Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych

Ogłoszenie nr 510275167-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo: Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych opatrzonych logo lub znakiem graficznym
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628916-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540264561-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, Krajowy numer identyfikacyjny 015259640, ul. Powstańców Śląskich  70, 01-381  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4437550, e-mail bemowo.WZP@um.warszawa.pl, faks 22 3254007.
Adres strony internetowej (url): www.bemowo.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych opatrzonych logo lub znakiem graficznym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-I-WZP.271.84.2019.AKA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych opatrzonych logo lub znakiem graficznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 22462000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 39294100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.