Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na ob

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo-rekreacyjnych w Gliwicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 500579-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Regon: 27104821200000

ulica: ul. Strzelców Bytomskich

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 44-109

Miejscowość: Gliwice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 032 2310031, 3350444

e-mail: mzuk@mzuk.pl

Fax: 322 310 032

Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c - Sekretariat, 44-109 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo-rekreacyjnych w Gliwicach

Numer referencyjny:

MZUK.EPZ.50.55.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

maksymalnej liczby części

2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolnie wybraną część lub maksymalnie na dwie części z zastrzeżeniem, że składając ofertę na dwie części zamówienia Wykonawca może wyłącznie: 1. złożyć ofertę na część 1 i część 4, 2. złożyć ofertę na część 2 i część 4, 3. złożyć ofertę na część 3 i część 4, 4. złożyć ofertę na część 1 i część 5 5. złożyć ofertę na część 2 i część 5 6. złożyć ofertę na część 3 i część 5.

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

dwie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach. Zamówienie zostało podzielone na części: 1. Część 1 - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej oraz obiektach rekreacyjno-sportowych - Rejon I 2. Część 2 - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej oraz obiektach rekreacyjno-sportowych - Rejon II 3. Część 3 - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej oraz obiektach rekreacyjno-sportowych - Rejon III 4. Część 4 - kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego wraz z utrzymaniem czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego 5. Część 5 - utrzymanie czystości na terenie Parku Chopina UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolnie wybraną część lub maksymalnie na dwie części z zastrzeżeniem, że składając ofertę na dwie części zamówienia Wykonawca może wyłącznie: 1. złożyć ofertę na część 1 i część 4, 2. złożyć ofertę na część 2 i część 4, 3. złożyć ofertę na część 3 i część 4, 4. złożyć ofertę na część 1 i część 5 5. złożyć ofertę na część 2 i część 5 6. złożyć ofertę na część 3 i część 5. Zamawiający przypomina, że każda z ww. części zamówienia (części od 1 do 5) stanowi osobne zamówienie. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA: Dotyczy części 1, 2 i 3 tereny zieleni: 1. Utrzymanie czystości na terenach zieleni (według załącznika nr 8) z podziałem na sprzątanie codziennie i dwa razy w tygodniu: - zbieranie śmieci z terenów, - zamiatanie alejek, wokół koszy i ławek, wzdłuż krawężników i murków, - załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, z terenów), - mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci. 2. Wykaz terenów zielonych: - część 1: Rejon I - pow. 11,507 ha, 250 ławek, 107 koszy - sprzątanie codzienne; - część 2: Rejon II - pow. 16,625 ha, 165 ławek, 73 kosze, w tym: sprzątanie codzienne - 11,285 ha, 77 ławek, 34 kosze, sprzątanie dwa razy w tygodniu - 5,340 ha, 88 ławek, 39 koszy; - część 3: Rejon III - pow. 18,567 ha, 288 ławek, 96 koszy, w tym: sprzątanie codzienne - 3,968 ha, 85 ławek, 25 koszy, sprzątanie dwa razy w tygodniu - 14,599 ha, 203 ławki i 71 koszy. 3. Szczegółowy wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz powierzchni stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego. Istotne warunki zamówienia dla części 1, 2 i 3 tereny zieleni: 1. Prace wykonywane codziennie - 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy oraz 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki), zgodnie z wykazem. 2. Każdorazowo zbierać z terenów wszelkie śmieci do godz. 11:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. 3. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy i ławek oraz na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 8:00 w dni robocze. 5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. 6. Każdorazowo opróżniać kosze na śmieci. W koszach stosować czyste wkłady foliowe dopasowane do pojemności kosza (worek foliowy - biodegradowalny). 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%. 8. Wywóz odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton. 9. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 12. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić dwa razy w roku (kwiecień i lipiec). Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. 13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, elementów małej architektury itp. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania terenów, na których będą wykonywane prace budowlane lub modernizacje. 15. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 17. Zamawiający będzie dokonywał wyrywkowych kontroli wykonywania usługi oraz będzie sporządzał dokumentację fotograficzną. 18. Odbiór prac odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca. 19. Za wykonaną pracę w poszczególnych rejonach (wg wykazów) wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. 20. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego każdego miesiąca. 21. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi do sprzątania w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Dotyczy części 1,2 i 3 obiekty rekreacyjno-sportowe: 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: - codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu); - codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.); - codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych; - usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi; - codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych); - codzienne wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych - usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów; - sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów; - mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych; - bieżące odchwaszczanie - usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych. 2. Wykaz - Obiekty rekreacyjno-sportowe: - Część 4: Rejon I - pow. 0,430 ha, 39 szt. ławek, 15 szt. koszy - załącznik nr 8, - Część 5: Rejon II - pow. 3,488 ha, 167 szt. ławek, 86 szt. koszy - załącznik nr 8, - Część 6: Rejon III - pow. 4,702 ha, 224 szt. ławek, 108 szt. koszy - załącznik nr 8. 3. Szczegółowy wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz powierzchni stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego. Istotne warunki zamówienia dla 1,2 i 3 obiekty rekreacyjno-sportowe: 1. Prace wykonywane codziennie - 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Tereny wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 11:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. 3. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko. 4. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. 5. Nie dopuszcza się zalegania liści i gałęzi na terenach. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 8:00 w dni robocze. 7. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu, stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 8. Raz w tygodniu należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie psich odchodów na terenach wybiegów dla psów lub częściej w zależności od potrzeb. 9. Codzienne opróżnianie koszy na psie odchody na terenach wybiegów dla psów, każdorazowo po opróżnieniu stosować nowy wkład foliowy dostosowany do jego pojemności (worek foliowy biodegradowalny). 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%. 11. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach: - pomiędzy 20 a 24 kwietnia 2020 r., - pomiędzy 18 a 22 maja 2020 r., - pomiędzy 15 a 19 czerwca 2020 r., - pomiędzy 13 a 17 lipca 2020 r., - pomiędzy 17 a 21 sierpnia 2020 r., - pomiędzy 21 a 25 września 2020 r. 12. Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. 13. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych - w zależności od potrzeb. 14. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 15. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprzątania dodatkowych obiektów rekreacyjno-sportowych nie ujętych w wykazie w ilości ok. 5 obiektów (w różnych lokalizacjach w obrębie miasta Gliwice, przewidywana dodatkowa powierzchnia do sprzątania - ok. 0,3 ha dla każdego rejonu) 20. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 22. Odbiór prac odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca oraz na podstawie wyrywkowych kontroli z udziałem Wykonawcy (co najmniej raz w miesiącu). 23. Za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. 24. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego każdego miesiąca. 25. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi do sprzątania w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Dotyczy części 4 - kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego wraz z utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego: Tereny zieleni: 1. Codzienne zbieranie i wywóz śmieci zebranych z terenów i z koszy. 2. Codzienne zamiatanie, usuwanie i wywóz śmieci, liści i innych nieczystości oraz chwastów i trawy z alejek i nawierzchni utwardzonych. 3. Mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym: stołów, leżaków i pomostów. 4. Odchwaszczanie bylin i skupin krzewów. 5. Koszenie trawników, wywóz skoszonej trawy - 2 razy. 6. Wygrabianie liści z trawników i skupin, wywóz wygrabionych liści. 7. Powierzchnia ogólna do sprzątania: 9,666 ha. 8. Kosze: 76 szt. 9. Ławki, leżaki i stoły: 102 szt. 10. Koszenie: 8 ha. 11. Byliny i krzewy: 5163 m2. 12. Wygrabianie liści: 7 ha. Istotne warunki zamówienia dla części 4 - tereny zieleni: 1. Prace porządkowe wykonywane codziennie - 7 dni w tygodniu, a także w dniu ustawowo wolne od pracy. 2. Teren parku powinien być posprzątany do godziny 10:00. 3. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. W okresie od 1 maja do 30 września, w soboty, niedziele i święta, dodatkowe opróżnianie koszy w godz. 16:00-18:00. 4. W koszach stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 5. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy, ławek, leżaków i zestawów piknikowych oraz na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 6. Wywozu odpadów dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. 7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 10. Mycie ławek, leżaków, stołów, pomostów i innych elementów małej architektury oraz mycie i dezynfekcję koszy na odpady należy przeprowadzić trzy razy w roku (po 15 marca, w czerwcu i w sierpniu). 11. Utrzymanie alejek i nawierzchni utwardzonych bez chwastów - bieżące odchwaszczanie podczas wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem/zamiataniem. 12. Od maja do września bieżące odchwaszczanie bylin i skupin krzewów - systematyczne odchwaszczanie tak, aby utrzymać teren pod roślinami bez chwastów. 13. Dwukrotne koszenie trawników (maj, lipiec - w zależności od warunków atmosferycznych) - maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 4-5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniające jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących jakości koszenia, usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. Nie dopuszcza się składowania skoszonej trawy dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 14. Wygrabienie i wywóz liści z trawników i skupin krzewów. Na bieżąco zbierać i wywozić po opadnięciu liście z alejek (październik/listopad). Na pozostałym terenie parku wygrabić i wywieźć liście po całkowitym opadnięciu (listopad). Nie dopuszcza się składowania wygrabionych liści dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy liści muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp. 17. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 18. Zamawiający będzie dokonywał wyrywkowych kontroli wykonywania usługi oraz będzie sporządzał dokumentację fotograficzną. 19. Za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. 20. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego każdego miesiąca. 21. Odbiór prac odbywać się będzie po zakończeniu miesiąca. Dotyczy części 4 obiekty rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego: 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych - Park Chrobrego: - codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe), - codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.), - codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych, - usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi, - codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych), - codzienne wygrabianie piaskownic - usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, - sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów, - mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych, - bieżące odchwaszczanie - usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek oraz wszelkich nawierzchni utwardzonych. 2. Wykaz - Obiekty rekreacyjno-sportowe: Park Chrobrego plac zabaw i obiekty rekreacyjno-sportowe - pow. 0,29 ha, 25 szt. ławek, 11 szt. koszy. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego. Istotne warunki zamówienia dla części 4 obiekty rekreacyjno-sportowych Parku Chrobrego: 1. Prace wykonywane codziennie - 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Tereny wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 10:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. W okresie od 1 maja do 30 września, w soboty, niedziele i święta, dodatkowe opróżnianie koszy w godz. 16:00-18:00. 3. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko. 4. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. 5. Nie dopuszcza się zalegania liści i gałęzi na terenach. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 7:00 w dni robocze. 7. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu, stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%. 9. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić trzy razy w roku (po 15 marca, w czerwcu i w sierpniu) 10. Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. 11. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych - w zależności od potrzeb. 12. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 13. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane. 17. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 19. Odbiór prac odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca oraz na podstawie wyrywkowych kontroli z udziałem Wykonawcy (co najmniej raz w miesiącu). 20. Za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo. 21. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego każdego miesiąca. 22. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi do sprzątania w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Park Chrobrego - plac zabaw i obiekty rekreacyjno-sportowe: pow. 0,29 ha, 25 szt. ławek, 11 szt. koszy, w tym: - plac zabaw pow. 0,210 ha, 15 ławek, 5 koszy - plac dla młodzieży pow. 0,02 ha, 2 ławki, 1 kosz - ścieżka zdrowia pow. 0,03 ha, 4 ławki, 3 kosze - siłownia zewnętrzna pow. 0,03 ha, 4 ławki, 2 kosze Dotyczy części 5 - utrzymanie czystości na terenie Parku Chopina: 1. Utrzymanie czystości na terenie Parku Chopina, Pomnika Ofiar Totalitaryzmów oraz placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Gliwicach. 2. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. Ilość koszy: 90 szt. 3. Codzienne zbieranie śmieci z terenu trawników, tj.: w dni robocze, soboty, niedziele oraz pozostałe dni świąteczne. 4. Codzienne utrzymanie czystości pomnika Ofiar Totalitaryzmów poprzez zbieranie śmieci. 5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci w koszach na śmieci oraz na trawnikach. 6. W dni wykonywania usługi należy każdorazowo opróżniać kosze na śmieci i w miarę potrzeby udrażniać otwory odpływowe wkładów metalowych koszy. W koszach na śmieci na terenie placu zabaw i wzdłuż ul. Berbeckiego każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy brązowy lub czarny - biodegradowalny). 7. Należy przeprowadzić dezynfekcję koszy dwa razy w trakcie trwania umowy. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o planowanym terminie przeprowadzenia dezynfekcji i uzyskania jego zgody. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnicę w ilości ok 10%. 9. Wywóz odpadów komunalnych można dokonywać pojazdami o masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zauważonych awarii i zniszczeń sprzętów i elementów małej architektury. 12. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia i sporządzał dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z polityką bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* *-dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

II.5) Główny kod CPV:

90600000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90511000-277314100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1, 2, 3 i 4 - dla obiektów sportowo - rekreacyjnych w Rejonach I, II i III oraz parku Chrobrego. Przedmiot zamówienia o tożsamym charakterze do zamówienia podstawowego, o wartości ok. 30 % wartości zamówienia podstawowego, umowa zostanie zawarta na tych samych warunkach i zasadach co umowa z zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestru BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 i 20 03 07 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1923). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie. Warunek wymagany jest do każdej części zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda; 2) o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każda; 3) o zamówienie w części 3 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda; 4) o zamówienie w części 4 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 55 000 zł brutto każda; 5) o zamówienie w części 5 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto każda; UWAGA: W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia zgodnie z zastrzeżeniem Zamawiającego (patrz pkt 4 SIWZ) warunek w zakresie zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony dla obu części zamówienia, gdy Wykonawca wykaże spełnienie warunku wymaganego dla części o wyższej wartości wykonanej/wykonywanej usługi, np. składając ofertę na część 1 i 5 zamówienia, dla spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej należy przedstawić wykonanie dwóch usług o wartości co najmniej 55000 zł brutto każda. W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu.

Nie

Informacje dodatkowe:

W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

aktywny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.) czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3. UWAGA Załączniki do SIWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat z literką "i" znajdujący się z prawej strony linka do danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word"

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: część 1: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), część 2: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), część 3: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), część 4: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), część 5: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). W przypadku skłądania oferty na dwie części zamówienia Wykonawca wpłaca wadium w wysokości sumy wadiów wokreślonych dla tych części., 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopie dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2021-01-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesja z mocy prawa; 2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, np. danych teleadresowych Wykonawcy/ Zamawiającego; 3) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia; 4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: - wstrzymania wykonywania usługi ze względu na ustawową działalność osób trzecich, - wydłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 listopada 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843) - część 1, 2, 3 i 4 - zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie, - zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie; 5) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy; 6) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej oraz obiektach rekreacyjno-sportowych - Rejon II

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.