Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla

Starostwo Powiatowe w Złotowie

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie w okresie od dnia 01 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 551264-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Złotowie

Regon: 57079092800000

ulica: Al. Piasta

Numer domu: 32

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 77400

Miejscowość: Złotów

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 672 633 220

e-mail: starostwo@zlotow-powiat.pl

Fax: 672 632 802

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zlotow-powiat.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bop.zlotow-powiat.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.zlotow-powiat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.zlotow-powiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie w okresie od dnia 01 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku

Numer referencyjny:

ORO.272.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie w okresie od dnia 01 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku, które muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017.2355), w przewidywanych ilościach: 1) tablice samochodowe jednorzędowe - około 29 000 sztuk, 2) tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe - około 20 sztuk, 3) tablice samochodowe dwurzędowe - około 200 sztuk, 4) tablice samochodowe indywidualne dwurzędowe - około 50 sztuk, 5) tablice motocyklowe - około 1 200 sztuk, 6) tablice motocyklowe indywidualne - około 10 sztuk, 7) tablice motorowerowe - około 1 200 sztuk, 8) tablice do przyczep jednorzędowe - około 900 sztuk, 9) tablice do przyczep dwurzędowe - około 300 sztuk, 10) tablice samochodowe zabytkowe jednorzędowe - około 15 sztuk, 11) tablice samochodowe zabytkowe dwurzędowe - około 15 sztuk, 12) tablice małe - około 300 sztuk, 13) wtórnik tablic podłużnych - około 400 sztuk, 14) wtórnik tablic dwurzędowych - około 30 sztuk. 2. Do każdej tablicy rejestracyjnej należy dostarczyć ramkę pod tablicę umożliwiającą montaż bez konieczności przewiercania tablicy wraz z nadrukiem reklamowym według wzoru Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany do użyczenia i instalacji oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy: 1) automatyczne generowanie pozycji zamówienia zawierających kolejne wolne numery po podaniu jedynie ilości zamawianych tablic oraz ich typu. Wygenerowane w ten sposób zamówienie powinno uwzględniać (pomijać) niedozwolone numery oraz numery już wykorzystane. Kolejność odmian tablic dla których generowane są numery rejestracyjne powinna być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355), 2) sprawdzanie zgodności wprowadzonych numerów z właściwym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355) już na etapie tworzenia zamówienia i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych numerów ze szczególnym uwzględnieniem: a) zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych rodzajów i odmian tablic rejestracyjnych, b) blokowania dla określonych wzorów tablic niedozwolonych liter, 3) elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji, 4) obsługa umów z wykonawcami polegająca na ewidencji umów oraz weryfikacji wartościowej stanu realizacji umowy, 5) możliwość odszukania zamówionej tablicy rejestracyjnej oraz zamówienia na podstawie, której została zamówiona (zarówno dla tablic nowych jak i wtórników), 6) możliwość odszukania wycofanej tablicy rejestracyjnej oraz zlecenia na podstawie, którego została przekazana do zniszczenia, 7) możliwość początkowego wprowadzenia numerów już zamówionych przez Zamawiającego i uwzględnienie (pomijanie) tych numerów podczas składania nowych zamówień, 8) baza danych (wykorzystane numery rejestracyjne, historia zamówień) umożliwiająca przechowywanie powyżej 2GB danych instalowana lokalnie u Zamawiającego, 9) możliwość definiowania podzakresów wyróżników w celu wydzielenia przydziału numerów rejestracyjnych dla określonych potrzeb - np. numery dla służb lub wydzielona spośród tablic motocyklowych pula numerów dla przyczep. 4. Wymagania techniczne oprogramowania: 1) łatwy w użyciu program instalacyjny niewymagający udziału informatyka i zaawansowanej wiedzy; 2) program powinien posiadać dedykowane bezpłatne narzędzie dla administratora pozwalające zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz przywrócenia danych z wykonanej wcześniej kopii; 3) możliwość wysłania przez internet formularza zamówień w pliku xml; 4) program powinien umożliwiać wydruk zamówienia oraz zapis zamówienia w pliku w formacie PDF; 5) program powinien działać w systemach Windows XP Windows 7, Windows 8 i Windows 10 w wersjach zarówno 32- jak i 64-bitowych; 6) możliwość instalacji wielostanowiskowej. 5. Wspólny słownik zamówień CPV Kod CPV - 30195000-2 Tablice 6. Informacje dodatkowe 1) Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę sukcesywnie, partiami, o orientacyjnej wartości partii ok. 20 tys. zł w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2) Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w formie elektronicznej określając każdorazowo ilość i wzory tablic, które zamierza nabyć u Wykonawcy. 3) Zamawiający określi numery rejestracyjne dla poszczególnych rodzajów tablic w dniu złożenia zamówienia na tablice rejestracyjne. 4) Zamówienie na wtórniki tablic realizowane będą, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie maksimum 3 dni roboczych. Wykonawca może zaproponować krótszy okres dostawy wtórników. Termin dostawy wtórników stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 5) W zależności od faktycznych potrzeb ilości tablic określone w pkt. 1 mogą zostać zmniejszone 6) Stosownie do złożonego każdorazowo zamówienia tablice rejestracyjne będą wyprodukowane i dostarczone do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem i ubezpieczeniem w czasie przewozu tablic. 7) Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy przez minimum 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy również: a) odbiór tablic rejestracyjnych złomowanych przy każdej dostawie tablic; b) wykonywanie i dostawa wtórników tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. 3. Tablice rejestracyjne muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017.2355).

II.5) Główny kod CPV:

30195000-2

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00okres udzielonej gwarancji20,00Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

a. zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, tj. rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w przypadku nie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców działających przed dniem 1 lipca 2011r. - dotychczasowe zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych oraz oświadczenie, iż przedsiębiorca nie uzyskał do dnia złożenia oferty zaświadczenia marszałka województwa o wpisie do rejestru działalności regulowanej, b. ważnego (niezawieszony, niecofnięty) certyfikatu zgodności Instytutu Transportu Samochodowego potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę ustawowych wymagań w produkcji tablic rejestracyjnych, c. aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (co najmniej w zakresie zbierania, transportu oraz przetwarzania, przez które rozumie się zniszczenie - pocięcie zużytych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie);

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dostawę/y o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, obejmującą w swoim zakresie dostawę tablic rejestracyjnych: minimum 1 dostawę o wartości minimum 300 000 zł lub 2 dostawy o wartości łącznej minimum 300 000 zł lub 3 dostawy o łącznej wartości minimum 300 tys. zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, tj. rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w przypadku nie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców działających przed dniem 1 lipca 2011r. - dotychczasowe zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych oraz oświadczenie, iż przedsiębiorca nie uzyskał do dnia złożenia oferty zaświadczenia marszałka województwa o wpisie do rejestru działalności regulowanej, b) ważny (niezawieszony, niecofnięty) certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę ustawowych wymagań w produkcji tablic rejestracyjnych, c) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (co najmniej w zakresie zbierania, transportu oraz przetwarzania, przez które rozumie się zniszczenie - pocięcie zużytych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie); d) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dostawę/y o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, obejmującą w swoim zakresie dostawę tablic rejestracyjnych: minimum 1 dostawę o wartości minimum 300 000 zł lub 2 dostawy o wartości łącznej minimum 300 000 zł lub 3 dostawy o łącznej wartości minimum 300 tys. zł. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz - przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz; należy go złożyć w oryginale. 2. oświadczenie, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt 1 siwz - w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, który należy złożyć w oryginale. 3. oświadczenie, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt 2 siwz - przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz, które należy złożyć w oryginale. 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z rozdziałem VII ust. 2 pkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 7 do siwz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5. odpowiednie pełnomocnictwa. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz (pkt. 7 formularza oferty) wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy; 3) w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, które należy złożyć w oryginale. 8. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów o których mowa w § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny wynagrodzenia brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uwzględniając zmiany stawki podatku VAT - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-08

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Złotów codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.