Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Uniwersytetu Ekonomiczn

Uniwersytet Ekonomiczny

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 2 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516724-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Uniwersytet Ekonomiczny

Regon 151900000

ulica ul Rakowicka

Numer domu 27

Numer mieszkania

Kod pocztowy 31510

Miejscowość Kraków

Województwo małopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 12 293-53-85

e-mail kurowska@uek.krakow.pl

Fax 12 293-58-98

Adres strony internetowej (URL) www.uek.krakow.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://przetargi.uek.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sposób zapewniający jej nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w sposób wskazany w SIWZ na adres Zamawiającego

Adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dział Zamówień Publicznych ul Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Budynek Główny, pok. nr 205 B.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 2 zadania

Numer referencyjny

K-DZP-272-1/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia w okresie od 8 marca 2018 r do 7 marca 2021 r określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - załączniku nr 8 do SIWZ, w Danych dotyczących budynków - załącznik nr 9 do SIWZ oraz Wykazie pojazdów - załączniku nr 10 do SIWZ, których przedmiotem jest w szczególności: Zadanie 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz ubezpieczenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego w zakresie: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, 2. Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk, 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zadanie 2 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów będących własnością, bądź użytkowanych przez Zamawiającego: 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym "Zielona Karta". 2.Ubezpieczenie Auto-casco, 3.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 4.Ubezpieczenie Assistance

II.5) Główny kod CPV

66510000-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV66515411-766516400-466515400-766515000-366516100-166514110-066512100-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości nie większej: - niż 30 % wartości zamówienia podstawowego - dotyczy zadania 1, - niż 30 % wartości zamówienia podstawowego - dotyczy zadania 2 polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

2018-03-08

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia od 08.03.2018 r do 07.03.2021 r. Zadanie 1 Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy, tj od 08.03.2018r do 07.03.2021r. Umowy ubezpieczenia będą wystawiane z okresami polisowania: Pierwszy okres ubezpieczenia od 08.03.2018r do 07.03.2019r Drugi okres ubezpieczenia od 08.03.2019r do 07.03.2020r. Trzeci okres ubezpieczenia od 08.03.2020r do 07.03.2021r. Zadanie 2 Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy, tj od 08.03.2018r do 07.03.2021r. Umowy ubezpieczenia będą wystawiane z rocznymi okresami polisowania. Dla części 2 zamówienia będą miały zastosowanie okresy ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 10 Termin realizacji ma obejmować pojazdy, dla których początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie od 08.03.2018r do 07.03.2021r. W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych przez pojęcie "termin realizacji zamówienia" rozumie się przedział czasowy, w którym przypada początek okresu ubezpieczenia dla umów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego może wykraczać poza termin realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Trzeci okres ubezpieczenia od 08.03.2020r do 07.03.2021r.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:- posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U z 2017r poz. 1170) w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Dokument będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 2) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716). Dokument będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 1) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub potwierdzenia Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28.08.1990r.), w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.uek.krakow.pl/przetargi) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody bądź inne informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Inne oświadczenia i dokumenty: 2) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 3) Formularz Cenowy - załącznik nr 7A i/lub 7B do SIWZ (w zależności na które zadanie/a Wykonawca składa ofertę), wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe dokumenty składane są wraz z ofertą. 4) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum). Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 5) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy), na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (pkt. 5. 2 SIWZ) - propozycja zobowiązania stanowi zał. nr 4 do SIWZ - wraz z dokumentami dotyczącymi a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga: Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, wymagane jest, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena ofertowa brutto (C)60,00Klauzule fakultatywne (KF)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

zadanie 1: 1. Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku 2.1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, 2.2. zmian dotyczących terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, 2.3. zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy, 2.4. konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności. 2.5. zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmian franszyz lub udziałów własnych, w szczególności zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia sposób wyliczenia składki znajduje się w treści klauzuli opisanej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 2.6. zmiany składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wysokości sumy gwarancyjnej lub zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf 2.7. zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf. 2.8. zmiany obwiązującej wysokości stawki podatku VAT, 2.9. zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Waloryzacja wynagrodzenia może być dokonana 1 raz w roku na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, 2.10. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Waloryzacja wynagrodzenia może być dokonana 1 raz w roku na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, - jeżeli zmiany określone w ust. 2 pkt 2.9.-2.10. będą miały wpływ na koszty wykonania umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę. 2.11. zmiany limitów lub podlimitów odpowiedzialności Wykonawcy mających zastosowanie w ubezpieczeniu, jeżeli zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na wniosek Zamawiającego w następujących okolicznościach: a) nastąpi obniżenie lub wyczerpanie limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia, b) nastąpi zmiana wartości posiadanego przez Zamawiającego majątku; c) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa d) nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego. 3. Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 2 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, w szczególności zmiany zakresów ubezpieczenia lub zmiany struktury organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie lub zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 umowy w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności: 1) stawki podatku VAT, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 5. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4: 1) na pisemny wniosek wykonawcy; 2) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia; 3) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu kosztów wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wartość wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4. 4) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami. zadanie 2: 1. Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 2.1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, 2.2. zmian dotyczących terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, 2.3. zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy, 2.4. konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności. 2.5. zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmian franszyz lub udziałów własnych, w szczególności zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach dobrowolnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości pojazdów w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia pojazdów w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf. 2.6. zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 2.7. zmiany obwiązującej wysokości stawki podatku VAT, 2.8. zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Waloryzacja wynagrodzenia może być dokonana 1 raz w roku na pisemny, uargumentowany wniosek Ubezpieczyciela Wykonawcy, 2.9. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Waloryzacja wynagrodzenia może być dokonana 1 raz w roku na pisemny, uargumentowany wniosek Ubezpieczyciela Wykonawcy, - jeżeli zmiany określone w ust. 2 pkt 2.8,2.9. będą miały wpływ na koszty wykonania umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę. 3. Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 2 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, w szczególności zmiany zakresów ubezpieczenia lub zmiany struktury organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie lub zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 umowy w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności: 1) stawki podatku VAT, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 5. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4: 1) na pisemny wniosek wykonawcy; 2) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia; 3) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu kosztów wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wartość wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4. 4) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

13:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi być napisana w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszystkie dołączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów będących własnością, bądź użytkowanych przez Zamawiającego.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kraków codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.