymywanie czystości na terenie lasów komunalnych Miasta Krakowa zarządzanych przez Zamawiającego w okresie od dnia 01.04.2020r. do dnia 20.12.2020r., a w tym w szczególności opróżnianie co najmniej 273 sztuk koszy na śmieci (średnio 40 l pojemności kosza – 3 rodzaje koszy) oraz sprzątanie terenu o powierzchni co najmniej 46.514 m2, jak i realizacja zleceń interwencyjnych w zakresie opróżniania koszy i powierzchni terenu. W ramach zryczałtowanych wartości umownych i wynagrodzenia miesięcznego podstawowego dla zakresu sukcesywnych usług bezwzględnie wymagane jest sprzątanie wszystkich wskazanych powierzchni w całości i opróżnianie wszystkich koszy, bez względu na stan zanieczyszczenia powierzchni terenów wskazanych w opisie zamówienia oraz zapełnienia kosza, 2 razy w tygodniu (przypadku gdy poniedziałek lub piątek wypadają w dzień świąteczny to wówczas należy posprzątać w najbliższy dzień roboczy następujący po tych dniach, ponadto w przypadku gdy kosz jest zniszczony lub go brak, albo są śmieci w promieniu 3 m od kosza Wykonawca zobowiązany jest również do usunięcia i posprzątania w ramach ryczałtowej wartości jednostkowej), tj. w poniedziałki i piątki do godz. 12:00, z upływem której każdy kosz i miejsce ma być kompletnie i należycie posprzątane. Zakres zamówienie przewiduje również możliwość zlecenia czynności interwencyjnych w zakresie usług opróżniania koszy i sprzątania terenu w okresie realizacji umowy w zakresie zamówienia podstawowego do wysokości 80.000,00 zł. brutto rozliczanych na podstawie bieżących zleceń według zryczałtowanych wartości (stawek) jednostkowych. Utrzymanie czystości obejmuje w szczególności zebranie, załadunek, wywóz i odpowiedzialność za utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich śmieci, nieczystości i odpadów stałych oraz materiałów organicznych i roślinnych znajdujących się w koszach i w promieniu do 5 metrów od nich oraz na całej powierzchni wyznaczonego terenu objętego sprzątaniem. LP. Uroczysko Działka obręb, Dzielnica, katastralna Kosze szt. Sprzątanie powierzchniowe m2 1 Las Mogilski 109/2 obr 59, XVIII Nowa Huta 53 2 Łąki Nowohuckie 20/32 obr. 48, XVIII Nawa Huta 20 28491 3 Las Łęgowski 17/2 obr.57, XIV Czyżyny 4 4 Borek Fałęcki (Cmętarz) 1/84 obr.44, IX Łagiewniki Barek Fałęcki 17 8435 5 Borek Fałęcki (Janowskiego) 3/14 obr. 68, IX Łagiewniki Barek Fałęcki 6 4193 6 Skałki Twardowskiego 40/3,67/1 obr.8, 127/1 obr.10, VIII Dębniki 50 1998 7 Wiszówka 407/3 obr.7, VIII Dębniki 11 8 Zaborze 187/8 obr.43, IX Łagiewniki Barek Fałęcki 14 9 Sikornik 535/4obr.11,523 obr.11, VII Zwierzyniec 4 10 Skotniki 87/1 obr.3, VIII Dębniki 5 11 Królówka 67/2obr. 36, VIII Dębniki 3 12 Bonarka 2/13obr.47, 194 obr. 29, XI Podgórze Duchackie, XIII Podgórze 6 397 13 Krzemionki 457/5 obr.12, XIII Podgórze 2 14 Dąbrowa 125/7 obr.75, 155/2,125/24 obr. 75, VIII Dębniki 4 15 Biedzinka 248, obr.74, VIII Dębniki 1 16 Tyniec 127/59, obr.76, 18/3 obr. 79, VIII Dębniki 17 17 Kostrze 73/4 obr. 5, VIII Dębniki 7 18 Kowadza 125/5 obr.75, VIII Dębniki 7 19 Wielkanoc 69/16 obr.75, V III Dębniki 9 20 Górka Pychowicka 93/8, 91/1 obr.6, VIII Dębniki 13 21 Witkowice 197 obr.27, 46 obr.29 IV Prądnik Biały, 11 22 Ścieżka seniora Dol. Prądnika 185 obr. 30, IV Prądnik Biały 1 23 Tonia 810/5, obr. 33, IV Prądnik Biały 3 24 Pawilon Okocimski 6/6 obr.18, VII Zwierzyniec 5 3000 RAZEM 273 46514 1.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SIWZ i umowie w zakresie usług objęta jest prawem opcji, w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w określonej części prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych usług na terenach realizacji umowy objętych dokumentacją postępowania i ofertą Wykonawcy. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji w całości lub określonej jego części od przyznania dodatkowych środków finansowych na ich wykonanie w okresie realizacji zamówienia. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej Wykonawcy o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż do dnia 1 marca 2020r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i niniejszej umowy. 1.3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 15% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług w zakresie powtórzenia realizacji podobnych czynności w zakresie utrzymywanie czystości koszy lub powierzchni terenów zlokalizowanych w lasach miejskich. 1.4 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby prace i czynności związane z oczyszczaniem koszy i terenu oraz porządkowe, załadowcze, jak i obsługujące maszyny lub urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji usług niezbędnej liczby osób dla należytego wykonywania zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia i obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, odpowiednio i zgodnie z zestawieniem tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysem) stanowiącym Załącznik B do SIWZ, w tym z podaniem wartości zamówienia podstawowego i wartości zamówienia objętego prawem opcji. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach oraz przedstawić go zgodnie z zestawieniem tabelarycznym (kosztorysem) stanowiącym Załącznik B do SIWZ. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań,. 5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 90500000-2, 90511000-2, 90511300-5, 77200000-2, 77231000-8, 77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 660000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: KAT DAR Ogród System Dariusz Marcela
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grzechynia 667
Kod pocztowy: 34-220
Miejscowość: Maków Podchalański
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 712812.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 690512.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 712812.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.