Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach

Gmina Postomino

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Postomino

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516082-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Nadzór inwestorski w ramach termomodernizacji realizowany jest w ramach projektu "Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec i Korlino" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, współfinansowanego z budżetu środków europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Postomino

Regon 77097989000000

ulica Postomino

Numer domu 30

Numer mieszkania

Kod pocztowy 76113

Miejscowość Postomino

Województwo zachodniopomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 0-59 810 85 93

e-mail zp@postomino.pl

Fax 0-59 810 85 84

Adres strony internetowej (URL) www.postomino.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.postomino.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę składa się w formie pisemnej.

Adres

Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino, pokój nr 19 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Postomino

Numer referencyjny

ZP.271.10.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji trzech inwestycji. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 3.1.1. CZĘŚĆ I - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa zejścia na plażę nr 3 przy ul Spacerowej w m. Jarosławiec", 3.1.2. CZĘŚĆ II - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice-Wilkowice" oraz realizacja pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice", 3.1.3. CZĘŚĆ III - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino. 3.2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim: 3.2.1. CZĘŚĆ I - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa zejścia na plażę nr 3 przy ul Spacerowej w m. Jarosławiec". Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejącego zejścia na plażę nr 3 wraz z podestem drewnianym przy zjeżdżalni w miejscowości Jarosławiec na ul Spacerowej. Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę pokładów drewnianych, konstrukcji stalowej jak również elementów konstrukcji żelbetonowej wraz z utylizacją pozyskanego materiału z rozbiórki. Opis robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie www.postomino.bip.net.pl Termin realizacji robót budowlanych do 30 kwietnia 2018 r 3.2.2. CZĘŚĆ II - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice-Wilkowice" oraz realizacja pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice". Wykonanie robót budowalnych podzielone jest na dwa zadania: 1) Zadanie I Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice - Wilkowice" 2) Zadanie II Realizacja pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice". Na realizację zadania I - Gmina Postomino uzyskała dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Opis robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie www.postomino.bip.net.pl Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 października 2018 r 3.2.3. CZĘŚĆ III - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino oraz Modernizacja budynku SP w Staniewicach. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dokonywania pomiarów, kontroli kamerą termowizyjną. Roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w ramach termomodernizacji realizowane są w ramach projektu "Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec i Korlino" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, współfinansowanego z budżetu środków europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Opis robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie www.postomino.bip.net.pl Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 28 września 2018 r 3.3. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 3.3.1. Inwestycje zostały opisane w dokumentacji technicznej udostępnionej na stronie internetowej www.postomino.bip.net.pl. 3.3.2. Wykonawca usług nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do: 1) Co najmniej 1 raz na 2 tygodnie stawienia się osobiście w Urzędzie Gminy Postomino wraz z informacją o stanie zaawansowania robót inwestycji opisanej w Opisie przedmiotu zamówienia, przyczynach ewentualnych opóźnień w wykonywaniu robót i stosunku Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) Co najmniej 1 raz w tygodniu wizytowania, nadzorowania budowy inwestycji opisanej w Opisie przedmiotu zamówienia i złożenia w tym zakresie informacji o postępie, jakości i stanie zaawansowania wykonywanych robót, 3) Nadzoru technicznego nad realizacją robót we wszystkich branżach pod względem ich zgodności z dokumentacją techniczną, podpisaną umową oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, 4) Sprawdzania jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) Dokonywania przy udziale zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania oraz przekazania zadania wraz z wymaganą dokumentacją powykonawczą, 6) Sprawdzenia i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 7) Udziału w przeglądach gwarancyjnych wykonywanej inwestycji oraz nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności, 8) Potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 9) Sprawdzania i rozliczania faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wraz z potwierdzaniem kwot do zapłaty (sprawdzanie faktur przedłożonych przez wykonawcę robót), 10) Uzgodnienia z Zamawiającym oraz uzyskania zgody na ewentualne zmiany w trakcie realizacji zleconego zadania, 11) Udzielania ustnych i pisemnych informacji o realizacji zadania na żądanie Zamawiającego, 12) Stałej konsultacji i doradztwa fachowego na rzecz zamawiającego, opiniowania ewentualnych zmian w dokumentacji oraz organizowania i uczestniczenia w naradach technicznych dotyczących realizacji zadania, 13) Dokonania innych niezbędnych czynności dla Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji. 3.3.3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 z późn. zm.) 3.3.4. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień 71520000- 9 Usługi nadzoru inwestorskiego. 3.3.5. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 z późn. zm.), które nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

II.5) Główny kod CPV

71520000-9

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

6.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: 6.2.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1) Dla części I dwie usługi polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budowli o charakterze pomostów, pochylni, mola lub zejść na plażę, 2) Dla części II dwie usługi polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 2500 mb każda oraz jedną usługę polegającą na kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 500 mb każda 3) Dla części III dwie usługi polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku o kubaturze co najmniej 1500m3 każdy z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.2.2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział osoby/osób posiadających następujące uprawnienia A. dla CZĘŚCI I: 1) uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. B. dla CZĘŚCI II: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, 2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej, 3) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, 4) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej. C. dla CZĘŚCI III: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, 3) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej. (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

11.7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 11.7.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 12.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 12.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

11.5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.5.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, 11.5.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

5.1. Dokumenty oraz załączniki do SIWZ składane przez wszystkich Wykonawców w terminie składania ofert: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia - jeżeli dotyczy, 6) Oryginał zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00doświadczenie inspektora nadzoru40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie 1) wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, 2) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-16

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice-Wilkowice" oraz realizacja pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanlaizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice"

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Postomino codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.