Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Wybudowanie budynku przedszkola w system

Gmina Sędziejowice

Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: "BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH"

Data utworzenia: 2020-01-24T11:15:48.397

Data publikacji: 2020-01-24T12:45:52.657

Nazwa zamawiającego: Gmina Sędziejowice

Ulica: ul. Wieluńska

Numer domu: 6

Numer mieszkania:

REGON: 73093459400000

Miejscowość: Sędziejowice

Kod pocztowy: 98-160

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Telefon: 436 771 002

Fax: 436 771 006

E-mail: rolnictwo@sedziejowice.gminarp.pl

Biuletyn: 510014494-N-2020

Pozycja: 510014494-N-2020

Strona WWW: www.gminasedziejowice.eu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 599086-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540206662-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: "BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH"

Numer referencyjny: RW.VI.271.14.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”. 2. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Sędziejowice Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21. 3. Parametry powierzchniowe i wielkościowe inwestycji: a) Powierzchnia zabudowy 1822,14 m2 b) Powierzchnia użytkowa 1595,76 m2 c) ¬kubatura 7975 m3 d) Maksymalna wysokość w kalenicy 7,46 m e) pow. projektowanych dojść, dojazdów i tarasów utwardzonych 2626 m2 f) pow. placów zabaw 95 m2 g) pow. utwardzona żwirem 216 m2 h) pow. miejsca gromadzenia odpadów 15 m2 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ Dokumentacja Techniczna, która zawiera: a) Projekt budowlany ze stycznia 2016 i Projekt wykonawczy z marca 2016, które obejmują: I. Projekt architektoniczny, II. Projekt technologii kuchni,III. Charakterystyka energetyczna,IV. Opinie geotechniczne,V. Projekt konstrukcyjny, VI. Projekt instalacji przyłącza wodociągowego,VII. Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych,VIII. Projekt instalacji elektrycznych,b) Projekt budowlany zamiennym z grudnia 2017, który obejmuje: I. Projekt architektoniczny zamienny,II. Charakterystyka energetyczna obiektu zamienna, III. Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych zamienny. 5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem:5.1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),5.2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.),5.3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,5.4. standardów emisyjnych.6. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB. 7. Zamawiający wymaga, żeby minimalny deklarowany okres gwarancji, obejmującej całość przedmiotu zamówienia, wynosił 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 917, z późn. zm.), osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia. W związku z ww. wymaganiem, Zamawiający określa: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: I. najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny wykaz pracowników wykonawcy i podwykonawców, zatrudnionych na umowę o pracę i wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem przypisanych do tych osób czynności, które będą wykonywać w ramach umowy, II. najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wymienionych w ww. wykazie oraz zobowiązanie, że osoby, wykonujące przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 917z późn. zm.),III. zamawiający wymaga aktualizacji ww. wykazu pracowników, przy pomocy których wykonawca lub podwykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany wykazu. O wprowadzeniu zmian, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu 5 dni od zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany wykazu oraz dostarczyć aktualny wykaz, oświadczenia i zobowiązanie, o których mowa w ppkt. ii. b) uprawnienia zamawiającego, w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: I. w celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę, przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, pod kątem zgodności z ww. wykazem pracowników, II. w sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia ww. osób może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji, czy osoby wskazane w wykazie pracowników są zatrudnione na umowę o pracę, III. za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą osobę wykonująca roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z ww. wykazem osób, IV. w przypadku stwierdzenia 3 lub więcej powtarzających się naruszeń obowiązków Wykonawcy w zakresie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, V. za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy przez podwykonawcę odpowiada Wykonawca, względem którego zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej lub ma prawo odstąpienia od umowy.c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: I. majster budowlany, II. monter instalacji sanitarnych, III. monter instalacji elektrycznych, IV. pomocnik budowlany, V. pomocnik montera instalacji sanitarnych,VI. pomocnik montera instalacji elektrycznych,VII. pracownik fizyczny,VIII. operator sprzętu budowlanego.

CPN główny przedmiot: 71000000-8Sędziejowice Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.