Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decy

Gmina Dopiewo

Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla następujących zadań - zadanie nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowej ul Nowa w m. Palędzie i m. Gołuski, - zadanie nr 2 Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul Strumykowa, Jowiszowa, Tęczowa, Porankowa i Księżycowa, - zadanie nr 3 Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul Leśna od ul Niezłomnych do ul Sportowej, - zadanie nr 4 Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul Polna.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516739-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Dopiewo

Regon 63125873800000

ulica ul Leśna

Numer domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy 62070

Miejscowość Dopiewo

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 0618148331 w 34

e-mail pawlicka@dopiewo.pl

Fax 618 148 092

Adres strony internetowej (URL) http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

pisemnie

Adres

Urząd Gminy Dopiewo ul Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pok nr 5 - Biuro Obsługi Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla następujących zadań - zadanie nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowej ul Nowa w m. Palędzie i m. Gołuski, - zadanie nr 2 Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul Strumykowa, Jowiszowa, Tęczowa, Porankowa i Księżycowa, - zadanie nr 3 Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul Leśna od ul Niezłomnych do ul Sportowej, - zadanie nr 4 Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul Polna.

Numer referencyjny

ROA.271.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Kod CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 3.2. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać pełne dokumentacje projektowe zawierające projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskać niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające realizację inwestycji tj ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, a także pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.3. Ogólne wymogi dotyczące wykonywania i realizacji niniejszego zamówienia: 3.3.1) Przedmiot umowy musi spełniać wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowana dokumentacja powinna zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W przypadku zaproponowania w ofertach na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", Wykonawca (Projektant) zobowiązany będzie do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii dotyczącej ich "równoważności". 3.3.2) Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy oraz przekazywać szczegółowe informację dotyczące stanu realizacji zadania przynajmniej raz w miesiącu w formie pisemnej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób odwodnienia, itp. na roboczo należy uzgodnić w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dopiewo. 3.3.3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do udziału w przygotowanych przez Zamawiającego konsultacjach z mieszkańcami w zakresie realizacji niniejszej dokumentacji projektowej, w czasie i miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego. 3.3.4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu niniejszej umowy na etapie prowadzonej przez Zamawiającego procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu budowlanego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. Ustala się, że Wykonawca udzieli wyjaśnień niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania wniosku Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od Wykonawcy uniemożliwią mu udzielenie wyjaśnień w tym terminie. 3.3.5). Zabrania się Wykonawcy udzielania wyjaśnień oraz bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami robót budowlanych w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia. 3.3.6) Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia opracowania zostaną wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia oraz wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa wyżej, w formie kopii, zostaną załączone do opracowania. 3.3.7) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 3.3.8) W ramach nadzoru autorskiego, który jest przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do: a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, b) w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - sprawdzać parametry tych materiałów i urządzeń, c) sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice itp.) w przypadku wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez nadzór autorski i przez Zamawiającego, d) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową, e) udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, f) udziału w odbiorze końcowym inwestycji oraz na żądanie Zamawiającego w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych, g) sprawowania nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót. 3.4. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do niniejszego postępowania nie ma zastosowania art 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, a więc osoby wykonujące przedmiot zamówienia nie muszą być zatrudnione na podstawie umów o pracę.

II.5) Główny kod CPV

71320000-7

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00"doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia" 40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

300

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia - dla wszystkich czterech zadań: a) Etap I w terminie do 180 dni od daty podpisania umowy, b) Etap II w terminie do 300 dni od daty podpisania umowy.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w niniejszym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w niniejszym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał - dla zadania nr 1 co najmniej 1 dokumentację projektową w zakresie budowy drogi ( klasa drogi co najmniej L lub D) o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - dla zadania nr 2 co najmniej 1 dokumentację projektową w zakresie budowy drogi ( klasa drogi co najmniej L lub D) lub chodnika o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - dla zadania nr 3 co najmniej 1 dokumentację projektową w zakresie budowy drogi ( klasa drogi co najmniej L lub D) o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - dla zadania nr 4 co najmniej 1 dokumentację projektową w zakresie budowy drogi ( klasa drogi co najmniej L lub D) o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Uwaga w związku z art 22a ust. 4 "W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane". Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. b) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj posiadającą uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności drogowej bez ograniczeń. Osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności drogowej musi się wykazać wykonaniem - dla zadania nr 1 - co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi/dróg ( klasa drogi co najmniej L lub D) o długości co najmniej 900 mb, dla której uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - dla zadania nr 2 - co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi/dróg ( klasa drogi co najmniej L lub D) o długości co najmniej 900 mb, dla której uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - dla zadania nr 3 - co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi/dróg ( klasa drogi co najmniej L lub D) o długości co najmniej 300 mb, dla której uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - dla zadania nr 4 - co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi/dróg ( klasa drogi co najmniej L lub D) o długości co najmniej 300 mb, dla której uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Projektant powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj Dz.U. z 2014r poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich unii Europejskiej (tj Dz.U. z 2016, poz. 65). Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 10.a.1.) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10. 5) a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.a.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.a.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 8.2.1.a), c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami- potwierdzający warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 8.2.1.b).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) oświadczenia wymienione w pkt. 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ., 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

- zadanie nr 1 1.500,00 zł - zadanie nr 2 1.700,00 zł - zadanie nr 3 900,00 zł - zadanie nr 4 1.150,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00"doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia"40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający zastrzega możliwość zmian umowy w zakresie terminu wykonania - w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: a) siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, b) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Organów Administracji w tym ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiąca różnicę miedzy nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów ust. 2 dopuszczalna jest, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w ust. 2 mają wpływ na koszt wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 2, jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu: - pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie; - szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia. 4. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę notatką wraz z określeniem daty wystąpienia przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania. 6. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne. 7. Uzasadnieniem ewentualnych zmian może być jedynie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy lub obniżenie kosztów.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa - zadanie nr 2 Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej ul Strumykowa, Jowiszowa, Tęczowa, Porankowa i Księżycowa,

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Dopiewo codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.