Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych specjalnych do NC

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych specjalnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM- 4 części

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 515727-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Regon 102404300000

ulica ul Andrzeja Sołtana

Numer domu 7

Numer mieszkania

Kod pocztowy 05400

Miejscowość Otwock

Województwo mazowieckie

Państwo Polska

Numer telefonu 22 273 17 00, 273 17 01

e-mail w.wozniak@polatom.pl

Fax 22 718 03 50

Adres strony internetowej (URL) www.polatom.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Instytut badawczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.polatom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.polatom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w punkcie I SIWZ, opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy i oznaczona w sposób następujący OFERTA - Nr sprawy 4/P/2018, Nazwa zadania Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych specjalnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM- 4 części, Nie otwierać przed 19.02.2018r przed godz. 12:05. Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 19.02.2018 r do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Adres

NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul Andrzeja Sołtana 7, 05-400 OTWOCK, budynek Nr 24, pok. 122 - Sekretariat. Oferty zostaną otwarte dnia 19.02.2018 r o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul Andrzeja Sołtana 7, 05-400 OTWOCK, budynek Nr 24, pok. 128A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych specjalnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM- 4 części

Numer referencyjny

4/P/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych służących do transportu wewnętrznego na terenie Ośrodka Radioizotopów POLATOM. - Pojemnik typ P-106 - do transportu i czasowego przechowywania puszek z odpadami promieniotwórczymi, będącymi pozostałościami cyklu technologicznego produkcji preparatów jodowych i generatorów technetowych; - Pojemnik typ P-145 - do transportu pomiędzy boksami w cyklu technologicznym produkcji preparatów jodowych tarcz reaktorowych z naświetlonym TeO2 - Pojemnik typ P-158 - do transportu skruszonego TeO2 w tyglu kwarcowym z NLJ do komór destylacyjnych boksu "niemieckiego" - Pojemnik typ Z-65 - do transportu tarcz z naświetlonym TeO2 z reaktora "Maria" do OR POLATOM Wykonanie i dostawa wyżej wymienionych typów pojemników stanowią odpowiednio części 1., 2., 3. i 4. przedmiotu zamówienia. Dokumentację techniczną pojemników zamieszczono w Załączniku A do niniejszej SIWZ - Specyfikacja Techniczna. Wszystkie dostarczane w ramach niniejszego zamówienia pojemniki muszą bezwzględnie spełniać warunek promienioszczelności. Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole dostarczanych pojemników pod względem zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi opisanymi w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik A do niniejszej SIWZ oraz pod względem spełniania warunku promienioszczelności - zgodnie z z metodą określoną w instrukcji "Pomiary promienioszczelności pojemników osłonnych", stanowiącą Załącznik B do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

44619000-2

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

4

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dostawy w zakresie działalności w branży odlewniczej z zastosowaniem w przemyśle, na łączną kwotę w okresie jednego roku nie mniejszą niż 50 000 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. a) Wykonawca, w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. b) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 oraz w ust 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. c) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, wymagane przez Zamawiającego.

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ww. pkt. 1 i 2.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Odpis z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych. 2. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw w zakresie działalności w branży odlewniczej z zastosowaniem w przemyśle, na łączną kwotę w przeciągu jednego roku nie mniejszą niż 50 000 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Pod pojęciem zrealizowanego zadania Zamawiający rozumie należyte i terminowe wykonanie zadania potwierdzone podpisanym bez uwag protokołem odbioru końcowego; Wzór wykazu zrealizowanych zadań stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ; 3. Dowody potwierdzające należyte wykonanie zadań (zaświadczenia); W przypadku, gdy w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, podmiot ten musi samodzielnie spełnić warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej i złożyć dokumenty opisane w ww. pkt. 2 i 3. Ponadto konieczne jest przedstawienie Zamawiającemu pisemnego zobowiązania tego podmiotu do uczestniczenia wraz z Wykonawcą w wykonywaniu zamówienia, określającego w jakim stopniu i zakresie będzie osobiście uczestniczyć przy realizacji zamówienia, ponosząc solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują ten zakres zamówienia do realizacji którego te zdolności są wymagane. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (np. konsorcjum/spółka cywilna), przynajmniej jeden z podmiotów musi spełniać samodzielnie warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej i złożyć dokumenty opisane w pkt. 2 i 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty/oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) pkt. 1 i 2 oraz w pkt. III.5.1) pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej w którym posiada siedzibę oraz wskazujące osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony/e nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ważności oświadczeń stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Ocena dokonywana będzie w oparciu o dokumenty/oświadczenia złożone przez Wykonawcę metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia w wysokości - dla części Nr 1 - 1 500,00 PLN - dla części Nr 2 - 1 200,00 PLN - dla części Nr 3 - 500,00 PLN - dla części Nr 4 - 2 500,00 PLN 3. Wykonawca wnosi wadium w dowolnej spośród niżej wymienionych form 3.1 W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Raiffeisen Bank Polska, Nr rachunku 09 1750 0009 0000 0000 0347 9226 z adnotacją Wadium Nr sprawy 4/P/2018 Nazwa zadania Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych specjalnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM- 4 części Część Nr ...... (wymienić wszystkie części, na które Wykonawca składa ofertę) 3.2 W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3.3 W gwarancjach bankowych, 3.4 W gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 359) w terminie do dnia 19.02 2018 r do godz. 12:00. Sposób przekazania wadium w formach wskazanych w pkt 3.2 - 3.5 w kasie NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM w budynku Nr 24. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 6. W przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Strony umowy: 1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ul Andrzeja Sołtana 7 05-400 Otwock reprezentowany przez Dyrektora dr inż. Dariusza Socha zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM 2. .......................................................... reprezentowany przez ................................ zwany dalej WYKONAWCĄ. § 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy na realizację zamówienia publicznego p.n.: Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych specjalnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM- 4 części: Część Nr 1 - pojemniki typ P-106 w ilości 8 sztuk Część Nr 2 - pojemniki typ P-145 w ilości 5 sztuk Część Nr 3 - pojemniki typ P-158 w ilości 2 sztuk Część Nr 4 - pojemniki typ Z-65 w ilości 8 sztuk jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych służących do transportu wewnętrznego na terenie Ośrodka Radioizotopów POLATOM w zakresie: ? Części Nr 1 Pojemnik typ P-106 - do transportu i czasowego przechowywania puszek z odpadami promieniotwórczymi będącymi pozostałościami cyklu technologicznego produkcji preparatów jodowych i generatorów technetowych ? Części Nr 2 Pojemnik typ P-145 - do transportu pomiędzy boksami w cyklu technologicznym produkcji preparatów jodowych tarcz reaktorowych z naświetlonym TeO2 ? Części Nr 3 Pojemnik typ P-158 - do transportu skruszonego TeO2 w tyglu kwarcowym z NLJ do komór destylacyjnych boksu "niemieckiego" ? Części Nr 4 Pojemnik typ Z-65 - do transportu tarcz z naświetlonym TeO2 z reaktora "Maria" do OR POLATOM (Zaznaczyć części, których umowa dotyczy) 2. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem zamawianych pojemników do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie dostarczone w ramach realizacji niniejszej umowy pojemniki będą spełniać wymagane przez Zamawiającego parametry, w tym w szczególności warunek promienioszczelności. 4. Termin realizacji każdej z części zamówienia -w ciągu 4 (czterech) miesięcy od dnia podpisania umowy. § 2 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zrealizowania umowy w całości wynosi odpowiednio: Za część Nr 1 - pojemniki typ P-106 w ilości 8 sztuk b) Cena jednostkowa netto......słownie(..............................) c) wartość netto(8 x b)........ słownie(..............................). d) podatek VAT ..... % ......................słownie(..............................) e) wartość brutto(c +d)........słownie(..............................) Za część Nr 2 - pojemniki typ P-145 w ilości 5 sztuk b) Cena jednostkowa netto......słownie(..............................) c) wartość netto(5 x b)........ słownie(..............................). d) podatek VAT ......%........................słownie(..............................) e) wartość brutto(c +d)........słownie(..............................) Za część Nr 3 - pojemniki typ P-158 w ilości 2 sztuk b) Cena jednostkowa netto......słownie(..............................) c) wartość netto(2 x b)........ słownie(..............................). d) podatek VAT .......%........................słownie(..............................) e) wartość brutto(c +d)........słownie(..............................) Za część Nr 4 - pojemniki typ Z-65 w ilości 8 sztuk b) Cena jednostkowa netto......słownie(..............................) c) wartość netto(8 x b)........ słownie(..............................). d) podatek VAT .....%.........................słownie(..............................) e) wartość brutto(c +d)........słownie(..............................) § 3 Warunki wykonania zamówienia 1. Wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego: 1) PIOTR MICHALCZYK 22 273 18 63 piotr.michalczyk@polatom.pl (imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail) z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy: (imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail) 2. Do każdej dostawy pojemników Wykonawca jest zobowiązany załączać certyfikat jakości (atest) ołowiu , z którego wyprodukowano te pojemniki, wystawiony przez producenta ołowiu. 3. Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole dostarczanych pojemników. 3.1 Pod względem zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi opisanymi w złączniku A do SIWZ Specyfikacja Techniczna, kontrolą zostanie objęte 100 % każdej dostawy pojemników, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. W przypadku wykrycia pojemników niespełniających wymagań konstrukcyjnych, zostaną one uznane za wadliwe i zwrócone do Wykonawcy jako niezgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ. W miejsce zwróconych, wadliwych pojemników, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nowe, wolne od wad, w wyznaczonym przez niego terminie. Z każdej kontroli, o której mowa w niniejszym punkcie 3.1, Zamawiający sporządzi protokół, który będzie stanowił podstawę do zrealizowania płatności na rzecz Wykonawcy. 3.2 Pod względem spełniania warunku promienioszczelności - zgodnie z metodą określoną w instrukcji "Pomiary promienioszczelności pojemników osłonnych", stanowiącą Załącznik B do niniejszej SIWZ Kontrolą zostanie objęte 100 % każdej dostawy danego typu pojemników stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. Wszystkie pojemniki niespełniające warunku promienioszczelności zostaną uznane za wadliwe i zwrócone do Wykonawcy jako niezgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ. W miejsce zwróconych, wadliwych pojemników, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nowe pojemniki, wolne od wad. Z każdej kontroli, o której mowa w niniejszym punkcie 3.2, Zamawiający sporządzi protokół stanowiący podstawę do zrealizowania płatności na rzecz Wykonawcy. 3.3 W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2 niniejszego § 3, koszty związane ze zwrotem do Wykonawcy wadliwych pojemników oraz koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego nowych, wolnych od wad pojemników, ponosi Wykonawca. 3.4 Każda z części zamówienia objętych niniejszą umową zostanie uznana za zrealizowaną w sposób spełniający wymagania opisane w SIWZ wraz z załącznikami, po dostarczeniu wszystkich zamawianych pojemników, uznaniu ich przez Zamawiającego za wolne od wad oraz sporządzeniu na tę okoliczność protokołu realizacji zamówienia, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy nie później niż w dniu, w którym upływa okres trzech lat od podpisania umowy. § 4 Gwarancja 1. Wykonawca udziela gwarancji na pojemniki dostarczone w ramach realizacji każdej z części zamówienia objętego niniejszą umową na okres 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru każdej dostawy częściowej pojemników. 2. Wszelkie usterki i wady ujawnione podczas użytkowania pojemników w trakcie obowiązywania gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. § 5 Warunki płatności 1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy za każdą dostawę w ramach realizacji niniejszej umowy, na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu prawidłowo zrealizowanej dostawy jest uznanie jej za wolną od wad, na podstawie protokołów Zamawiającego z przeprowadzonych kontroli. 2. Termin płatności prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT będzie wynosił 30 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem, że doręczenie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania tego terminu, termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia dostarczenia faktury. 3. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać co najmniej następujące dane: - zapis " Nr sprawy 4/P/2018 Część Nr .. , umowa Nr DE/ .. /2018", - nazwę części przedmiotu zamówienia oraz wielkość dostawy (ilość pojemników), - wyrażoną w złotych wartość netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz wartość brutto dostawy, - dane identyfikacyjne Zamawiającego i Wykonawcy (adres, NIP), - numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który zostanie przekazane wynagrodzenie z tytułu wykonania dostawy, - termin płatności. § 6 Kary umowne 1. Strony postanowiły, że Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1.1 Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego z Zamawiającym terminu realizacji dostawy pojemników - w wysokości 0,1 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia. 1.2. Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu dostawy pojemników wolnych od wad, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w miejsce zwróconych mu, niespełniających wymagań określonych w SIWZ wraz z załącznikami - w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy, w której znajdowały się wadliwe pojemniki. 1.3 Za odstąpienie od wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 50 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 2. Naliczenie kar umownych, o których mowa w powyższym pkt 1, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania do wysokości strat poniesionych w związku z niedotrzymaniem warunków kontraktów na dostawę wyrobów promieniotwórczych, spowodowanym opóźnieniem w realizacji niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 3. Strony uzgodniły, że naliczone kary umowne Zamawiający będzie potrącał z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację dostaw częściowych na podstawie wystawionych not księgowych. 4. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych w każdym przypadku niedotrzymania przez niego terminu płatności faktury. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym § 6, w szczególności, gdy opóźnienie dostawy pojemników nastąpi z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć i na które Wykonawca nie miał wpływu. Ewentualną decyzję o odstąpieniu od naliczania kar umownych podejmuje Zamawiający po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wykonawcy odnośnie przyczyn opóźnienia dostawy. 6. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca może odstąpić od naliczania odsetek z tytułu niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności faktur, o którym mowa w pkt. 4. niniejszego § 6 umowy, w szczególności, gdy niedotrzymanie terminu nastąpi z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, na które nie miał wpływu. § 7 Zmiana umowy 1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie, jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu zapisów art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 3. W innych niż wymienione w niniejszym §7 przypadkach, niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy. § 8 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1.1. Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub otwarta likwidacja Wykonawcy, 1.2 Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, 1.3 Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy lub przerwał jej realizację i na wezwanie Zamawiającego złożone na piśmie nie podejmie jej realizacji w terminie 14 dni od daty przekazania wezwania. 1.4 Jeśli w miejsce zwróconych do Wykonawcy pojemników , o których mowa w § 3 pkt. 3.1 i 3.2 niniejszej umowy, Wykonawca nie dostarczy nowych, wolnych od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na wezwanie Zamawiającego złożone na piśmie nie dostarczy ich w terminie 7 dni od daty przekazania wezwania. 1.5 Zaistnienia siły wyższej, mającej wpływ na realizację umowy lub uniemożliwiającej jej wykonywanie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności i na wezwanie Wykonawcy złożone na piśmie nie ureguluje ich w terminie 14 dni od daty przekazania wezwania. 3. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności. 4. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są uregulować wzajemne zobowiązania wynikające z prawidłowej jej realizacji do momentu odstąpienia. 5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w pkt.1 niniejszego § 8, wyklucza roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, z zastrzeżeniem powyższego pkt. 4. § 9 Postanowienia końcowe 1. Wszystkie spory, kontrowersje lub różnice zdań, które mogą wyniknąć między Stronami z niniejszej umowy lub w związku z nią odnośnie jej ważności i interpretacji, które nie mogą być załatwione w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 3. Wszystkie dopuszczone przepisami prawa zmiany umowy, określone w § 7 niniejszej umowy, dodatki bądź uzupełnienia, wymagają formy pisemnej i podpisów Stron pod rygorem nieważności. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 5. SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności Załącznikami A i B, oraz oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralne części umowy. 6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie, w przypadku zaistnienia siły wyższej (w tym powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii) mającej wpływ na realizację umowy, a także jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu zapisów art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. W innych niż wymienione w niniejszym pkt XVI przypadkach, niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-19

godzina

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - 5 sztuk pojemników osłonnych typu P-145

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Otwock codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.