Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZARZĄDU MIENIA KO

Zarząd Mienia Komunalnego

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU W PODZIALE NA PIĘĆ ZADAŃ

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515704-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Zarząd Mienia Komunalnego

Regon 200241074

ulica gen. J. Bema

Numer domu 89/1

Numer mieszkania

Kod pocztowy 15-370

Miejscowość Białystok

Województwo podlaskie

Państwo Polska

Numer telefonu 857479457

e-mail zp@zmk.bialystok.pl

Fax 857479483

Adres strony internetowej (URL) www.zmk.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

zmk.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

zmk.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca (w godzinach pracy Zarządu Mienia Komunalnego, o których mowa w rozdziale II SIWZ).

Adres

Zarząd Mienia Komunalnego ul.gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat pok. 201

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU W PODZIALE NA PIĘĆ ZADAŃ

Numer referencyjny

TI.263.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Zadanie nr 1 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę części drogi wewnętrznej 31KDW na części działek o nr geod. 1377/4 i 1377/5 obr 11- Śródmieście przy ul dr Ireny Białówny w Białymstoku. 2. STAN ISTNIEJĄCY Teren na którym planuje się wykonanie drogi wewnętrznej utwardzonej kostką betonową obecnie posiada nawierzchnię gruntowa utwardzana na niewielkiej części nawierzchnię asfaltową. Istniejąca nawierzchnia jest uszkodzona i nierówna co stanowi utrudnienie w ruchu samochodowym i pieszym. 3. ZAKRES ZAMÓWIENIA Zakres zamówienia obejmuje: 1) uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1 500, 2) wykonanie badań geotechnicznych - minimum 1 odwiert na głębokość 2 m. 3) uzyskanie warunków od gestorów sieci, 4) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, 5) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od poszczególnych gestorów sieci, 6) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych od Miejskiego Konserwatora Zabytków, 7) uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień oraz decyzji niezbędnych do realizacji zadania. Zakres zamówienia został określony kolorem zielonym na planie sytuacyjnym ( zał.1). Skład dokumentacji: . projekt budowlany - 5 egz. . projekt wykonawczy -3 egz. . przedmiar robót - 3 egz. . informacje do planu BIOZ - 3 egz. . kosztorys inwestorski - 2 egz. . specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz. . badania geotechniczne - 3 egz. . dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na płycie CD - 1 egz. . poprawnie wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę - 2 egz. Wersja elektroniczna opracowana w .pdf, .dwg i .ath, całość na jednej płytce z podziałem na dwa foldery. W jednym folderze projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiOR wraz z informacją BIOZ, przedmiary i założenia do kosztorysowania, w drugim folderze - kosztorysy inwestorskie. W/w foldery rozbite na branże. Opis każdego pliku/folderu zgodny z nazwą na teczce (nazwa skrócona bez kropek o długości nazwy do 20 znaków). Opis rysunku zgodny z opisem w metryczce (nazwa skrócona bez kropek o długości do 20 znaków). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 2 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu na części działek o numerach ew. geod. 1340/25 i 1340/35 obręb 11 -Śródmieście przy ul Icchaka Malmeda zgodnie z zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania utwardzenia terenu na części działek 1340/25 i 1340/35 obręb 11-Śródmieście zgodnie z planem sytuacyjnym (zał. 1). W ramach zamówienia przewiduje się: 1) uzyskanie mapy do celów projektowych. Wykonawca uzyska mapę do celów projektowych na obszar niezbędny do realizacji inwestycji. Koszt uzyskania mapy wykonawca winien uwzględnić w ofercie. 2) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na jej podstawie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych do wykonania utwardzenia terenu. Przed rozpoczęciem ubiegania się o wymagane pozwolenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej i uzyska akceptację Zamawiającego. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa winien być wykonany zgodny z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Prawem budowlanym oraz być kompletna pod względem celu jakiemu ma służyć. 2. Skład dokumentacji projektowej . projekt budowlany do zgłoszenia - 5 egz. . projekt wykonawczy - 3 egz. . przedmiary robót - 3 egz. . informacje do planu BIOZ - 3 egz. . szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. . kosztorysy inwestorskie - 2 egz. . kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej - 1 egz. Wersja elektroniczna opracowana w .pdf, .dwg i .ath, całość na jednej płytce z podziałem na dwa foldery. W jednym folderze projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiOR wraz z informacją BIOZ, przedmiary i założenia do kosztorysowania, w drugim folderze - kosztorysy inwestorskie. W/w foldery rozbite na branże. Opis każdego pliku/folderu zgodny z nazwą na teczce (nazwa skrócona bez kropek o długości nazwy do 20 znaków). Opis rysunku zgodny z opisem w metryczce (nazwa skrócona bez kropek o długości do 20 znaków). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 3 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do budynków przy ul Gen. J. Bema 87 i ul M Kopernika 7 na części działki nr ew. geod. 165/64 obr 8- Bema w Białymstoku. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Teren, na którym planuje się urządzenie miejsc postojowych to część działki Gminy Białystok o nr ewidencyjnym gruntu 165/64 obr 8- Bema, zlokalizowany pomiędzy budynkiem wielorodzinnym nr 87, a ul Gen. J. Bema. Część w/w terenu stanowi nawierzchnia utwardzona o nawierzchni gruntowej. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA Zakres zamówienia obejmuje: . uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, . pozyskanie mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500, . wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500, . opracowanie koncepcji z umiejscowieniem ok. 12 miejsc postojowych - 2 warianty, . wykonanie badań geotechnicznych (min. 2 odwierty, każdy na głębokość 2 m), . uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, . uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od poszczególnych gestorów sieci, . wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zadania. Zakres zamówienia został określony kolorem zielonym na planie sytuacyjnym ( zał.1). Skład dokumentacji: . wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami - 2 egz., . koncepcja na mapie do celów opiniodawczych w skali 1:500 - II warianty - 2 egz., . projekt budowlany - 5 egz., . projekt wykonawczy - 3 egz., . przedmiary robót - 3 egz. , . kosztorysy inwestorskie - 2 egz., . specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - egz. . badania geotechniczne - 2 egz., . projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz., . wersja elektroniczna dokumentacji w formacie *.pdf lub *.jpg na płycie CD - 1 egz., . wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę - 2 egz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 4 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie budynków mieszkalnych ul Gen. J. Bema 87, M. Kopernika 7, M. Kopernika 5a, M. Kopernika 3 na działkach nr ew. gr 165/64, 165/49, 165/48, 165/33, 165/41 i 165/42 obr 8-Bema wjazd przy skrzyżowaniu ulic Gen. J. Bema i M. Kopernika w Białymstoku. 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Teren, na którym planuje się budowę drogi wewnętrznej to działki Gminy Białystok o nr ew. gr 165/64, 165/49, 165/48, 165/33, 165/41 i 165/42 obr 8- Bema. Istniejąca wewnętrzna droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej, betonowej i gruntowej jest w znacznym stopniu zniszczona i koszt naprawy drogi jest ekonomicznie nieuzasadniony w związku z czym Inwestor przewiduje wykonanie nowej drogi wewnętrznej. Część w/w terenu stanowi nawierzchnia utwardzona o nawierzchni bitumicznej, betonowej i gruntowej utwardzonej. Pozostałą powierzchnię terenu zajmuje zieleń uporządkowana. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA Zakres zamówienia obejmuje: . uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, . pozyskanie mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500, . wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500, . opracowanie koncepcji - 2 warianty, . wykonanie badań geotechnicznych (min. 6 odwierty, każdy na głębokość 2 m), . uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, . uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od poszczególnych gestorów sieci, . wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zadania. Zakres zamówienia został określony kolorem zielonym na planie sytuacyjnym ( zał.1). Skład dokumentacji: . wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami - 2 egz., . koncepcja na mapie do celów opiniodawczych w skali 1:500 - II warianty - 2 egz., . projekt budowlany - 5 egz., . projekt wykonawczy - branża drogowa - 4 egz., . projekt wykonawczy - branża sanitarna kanalizacja deszczowa - 4 egz. (przypadku niemożności odwodnienia powierzchniowego), . przedmiary robót - 3 egz. (każda branża oddzielnie), . kosztorysy inwestorskie - 2 egz. (każda branża oddzielnie), . specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. (każda branża oddzielnie), . badania geotechniczne - 2 egz., . projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz., . wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf. lub jpg. na płycie CD - 1 egz., . wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę - 2 egz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 5 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę parkingu wewnątrzosiedlowego mieszkańcom ul Zagórnej i ul Jarzębinowej w Białymstoku - Budżet obywatelski 2018." - zgodnie z zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia." 1. Opis ogólny terenu inwestycji : Teren inwestycji stanowią działki o numerach ew. geod. 701/9, 702/9, 703/11, 704/15, 705/11, 705/14, 702/11 i 704/17 obręb 2 Wysoki Stoczek zgodnie z zał.2 ( Zakres inwestycji). Teren inwestycji znajduje się w obszarze na który nie został opracowany plan miejscowy. Wjazd na teren projektowanego parkingu odbywać się będzie z drogi wewnętrznej odchodzącej od ulicy Antoniuk Fabryczny i położonej na działkach nr ew. geod. 695/6, 699/10, 701/7, 702/7, 703/11, 704/15, 704/17, 705/14 i dalej wewnątrz osiedla. Teren działek przeznaczonych pod wykonania inwestycji występuje infrastruktura podziemna instalacje gazowe, elektryczne, wodociągowe, teletechniczne i kanalizacyjne. Teren przewidziany pod inwestycje przecinają dwa chodniki o szerokości ok. 1.5 m, a pozostała część terenu stalowi trawnik. 2. Zakres zamówienia obejmuje: . uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, . pozyskanie mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500, . wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500, . opracowanie koncepcji na podstawie zał. nr 1 , . wykonanie badań geotechnicznych (min. 3 odwierty, każdy na głębokość 2 m), . uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, . uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od poszczególnych gestorów sieci, . wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zadania. Zakres zamówienia został określony kolorem zielonym na planie sytuacyjnym ( zał.2). 3. Skład dokumentacji: . wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami - 2 egz., . koncepcja na mapie do celów opiniodawczych w skali 1:500 - 2 egz., . projekt budowlany - 5 egz., . projekt wykonawczy - branża drogowa - 4 egz., . projekt wykonawczy kablowej linii oświetleniowej - branża elektryczna - 4 egz., . projekt wykonawczy - branża sanitarna - 4 egz., . przedmiary robót - 3 egz. (każda branża oddzielnie), . kosztorysy inwestorskie - 2 egz. (każda branża oddzielnie), . specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. (każda branża oddzielnie), . badania geotechniczne - 2 egz., . projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz., . wersja elektroniczna dokumentacji w formacie *.pdf lub *.jpg na płycie CD - 1 egz., . wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę - 2 egz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1,2,3,4,5 został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV

71320000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV71222000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

NIE DOTYCZY.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

NIE DOTYCZY.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże się, że : a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę. Za jedną usługę zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg lub chodników lub placów lub terenów utwardzonych , których wartość nie była niższa niż zadanie nr 1 - 8 000,00 zł (słownie osiem tysięcy złotych) brutto, zadanie nr 2 - 8 000,00 zł (słownie osiem tysięcy złotych) brutto, zadanie nr 3 - 8 000,00 zł (słownie osiem tysięcy złotych) brutto, zadanie nr 4 - 18 000,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy złotych) brutto, zadanie nr 5 - 18 000,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy złotych) brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno-drogowej dla zadań 1-5; UWAGA! Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 1332) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następującego dokumentu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego (zmk.bip.gov.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert zgodnie z zamieszczonym do SIWZ wzorem. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg załączonego wzoru załącznik nr 7 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załączonego wzoru załącznik nr 6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia o których mowa w załącznikach nr 3,4 i 5 do SIWZ) , 2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 4) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) została podpisana przez pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału (jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Doświadczenie projektanta w specjalności inżynieryjno-drogowej bez ograniczeń 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

§11 ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie i okolicznościach: 1) strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) działania siły wyższej, tzn. zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego, nie do uniknięcia i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. powódź, huragan, pożar, wojna, zamieszki uliczne) lub gdy opóźnienie wystąpiło z winy Zamawiającego, b) przerwania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. c) wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych, d) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia, o który mowa w §4 ust. 1: a) w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia, b) w przypadku zmiany stawki VAT. 3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu opracowania. 4) Wykonawca może dokonać zmiany swojego przedstawiciela wykazanego w §13 ust. 1, zgodnie z warunkami zawartymi w §13 ust. 3 i 4. 5) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany przedstawiciela jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 6) Zamawiający może dokonać zmiany swoich przedstawicieli wykazanych w §13 ust. 2. 3. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez Zamawiającego oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty powinne być sporządzone w języku polskim (PL)

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

1. Miejsce składania ofert Zarząd Mienia Komunalnego, ul gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201. Termin składania ofert 19.02.2018 r godz. 11:00. 2. Miejsce otwarcia ofert Zarząd Mienia Komunalnego, ul gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201. Termin otwarcia ofert 19.02.2018 r godz. 11:05. 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w zał. nr 3 oraz załączniku nr 4 niniejszej SIWZ oraz Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 3 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Zadanie nr 2 "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu na części działek o numerach ew. geod. 1340/25 i 1340/35 obręb 11 -Śródmieście przy ul Icchaka Malmeda zgodnie z zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia."

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Białystok codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.