Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Utrzymanie remont konserwacja i naprawa dróg gminnych i

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów

Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie dzielnicy Ursynów.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552248-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów

Regon: 1525964000000

ulica: al. Komisji Edukacji Narodowej

Numer domu: 61

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 02777

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 443 71 01

e-mail: zam_publ@ursynow.pl

Fax: 22 443 71 02

Adres strony internetowej (URL): www ursynow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.ursynow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.ursynow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.

Adres:

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.4 SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze, stanowiska od 1 do 5.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie dzielnicy Ursynów.

Numer referencyjny:

KZP-XII-WZP.271.35.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: "Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m. st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów". I. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: 1. Naprawy - roboty związane z usuwaniem awarii, a w szczególności likwidacją uszkodzeń nawierzchni drogowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego. 2. Utrzymanie - roboty związane z bieżącym wykonywaniem prac zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. 3. Konserwacja - roboty związane z wykonywaniem napraw bieżących nawierzchni jezdni i chodników bez zmiany konstrukcji nawierzchni. 4. Remonty - roboty związane z wykonywaniem prac przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. II. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia. 1. Konserwacja i remonty cząstkowe ulic na terenie Dzielnicy Ursynów na całej szerokości pasa drogowego, a w szczególności wykonywanie robót w następujących zakresach: 1.1. Roboty ziemne: - roboty ziemne mechaniczne z odwiezieniem urobku. 1.2. Warstwy odsączające i podsypkowe i podbudowy: - warstwy podsypkowe cementowo - piaskowe, - podbudowy betonowe, - podbudowy z tłucznia kamiennego sortowanego. 1.3. Nawierzchnie dróg nieulepszone: - nawierzchnie gruntowe, - nawierzchnie żwirowe i tłuczniowe kamiennego, - nawierzchnie brukowe, - nawierzchnie z płyt żelbetowych (MON), - nawierzchnie z płyt drogowych wielootworowych, - nawierzchnie z płyt drogowych o grubości 15cm. 1.4. Nawierzchnie ulepszone: - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, - nawierzchnie z mieszanek mastyksowo- grysowej (SMA), - nawierzchnie z kostki brukowej i płyt chodnikowych, - ułożenie geowłókniny, sitaki wzmacniającej. 1.5. Krawężniki i obrzeża: - krawężniki kamienne na podsypce cementowo - piaskowej na ławach z oporem, - krawężniki betonowe na podsypce cementowo - piaskowej na ławach z oporem , - obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce piaskowej. 1.6. Chodniki - chodnik z płyt 50x50x7 na podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej. - chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm i 6cm na podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej oraz płytek w kolorze żółtym z wypustkami. 1.7. Roboty rozbiórkowe - rozebranie i frezowanie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych z odwiezieniem gruzu, - rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych MON, - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych wielootworowych, - rozebranie chodników z płyt betonowych i rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z odwiezieniem gruzu, - rozebranie krawężników betonowych, - rozebranie obrzeży trawnikowych, 1.8. Remonty cząstkowe jezdni o nawierzchniach bitumicznych z odwiezieniem gruzu: - zabezpieczenie uszkodzonej nawierzchni, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową. 1.9. Roboty naprawczo - konserwacyjne: - naprawy dróg gruntowych - profilowanie z zagęszczeniem, - ścinanie poboczy z odwiezieniem ziemi. 1.10. Urządzenia odwodnieniowe: - ułożenie rur drenarskich O 100mm i O 300mm, - odtworzenie rowów odparowalnych, - oczyszczenie studni chłonnych, - regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych, włazów kanałowych, kratek ściekowych ulicznych oraz studni teletechnicznych. 1.11. Odtworzenie trawników - przekopanie gleby, - rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, - wykonanie trawników dywanowych siewem. 1.12. Ustawienie stojaków. 1.13. Opracowanie czasowej organizacji ruchu związanej z remontem kapitalnym nawierzchni dróg. III. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie utrzymania, remontu, konserwacji, naprawy dróg gminnych oraz dróg będących. 1.1. Do robót Wykonawca będzie przystępował po sporządzeniu i przekazaniu przez Zamawiającego protokołu wprowadzenia. - W protokole będzie określony zakres robót i termin wykonania. - Teren robót należy zabezpieczyć i oznakować, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Roboty należy prowadzić w sposób, który nie powoduje znacznych utrudnień w ruchu. - Zamawiający przystąpi do odbioru prac nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia odbioru. 1.2. Rozliczenie prac zgłoszonych do odbioru nastąpi na podstawie: - bezusterkowego protokołu odbioru, - zaakceptowanych przez zamawiającego obmiarów i kosztorysów powykonawczych wraz ze szkicem sytuacyjnym. Przy powstawaniu nowych zrealizowanych inwestycji drogowych Wykonawca wykonuje dokumentację powykonawczą z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta. IV. Klauzule społeczne: 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pełnym wymiarze czasu pracy - osób do czynności w zakresie robót drogowych w trakcie realizacji zamówienia, polegających na remoncie, konserwacji i naprawie dróg gminnych i wewnętrznych. 3. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy złożenia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w/w osób 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie. 5. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi powyżej, zmiany te nie stanowią zmian umowy. 6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w 100%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również ww. treść stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz: . wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ . Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8a do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy; . Wykaz dróg gminnych stanowiący załącznik nr 8b do SIWZ, stanowiący równocześnie załącznik nr 4 do wzoru umowy; . Wykaz dróg wewnętrznych stanowiący załącznik nr 8c do SIWZ, stanowiący równocześnie załącznik nr 5 do wzoru umowy . Przedmiar robót - załącznik nr 8d do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

1983735,67

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, do kwoty 991 867,84 zł netto. Zakres robót podobnych obejmuje remont, konserwację i naprawę dróg gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto polegającą min. na utrzymaniu2, remoncie3, konserwacji4, naprawie5, budowie6 lub przebudowie7 drogi/dróg. Uwaga! 1 Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. 2 Pod pojęciem "utrzymanie" należy rozumieć wykonanie robót związane z bieżącym wykonywaniem prac zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. 3 Pod pojęciem "remont" należy rozumieć wykonywanie robót przywracających stan pierwotny drogi, a niestanowiących bieżącej konserwacji przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 4 Pod pojęciem "konserwacja" należy rozumieć naprawy bieżące dróg bez zmiany konstrukcji nawierzchni; 5 Pod pojęciem "naprawy" należy rozumieć usuwanie awarii (likwidacja uszkodzeń nawierzchni drogowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego); 6 Pod pojęciem "budowy" należy rozumieć wykonywanie nowej drogi w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę drogi; 7 Pod pojęciem "przebudowy" należy rozumieć zmianę w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych drogi, przy czym dopuszczalne są zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w formie papierowej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 18.3 SIWZ. c) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 13.2 lit. od b) do e) SIWZ, d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; e) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; f) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.). g) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. d) i e) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. d) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50.000,00 złotych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

§ 1 ust. 5 wzoru umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w dokumentach wskazanych w ust. 4 pkt 4) i 5), w przypadku zmiany w spisie dróg gminnych i wewnętrznych, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy. § 15 wzoru umowy - Zmiany umowy 1. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie określonym w protokole wprowadzenia - Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. Okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 2. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 3. Zmiany terminu, o których mowa w niniejszym paragrafie nie będą skutkowały zmianą wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy z tytułu przedłużenia terminu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: ? Maria Piekarska - podinspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów tel. 22/ 443-72-22, faks: 22/443-72-20, - w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: ? Anna Bacińska - główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursynów, tel. 22/443-71-47, faks: 22/ 443-73-32, e-mail: zam_publ@ursynow.pl 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2018 r. o godz. 11 : 00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 458 - IV piętro.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.