Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA Przebudow

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 551989-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu

Regon: 53142223000000

ulica: ul. Wyszyńskiego

Numer domu: 23

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 49300

Miejscowość: Brzeg

Województwo: opolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 774 113 840

e-mail: przetargi@zdpbrzeg.pl

Fax: 774 113 845

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdpbrzeg.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.zdpbrzeg.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.zdpbrzeg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie na adres wskazany poniżej

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim"

Numer referencyjny:

T.242.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy żelbetowego, siedmioprzęsłowego mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka (JNI: 01016268) w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim, wraz z wymianą i nadaniem prawidłowego profilu i spadków w nawierzchni jezdni pomiędzy obiektami mostowymi, budową chodnika na odc. ok. 10 m oraz ścieżki pieszo - rowerowej na odc. ok. 350m, a w szczególności: 1) opracowanie koncepcji przebudowy mostu w dwóch wariantach z analizą wielokryterialną określającą korzyści, 2) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zawierającej niezbędne oceny, opinie, badania, zgodnie z wymogami prawa, 3) uzyskanie potrzebnych uzgodnień i pozwoleń, 4) pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiotowy obiekt mostowy to siedmioprzęsłowa konstrukcja o schemacie statycznym belek swobodnie podpartych, zwieńczonych prefabrykowanymi poprzecznicami podporowymi i przęsłowymi oraz prefabrykowaną płytą pomostową. Belki typu CZDP tworzące konstrukcję nośną oparte zostały na podporach za pomocą przekładek gumowych. Podpory skrajne to masywne, żelbetowe konstrukcje z półką odciążającą połączone ze skrzydłami równoległymi do osi podłużnej obiektu. Podpory pośrednie zrealizowane zostały jako dwa ośmiokątne słupy zwieńczone oczepem posadowione pośrednio na wspólnej stopie fundamentowej oraz palach. Podstawowe parametry geometryczne obiektu: - całkowita długość mostu: 118,20 m - rozpiętości teoretyczne przęseł: 15,13 m; 15,11 m; 15,08 m; 15,12 m; 15,12 m; 15,15 m; 15,18 m - wysokość konstrukcyjna: ~1,00 m - całkowita szerokość przęseł mostu: 9,79 m - szerokość użytkowa jezdni na moście: 7,00 m - szerokość użytkowa chodnika na moście od strony północnej: 1,19 m - szerokość użytkowa chodnika na moście od strony południowej: 1,14 m - światło pionowe pod obiektem: min. ~3,00 m Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322300-4 Usługi projektowania mostów 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: - aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500, - koncepcję przebudowy mostu w dwóch wariantach z analizą wielokryterialną określającą korzyści, - materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wraz z uzyskaniem tej decyzji, - raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wymagany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji okaże się konieczny), - operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, - dokumentację geotechniczną, - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiar robót, - kosztorys ofertowy, - projekt zmiany organizacji ruchu (objazdu) wraz z zatwierdzeniem, - pozwolenie na budowę, - wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu opracowanie projektowe w ilości egzemplarzy wskazanych w Formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę, pokryje Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza do wskazywania w dokumentacji technicznej nazw własnych lub wskazywania producentów. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej i drogowej. Działając z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie oraz decyzje wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 108) - pracowników wykonujących prace administracyjno - biurowe związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Stosownie do art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Podwykonawstwo. 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV:

71322300-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-06-17

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowy i/lub przebudowy obiektu mostowego (projekt budowlany i projekt wykonawczy i/lub projekt budowlano-wykonawczy) o wartości min. 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 3a musi być spełniony min. przez jednego z Wykonawców. b) Wykonawca musi wskazać, że osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia legitymują się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, spełniające poniższe wymagania: - projektant branży mostowej - 1 osoba min. 3 lata pracy na stanowisku projektanta branży mostowej, od momentu uzyskania uprawnień, wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej w zakresie budowy i/lub przebudowy obiektu mostowego (projekt budowlany i projekt wykonawczy i/lub projekt budowlano-wykonawczy) o długości min. 100 m, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - projektant branży drogowej - 1 osoba min. 3 lata pracy na stanowisku projektanta branży drogowej, od momentu uzyskania uprawnień, wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej w zakresie budowy i/lub przebudowy drogi klasy Z (projekt budowlany i projekt wykonawczy i/lub projekt budowlano-wykonawczy) o długości min. 300 m, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 3b Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.5, pkt.1, ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa § 8.4.2. przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce mieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, stosownie do § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.5, pkt.1, ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

zawiera wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalność zmian umowy w następujących niżej wymienionych przypadkach. 1. Zmiany stawki podatku VAT. 2. Wystąpienia wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia bez Podwykonawców. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia może być dokonana w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego: - obniżenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia, gdy to okaże sie zbędne. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie okresu realizacji umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usług, b) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano początkowo, d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają. 3. Po otrzymaniu uzasadnienia od Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z warunkami umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji umowy. Przedłużenie okresu realizacji umowy zostanie potwierdzone aneksem do umowy. Pozostałe warunki zmian określa wzór umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-07

godzina:

11:15

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Brzeg codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.