Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy u

Gmina Raszyn

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 517255-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Raszyn

Regon 54663800000

ulica ul Szkolna

Numer domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy 05090

Miejscowość Raszyn

Województwo mazowieckie

Państwo Polska

Numer telefonu 227 017 770

e-mail zam.publ@raszyn.pl

Fax 227 017 778

Adres strony internetowej (URL) www.bip.raszyn.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.raszyn.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Adres

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny

ZP.271.1.4.2018.ŁO

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania": Zadanie nr 1 "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Wiejskiej we wsi Nowe Grocholice". Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Wiejskiej we wsi Nowe Grocholice (na odcinku od skrzyżowania w ruchu okrężnym (ulic Pruszkowska - Popularna) do ulicy Dolnej) w miejscowości Nowe Grocholice, gm. Raszyn, dł. ok 120 m.b. Zadanie nr 2 "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Wąskiej we wsi Raszyn" Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Wąskiej (na odcinku między ulicami Godebskiego - Aleja Krakowska) we wsi Raszyn, gm. Raszyn, dł. ok 200 m.b. Zadanie nr 3 "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic we wsi Nowe Grocholice (w tym aulica Stawowa, bulica Dzika, csięgacz bez nazwy)" Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Stawowej (na odcinku między ulicami Trakt Grocholicki - ul Łączna) we wsi Nowe Grocholice (w tym a ulica Stawowa o dł. ok 450 m.b., b ulica Dzika o dł. ok 120 m.b., c sięgacz bez nazwy o dł. ok 100 m.b.), gm. Raszyn, łączna dł. ok. 670 m.b. Zadanie nr 4 "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Nadrzecznej we wsi Raszyn 02" Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Nadrzecznej we wsi Raszyn 02, gm. Raszyn, dł. ok 320 m.b. Zadanie nr 5 "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Alej Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej - odcinek od ulicy Falenckiej do ulicy Reja" Dokumentacja projektowa dot. przebudowy Alej Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej - odcinek od ulicy Falenckiej do ulicy Reja, gm. Raszyn, dł. ok. 3000 m Dokumentację projektową należy wykonać w następującym zakresie - robót drogowych, - robót odwodnieniowych, - robót wodno - kanalizacyjnych, - robót elektrycznych i teletechnicznych, Szczegółowy zakres prac projektowych składających się na przedmiot zamówienia, określają załączniki - Opis przedmiotu zamówienia oraz Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna obejmować: . w zakresie robót drogowych a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji projektowych z rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi, b) dokumentację techniczną układu drogowego do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę , w tym: - projekt zagospodarowania terenu z rzędnymi wysokościowymi i zwymiarowany w stopniu pozwalającym na odtworzenie w terenie sporządzony na mapie do celów projektowych, - plan sytuacyjny w kolorze, - profil podłużny - przekrój poprzeczny (z naniesieniem lokalizacji projektowanej i istniejącej infrastruktury podziemnej), c) zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowiązujące katalogi konstrukcyjne z odniesieniem do obowiązujących norm technicznych d) projekt wykonawczy w tym: - szczegóły konstrukcyjne, - zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkim działkom zlokalizowanym przy ulicy poprzez budowę lub przebudowę zjazdów (z podaniem rzędnych wysokościowych). - uwzględnienie regulacji wysokościowej istniejących zaworów i włazów uzbrojenia istniejącego w ulicy do projektowanej rzędnej. - rysunki rozwiązań kolizji z infrastrukturą podziemną - przełożenia lub sposób zabezpieczenia sieci w uzgodnieniu z każdym z gestorów sieci - tabelę robót ziemnych, e) projekty stałej i czasowej organizacji ruchu posiadające wymagane opinie i zatwierdzenie. Na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę lub zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze, należy przeanalizować lokalizację zjazdów. Każdy zjazd zarówno indywidualny jak i publiczny winien być przeanalizowany pod względem wysokościowym i usytuowania w planie. W przypadku kolizji ze słupami teletechnicznymi lub energetycznymi dokonać przebudowy ich za zgodą właściciela sieci. W ulicach zaplanować kanały technologiczne. . w zakresie robót odwodnieniowych a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji projektowych z rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi, b) dokumentacja techniczna systemu odwodnienia kompatybilna z układem drogowym w tym: - projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celów projektowych zawierający zwymiarowanie projektowanych urządzeń oraz rzędne wysokościowe - plan sytuacyjny w kolorze, c) projekt wykonawczy w tym: - przekrój podłużny kanalizacji deszczowej (skala 1:50/500) - szczegóły zastosowanych rozwiązań (wpust, schemat studni) - profile przykanalików do studni wpustowych skala 1:100 - sposób wykonania zabezpieczeń kolizji bądź ich rozwiązań zamiennych . w zakresie robót wod-kan. a) dokumentację techniczną dla zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zawierającą: - projekt zagospodarowania terenu, wykonany na kopii mapy do celów projektowych z wpisanymi rzędnymi wysokościowymi dna kanału i studni, włazów. Rzędne muszą uwzględniać wymagane przykrycie i niweletę jezdni lub chodnika. - plan sytuacyjny w kolorze, b) projekt wykonawczy w tym: - przekrój podłużny sieci (skala 1:50/500) - schematy studni , - profile przykanalików skala 1:100 - rozwiązania ewentualnych kolizji i istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenu. Należy wykonać dokumentację techniczną uwzględniającą warunki techniczne, pozyskane przez Wykonawcę od zarządcy sieci EKO-Raszyn Sp. z o.o. ul Unii Europejskiej 3 w Raszynie. Zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej i przyłącza do granicy pasa drogowego dla każdej wydzielonej ewidencyjnie działki. W przedmiarze przewidzieć wymianę istniejących małych żeliwnych skrzynek ulicznych (od zasuw) na skrzynki duże o wym. 185 mm na przyłączach do posesji i na hydrantach oraz pokryw studni na D 400. Projekt uzgodnić z eksploratorem sieci wod-kan. firmą EKO-RASZYN, Sp. z o.o. ul Unii Europejskiej 3, 05-050 Raszyn. . w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicy - przestawienie lub dołożenie słupów do sieci energetycznej, ewentualne usunięcie kolizji. Dobór rozwiązań technicznych ( kablowe, typ słupów i opraw) należy uzgodnić z Zamawiającym na wstępnym etapie projektowania. W razie konieczności doświetlenia lub zmiany miejsca usytuowania istniejących słupów zobowiązuje się Wykonawcę do przeprojektowania oświetlenia w oparciu o założenia projektowe dotyczące budowy drogi. W przypadku wystąpienia kolizji ze słupami teletechnicznymi lub energetycznymi należy dokonać możliwej ich przebudowy na warunkach technicznych wystawionych przez zarządców sieci. Na uzgodniony projekt uzyskać brak sprzeciwu organu na wykonanie robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia. W projekcie przewidzieć kanał technologiczny. Dokumentacja winna być wykonana dla ulicy i branż osobno i zawierać: 1. w wersji papierowej a) projekt budowlany - 5 egz. b) projekt wykonawczy - 5 egz. c) inwentaryzację zieleni z wycinką drzew (jeśli jest taka potrzeba) - 4 egz. d) uzgodniony projekt stałej i czasowej organizacji ruchu - 3 egz. e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. f) kosztorys inwestorski - 2 egz. g) przedmiar robót - 2 egz. 2. w wersji elektronicznej a) dokumentację techniczną (w formacie .pdf i DWG) - 1 szt. b) kosztorys inwestorski w formacie doc i .pdf - 1szt. c) przedmiar i kosztorys ślepy - 1egz. W/w nośniki elektroniczne Projektant winien opisać w sposób trwały - nadruk komputerowy umieszczając n/w informacje : - nazwę i adres jednostki projektowej, - nazwę i adres obiektu budowlanego (ulicy), - inwestor, - branża, - egz. nr 1 - RI, - egz. nr 2 -RZP. Projektant przy opracowywaniu dokumentacji zobowiązany jest uzyskać oryginały i wykonać: -aktualną mapę do celów projektowych -decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji(jeśli jest taka potrzeba) - wypis i wyrys z rejestru gruntów -odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (jeśli jest taka potrzeba) -ocenę stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz jej podłoża -badania geotechniczne -decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest taka potrzeba) -wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - opinię komunikacyjną z załącznikiem graficznym. -uzgodnienie dokumentacji z gestorami sieci, zarządcą drogi -protokół z Narady Koordynacyjnej -uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych -inwentaryzację zieleni - wskazanie drzew w pasie drogowym kolidujących z przebudową (jeśli jest taka potrzeba) -pozwolenie wodnoprawne (jeśli jest taka potrzeba) - uzgodnienia z EKO-Raszyn Dokumentację należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów, w szczególności 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735- z późn. zm.) 2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2222 z późn. zm.) 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r poz. 1566 z późn. zm.) 4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.) 5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz.1332 z późn. zm.) 6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) 7. Rozporządzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124) 8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) 9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r poz. 1129) 10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) UWAGA: . Rozwiązania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami. . Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczególnych etapów projektu . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. . Wersja elektroniczna opracowań ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej, na co Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Wersję elektroniczną należy wykonać po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego. . W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzgodnień poprawki te powinny być naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej. Oferta powinna zawierać ryczałtową cenę opracowania za wykonanie dokumentacji projektowej ulicy/ulic objętych odpowiednio zadaniami wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z wykonania tej dokumentacji i uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych w tym kosztami pozyskania uzgodnień, warunków, wypisów, zakupu i aktualizacji map, przygotowaniem wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kosztów.

II.5) Główny kod CPV

71320000-7

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-15

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług polegających na powtórzeniu usług podobnych, stosownie do art 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w zakresie każdego zadania . Zamówienia na usługi, o których mowa powyżej, będą polegały na wykonaniu podobnych usług projektowych jak w zamówieniu podstawowym. Sposób i warunki realizacji usługi odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia zawartych w istotnych postanowienia umowy - załączniku nr 5 do SIWZ

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej wraz niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku zgłoszenia robót budowlanych - do dnia 15.10.2018 r. Zgłoszenie robót budowlanych lub pozyskanie decyzji - pozwolenia na budowę do dnia 15.12.2018 r.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykażą minimum 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dot. przebudowy lub budowy drogi o wartości zamówienia, co najmniej 20 000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złoty) brutto każda z usług b) dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: . 2 (dwie) osoby projektanci posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej - minimalny staż projektowy 36 miesięcy w tym liczba wykonanych projektów drogowych (budowa nowej drogi, rozbudowa lub przebudowa drogi) - 3szt., . 2 (dwie) osoby projektanci - posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - minimalny staż projektowy 36 miesięcy. . 1 (jedna) osoba projektant - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimalny staż projektowy 36 miesięcy. . 1 (jedna) osoba projektant ( projektant niezbędny w przypadku usunięcia kolizji teletechnicznych) posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; minimalny staż projektowy 48 miesięcy. Uwaga: . Staż projektowy ustala się licząc miesiące kalendarzowe łącznie z miesiącem oraz rokiem uzyskana uprawnień do roku 2018 włącznie. . Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. . W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; b) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy; c) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. VII.3.2 SIWZ. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. VII.3.2 SIWZ. Uwaga! 3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.2 lit. a) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a). Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V.1.2 lit. a SIWZ) b). Dowodów potwierdzających, czy usługi opisane w pkt. V.1.2 lit. a) SIWZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. c). Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V.1.2 lit. b SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik do SIWZ) oraz załącznikiem cenowym; Wykonawca złoży: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V SIWZ. b) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r poz. 570). c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. d) Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VIII. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik do SIWZ). f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów. h) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości odpowiednio Zadanie nr 1 *- 350,00 zł (słownie trzysta pięćdziesiąt złotych), Zadanie nr 2 *- 300,00 zł (słownie trzysta złotych), Zadanie nr 3 *- 1 500,00 zł (słownie jeden tysiąc pięćset złotych), Zadanie nr 4 *- 600,00 zł (słownie sześćset złotych), Zadanie nr 5 *- 1 200,00 zł (słownie jeden tysiąc dwieście złotych), 2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art 45 ust. 6 Ustawy w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego- nr rachunku 05 8004 0002 2001 0000 0316 0014 z adnotacją "Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania" 1*,2*,3*,4*,5* - z zaznaczeniem, na które zadanie składana jest oferta. * wybrać odpowiednie zadanie/zadania

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00termin przekazania koncepcji projektowej40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie terminu realizacji umowy lub przyjętych rozwiązań projektowych (technicznych) w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej; 2) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 3) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług 4) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; 5) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 6) zmniejszenia lub ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, czy też pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwalających na szybszą jej realizację; 7) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; 8) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; 9) konieczności wykonania usług zamiennych lub uzupełniających; 10) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków radnych lub policji.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art 8 w związku z art 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

14. Zgodnie z przepisem art 11 ust. 4 ww. ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art 86 ust. 4 Ustawy. 15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05). 16. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-20

godzina

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Zadanie nr 2 "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Wąskiej we wsi Raszyn"

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Raszyn codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.