Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Współpraca przy nagraniu i wydaniu płyty

Ogłoszenie nr 510274022-N-2019 z dnia 15-12-2019 r.

Instytut Adama Mickiewicza: WSPÓŁPRACA PRZY NAGRANIU I WYDANIU PŁYTY CD Z MUZYKĄ POLSKICH KOMPOZYTOREK (BACEWICZ, SIKORA, KULENTY) W WYKONANIU ORCHESTRE PASDELOUP.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska  25, 00-560  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WSPÓŁPRACA PRZY NAGRANIU I WYDANIU PŁYTY CD Z MUZYKĄ POLSKICH KOMPOZYTOREK (BACEWICZ, SIKORA, KULENTY) W WYKONANIU ORCHESTRE PASDELOUP.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
5/IAM/2019/10
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy Stron przy realizacji albumu CD z utworami Grażyny Bacewicz, Elżbiety Sikory, Agaty Zubel i Hanny Kulenty w wykonaniu:Orchestre Pasdeloup i solistów, pod dyrekcją Marzeny Diakun.Album będzie zawierał utwory: contradizione Grażyny Bacewicz (16 min), Sonosphere V „Wanda Landowska” Elżbiety Sikory (17 min), Aisthetikos Hanny Kulenty (18 min) i In the shade of anunshed tear Agaty Zubel (15 min); które zostaną nagrane w grudniu 2019 i styczniu 2020 r. przygotowanego przez Partnera, przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92310000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: l’Orchestre Pasdeloup
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 1, boulevard Saint-Denis 75003
Kod pocztowy:
Miejscowość: PARIS
Kraj/woj.: Francja

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: FRA
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29000
Waluta: EUR
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W ramach Projektu Polska Music i Polska 100 Instytut Adama Mickiewicza wspiera promocję twórczości polskich kompozytorek w wykonaniu najlepszych światowych orkiestr i zespołów muzycznych. W latach 2018-2019 utwory Polek prezentowały m.in. Klangforum Wien, European Union Youth Orchestra i Orchestre Pasdeloup - w najbardziej prestiżowych salach koncertowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Rosji i Włoszech. Współpraca z Orchestre Pasdeloup w latach 2018-2019 obejmowała przede wszystkich współorganizację koncertów z polskim repertuarem, z sukcesem prezentowanych przez Orkiestrę zimą 2018 i wiosną 2019. W programach znalazły się utwory m.in. Grażyny Bacewicz czy Elżbiety Sikory, wprowadzając do repertuaru najstarszej francuskiej orkiestry symfonicznej arcydzieła polskie. W wykonaniu tego znakomitego zespołu polskie kompozycje znalazły uznanie francuskiej publiczności. W roku 2019 Orkiestra Pasdeloup uczciła 75-lecie urodzin Sikory cyklem koncertów, w tym premierową prezentacją zamówienia kompozytorskiego IAM - utworu Sonosphère V (poświęconego wybitnej polskiej klawesynistce Wandzie Landowskiej). Orkiestra ma w repertuarze utwory Bizeta, Charpentiera, Berlioza czy Ryszarda Straussa, ale także kompozytorów współczesnych (już w 1930 orkiestra nagrała materiał dla francuskiej wytwórni płytowej, obecnie należącej do EMI). Występuje z sukcesami w największych francuskich salach muzycznych, z udziałem wybitnych wiolinistów z całego świata. Do współpracy zaprasza znakomitych solistów i dyrygentów – m.in. Polkę Marzenę Diakun, która poprowadzi orkiestrę podczas sesji nagraniowej. W programie płyty znajdują się następujące utwory: contradizione Grażyny Bacewicz (16 min), Sonosphere V „Wanda Landowska” Elżbiety Sikory (17 min), Aisthetikos Hanny Kulenty (18 min) i In the shade of anunshed tear Agaty Zubel (15 min). Orchestre Pasdeloup posiada prawa do nagrania premierowych utworów Elżbiety Sikory i Hanny Kulenty, z tego względu jest jedynym na rynku wykonawcą, które może zapewnić przygotowanie albumu CD w planowanym kształcie. Wydanie nagrania utworów wybitnych polskich kompozytorek muzyki współczesnej przez znakomitą francuską orkiestrę wpisuje się w strategię promowania na świecie najlepszych polskich twórców, realizowaną przez Instytut Adama Mickiewicza.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.