Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie chodników na drogach powiatowych

Ogłoszenie nr 510274040-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie: WYKONANIE CHODNIKÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE OTWOCKIM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618778-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, Krajowy numer identyfikacyjny 14848593000000, ul. ul. Bohaterów Westerplatte  36, 05-480  Karczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 806 421, e-mail zdp@powiat-otwocki.pl, faks 227 806 421.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiat-otwocki.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE CHODNIKÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE OTWOCKIM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP/P-29/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE/ PRZEBUDOWIE LUB MODERNIZACJI CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W DROGACH POWIATOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO: BUDOWIE CHODNIKA NA ULICY ŚWIDERSKIEJ W KARCZEWIE - OPIS W OGŁOSZENIU Z DNIA 05.11.2019.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
NA PODSTAWIE ART.93, UST.1,PKT 4 - USTAWY PZP.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.