Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa k

Gmina Ścinawa

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Redlice, Grzybów, Jurcz"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 503035-N-2020 z dnia 2020-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Ścinawa

Regon: 39064756400000

ulica: Rynek

Numer domu: 17

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59-330

Miejscowość: Ścinawa

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 76 7400225, 76 7400245

e-mail: plinda@scinawa.pl

Fax: 76 7400201

Adres strony internetowej (URL): http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

Adres profilu nabywcy: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie, Rynek 17, 59-330 Ścinawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Redlice, Grzybów, Jurcz"

Numer referencyjny:

IR.271.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Redlice, Grzybów, Jurcz" Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części. Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Część nr 1. Usługa zaprojektowania systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redlice. Zakres obejmuje miejscowość Redlice wraz rurociągiem tłocznym do Wielowsi Część nr 2. Usługa zaprojektowania systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybów. Zakres obejmuje miejscowość - przysiółek Grzybów wraz z rurociągiem tłocznym do miejscowości Zaborów. Część nr 3. Usługa zaprojektowania systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurcz. Zakres obejmuje miejscowość Jurcz wraz z rurociągiem tłocznym do wsi Zaborów wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w obrębie wsi Jurcz. Na terenie inwestycji występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną tzn. istniejącą siecią wodociągową, siecią teletechniczną i siecią energetyczną. W/w sieci przewiduje się zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do użytku przez osoby fizyczne, w tym pracowników zamawiającego, w związku z art. 29 ust. 5 i 6 PZP (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zobowiązuje się wykonawcę do projektowania spełniając kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Zamawiający wymaga, aby wykonany projekt budowlany i pozostała dokumentacja sporządzana przez wykonawcę uwzględniała obowiązujące wymogi prawne w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i pozyskania wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności map i projektów. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) uzyskania, przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia przez Zamawiającego materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań technologicznych, b) konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań technologicznych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaprojektowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów, wykonawca może zastosować, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązania o lepszych parametrach technicznych od przewidzianych w Opisie przedmiotu zamówienia, c) przedstawienia propozycji rozwiązań wykraczających poza zaproponowane w Opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku stwierdzenia konieczności ich zastosowania w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, składającej się z elementów określonych pkt 4) 2) prowadzenia spraw formalnych związanych z wykonywanym zadaniem, w tym: a) pozyskanie map do celów projektowych, b) pozyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych c) pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla każdej miejscowości osobno; 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia robót budowlanych w okresie ich realizacji; 4) Wykonawca przygotuje dokumentację projektową w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1129), na którą składają się: a) kompletny, uzgodniony z Zamawiającym i zatwierdzony przez odpowiednie organy Projekt Budowlany; b) decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych; c) kompletny, uzgodniony z Zamawiającym, Projekt Wykonawczy; d) opracowanie zawierające informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych; e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; f) przedmiary robót; g) kosztorysy inwestorskie; h) inne decyzje, uzgodnienia wymagane prawem (o ile dotyczy). W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa Wykonawca nie jest zobowiązany do pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w skład dokumentacji projektowej wejdzie dokumentacja (m.in. opracowania, szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, projekty, itd.) w zakresie wymaganym dla dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego oraz kompletny, uzgodniony z Zamawiającym Projekt Wykonawczy. Dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w wykaz opracowań wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę będzie wykonana odpowiednio: a) Projekt budowlany w 5 egz.; b) Branżowe Projekty wykonawcze i inne projekty specjalistyczne w 3 egz.; c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 2 egz.; d) Pozostałe opracowania wymienione w niniejszym paragrafie - w 2 egz.; e) Przedmiary i kosztorysy w 2 egz. w formie papierowej oraz - dodatkowo w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (opracowanie umożliwiające edycję przy wykorzystaniu powszechnie stosowanego oprogramowania) oraz w formie DWG.

II.5) Główny kod CPV:

71221000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71320000-771332000-471222100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 2) Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: a) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia polegającego na wykonaniu usługi w zakresie: - Projektowania budowy sytemu kanalizacji tj. powtórzeniu usługi podobnej do usługi będącej przedmiotem zamówienia podstawowego podobnego do przedmiotu zamówienia podstawowego. b) Zamawiający przyjmie jako maksymalne składniki cenotwórcze te, które wykonawca podał w swojej ofercie do tego zamówienia. c) Warunkiem udzielenia zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia- protokołu konieczności (wraz z wyceną usługi) przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisał umowę na przedmiotowe zadanie. Umowa w sprawie przedmiotowej usługi zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2023-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

4. Termin wykonania zamówienia Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy Data zakończenia: a) Oddanie dokumentacji projektowej - 30.06.2021r. b) Termin sprawowania nadzoru autorskiego: do dnia zakończenia prac budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonywaną dokumentację projektową i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, nie dłużej niż do 30.06.2023r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Dla części nr 1: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Dla części nr 2: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Dla części nr 3: Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie: 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, i wykazał, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub ich zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł. 2. Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty minimum 100.000,00 zł (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku). 3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie dla każdej części zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej sieć kanalizacyjną sanitarną w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości co najmniej 2 km wraz z co najmniej 1 przepompownią ścieków, 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował następujące osoby: 1) Projektant branży sanitarnej posiadający: ? min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów budowlanych liniowych takich jak sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, w tym wykonanie minimum 1 dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości co najmniej 20 km, ? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) Projektant branży drogowej ? min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów budowlanych drogowych, w tym wykonanie minimum 1 dokumentacji projektowej dróg o długości co najmniej 5 km, ? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży drogowej zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.),które pozwalać będą na pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową. Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego. Nie dopuszcza się łączenia pełnionych funkcji. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.- dalej "ustawa PB"), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 - dalej "ustawa o uznawaniu kwalifikacji"). Przez doświadczenie zawodowe (liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016.645 ze zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe - w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dowody, czy zostały wykonane należycie oraz jeden wspólny wykaz osób). 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 7) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej np. polisy ubezpieczeniowej; 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ppkt 1-2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisywanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, to możemy zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: a) dla części nr 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), b) dla części nr 2: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), c) dla części nr 3: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005. 5) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginalny dokument gwarancyjny powinien być złożony luźno, w jednej kopercie z ofertą. Kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy trwale spiąć z ofertą. 6) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 7) Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego przyjmuje się, że zostało złożone w terminie, jeżeli zostało przelane na konto Zamawiającego do terminu składania ofert (należy dołączyć potwierdzenie przelewu do oferty lub złożyć w Sekretariacie UMiG Ścinawa). 8) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem), c) kwotę gwarancji(poręczenia), d) termin ważności gwarancji(poręczenia), e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zapłaci kwotę gwarancji jeżeli: i. Wykonawca, którego ofertę wybrano: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ii. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2023-06-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 13 do niniejszego SIWZ. 2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności, chyba, że zapisy umowy stanowią inaczej. 3) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego we wzorze umowy. Zapisy umowy: § 17 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w sytuacjach i na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie i SIWZ. 3. Przewiduje się zmiany umowy polegające na uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: -przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, -wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -przewlekłość Organów administracji publicznej. 4. W przedstawionych w ust. 2 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5. Przewiduje się zmiany umowy polegające na zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany terminu realizacji umowy (w zakresie nadzoru autorskiego) oraz zmiany zakresu rzeczowego (zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac). Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana: 1) w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzoru autorskiego - proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 i okresu o jaki wydłużone zostanie pełnienie nadzoru autorskiego, 2) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zleconych prac, wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone o kwotę odpowiadającą wartości dokonanych zmian (z uwzględnieniem wartości danej części wnikającej z umowy lub towarzyszących jej dokumentów, a w razie ich braku odpowiedniego kosztorysu). Zwiększenie wynagrodzenie nie może przekroczyć 40% kwoty wskazanej w § 8 ust. 1. 6. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, terminu realizacji umowy lub jej zakresu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków powodującej, że jej wykonanie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. W takiej sytuacji strony mogą odpowiednio zmienić sposób wykonania zobowiązania, w tym wysokość wynagrodzenia, tak aby żadna ze stron nie poniosła straty ani nie uzyskała istotnego wzbogacenia w stosunku do warunków pierwotnych. Zmiany dokonywane w tym zakresie nie mogą powodować zmian wynagrodzenia o więcej niż 60% kwoty wskazanej w § 8 ust. 1. 7. Przewiduje się zmiany umowy polegające na rezygnacji z części zleconych prac, rozszerzeniu ich zakresu lub jego zmiany. Modyfikacja umowy w tym zakresie nie może powodować zmiany wynagrodzenia o więcej niż 40% kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 i może nastąpić, jeżeli jest ona uzasadniona: 1) możliwością uzyskania lepszych efektów technicznych lub ekonomicznych przez zastosowanie alternatywnych rozwiązań projektowych lub materiałów (w stosunku do wymagań wynikających z SIWZ), 2) ujawnieniem się okoliczności nie znanych stronom w chwili zawarcia umowy, a czyniących realizację części umowy niecelową lub nieuzasadnioną ekonomicznie albo wymagającą wykonania dodatkowych prac, 3) wystąpieniem niezależnych od stron przeszkód nie mających charakteru siły wyższej lecz obiektywnie utrudniających realizację umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, w szczególności w zakresie terminu. 8. Strony odpowiednio dostosują umowę do ewentualnych zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z które to zmiany będą miały wpływ na realizację umowy i sposób wykonania zobowiązania Wykonawcy. 9. Zmiana umowy nastąpi także w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT - wówczas strony ustalą nową wysokość wynagrodzenia brutto (uwzględniającego podatek VAT) z uwzględnieniem zmienionej stawki i odpowiedniej ceny netto podanej w ofercie Wykonawcy. 10. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) Opis propozycji zmiany, 2) Uzasadnienie zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Usługa zaprojektowania systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybów.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.