Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Usługa utrzymania w zakresie aplikacji iSEPO

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Usługa utrzymania w zakresie aplikacji iSEPO

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552704-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Regon: 1742760400000

ulica: Al. Jerozolimskie

Numer domu: 94

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00807

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 222 204 801

e-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl

Fax: 222 204 899

Adres strony internetowej (URL): www.gitd.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-publiczne/zp-powyzej-30.000-euro

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (papierowej) w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera.

Adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, biuro podawcze (parter budynku)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa utrzymania w zakresie aplikacji iSEPO

Numer referencyjny:

BDG.ZPB.230.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemu iSEPO przez okres 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Słownik: iSEPO - System Elektronicznego Poboru Opłat wspierający działania Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. 1. Działania objęte przedmiotem Umowy mogą być wykonywane w pomieszczeniach użytkowanych w siedzibie Zamawiającego przy: Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie, przy użyciu sprzętu oraz oprogramowania należącego do Zamawiającego, zdalnie z wykorzystaniem komunikacji opartej o dedykowane szyfrowane połączenia VPN umożliwiające zdalny dostęp do Oprogramowania - zgodnie z pkt 2. Aplikacje będą zainstalowane na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze serwerowej. 2. Zamawiający oczekuje wykonywania następujących zadań w zakresie świadczenia usług utrzymania systemu iSEPO. Usługa świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego, w dniach i godzinach pracy urzędu tj. 08:15 - 16:15, gdzie wymagana jest ciągła obecność personelu Wykonawcy (min. 1 jeden specjalista ds. utrzymania, maksymalnie 2 specjalistów ds. utrzymania) w siedzibie Zamawiającego, natomiast w zadeklarowanych przez Wykonawcę w wydłużonym okresie świadczenia usługi iSEPO możliwe jest świadczenie usług przy pomocy dostępu zdalnego. Zgłoszone Incydenty w trakcie trwania umowy będą rejestrowane na platformie zgłoszeniowej Mantis znajdującej się na zasobach Zamawiającego. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

72267000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV72250000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

2

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1) 1 (jedno) zamówienie o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto, polegające na utrzymaniu systemu informatycznego dla co najmniej 150 użytkowników, realizowanych zgodnie z metodyką ITIL v3 a usługi te były świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 miesięcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (utrzymanie systemu informatycznego) Wykonawca może się wykazać również wykonywanymi zamówieniami, o ile zamówienie to wykonuje od co najmniej 2 miesięcy; Te same zamówienia mogą stanowić potwierdzenie spełniania więcej niż jednego warunku określonego w niniejszym punkcie. 2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, posiadającymi udokumentowane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz zapewni zespół osób zdolnych do realizacji zamówienia o kwalifikacjach nie gorszych niż: . 1 programista posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w programowaniu przy użyciu języków: Java EE, posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w projektach informatycznych potwierdzone udziałem w realizacji co najmniej 2 projektów o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto każdy. . 1 specjalista ds. utrzymania posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem, w roli Administratora Serwerów aplikacji Java EE, w realizacji co najmniej 2 projektów o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto każdy, który musi wykazać się znajomością języka zapytań SQL/T-SQL i systemu Linux.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu powinien on złożyć następujące dokumenty: 1. Załączane do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne ze wzorem określonym formularzem nr DP.1; 2. Składany na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie nw. dokumentów i oświadczeń: 1. Załączonego do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne ze wzorem określonym formularzem nr DP.1; 2. Dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnego ze wzorem określonym formularzem nr DP.2 "Wykaz wykonanych zamówień"; Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru zawartego w Formularzu DP.3.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz OFERTA sporządzony według wzoru OF.0.? 2.Wraz z ofertą powinny być złożone: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy? b) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiającego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (należy wykorzystać formularz DP.3.). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej obejmującej Przedmiot Umowy na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł. Polisa ma być ważna przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia dowodu ubezpieczenia na krótszy okres, pod warunkiem, iż będzie ono przedłużane przez cały okres obowiązywania Umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 2. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany w Oprogramowaniu i jego otoczeniu wpływającej na realizację Przedmiotu Umowy, dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wymagań Oprogramowania, sposobu realizacji Umowy, terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz Wynagrodzenia o czas konieczny dla wprowadzenia zmian w Oprogramowaniu oraz kwotę niezbędną dla osiągnięcia Przedmiotu Umowy; 2) zmiany aktualnie obowiązującego stanu prawnego, mającej wpływ na Umowę oraz Oprogramowanie, dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wymagań Oprogramowania oraz terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia o czas konieczny dla wprowadzenia zmian w Oprogramowaniu, a także wynagrodzenia w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia Przedmiotu Umowy; 3) zmiana aktualnie obowiązującego stanu prawnego może mieć wpływ na Umowę oraz Oprogramowanie, dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wymagań Oprogramowania oraz terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia o czas konieczny dla wprowadzenia zmian w Oprogramowaniu, a także wynagrodzenia w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia Przedmiotu Umowy; 4) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany założeń strategicznych Zamawiającego odnośnie przedmiotu Zamówienia lub zmian w otoczeniu Projektu które w istotny sposób wpływają na sposób realizacji Umowy lub gdy w celu prawidłowego wykonania Oprogramowania niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia, o której Strony nie mogły wiedzieć w chwili podpisania Umowy - dopuszcza się zmianę w sposobie realizacji przedmiotu Zamówienia w zakresie niezbędnym do dostosowania go do nowych założeń Zamawiającego i umożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu Umowy oraz dopuszcza się wówczas możliwość zmiany terminów określonych w Umowie, a także zmianę wynagrodzenia umownego odpowiadającego realizowanej zmianie; 5) istnieje możliwość zastosowania nowszych, korzystniejszych lub bardziej adekwatnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wymagań Oprogramowania oraz terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia; 6) w przypadku zaistnienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w Umowie dopuszcza się możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu Zamówienia stosownie do czasu trwania Siły Wyższej. 3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiana danych rejestrowych Stron, 2) zmiana osób przeznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy, 3) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 4. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, Ustawy o ochronie informacji niejawnych, Ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy, które będą miały zastosowanie do Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

13:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.