Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie 1 przebudowy

Miasto Rybnik

Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552982-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Rybnik

Regon: 276255430

ulica: Bolesława Chrobrego

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 48324392302

e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl

Fax: 48324224124

Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

bip.um.rybnik.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna

Adres:

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2 pok. 302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy

Numer referencyjny:

ZP.271.57.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy Dla każdego z powyższych zadań Wykonawca ma obowiązek wykonać: 1) wykonać aktualizację podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, 2) wykonać inwentaryzację zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania, 3) wykonać badania geologiczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego oraz nośności nawierzchni, 4) wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, 5) wykonać podziały nieruchomości, 6) wykonać linie rozgraniczające, 7) wykonać kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary na podstawie Katalog Nakładów Rzeczowych (osobno dla każdej z branż), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalo-użytkowym (Dz. U. z 2004r. , nr 130, poz. 1389), 8) wykonać projekt budowlany, 9) wykonać projekt wykonawczy, 10) wykonać projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 11) uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wnioskodawcą o ZRID jest Zamawiający na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę wniosku (z rygorem natychmiastowej wykonalności) wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 12) przygotować wniosek o ZRID, 13) uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno prawnym, 14) uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, 15) wykonać opisy nieruchomości zajmowanych w trybie "specustawy drogowej", 16) złożyć oświadczenie zobowiązujące do pełnienia odpłatnego nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją płatnego zgodnie z ofertą przetargową, 17) uzyskać pozytywną opinię oficera rowerowego Urzędu Miasta Rybnika na etapie koncepcji oraz na etapie wykonania projektu budowlanego zgodnie z zarządzeniem nr 12/2016 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu zrównoważonego, w tym rowerowego na terenie miasta Rybnika oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej na drogach w mieście, 18) uzyskać za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, przed odbiorem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zarządzeniem nr 66/2016 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik. Założenia projektowe: Zadanie 1. Przebudowy ulicy Morwowej w Rybniku na odcinku około 500 m (zgodnie z załączoną mapką): 1) jezdnia szer. 5,0 - 5,5 m o naw. z BA (KR3), 2) przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i sieci nadziemnych, 3) odwodnienie i kanalizacja deszczowa z podłączeniem do istniejącego rowu, 4) nowe oświetlenie uliczne LED. Zadanie 2. Przebudowa ulicy Teofila Brzozy na odcinku około 820 m (zgodnie z załączoną mapką): 1) jezdnia szer. 6,0 - 6,5 m o naw. z BA (KR4), 2) jednostronny chodnik - o naw. z kostki betonowej gr. 8cm, 3) przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i sieci nadziemnych, 4) odwodnienie i kanalizacja deszczowa z podłączeniem do systemu kanalizacyjnego - do nowozaprojektowanej studni przyłączeniowej w rejonie budynku nr 17 - plan sytuacyjny, załącznik nr 3 (studnia zaprojektowana w oddzielnej dokumentacji technicznej przez Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. Rybnik), 5) nowe oświetlenie uliczne LED. Ogólne wymagania dotyczące obu zadań. 1. Należy zaprojektować przebudowę lub zabezpieczenia urządzeń i sieci będących w kolizji z przedmiotową przebudową drogi. 2. Projekt powinien być podzielony (projektowo, kosztorysowo i przedmiarowo) na odrębne zadania/branże. 3. Operat wodnoprawny dla projektowanego odwodnienia wykonać zgodnie z art. 132 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. ze zmianami) oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. Operat wodnoprawny należy sporządzić w formie opisowej i graficznej. Musi zawierać wszystkie niezbędne elementy określone ww. Ustawą oraz wydanymi na tej podstawie aktami wykonawczymi. 4. Dokumentację geodezyjno-kartograficzną i czynności geodezyjne muszą wykonać podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe, zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z późniejszymi zmianami). 5. W dokumentacji należy określić powierzchnię zlewni, z wyszczególnieniem powierzchni szczelnej dróg (wraz z wyszczególnieniem ulic i przyporządkowaną powierzchnią dla tych ulic), z których następuje odpływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej do odbiornika. Średnicę kanałów należy dostosować do jak największej powierzchni zlewni (nie tylko dla drogi). 6. Wykonawca odpowiadają za jakość i rzetelność wykonania zamówienia oraz zgodność z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 7. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszystkie zaproponowane w operacie rozwiązania oczyszczania i monitorowania wód. 8. Wszelkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. 9. Wykonawca musi przygotować wszystkie wymagane dokumenty oraz kompletny operat wodnoprawny, złożyć wnioski do wyznaczonego organu i uzyskać prawomocne pozwolenie wodnoprawne. 10. Projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie, których Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 11. Od Wykonawcy Zamawiający oczekuje złożenia zobowiązania do pełnienia odpłatnego nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją płatnego zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. 12. Od Wykonawcy Zamawiający oczekuje złożenia oświadczenia, że pełna zawartość dokumentacji przekazanej Zamawiającemu w formie elektronicznej może zostać opublikowana wraz z danymi wrażliwymi. W razie utajnienia danych wrażliwych Wykonawca jest zobowiązany do podziału dokumentacji na część jawną i niejawną Wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych. - dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29 - 30 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych; - dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych; - dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych; - forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, ze zmianami); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do składania pisemnych raportów z przebiegu i aktualnego zaawansowania prac projektowych. Raporty należy składać w odstępach miesięcznych, do piętnastego dnia miesiąca. Raporty winny zawierać harmonogram realizacji poszczególnych części składowych projektu, informacje o opóźnieniach lub zagrożeniach dotrzymania terminów harmonogramu oraz kopie korespondencji dotyczącej projektu. Zamawiającemu musi być przekazana dokumentacja osobno dla każdej z części zamówienia w wersji papierowej obejmująca: ? oryginały pozwoleń, uzgodnień i opinii kopie, ? oryginały wyników badań geotechnicznych 2 kopie, ? projekt budowlany (stanowiący załącznik do decyzji ZRID) z informacją BIOZ - 6 szt., ? projekt wykonawczy - 6 szt., ? operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym 2 kopie, ? inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania - 6 szt., ? opisy nieruchomości - 2 egz., ? projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem- 6 szt., ? projekt podziału nieruchomości - 10 szt., ? specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 szt. (dla każdej z branż), ? przedmiar robót - 2 szt. (z podziałem na branże) wykonany w arkuszu kalkulacyjnym xls w stopniu agregacji pozycji przedmiarowych ustalonym z Zamawiającym (przedmiar ten będzie przekazany wykonawcy robót do wycenienia oferty, a pozycje przedmiarowe winny mieć odniesienie do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót), ? kosztorys inwestorski - 2 szt. (z podziałem na branże). Dokumentacja musi być dodatkowo opracowana w wersji cyfrowej na nośniku CD. Przyjmuje się następujące rodzaje plików: całość dokumentacji w formacie pdf. Dodatkowo należy dołączyć: . kosztorysy w formacie ath, sko (athena soft, seko), xls, . część rysunkową w formacie dwg lub dgn (ACAD, Bentley), . część opisową w formacie doc. Podziały nieruchomości Podziały nieruchomości wykonać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami). Przez ustalenie granic istniejącego pasa drogowego rozumie się odszukanie, wznowienie lub rozgraniczenie. Przy pracach związanych z ustaleniem granic współrzędne punktów granicznych z Ośrodka Dokumentacji należy traktować, jako przykładowe i nie mogą być podstawą do określenia położenia punktów granicznych w terenie. Ustalenie granic dzielonych działek należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków. Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych dla starych granic wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Projekty podziału należy wykonać w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na obowiązującą osnowę geodezyjną. Współrzędne punktów granicznych ujawnione w ewidencji nie pomierzone na aktualnie obowiązującej osnowie geodezyjnej i niespełniające standardów wynikających z rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków nie mogą być w bezpośredni sposób wykorzystane do wyniesienia w teren. Projekty podziału wykonać dla każdej nieruchomości w 10 egz. Wykorzystaną istniejącą osnowę oraz zakładaną nową należy przekazać Zamawiającemu w formie kart opisów topograficznych z współrzędnymi tych punktów. Obligatoryjną częścią przekazywanych załączników jest oryginał protokołu z przyjęcia granic z klauzulą potwierdzającą przyjęcie operatu do zasobu. Należy sporządzić zestawienie działek dla całego pasa drogowego a w razie konieczności sporządzić wykazy synchronizacyjne uzgadniające ewidencje gruntów z KW. Od Wykonawcy oczekujemy: 1) złożenia oświadczenia zobowiązującego do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją zgodnie z ustawą prawo budowlane, 2) przekazania całości praw autorskich do dokumentacji Zamawiającemu w formie oświadczenia. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany do każdorazowego stawienia się na placu budowy na pisemne lub mailowe wezwanie inwestora. Szacuje się 20 wizyt na budowie w ramach całej umowy. Wymagania w zakresie dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych: Dokumentacja będzie przewidywała zastosowanie na wszystkich zjazdach i przejściach dla pieszych obniżenie krawężników o wysokości do 2 cm, kostkę integracyjną na przejściach dla pieszych.

II.5) Główny kod CPV:

71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Część nr: 1Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Morwowej

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

48

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1) wykonanie prac projektowych w terminie 365 dni od daty zawarcia umowy, 2) pełnienie nadzoru autorskiego w terminie do 36 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego kompletu dokumentacji, której dotyczą prace projektowe.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwa opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej o długości minimum 500 m każde (długość projektowanego odcinka) w skład każdego wchodziło oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa lub odwodnienie oraz przebudowa urządzeń obcych. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych usług, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; c) a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 1).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) - pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie "Zbiorcze zestawienie ofert" na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/ poręczenie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie 1: 1.200 PLN. Zadanie 2: 2.400 PLN. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Termin opracowania dokumentacji30,00Doświadczenie projektanta branży drogowej10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania jego rozpatrzenia (minimum 1 raz na każde 14 dni wnioskowanego przez Wykonawcę terminu przedłużenia umowy) poprzez pismo, e-mail, fax, 2) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych związanych z realizacją umowy, które nie pozwolą na realizację umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie prac. Przedłużenie czasu realizacji umowy możliwe jest o liczbę dni kalendarzowych przekroczenia podanych wyżej terminów. 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę sytuacji opisanych w ust. 1 w czasie ich wystąpienia ze wskazaniem przyczyny oraz z podaniem daty ich ponownego podjęcia, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wykonania umowy są bezskuteczne.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Teofila Brzozy

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Rybnik codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.