Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych

Ogłoszenie nr 510275322-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach 12 WOG.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 34090172500000, ul. ul. Okólna  37, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 43 35 40, e-mail 12wog.zamowienia@ron.mil.pl, faks 261 43 36 60.
Adres strony internetowej (url): http:/www.12wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http:/www.12wog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach 12 WOG.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
P/47/IW/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach 12 WOG. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z: 2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej jako STW i OR) - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2.2. Przedmiarami (Załączniki nr 2.1 – 2.3 do SIWZ); 2.3. Projektem umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i dzieli zamówienie na dwie części: 3.1. Część nr 1 Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych Garnizonu Toruń w tym obiekty położone w: 3.1.1. Chorągiewce i Kijewie, 3.1.2. na terenie strzelnic: Sypka i Jawor, 3.1.3. w Ciechocinku (Cerkiew wraz z obiektami przynależnymi), 3.1.4. we Włocławku (WKU); 3.2. Część nr 2 Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych Garnizonu Inowrocław w tym położone w: 3.2.1. w Sławęcinku, 3.2.2. w Łojewie, 3.2.3. w Słońsku, 3.2.4. we Więcławicach, 3.2.5. w Latkowie. 4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną legalizację mierników pomiarowych zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (DZ.U. 2019 poz. 541 z późn. zm.). 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany w Rozdziale XII niniejszego SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45317000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych Garnizonu Toruń
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56107
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych Garnizonu Toruń
Email wykonawcy: r.tecza@tlen.pl
Adres pocztowy: Usługi Elektryczne Ryszard Tęcza
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69011.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69011.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96619.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych Garnizonu Inowrocław
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 53517.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych Garnizonu Inowrocław
Email wykonawcy: biuro@rekpol-bis.com.pl
Adres pocztowy: Marcin Rybacki P.P.H.U. "Rekpol-BIS"
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65892.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65892.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65892.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.